nl-NLen-GB

Nieuws over inkeer

Ook zwartspaarders BNP Paribas opgejaagd door groepsverzoek

UPDATE 14 Augustus 2018
Na de Zwitserse banken UBS, Credit Suisse en Julius Baer (ex-ING) heeft de fiscus zijn netten nu ook uitgeslagen naar BNP Paribas (ex-Fortis). Kunnen die rekeninghouders alsnog open kaart spelen? Ja en nee. De inkeerregeling bestaat nog (voor aangiftes tot 2018), maar wie weet dat de fiscus hem op het spoor gaat komen, is niet meer op tijd om ‘vrijwillig’ te melden. Dat betekent niet dat melden geen zin meer heeft: uit de laatste versie van het beleid ‘vermogen in het buitenland’ blijkt als belangrijk kantelpunt voor wel/geen strafzaak: de “ontkenners c.q. niet-meewerkers”. Met andere woorden: zelfs degene die te laat is, kan toch beter af zijn door alsnog zelf te melden.

Maar: wie geen brief heeft gehad is kennelijk mogelijk nog niet door de fiscus opgevist. Diegene kan naar mijn stellige overtuiging nog steeds vrijwillig melden. Dat geldt voor zwartspaarders bij een van de banken waar de Belastingdienst inmiddels informatie heeft opgevist, maar ook voor andere banken. Op het verdachtenbankje in Zwitserland zitten nog steeds Sarasin (ex-Rabo) en UBP (ex-ABN AMRO).

Informatie zwartspaarders BCEE Luxemburg via Duitse fiscus

UPDATE 04 mei 2018
Eerder merkten wij op dat de Belastingdienst Nederlanders met een bankrekening bij de Banque et Caisse d’Epargne (“BCEE”) op het spoor is naar aanleiding van informatie die is verkregen van de Duitse fiscus. Enige tijd bestond onduidelijkheid over de juridische status van het bewijsmateriaal nu deze van een anonieme tipgever is verkregen. Bovendien is (weer) sprake van bij de bank gestolen informatie.
Hoewel dit onrechtmatig aanvoelt (‘heling’ van gestolen informatie?), lijkt het er sterk op dat deze informatie niet als ‘[door de Nederlandse fiscus] onrechtmatig verkregen bewijs’ zal worden uitgesloten. De Belastingdienst heeft in dit geval de gegevens ontvangen van een andere bevoegde autoriteit: de Duitse fiscus. Bovendien is naar het verluidt door Duitsland noch Nederland voor de informatie betaald. In dat geval kan niet worden gesteld dat de Nederlandse overheid “de hand zou hebben gehad in de onrechtmatige verkrijging van het bewijsmateriaal dan wel initiërend of faciliterend heeft opgetreden”. Tenzij alsnog blijkt dat de Duitse of Nederlandse fiscus voor de informatie betaald heeft of anderszins de diefstal heeft ‘uitgelokt’, zal het bewijs naar alle waarschijnlijkheid mogen worden gebruikt in zowel fiscale- als strafrechtelijke procedures. 

Zwartspaarders BCEE Luxemburg op het spoor door gestolen informatie

UPDATE 06 maart 2018
De Belastingdienst is een grootschalige, nieuwe actie gestart om zwartspaarders op te sporen. Nederlanders die een rekening hadden of hebben bij de Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (“BCEE”) kunnen deze maand een brief van de Belastingdienst verwachten. De Belastingdienst gebruikt hierbij wel – net als in de RaboLux-zaak – gestolen gegevens. In de RaboLux-zaak mocht het bewijsmateriaal niet worden gebruikt en werden de opgelegde belastingaanslagen vernietigd. Een verschil met de RaboLux-zaak is dat de onderhavige gegevens niet rechtstreeks afkomstig zijn van een particulier, maar van de Duitse overheid.

FIOD onderzoekt ‘offshore’-spaarders Euro Pacific Bank in Caraïben

UPDATE 24 april 2018 

De FIOD is een onderzoek gestart naar zwartspaarders bij deze bank in het Caraïbisch gebied, de eilanden Saint Vincent en Puerto Rico. Naar eigen zeggen beschikt de FIOD over ‘honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen’ met aldaar verborgen vermogen. Wat de bron is van de lijst met rekeninghouders die de FIOD in handen heeft gekregen, is nog onduidelijk. De FIOD heeft diverse personen een bezoek gebracht, waarbij spaarders in voorkomende gevallen aanvankelijk als getuige worden aangemerkt. Maar die status als getuige kan zomaar wijzigen in een verdachte, als de gegeven informatie daartoe aanleiding geeft. Met dit onderzoek probeert de FIOD zoveel mogelijk betrokkenen in kaart te brengen en informatie te vergaren over de desbetreffende zwartspaarders. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk geïnformeerd naar eventuele debet- en creditcards die aan de rekeningen gekoppeld zijn. Onduidelijk is waar deze informatie op gebaseerd is en wie er al in beeld is als verdachte. Zwartspaarders die nog geen bericht hebben gehad, kunnen zich nog vrijwillig melden. Voor aangiften gedaan tot 1 januari 2018 kan daarbij zelfs nog een beroep worden gedaan op de strafrechtelijke vrijwaring.

Nieuw zwartspaardersbeleid openbaar gemaakt

UPDATE 13 december 2017 
Naar aanleiding van een ‘Wob’-verzoek is geactualiseerd beleid openbaar gemaakt. Hierin wordt beschreven hoe er fiscaal en – met name – voor de boete moet worden omgegaan met ‘ViB’ (vermogen in het buitenland). We lichten er relevante wijzigingen uit over onder meer het zwijgrecht, de boete voor UBS-spaarders en de keuze voor strafrechtelijke vervolging van zwartspaarders:

  • Ook als (waarschijnlijk) een fiscale boete zal worden opgelegd geldt het zwijgrecht (p. 58).
  • Een onwetende partner kan geen boete opgelegd krijgen voor het deel (of geheel) dat aan hem/haar wordt toegerekend. De zwartsparende partner wel (p. 59)
  • De boete bij inkeer over oude aangiften (tijdens het maximum van 100%) bedraagt geen 60% maar 40% (p. 71)
  • Voor UBS-ers geldt bij vrijwillige melding een box 3 boete van 100% (aangifte vanaf 2 juli 2009) en 40% (overige aangiften). Dit is hoger dan de inkeerboetes, omdat een melding van een UBS-spaarder niet meer als tijdig wordt aangemerkt. In dit gewijzigde beleid wordt de boete van 100% verhoogd naar 135% (p. 74). NB Voor degene die op het oude gepubliceerde beleid is afgegaan, kan dat echter niet zomaar worden toegepast
  • De discussie of box 3-heffing ongeoorloofd afpakken inhoudt (inbreuk op het eigendomsrecht van ‘artikel 1 EP’) wil de Belastingdienst beperkt houden tot de jaren 2013 en verder: 
  • Voor de keuze fiscale boete of strafvervolging bij zwartspaarders gelden andere relevante aspecten (p. 97). Als verzwegen vermogen mogelijk afkomstig is uit een (ander) misdrijf, moet dit bij de FIOD worden gemeld (p. 35).

Voor de volledig uitgewerkte wijzigingen klik hier; ook de Memo met het beleid kunt u hier vinden.

Inkeerregeling enkel afgeschaft voor zwartspaarders

UPDATE 23 november 2017 
Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met afschaffing van de inkeerregeling, voor zover de inkeer betrekking heeft op buitenlands vermogen. Dat de inkeerregeling slechts wordt afgeschaft voor zover de inkeer betrekking heeft op buitenlands vermogen komt door een amendement van Kamerlid Omtzigt dat door de Tweede Kamer is aangenomen. In de toelichting op het amendement schrijft het Kamerlid dat het amendement bewerkstelligt dat de inkeerregeling niet geheel wordt afgeschaft maar alleen voor zwartspaarders. Indien de Eerste Kamer hiermee instemt blijft het in de toekomst dus mogelijk in te keren over inkomen uit arbeid, winst uit onderneming en binnenlands vermogen. Naast dat bij inkeer minder boete wordt opgelegd heeft het als voordeel dat wettelijk is vastgelegd dat geen strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden naar aanleiding van de inkeer. 

Nog geen duidelijkheid over houdbaarheid inkeerboete over jaren vóór 2010

UPDATE 15 november 2017 
De vraag of het nu wel of niet mogelijk is om, na boeteverhoging bij inkeer, die hogere boetes over jaren van vóór die verhoging op te leggen blijft vooralsnog onbeantwoord. De hoofdregel is dat een verhoging van een sanctie alleen werkt op gepleegde feiten – in dit verband: nieuwe opzettelijk onjuiste aangiften – van ná invoering van die verhoging. Dit geldt volgens de rechtbanken Noord-Holland en Gelderland ook als die boeteverhoging is geregeld in een aangepaste inkeerbepaling. Voor 2010 was het mogelijk boetevrij in te keren, waardoor boetes over die jaren niet mogelijk zouden zijn. In die zin oordeelde de rechtbank in Haarlem al in 2013. Dit oordeel herhaalde die rechtbank eerder dit jaar ter zitting in een (niet gepubliceerde) zaak. Recent oordeelde ook rechtbank Gelderland dat boetes over jaren waarin de oude inkeerregeling van toepassing was, niet in stand kunnen blijven. Maar nu oordeelt rechtbank Zeeland-West Brabant in tegengestelde zin. Tegen het oordeel van rechtbank Gelderland is sprongcassatie ingesteld bij de Hoge Raad, waaruit hopelijk op korte termijn meer duidelijkheid volgt.

STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEKEN NAAR ZWARTSPAARDERS UIT UBS-GROEPSVERZOEK

UPDATE 9 november 2017 
Een aantal veronderstelde rekeninghouders in Zwitserland heeft op vragen van de Nederlandse Belastingdienst geweigerd informatie te verstrekken. Tegen hen is een strafrechtelijk onderzoek gestart door de FIOD op verdenking van zowel onjuiste belastingaangiften als het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens, zo meldt de Belastingdienst. 
In 2015 heeft de Belastingdienst een groepsverzoek gedaan aan de Zwitserse overheid inzake de Zwitserse bank UBS. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van alle Nederlandse zwartspaarders die bank. Over dat groepsverzoek is veel te doen geweest aangezien het om een phishing-expedition ging. Zwitserland heeft de gevraagde informatie uiteindelijk toch gegeven. Dat kan ook gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van het hierdoor (onrechtmatig) verkregen bewijs. Zie ook onze blogs over UBS en blogs over inkeer. 

Overgangsrecht voor INKEER

UPDATE 20 september 2017
Staatssecretaris Wiebes heeft op Prinsjesdag zijn voorstel de inkeerregeling per 1 januari 2018 af te schaffen gepresenteerd. De mogelijkheid over de afgelopen 2 jaren volledig boetevrij in te keren komt in het voorstel te vervallen. Ook aan de vrijwaring van strafrechtelijke vervolging voor belastingfraude bij inkeer komt een einde als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Mede omdat de afschaffing van de inkeerregeling is opgenomen in een verzamelwet (‘overige fiscale maatregelen 2018’), is het waarschijnlijk dat het parlement instemt met het plan van Wiebes. Positief aan het wetsvoorstel is dat is voorzien in overgangsrecht. De oude inkeerregeling blijft van toepassing op inkeren die zien op aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan. Voorlopig kan men dus blijven profiteren van de lagere boetetarieven die gelden bij inkeer.

Inkeerregeling per 1 januari 2018 afgeschaft

UPDATE 12 juli 2017
De inkeerregeling wordt - als het aan staatssecretaris Wiebes ligt - per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit betreft de mogelijkheid om over de afgelopen 2 jaren volledig boetevrij eerdere (opzettelijk) onjuiste belastingaangiften vrijwillig te verbeteren. De vraag is of de voorgenomen wetswijziging het gewenste effect heeft. In 2013 en ook dit jaar weer oordeelden rechtbanken dat verzwaring van de inkeerregeling géén effect heeft voor aangiften ingediend vóór die wijziging. Dit volgt uit het principe dat geen hogere straf mag worden opgelegd dan dat gold ten tijde van het delict. Daarvan uitgaande geldt de oude inkeerregeling met (0% boete) nog steeds (voor de ‘oude jaren’ voor 2010) ook bij inkeermeldingen in 2018 en daarna. Lees hierover in het blog van Vanessa Huygen van Dyck-JagersmaAfschaffing inkeerregeling – de gevolgen? 8 vragen’ en het blog van Nick van den HoekInkeer met 0% boete ook in 2018 nog mogelijk.

DRUK OP ZWARTSPAARDERS VERHOOGD: KLOPJACHT FIOD BIJ CREDIT SUISSE

UPDATE 5 APRIL
Dankzij een geheime tipgever beschikt de Belastingdienst/FIOD over gegevens van 3800 Nederlanders bij Credit Suisse. Grote kans dat die tipgever een (ex-)werknemer is van de Zwitserse bank die middels diefstal of tenminste door het plegen van een strafbaar feit (schending bankgeheim) informatie heeft ontvreemd, wat grote gevolgen kan hebben voor de bruikbaarheid van verkregen bewijsmateriaal

ONDERZOEK NAAR KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS

UPDATE 4 APRIL 2017
De Nederlandse Belastingdienst heeft aan American Express informatie gevraagd over Nederlanders met een creditkaart van deze organisatie. Een rechter in El Paso, Texas oordeelde op 31 maart jl. dat American Express de informatie moet verstrekken. Lees hier meer.

HvJ: VOORTVARENDHEIDSEIS GEDLT NIET VOOR ZWITSERSE ZWARTSPAARDERS

UPDATE 15 FEBRUARI 2017
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft op 15 februari 2017 geoordeeld dat de voortvarendheidseis, die volgt uit eerdere jurisprudentie van het Luxemburgse Hof, niet van toepassing op effectenrekeningen in Zwitserland. De voortvarendheidseis volgt uit het Europese recht en houdt in dat de inspecteur voortvarend dient te handelen nadat hem informatie over buitenlands vermogen of inkomen bekend is geworden. De Hoge Raad heeft bepaald dat de inspecteur in ieder geval niet voortvarend handelt als er een onverklaarbare vertraging in de afhandeling van aanslagen door de inspecteur is opgetreden van meer dan zes maanden. In dat wel het geval, dan zijn de aanslagen te laat opgelegd en moet de rechter de aanslagen vernietigen. Het HvJ EU heeft (kortgezegd) aangegeven dat Zwitserland geen EU-lidstaat is en het Europese recht, waaronder de voortvarendheidseis, dan niet van toepassing is (op effectenrekeningen die in Zwitserland zijn aangehouden). Omdat het HvJ EU specifiek de effectenrekening noemt, is het nog maar de vraag of (passieve) bankrekeningen ook onder deze beperking vallen. Ook staat een beroep op het eigendomsrecht van artikel 1 EP bij het EVRM open. Lees hierover in het blog.

AFSCHAFFING INKEERREGELING PER 2018?

UPDATE 18 januari 2017
In een brief van 17 januari 2017 kondigt Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes aan dat hij een wetsvoorstel zal indienen tot afschaffing van de inkeerregeling. De gedachte daarachter: belastingplichtigen lopen toch wel tegen de lamp, dus dit ‘douceurtje’ is niet langer nodig.

RISICO VANAF 1 JANUARI 2017: UITWISSELING ZWITSERLAND

UPDATE 1 NOVEMBER 2016
 Zwitserland gaat vanaf 2018 automatisch gegevens uitwisselen met Nederland. Het risico van ontdekking wordt daardoor (vrijwel) een zekerheid vanaf 1 januari 2017. Zwitserland gaat namelijk gegevens uitwisselen over de jaren 2017 en verder. Als de rekening er in 2017 nog steeds is, dan ligt die informatie in ieder geval alsnog bij de Nederlandse Belastingdienst ‘op straat’.

CREDIT SUISSE; JULIUS BAER; UPB EN SARASIN: INKEER NOG MOGELIJK (?)

UPDATE 1 NOVEMBER 2016 
De Zwitserse uitspraak dat groepsverzoeken van Nederland zijn toegestaan heeft niet alleen gevolgen voor UBS-ers maar ook voor ‘zwartspaarders’ bij andere banken. Het verzoek over Credit Suisse, dat even in de ijskast was gezet, zal nu weer worden voortgezet. Maar ook andere banken zoals Julius Bär, UBP en Sarasin kunnen soortgelijke verzoeken verwachten. Zolang er nog een ‘serieuze mogelijkheid’ bestaat dat de Belastingdienst de rekening niet zal achterhalen, is tijdige inkeer volgens de Hoge Raad nog mogelijk. Dat de fiscus het hier mogelijk niet (direct) mee eens is, is een mogelijke horde die moet worden genomen.

GROEPSVERZOEK UBS ‘GEEN FISHING EXPEDITION’: STEUN IN DE RUG VOOR FISCUS. ZWITSERSE INKEERDERS DE KLOS? 

UPDATE 12 SEPTEMBER 2016 
Op 12 september 2016 werd een persbericht over het oordeel van het Zwitserse Federale Hof in Lausanne bekendgemaakt. Het oordeel is kort gezegd dat het groepsverzoek geen ‘fishing expedition’ is en dat de gevraagde informatie door Zwitserland aan Nederland mag worden verstrekt. In dit geval was voldoende identificerend dat de vragen waren toegespitst op niet bij de fiscus bekende UBS-spaarders, met een adres in Nederland, die niet hebben gereageerd op een verzoek van de bank om aan te tonen dat zij aan hun fiscale verplichtingen in Nederland voldoen, aldus het Federale Hof.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor UBS-ers maar ook voor ‘zwartspaarders’ bij andere banken. Het verzoek over Credit Suisse, dat even in de ijskast was gezet, zal nu weer worden voortgezet. Maar ook andere banken zoals Julius Bär, UBP en Sarasin kunnen soortgelijke verzoeken verwachten.

Als eenmaal (publiek bekend is dat) een dergelijk hengelend groepsverzoek is gedaan, dan loopt een zwartspaarder die nog wil inkeren tegen dezelfde problematiek aan als UBS-ers. De fiscus was al van mening dat UBS-spaarders na 27 september 2015 niet meer tijdig zouden kunnen inkeren. Zie ook de update van 6 juni 2016 hierna: Antwoord op WOB-verzoek: kunnen UBS-ers nog inkeren zolang zij geen vragenbrief hebben ontvangen?.

Als niet vaststaat dat iemand op ‘de lijst’ van het groepsverzoek staat of dateert de inkeermelding van vóór 12 september – dus voordat het baanbrekende nieuws kwam dat Zwitserland dergelijke groepsverzoeken honoreert – dan is inkeer wellicht toch nog mogelijk. Kleine kanttekening: vanaf 2017/2018 gaat Zwitserland fiscale gegevens automatisch uitwisselen.  

ANTWOORD OP WOB-VERZOEK: KUNNEN UBS-ERS NOG INKEREN ZOLANG ZIJ GEEN VRAGENBRIEF HEBBEN ONTVANGEN?   

UPDATE  6 JUNI 2016
Het Ministerie van Financiën heeft antwoord gegeven op WOB-vragen over het inkeerbeleid van de Belastingdienst inzake rekeningen in het buitenland. Naar aanleiding daarvan is een Memo gepubliceerd: Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten). Aan de orde komt ook of UBS-ers die zich (alsnog) vrijwillig melden, standaard een boete krijgen van 40% en 100% over de jaren waarin maxima gelden van respectievelijk 100% en 300%. Het antwoord luidt dat hierbij onderscheid moet worden gemaakt tussen “de situatie dat een belastingplichtige op eigen initiatief volledige openheid van zaken geeft vóórdat de Belastingdienst een vragenbrief heeft gestuurd” en de situatie dat een belastingplichtige volledig meewerkt (pas) nadat een vragenbrief is gestuurd.  
NB: deze ‘UBS-tarieven’ zijn gebaseerd op de oude inkeerboetes. Per 1 juli 2016 zijn deze boetes verdubbeld.

Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het Ministerie (terecht) van mening zou zijn dat inkeer voor die belastingplichtigen mogelijk is, zolang niet duidelijk is dat de fiscus ze concreet op het spoor is door – bijvoorbeeld – een vragenbrief. Het Memo waarnaar wordt verwezen stelt echter het tegendeel: ingeval een belastingplichtige ná 27 september 2015 een inkeermelding voor een UBS-rekening heeft gedaan, zou volgens de Belastingdienst géén sprake meer kunnen zijn van inkeer. De bewijslast dat geen sprake is van een (tijdige) vrijwillige verbetering ligt, zoals daarbij terecht wordt opgemerkt, bij de Belastingdienst. De stelling dat UBS-ers niet meer zouden kunnen inkeren, is niet terecht.

Als de inkeer wel als ‘tijdig’ wordt aangemerkt, geldt in de praktijk het beleid dat boetes worden opgelegd van respectievelijk 30% over ‘oude’ en 60% over ‘nieuwe’ jaren. Lees hier de Antwoorden op WOB-verzoek en bijgevoegd Memo.

VERDUBBELING ZWARTSPAARDERSBOETE PER 1 JULI 2016

UPDATE  12 april 2016
Staatssecretaris Wiebes heeft op 12 april 2016 aangekondigd de boete bij inkeer van niet-aangegeven buitenlands vermogen met ingang van 1 juli 2016 te verdubbelen van 60% naar 120%. De aankondiging harder op te treden tegen deze vorm van belastingontduiking komt in een week nadat diverse media verslag hebben gedaan van de 'Panama Papers', waar met veel publieke verontwaardiging op is gereageerd.

Op het niet-aangeven van buitenlands vermogen staat een boete van maximaal 300% van de niet-betaalde belasting. Als u echter vrijwillig inkeert is het beleid van de Belastingdienst tot op heden dat een boete van maximaal 60% wordt opgelegd. Dat tarief zal per 1 juli 2016 verdubbelen naar 120%. Vermoedelijk zal het verhoogde tarief niet gelden voor inkeerders die zich vóór 1 juli 2016 bij de Belastingdienst melden.  

RECHTBANK ZWITSERLAND VERBIEDT VERSTREKKEN UBS-GEGEVENS

UPDATE 21 MAART 2016 ***
Bijgewerkt 12 september 2016: het Federale Hof in Lausanne staat de uitwisseling toch toe (zie ook hierboven).  ***
De rechtbank in Zwitserland verbiedt in een uitspraak van maandag 21 maart 2016 het verstrekken UBS-gegevens op het fishing-rechtshulpverzoek uit Nederland, zo bericht onder meer de Handelszeitung. Nadat de Zwitserse fiscus het rechtshulpverzoek van Nederland uit juli 2015 'toelaatbaar' had verklaard, geeft de rechtbank een ander oordeel. "Op basis van de duidelijke bewoordingen van het protocol Zwitserland-Nederland zijn de hierop gebaseerde groepsverzoeken zonder vermelding van namen, niet toelaatbaar", aldus de rechtbank in St. Gallen. Zwitserland mag dus op groepsverzoeken, waarbij geen namen worden vermeld, geen bankgegevens verstrekken. Tegen dit oordeel kan nog hoger beroep worden ingesteld. Dit oordeel biedt steun voor wie al is ingekeerd of dat nog overweegt: er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de fiscus zonder vrijwillige verbetering deze UBS- (en Credit Suisse-) zwartspaarders op het spoor zou zijn gekomen. Lees hier het nieuwsbericht over de uitspraak van de Zwitserse rechter.

INFORMATIEUITWISSELING CREDIT SUISSE

UPDATE 8 MAART 2016
Nadat eind vorig jaar bekend werd dat de Zwitserse bank UBS gegevens heeft verstrekt op verzoek van de Belastingdienst, is op 8 maart 2016 bericht dat ook Credit Suisse gegevens gaat delen met de fiscus. Het zou ook dit keer gaan om een groepsverzoek, waarbij bankgegevens van alle Nederlanders worden verstrekt die tussen 1 februari 2013 en eind 2014 een rekening hadden bij Credit Suisse, waar minstens € 1.500 op stond. Ook de gegevens van inmiddels opgeheven bankrekeningen worden uitgewisseld. Verwacht wordt dat soortgelijke groepsverzoeken worden gedaan aan de Zwitserse banken Julius Bär, UBP en Sarasin. Heeft u een bankrekening (gehad) bij Credit Suisse of een andere Zwitserse bank, en dit niet aangegeven bij de Belastingdienst? Kijk dan op onze speciale inkeerpagina, wat wij voor u kunnen betekenen.   

UPDATE UBS-PROJECT 

UPDATE 16 DECEMBER 2015
Steeds meer (ex-)UBS-ers ontvangen post van de Belastingdienst waarin staat dat ze als rekeninghouder zijn geïdentificeerd. Kennelijk is al (veel) meer informatie uit Zwitserland verstrekt dan tot nu toe is bericht.  De laatste ontwikkeling in het UBS-project is het verzoek van de Belastingdienst aan inkeerders om de 'UBS-brief' te verstrekken, waartoe u - volgens de Belastingdienst - verplicht bent. Deze brief die de UBS eind vorig jaar aan haar rekeninghouders stuurde, is echter niet van belang voor de heffing maar bovendien wel (mogelijk) belastend: is iemand met zo'n brief nog wel op tijd met inkeren? Meer informatie hierover vindt u hier.

De berichten die ons uit Zwitserland bereiken doen anders vermoeden: velen die in bezwaar en beroep zijn gegaan tegen het besluit van de Zwitserse fiscus om informatie aan Nederland te verstrekken, zijn al in het gelijk gesteld. Met andere woorden: ook wie wist dat hij of zij op 'de lijst' stond na het groepsverzoek, hoefde nog helemaal niet te verwachten dat informatie aan Nederland zou worden verstrekt en de fiscus hem dus op het spoor zou raken. Inkeer is dan dus nog mogelijk.

INFORMATIEUITWISSELING UBS

UPDATE 12 NOVEMBER 2015
Op 12 november 2015 werd bekend dat de Zwitserse fiscus heeft ingestemd met het verzoek van de Belastingdienst om gegevens van Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse bank UBS over te dragen. De betreffende (ex-)rekeninghouders hebben een besluit ontvangen, waartegen zij uiterlijk binnen 30 dagen beroep kunnen instellen. Die termijn eindigde voor de meeste rekeninghouders op 27 november 2015. Hier vindt u blogs met meer informatie over de vragen van de Nederlandse fiscus aan Zwitserland over Nederlandse (ex)spaarders bij UBS.

INFORMATIE?

Wilt u over deze onderwerpen persoonlijk contact met ons, klik dan hier of neem telefonisch contact met ons op.  Voor meer informatie met betrekking tot de inkeerregeling kunt u doorklikken. 

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie