nl-NLen-GB

Wij vinden publiceren belangrijk. Zowel om onze kennis en ervaring te delen als ter bevordering van de deskundigheid van onze advocaten.

Artikelenauteur
Van dergelijke consultatievoorstellen wil men verschoond blijven »
Publicatiedatum: 19-10-2020, Weekblad Fiscaal RechtIn deze bijdrage wordt ingegaan op het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht dat ter (internet)consultatie is aangeboden.

Lees meer »
N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


Zwartspaarder heeft nog wel mogelijkheden bij inkeerregeling »
Publicatiedatum: 20-08-2020, Het Financiële DagbladPer 2018 werd slechts een beperking van de inkeerregeling doorgevoerd voor buitenlands box 3 vermogen. Een melding kan wel nog steeds op vrijwillige basis worden gedaan: dat geldt dan als ‘omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete’.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


W.G.G. Jansen de Lannoy
<a href=W.G.G. Jansen de Lannoy"/>


Wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht - Een drempel tegen onnodig of onzorgvuldig procederen door de overheid »
Publicatiedatum: 30-06-2020, NJB 2020/1642De keuze om de verhoging voor de vergoedingen voor professionele bijstand met 40% niet te laten gelden voor bezwaar en administratief beroep lijkt de auteur niet juist omdat het geconstateerde risico op besluithandhaving uit kostenoverwegingen daardoor ten onrechte op de rechtzoekende wordt afgewenteld.

Lees meer »
N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


FIOD woest over gedwongen vertrek directeur - door Bart Mos »
Publicatiedatum: 26-05-2020, Telegraaf.nl, Financieel d.d. 26-05-2020Binnen de fiscale opsporingsdienst FIOD heerst woede en verdriet over het gedwongen terugtreden van hun algemeen directeur Hans van der Vlist, wegens de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

Lees meer »
externen

Corona biedt fiscale proceskansen »
Publicatiedatum: 22-04-2020, Tijdschrift voor Formeel BelastingrechtDeze tijden van corona bieden de ruimte om royaler om te gaan met mogelijkheden en alternatieven die er nog niet leken te zijn. Wel is het aanbevelenswaardig dat waar hobbels kunnen worden weggenomen dit zoveel mogelijk centraal en uniform te regelen.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Kroniek ondernemingsstrafrecht tweede helft 2019 »
Publicatiedatum: 04-03-2020, Bijzonderstrafrecht.nlDe meest relevante gebeurtenissen uit de tweede helft van 2019 hebben weinig directe betekenis voor het ondernemingsstrafrecht. Niet dat er niet het nodige is gebeurd. Naast onderwerpen zoals het te overwegen verbod op particulier vuurwerk en het gebruik van lachgas, was het meest centrale thema in de jaaroverzichten van het nieuws uit 2019 de stroom van protesten van boeren, bouwers, klimaatactivisten en andere ontevredenen, waaronder zorgverleners, leraren, (sociale) advocaten en tolken.

Lees meer »
K.M.T. Helwegen
<a href=K.M.T. Helwegen"/>


‘Kwaadwillende’ in art. 69a AWR: een nieuwe ‘prosecutor’s darling’? »
Publicatiedatum: 28-01-2020, Tijdschrift voor Formeel BelastingrechtBlijft vervolging via art. 69a AWR beperkt tot de situaties die de aanleiding vormden om het artikel in de wet op te nemen of heeft art. 69a de potentie om uit te groeien tot een ‘prosecutor’s darling’ die in talloze fiscale strafzaken op tenlasteleggingen zal gaan prijken, zoals dit in het verleden bijvoorbeeld met witwassen het geval was?

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


onderzoeksplicht naar verschoonbare termijnoverschrijding »
Publicatiedatum: 23-01-2020, fiscaal tijdschrift FEDBelanghebbende is vijf maanden na de dagtekening van een naheffingsaanslag parkeerbelasting in bezwaar gekomen bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft zonder pardon het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Tipgeverszaak; toelaatbaar bewijs; navordering voor vermeende zwartspaarder? »
Publicatiedatum: 14-01-2020In Het Register van april 2016 sprak ik naar aanleiding van de eerste cassatieronde in de tipgeverszaak de hoop uit dat het verwijzingshof de gedachtegang van het eerste Hof (Arnhem-Leeuwarden) zou volgen. Die komt erop neer dat de omstandigheid dat een deel van de personen die door de tipgever als rekeninghouder zijn aangewezen heeft meegewerkt en inzicht heeft gegeven in aangehouden buitenlandse rekening(en), niet betekent dat de rest ook een rekening had. De tipgever heeft er immers belang bij om de lijst zo groot mogelijk te maken, omdat met hem een resultaatafhankelijke vergoeding werd overeengekomen. Het eerste arrest van de Hoge Raad verwaarloost, mijns inziens ten onrechte, deze ‘perverse prikkel’ door de juistheid van de aanwijzing van de niet-meewerkers zonder meer af te leiden uit de gebleken juistheid van de aanwijzing van de meewerkers.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Staat wint kort geding over informatieverstrekking inzake buitenlandse trusts »
Publicatiedatum: 09-01-2020In 1997 heeft een (inmiddels overleden) stiefvader een deel van zijn vermogen ondergebracht in buitenlandse trusts. De trusts zijn eind 2016 opgeheven. In de zomer van 2017 is het hele vermogen in de trusts overgemaakt naar daarvoor geopende Zwitserse bankrekeningen. Als gevolg van de publicatie van de Panama Papers in 2016, is de Belastingdienst van het bestaan van de trusts op de hoogte gekomen. Voor het kunnen opleggen van navorderingsaanslagen IB/PVV voor de jaren 2006 t/m 2016 heeft de Belastingdienst bij de stiefdochters geïnformeerd naar hun mogelijke betrokkenheid bij de trusts. In de correspondentie met de Belastingdienst hebben de stiefdochters, kort samengevat, het standpunt ingenomen dat zij geen aanspraak kunnen maken op het vermogen in de trusts, dat zij geen erfgenamen zijn van de stiefvader en dat het vermogen in de trusts niet aan hen kan worden toegerekend. In kort geding vordert de Staat thans van de voorzieningenrechter bij Rechtbank Den Haag om de stiefdochters te bevelen gegevens te verstrekken betreffende de trusts, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De Rechtbank wijst de vordering grotendeels toe.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Supersjoemelen met btw via webshops »
Publicatiedatum: 04-01-2020, Follow The MoneyEuropese en Nederlandse regelgeving over het afdragen van btw is makkelijk te omzeilen. Dat doen professionele handelaren en kleine sjoemelaars dan ook gretig. De Europese Commissie schat de jaarlijkse schade op 50 miljard euro. Voor de Douane is het niet te doen om alle pakketjes goed te controleren. Vorig jaar alleen al kwamen via land, zee of lucht 47 miljoen pakketjes Nederland binnen. Fraude met btw blijft niet altijd ongestraft. Zo loopt er op het moment een strafrechtelijk onderzoek naar de Chinese webshop Superaankoop. Maar; controle vindt achteraf plaats: naast de weeffouten in de Europese btw-systemen is dat de achilleshiel. Per januari 2021 scherpt Europa de regels voor e-commerce aan.

Lees meer »
K.M.T. Helwegen
<a href=K.M.T. Helwegen"/>


De fiscale woonplaats vanuit Unierechtelijk perspectief »
Publicatiedatum: 16-12-2019, Tijdschrift voor Formeel BelastingrechtDe aanpak van belastingontwijking en -ontduiking is een beleidsspeerpunt van het kabinet. Dat blijkt uit een brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. Wie na het lezen van deze brief denkt dat het kabinet zijn pijlen slechts heeft gericht op de belastingontwijkende multinationale giganten van deze aarde, heeft het mis.

Lees meer »
W.G.G. Jansen de Lannoy
<a href=W.G.G. Jansen de Lannoy"/>


Hakbijleffect inperking inkeerregeling per 2020 kan de bedoeling niet zijn »
Publicatiedatum: 31-10-2019Als de belastingplannen niet meer wijzigen, wordt per 2020 een verstrekkende inperking van de zogeheten inkeerregeling doorgevoerd. Die gaat veel verder dan die per 2018, waarbij de regeling werd ingeperkt ten aanzien van buitenlands (box 3) vermogen. Toen was nog expliciet geregeld dat alleen inkeer voor nieuwe (na de wetswijziging) onjuist in te dienen aangiften niet meer tot een vrijwaring voor een strafzaak zouden leiden. Met andere woorden: alle oudere aangiftes kunnen nog zonder risico van strafvervolging gemeld worden.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Kroniek Ondernemingsstrafrecht »
Publicatiedatum: 30-09-2019, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & HandhavingCybercrime Ontwikkelingen in de regelgeving Ter bestrijding van de computercriminaliteit is met ingang van 1 maart 2019 de Wet Computercriminaliteit III in werking getreden.50 In dit kader is het voor de praktijk van belang dat digitale opsporingsmogelijkheden en het vergaren van digitaal bewijsmaterieel niet uitsluitend een rol spelen bij cybercrimedelicten en ernstigere commune delicten.51 Uit het Besluit Onderzoek in een geautomatiseerd werk volgt namelijk dat de (heimelijke) hackbevoegdheid voor aangewezen misdrijven kan worden ingezet als het opsporingsonderzoek dat dringend vordert.52 Om flexibel in te kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen in de criminaliteit zijn misdrijven bij AMvB aangewezen. Hieruit vloeit voort dat zelfs bij een verdenking van valsheid in geschrift, het deelnemen aan een criminele organisatie, corruptie, fraude en witwassen (opzet variant) een geautomatiseerd werk kan worden binnengedrongen om onderzoekshandelingen te verrichten.

Lees meer »
K.M.T. Helwegen
<a href=K.M.T. Helwegen"/>


Is de tijd rijp voor blauwe hesjes? »
Publicatiedatum: 01-06-2019, Tijdschrift Formeel BelastingrechtTijdens het schrijven van deze opinie werd bekend dat de verhoging van de rente op studieleningen van de baan is. De onderwijsminister trok het wetsvoorstel in nadat bleek dat er in de Eerste Kamer te weinig steun was voor het plan. Met de leus ‘Studenten zijn géén melkkoeien’ voerden studenten eerder een mediagenieke protestactie in Amsterdam waarbij werd gedreigd met een rechtszaak tegen de voorgenomen verhoging. Studentenvakbond LSVb verweet het kabinet een salamitactiek door de rente op studieschulden steeds een klein beetje te verhogen.

Lees meer »
N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


Is mediation in fiscale strafzaken een optie? »
Publicatiedatum: 07-05-2019, Tijdschrift voor Formeel BelastingrechtDit artikel is genomineerd voor de MAGNA CHARTA publieksprijs!!! In fiscale zaken kennen we het instrument van mediation ten einde te proberen fiscale geschillen tussen een belastingplichtige en de Belastingdienst op te lossen. In dit artikel onderzoekt Marloes Lammers of mediation in fiscale strafzaken ook een optie is en als dat niet het geval is of een lans moet worden gebroken voor het ook in fiscale strafzaken mogelijk maken van mediation.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Fiscaal moreel kompas volstrekt omgeslagen »
Publicatiedatum: 26-04-2019, Mr. OnlineEen nieuw ethisch besef en strenger toezicht zorgen samen voor veranderingen in de fiscaliteit. Monique van Herksen (Simmons & Simmons) en Kim Helwegen (Jaeger Advocaten-belastingkundigen), beiden zowel advocaat als fiscalist, vertellen erover in het nieuwe nummer van Mr., dat 26 april verschijnt.

Lees meer »
K.M.T. Helwegen
<a href=K.M.T. Helwegen"/>


Het is rustig bij douanerechtjuristen vooralsnog »
Publicatiedatum: 05-02-2019, Mr.

Lees meer »
Deelnemen in een vof of maatschap en de aansprakelijkheid voor rijksbelastingen »
Publicatiedatum: 01-02-2019, Het RegisterOndernemerschap wordt in veel gevallen goed geregeld door bij de keuze voor de ondernemingsvorm rekening te houden met de mate waarin de ondernemer persoonlijk kan worden aangesproken voor ondernemingsschulden.

Lees meer »
N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


BNR: Cryptocast 43: Kim Helwegen - 6 december 2018 »
Publicatiedatum: 06-12-2018

Lees meer »
K.M.T. Helwegen
<a href=K.M.T. Helwegen"/>


Btw-(carrousel)fraude »
Publicatiedatum: 01-12-2018, Kluwer NavigatorBtw-(carrousel)fraude is een doorn in het oog van de EU-lidstaten die hierdoor jaarlijks miljarden euro’s mislopen. Hoe kijkt het Hof van Justitie EU hier tegen aan en welke initiatieven zijn er om deze vorm van fraude te bestrijden?

Lees meer »
C.E. van Dijk
<a href=C.E. van Dijk"/>


Strafrechtelijke vervolging onjuiste aangifte »
Publicatiedatum: 22-11-2018, Accountancyvanmorgen.nlOok de plannen van afgelopen Prinsjesdag stonden er weer vol mee: de strijd tegen belastingontduiking wordt geïntensiveerd. Extra geld, eenvoudiger strafrechtelijke vervolging. Degene die opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doet, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren bij niet of niet tijdig doen en zes jaren bij het onjuist of onvolledig doen.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


De FIOD buiten de deur houden: Themadossier Fiscaal Strafrecht »
Publicatiedatum: 01-11-2018, FiscaalRendementU doet altijd op de juiste wijze en op tijd uw aangiftes. Dan verwacht u natuurlijk niet dat er ineens een aantal personen van de FIOD voor de deur van uw onderneming staan. Toch kunt u, ook als u altijd aan uw aangifteverplichtingen voldoet, te maken krijgen met de fiscale speurders. U kunt namelijk vrij eenvoudig betrokken raken bij een onderzoek naar een ander.

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming »
Publicatiedatum: 01-11-2018, Kluwer NavigatorDe bezwaarprocedure is het voorportaal voor burgers die het niet eens zijn met belastingaanslagen en andere fiscale besluiten die hen aangaan. Er kan uitsluitend bezwaar worden gemaakt tegen de in de wet genoemde besluiten.

Lees meer »
N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


Beroep: rechtsbescherming door de belastingrechter »
Publicatiedatum: 01-11-2018, Kluwer NavigatorBeroep vormt de kern van de rechtsbescherming voor burgers die het niet eens zijn met belastingaanslagen en andere fiscale besluiten die hen aangaan. Anders dan in bezwaar geldt in beroep het beginsel van gelijkheid der procespartijen: de inspecteur heeft in principe niet meer bevoegdheden dan de procederende belastingplichtige.

Lees meer »
N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


Intensieve aandacht voor (vermeend) verhuld vermogen »
Publicatiedatum: 31-10-2018, Vakblad Estate PlanningNederland als 'belastingconstructieland' ligt internationaal onder het vergrootglas. Dat hindert het kabinet, het openbaar ministerie, en de belastingdienst niet elke 'constructie' in het buitenland die is ingezet bij het afschermen van vermogen onder vuur te nemen. Maar het tij kan nog worden gekeerd volgens mr. Ludwijn Jaeger.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Beantwoording irrelevante vragen voor heffing »
Publicatiedatum: 14-09-2018, Accountancyvanmorgen.nlDe inspecteur heeft een ruimhartige bevoegdheid om informatie en stukken op te vragen bij belastingplichtigen en derden. De vraag is of die ruimhartige bevoegdheid ook op informatie die niet relevant is voor het bepalen van de hoogte van de te betalen belasting? Een vraag in een aangifte inkomstenbelasting hoeft volgens Ludwijn Jaeger alleen beantwoord te worden als het positieve antwoord consequenties heeft voor iemands eigen belastingheffing in het desbetreffende jaar.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


‘Advocaten in Nederland zijn een beetje blasé geworden’ »
Publicatiedatum: 07-09-2018, Amsterdams Balie BulletinInterview met Boris Dittrich over tien jaar campagne voor homorechten door Nick van den Hoek en Annelies van Ochten. Na ruim tien jaar in de frontlinie tegen anti-homogeweld en discriminatie stopt voormalig advocaat en rechter Boris Dittrich met zijn werk voor Human Rights Watch om een gooi te doen naar een zetel in de Eerste Kamer voor zijn partij D66. Zijn missie voor gelijke rechten lijkt nu urgenter dan ooit.

Lees meer »
N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


Fiscus moet óók interne stukken verstrekken die hij zelf niet gebruikte »
Publicatiedatum: 20-08-2018, http://www.taxence.nl/De Hoge Raad oordeelde dat de verplichting om relevante stukken te overleggen niet wordt beperkt door de stukken die de inspecteur heeft of had kunnen gebruiken.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Rechters, het zijn net mensen. Het bewijsaanbod in belastingzaken. »
Publicatiedatum: 31-07-2018, Tijdschrift voor formeel belastingrechtIn de praktijk lijkt bij rechterlijke colleges het belang van een doelmatige procesgang (te) vaak te prevaleren boven de behoefte aan nader bewijs. Dit kan leiden tot frustratie en onbegrip, met als gevolg dat alleen al hierom tegen de uitspraak wordt geappelleerd of cassatie wordt ingesteld. In dit artikel wordt gepoogd om met een oplossing te komen voor de bestaande frictie.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


W.G.G. Jansen de Lannoy
<a href=W.G.G. Jansen de Lannoy"/>


Interview Radio NH over fiscale woonplaats naar aanleiding van het bericht dat Afrojack door het Openbaar Ministerie verdacht zou worden van belastingfraude »
Publicatiedatum: 05-07-2018, NH RadioOnze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Bart Slim in het programma Spitstijd van NH Radio geïnterviewd over de vraag waar je (fiscale) woonplaats is naar aanleiding van het bericht dat Afrojack door het Openbaar Ministerie verdacht zou worden van belastingfraude.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Draait Afrojack op voor mogelijk gesjoemel van zijn belastingadviseur? - rtlz.nl »
Publicatiedatum: 04-07-2018, RTLZ.nlOnze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Loek Essers van RTL Z geïnterviewd over de vraag of je verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de fouten van je adviseur? Afrojack zou door het Openbaar Ministerie verdacht worden van belastingfraude, maar de Nederlandse dj is zich van geen kwaad bewust. Volgens zijn woordvoerder liet hij alles over aan zijn belastingadviseur. Kan je dan verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten van je adviseur? Daarover interviewde Loek Essers van RTL Z onze advocaat Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Stukken verstrekken die er niet zijn »
Publicatiedatum: 22-06-2018, Accountancy VanmorgenAanslagen moeten gebaseerd zijn op feiten. Feiten behoeven bewijs en in de fiscaliteit is bewijs vaak een schriftelijk stuk. Niet voor niets heeft de inspecteur een ruimhartige bevoegdheid om informatie en stukken op te vragen bij belastingplichtigen en derden. Maar wat nou als die stukken er niet zijn? Een ieder is gehouden om de inspecteur desgevraagd te informeren, mits het relevant kan zijn voor de belastingheffing. Privé is het niet verplicht om een administratie bij te houden of te bewaren, dus de gevraagde informatie kan er niet (meer) zijn. Maar stel nu dat de inspecteur die wel wil hebben, hoever gaat dan de plicht om deze informatie (nogmaals) te bemachtigen? Uitgangspunt bij het verstrekken van informatie aan de inspecteur is vanzelfsprekend dat er geen verplichting bestaat om inlichtingen te verstrekken waarover iemand niet beschikt en ook niet kan beschikken. Er bestaat geen plicht iets te fabriceren wat er niet is, ook al kan dat nog zo dienstig zijn aan het onderzoek van de inspecteur.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Nieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af »
Publicatiedatum: 01-06-2018, in In FTM.nlNieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af Artikel van Bart Nieveld op ftm.nl Grensoverschrijdende btw-fraude kost de EU zo’n 50 miljard euro per jaar. Om dat enorme gat te dichten, stelt de Europese Commissie nu een serie maatregelen voor. Toch is het maar de vraag of die aanpak wel gaat werken. Carlijn van Dijk en Marloes Lammers, advocaten bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen, hebben geregeld te maken met bonafide ondernemers die onbewust onderdeel zijn geworden van zo’n carrousel. In het artikel van Bart Nieveld geven ze aan hoe zij hiertegen aan kijken. Klik hier voor het gehele artikel of lees hieronder uit dit artikel de ervaringen van onze advocaten.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


C.E. van Dijk
<a href=C.E. van Dijk"/>


Controle door de belasting: hoe werkt dat? »
Publicatiedatum: 26-04-2018Controle door de belasting: hoe werkt dat? Iedere ondernemer krijgt waarschijnlijk een keer te maken met een belastingcontrole. Wat houdt dit in en wat moet je doen? Een interview met fiscaal advocaat Marloes Lammers van advocatenkantoor Jaeger, gespecialiseerd in belastingzaken. Zij staat belastingplichtigen bij als ze een boekenonderzoek krijgen en vertelt over deze controles voor zzp’ers en het belang van een geordende administratie.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Virtual Currency Tax Evasion May Need a Multilateral Fix »
Publicatiedatum: 21-03-2018, International Tax MonitorCryptovaluta is een trend die de aandacht heeft van de Belastingdienst/FIOD en OM. Het gaat hier om fsicale en strafrechtzaken. Lees voor verschillende visies van o.a. Europol en onze strafrechtadvocaat Kim Helwegen het artikel Virtual Currency Tax Evasion May Need a Multilateral Fix, gepubliceerd in Bloomberg International Tax Monitor. EU nations should take a united stance against tax evasion involving virtual currency, a problem that is likely to increase on a global scale in the coming years, practitioners told Bloomberg Tax. The emergence of virtual currencies like Bitcoin, Ripple and Litecoin has been marred by concerns that criminals are using them, a development that threatens to undo much of the EU's progress against tax evasion. And while the EU has pinpointed it as a problem, the bloc doesn't have any anti-money laundering legislation that covers virtual currency, leaving a hole, practitioners said. Crptocurrency can be used to shield illicit money from tax authorities much like wealth can be hidden in a tax haven. Or, revenue earned by a business that accepts virtual currency may never be reported to tax authorities. The EU will aim to remedy this when the European Parliament votes on the 5th Anti-Money Laundering Directive next month, said Claire Harrop, an associate at Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. It is expected to enter into force in 2019. “The idea is to apply the same sort of procedures in the virtual currency world as currently apply to banks and other financial institutions” and to impose know-your-customer obligations, which require service providers to verify the identity of their clients, she said.

Lees meer »
K.M.T. Helwegen
<a href=K.M.T. Helwegen"/>


‘Fiscus moet medeplichtige adviseur vaker beboeten’ »
Publicatiedatum: 15-02-2018, Het RegisterHet gaat bij procederen niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen, zegt Ludwijn Jaeger over meningsverschillen met de Belastingdienst. Hij vindt het terecht als ook de adviseur wordt beboet wanneer diens cliënt de belastinginspecteur bij horizontaal toezicht niet alles vertelt. 'Als je vindt dat de adviseur fout is, geef je hem toch ook gewoon een draai om de oren?'

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Tot niet meer ziens - het weigeren van een gemachtigde door de Belastingdienst en belastingrechters »
Publicatiedatum: 30-12-2017, Tijdschrift formeel belastingrecht (TFB)De Belastingdienst en belastingrechters kunnen op basis van bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) de bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan weigeren. In dit artikel ga ik nader in op de achtergrond en inhoud van deze regelingen. Waarom zijn de regelingen ingevoerd? Wat is de inhoud van deze regelingen? Wanneer is sprake van ernstige bezwaren? Waarom is de regeling wel van toepassing op belastingadviseurs en niet op advocaten? En tot slot: hoe verhouden deze regelingen zich tot art. 6 EVRM, waarin onder andere is bepaald dat iedereen recht heeft op een raadsman naar eigen keuze?

Lees meer »
C.E. van Dijk
<a href=C.E. van Dijk"/>


Termijnen, het lijkt zo eenvoudig... »
Publicatiedatum: 23-11-2017, Accountancyvanmorgen.nlTermijnen spelen in het recht – en in het belastingrecht al helemaal –een belangrijke rol (zie ook mijn column in AV 2017, afl. 3). Net even te laat bezwaar maken is in de meeste gevallen fataal. Gelukkig kan ook de inspecteur stevig in de problemen komen indien hij zich niet houdt aan de voor hem geldende termijnen. Of…niet?

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


Verschillende snelheden van het recht »
Publicatiedatum: 15-09-2017, Accountancy Vanmorgen, afl. 3Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belasting - recht – een belangrijke rol. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de overschrijding van de bezwaartermijn van  weken tot gevolg heft dat het recht op een onafhankelijk oordeel van de rechter over een geschil met de Belastingdienst niet mogelijk is. Het is breed geaccepteerd dat als een inspecteur iets van u wil, hij niet alleen meestal een termijn van  weken stelt, maar ook nog veronderstelt dat u zich daaraan houdt. Kom daar andersom maar eens mee. Kennelijk wordt van u een andere snelheid van handelen verwacht dan van andere procesdeelnemers. Dat is vreemd.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Aanpassing van het verschoningsrecht »
Publicatiedatum: 21-06-2017, Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2017/04Het verschoningsrecht staat onder druk. In het wetsvoorstel Modernisering Wetboek van Strafvordering dat op 7 februari 2017 is gepubliceerd, stelt de minister van Veiligheid en Justitie voor de jurisprudentie omtrent het verschoningsrecht te codificeren. Zodoende moet advocaten duidelijker worden dat zij niet voor alle werkzaamheden verschoningsrecht hebben. Begin dit jaar, mede naar aanleiding van de Panama Papers, kondigde staatssecretaris van Financiën Wiebes aan nog dit jaar een voorstel te doen om het fiscale verschoningsrecht aan te passen. Op die aankondiging is door de NOvA fel gereageerd. De staatssecretaris zou het basisprincipe van het verschoningsrecht miskennen en zijn bezwaren jegens het verschoningsrecht in de huidige vorm niet goed motiveren. VDD, D66 en SP hebben op 22 februari jl. de staatssecretaris om opheldering gevraagd over de noodzaak van een aangepast verschoningsrecht.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


N. van den Hoek
<a href=N. van den Hoek"/>


Een Handvest vol ondergeschikte rechtsbeginselen »
Publicatiedatum: 04-05-2017, Tijdschrift formeel belastingrechtSinds 1 december 2009 is met grote bewoordingen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aan ons juridisch arsenaal toegevoegd: De Unie, die zich bewust is van haar geestelijke en morele erfgoed, heeft haar grondslag in de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Zij berust op het beginsel van democratie en het beginsel van de rechtsstaat. De Unie stelt de mens centraal in haar optreden, door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen. Het Handvest kent ook voor het belastingrecht een aantal van belang zijnde ‘grondrechten’. Deze grondrechten hebben belastingplichtigen echter nog weinig gebracht, omdat ze ondergeschikt (lijken te) zijn aan het materiële recht.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Witwassen, ontneming & fiscale delicten anno 2016: de complicaties bij witwassen & ontneming van voordelen uit belastingfraude »
Publicatiedatum: 01-09-2016, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & HandhavingOntneming van voordelen uit belastingfraude leidt niet zelden tot complicaties. Niet-betaalde belasting levert een voordeel uit misdrijf op dat op zijn beurt weer kan worden witgewassen. Anders dan bij andere misdrijven wordt het voordeel bij fiscale delicten niet ‘verkregen’ maar ‘behouden’: het gaat immers om niet betaalde belasting in plaats van ontvangen voordeel. Daardoor kan niet exact worden aangewezen waar de onbetaalde belasting zich in het vermogen bevindt. Afhankelijk van onder meer de verhouding zwart ten opzichte van wit vermogen kan hierdoor het gehele vermogen worden ‘besmet’.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Magistratelijk? De wolf in schaapskleren (Tegenspraak) »
Publicatiedatum: 28-04-2016Bij onfatsoen aan de oppervlakte, pakt het voor de inspecteur (vaak) contraproductief uit. Dat is mooi. Maar in hoeveel gevallen komt de inspecteur ermee weg? We moeten dus af van de veronderstelling dat de inspecteur vast wel een magistraat is. En alleen bij echte boeven terecht stevig doorvraagt. We moeten af van de veronderstelling dat de inspecteur geen reden heeft te liegen (Hof ’s-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2011:BT6830, r.o. 4.8).

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Belastingdienst mag verzaken en hoeft identiteit niet prijs te geven »
Publicatiedatum: 20-04-2016, Het RegisterFiscale procedures trekken niet vaak de aandacht van de media. Dat was wel even anders toen Hof Arnhem-Leeuwarden aangifte deed tegen het ministerie van Financiën wegens het (vermeend) beïnvloeden van getuigen. Landelijk nieuws! Minder aandacht kreeg het arrest van de Hoge Raad waarin werd geoordeeld dat de identiteit van de tipgever geheim mocht worden gehouden. Hoewel Hof Arnhem- Leeuwarden er niet (meer) over gaat, heeft het de strafaangifte ingetrokken. Achteraf wellicht een storm in een glas water.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Voortvarendheid toetsen vanaf moment dat FIOD informatie ontvangt »
Publicatiedatum: 03-04-2016NTFR 2014/1047 (Formeel belastingrecht) HR 28 maart 2014, 13/03554, ECLI:NL:HR:2014:689, met annotatie van Igor Thijssen. Samenvatting: In het kader van het project Bank Zonder Naam zijn aan belanghebbende met toepassing van de verlengde navorderingstermijn navorderingsaanslagen IB 1995 en VB 1996 opgelegd. Hof Arnhem (NTFR 2013/1339) heeft de navorderingsaanslagen vernietigd omdat de vereiste voortvarendheid niet is betracht. De Hoge Raad bevestigt dat voor de beoordeling van de voortvarendheid moet worden uitgegaan van het moment waarop de gegevens ter beschikking van de FIOD zijn gekomen. Daarbij moet de Belastingdienst ook voor de identificatie van de rekeninghouders en een landelijke coördinatie en projectmatige aanpak echter over voldoende tijd kunnen beschikken. Nu het hof dit laatste niet in acht heeft genomen, casseert de Hoge Raad de hofuitspraak.

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Het verschoningsrecht van de belastingadviseur (My Way- Liber Amicorum Hans Hertoghs) »
Publicatiedatum: 01-04-2016, My Way- Liber Amicorum Hans HertoghsDe (bij een beroepsvereniging aangesloten) belastingadviseur heeft (weliswaar) een geheimhoudingsverplichting op grond van zijn beroepsregels en als het goed is eveneens uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met zijn cliënt. Een verschoningsrecht komt aan de belastingadviseur echter niet toe. In 1986, heel wel mogelijk aanleiding voor de in voetnoot 3 genoemde bijdrage aan het advocatenblad, verwoordde de Hoge Raad dit als volgt:

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Getuigen in een belastingprocedure: Grote(re) vooruitziende blik nodig! »
Publicatiedatum: 01-03-2016Het is niet altijd duidelijk wie in een belastingprocedure waarvan bewijs moet leveren. Laat staan dat het van tevoren al duidelijk is wat de rechter (toch al) aannemelijk acht en wat dus niet meer bewezen hoeft te worden. Om deze reden maken gemachtigden in fiscale procedures veel gebruik van het voorwaardelijk bewijsaanbod: ‘Ik meen dat het niet aan mij is om te bewijzen, althans ik meen dat X aannemelijk is, maar mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan wil ik nog in de gelegenheid worden gesteld aan te tonen dat het echt X is.’

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Btw-schuld? Kom in actie! »
Publicatiedatum: 08-02-2016, Fiscaal up to DateBij het opmaken van de jaarstukken van een onderneming komt men er dikwijls achter dat nog btw moet worden voldaan. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals btw die (nog) verschuldigd is vanwege het privégebruik van goederen uit de onderneming of facturen die verkeerd zijn ingeboekt. Op de balans van de onderneming resulteert dit in de post 'nog te betalen' btw. Het kan ook zijn dat men gedurende het jaar een btw-schuld constateert. Een btw-schuld is btw die in de afgelopen vijf jaren verschuldigd was en die niet of niet tijdig na afloop van een tijdvak is voldaan. Een btw-schuld kan resulteren in een naheffingsaanslag en mogelijk (meerdere) boetes.

Lees meer »
C.E. van Dijk
<a href=C.E. van Dijk"/>


Is de informatie-uitwisseling door de inspecteur 'Smaranda Bara'-proof? »
Publicatiedatum: 01-02-2016De Nederlandse Belastingdienst wisselt op grote schaal informatie uit met andere (overheids)instanties. Het HvJ EU heeft recentelijk bepaald dat informatie-uitwisseling is toegestaan, mits daarvoor een wettelijke basis bestaat. Zonder wettelijke basis mag de informatie alleen worden uitgewisseld als de betrokkene hierover wordt geïnformeerd door zowel de verstrekkende als de ontvangende instantie. De informatie-uitwisseling door de Belastingdienst voldoet vaak niet aan deze vereisten.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Edelweiss, binnenkort alweer overbodig; heeft de wetgever zijn hand overspeeld? »
Publicatiedatum: 01-02-2016Sinds op 1 januari 2012 in art. 66, lid 3, SW 1956 de 'Edelweiss-regeling' werd ingevoerd, is daar veel over te doen geweest. Inmiddels hebben de eerste twee uitspraken over de terugwerkende kracht van deze regeling het licht gezien en nopen de ontwikkelingen (onder meer) op het gebied van de (automatische) internationale informatie-uitwisseling tot de vraag of de regeling nu al zijn langste tijd heeft gehad.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Fiscaal medeplegen of medeplichtigheid: waar ligt de grens? »
Publicatiedatum: 03-05-2015Medeplegen is ‘hot’ in het strafrecht. De grenzen tussen medeplegers en medeplichtigen zijn steeds meer vervaagd. Dit is niet alleen van belang voor het ‘gewone’ (commune) strafrecht of zelfs alleen voor het fiscale strafrecht, maar ook voor fiscale boetes. Hoewel fiscale boetes niet rechtstreeks onder de werking van alle strafvorderlijke regels en beginselen vallen, wordt voor de uitleg van vraagstukken in fiscale boeteprocedures aansluiting gezocht bij de bepalingen en uitleg daarvan in het strafrecht.1 Nu sinds vorig jaar ook medeplichtigen en andere deelnemers fiscaal kunnen worden beboet, is de vraag relevant hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden. Recent heeft de Hoge Raad in een overzichtsarrest uiteengezet hoe hij de grenzen tussen medeplegen en medeplichtigheid ziet.

Lees meer »
M.F.T. Rijksen
M.F.T. Rijksen


V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Speelt het hebben van vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte? »
Publicatiedatum: 02-04-2015Een belastingplichtige dient de belastingaangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruik maken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen standpunt dient dan, gelet op de stand van de jurisprudentie en de heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar te zijn dat een belastingplichtige redelijkerwijs kan menen juist te handelen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag of het voeren van vooroverleg een rol speelt bij het hebben van een pleitbaar standpunt.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


De aftrek van btw 'staat' niet meer rotsvast »
Publicatiedatum: 19-02-2015BTW-bulletin 2015/16 Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is van betrokkenheid bij fraude. Onze Hoge Raad had daartoe in een drietal gevoegde zaken, Italmoda (zaak C-131/13), Turbu.com (zaak C-163/13) en TMP (zaak C-164/13), prejudiciële vragen gesteld. Nu is duidelijk geworden dat aftrek van voorbelasting kan worden geweigerd als de afnemer wist of had moeten weten dat de btw niet is afgedragen door de leverancier, ook als de nationale wettelijke bepalingen zoals in Nederland daarin niet voorzien. In de Turbu.com- en TMP-zaak wordt de Hoge Raad overigens niet-ontvankelijk verklaard in het stellen van prejudiciële vragen. Deze bijdrage is een vervolg op BTW-bulletin 2014, nr. 7-8.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


De reikwijdte van de vervolgingsuitsluitingsgrond van art. 69 lid 4 AWR: drie vragen, drie antwoorden »
Publicatiedatum: 01-02-2015OSP 2015/1: Een onjuist ingevulde fiscale aangifte is een vals geschrift. Het gebruikmaken van een dergelijk vals geschrift door deze bij wijze van aangifte in te sturen aan de Belastingdienst kan echter niet als valsheid in geschrifte in de zin van art. 225 lid 2 Sr. worden vervolgd. Vanwege het bijzondere karakter van de vervolging van belastingfraude is ingevolge art. 69 lid 4 AWR de vervolging van fiscale misdrijven voorbehouden via de fiscale wetgeving. Kort gezegd, stelt dit artikellid dat de eerste twee leden van art. 69 AWR de lex specialis is ten opzichte van het tweede lid van art. 225 Sr. Al sinds de introductie in 1998 blijkt het eenduidig invullen van deze vervolgingsuitsluitingsgrond voor de rechtspraktijk moeilijk te zijn. Hierna wordt aan de hand van drie vragen uit de rechtspraktijk uiteengezet hoe literatuur, jurisprudentie en de wetsgeschiedenis het toepassingsbereik van de vervolgingsuitsluitingsgrond verschillend definiëren. Besloten wordt een lans te breken voor het, in navolging van de bedoeling van de wetgever, ruimhartig(er) van toepassing laten zijn van de vervolgingsuitsluitingsgrond.

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


Uitvoering en controle van de nieuwe btw-regelgeving telecommunicatie-, omroep-, en elektronische diensten per 1 januari 2015 »
Publicatiedatum: 30-09-2014In BTW-bulletin is al eerder aandacht besteed aan de nieuwe plaats-van-dienstregels voor e-commercediensten per 1 januari 2015. Wij verwijzen naar 'De totstandkoming van het nieuwe btw-stelsel voor e-commerce vanaf 2015' (BTW-bulleting 2013/11) en 'Plaats van dienst 2015: nieuwe regels nieuwe uitdagingen' (BTW-bulletin 2013/12). In BTW-bulletin 2014/7-8 is in het artikel ' Nog meer uitleg over de plaats-van-dienstregels per 2015' aandacht besteed aan praktische richtsnoeren die door het Directorate-General Tax and Customs Union zijn gegeven, hoe om te gaan met de nieuwe btw-regels. In deze bijdrage, gepubliceerd in BTW-bulletin 2014/85, gaan de auteurs in op diverse uitvoeringsproblemen en controle van deze nieuwe btw-regelgeving.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


'Btw-scholenconstructies' en misbruik van recht »
Publicatiedatum: 01-09-2014Lange tijd werd gedacht dat misbruik van recht feitelijk niet zou bestaan in btw-land. De nationale equivalent, te weten 'fraus legis', is sinds de invoering in de jaren 20 van de vorige eeuw door de Hoge Raad nooit van toepassing geacht in een concrete btw-casus. Geen btw-constructie werd daarvoor 'erg' genoeg bevonden. De btw leek daarmee een waar paradijs te zijn met ruimte voor allerhande creatieve constructies om btw te besparen. Het Hof van Justitie heeft daarin in 2006 met de bekende Halifax-uitspraak verandering gebracht. Die lijn heeft de Hoge Raad met enige nuances omarmd. Over de zogeheten ziekenhuisconstructies concludeerde de Hoge Raad voor het eerst tot misbruik van recht. Inmiddels heeft de Hoge Raad ook een aantal beslissingen genomen over btw-constructies met scholen en die laten voor wat betreft de toepassing van misbruik van recht een genuanceerd beeld zien. In dit artikel, verschenen in BTW-bulletin 2014/70, gaan Roelof Vos en Marloes Lammers uitgebreid in op de actuele rechtspraak over de btw-scholenconstructies.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Wist of had moeten weten dat de btw niet is betaald »
Publicatiedatum: 24-06-2014In het huidige btw-systeem geldt als uitgangspunt dat de leverancier de btw afdraagt en dat de afnemer-ondernemer de btw in aftrek kan brengen als voorbelasting. De ene ondernemer draagt af en de ander vraagt de aan de leverancier betaalde btw terug van de belastingdienst. Dit systeem noemt met ook wel de achilleshiel van de btw: omdat het aftrekrecht van de afnemer in principe losstaat van de afdracht van de btw door de leverancier loopt de belastingdienst het risico dat hij de btw wel moet uitbetalen aan de afnemer maar dat hij dit bedrag niet ontvangt van de afnemer.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Voortvarendheidseis geldt ook bij navordering i.v.m. verzwegen bankrekeningen buiten EU »
Publicatiedatum: 10-04-2014Formeel belastingrecht. Belanghebbende heeft een Amerikaanse effectenrekening niet in haar aangiften aangegeven. Eind 2009 is zij ingekeerd, waarna een navorderingsaanslag is opgelegd. In geschil was of de inspecteur van de verlengde navorderingstermijn gebruik mocht maken. Het hof beslist, anders dan de rechtbank, dat de standstillbepaling van art. 57 EG-Verdrag hier niet van toepassing is en dat de inspecteur niet voortvarend heeft gehandeld. (Hoger beroep gegrond.). NTFR 2014/1098. Hof Den Haag 17 juli 2013, 12/00702, MK, ECLI:NL:GHDHA:2013:5078.

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


De afnemer voor de btw volgens de ‘tuchtrechter’ »
Publicatiedatum: 09-04-2014Op 2 december 2013 veroordeelde de tuchtrechter van de Orde van Advocaten een advocaat die de declaratie voor diensten verricht aan een werkneemster in een arbeidsgeschil ten naam stelde van de werkgever. In dit artikel onderzoekt mr. Martin Lambregts, fiscalist bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen, samen met mr. Roelof Vos van Hertoghs, hoe het oordeel van de tuchtrechter zich verhoudt tot de btw-rechtspraak met betrekking tot het afnemerschap. Het lijkt erop dat, gelet op de btw-rechtspraak, de tuchtrechter een te eenzijdig beeld schetst van de relevante factoren ter bepaling van de afnemer.

Lees meer »
M. Lambregts
M. Lambregts


Hoe zit het ook alweer met factureren en btw? »
Publicatiedatum: 01-03-2014De recente tuchtuitspraak over advocaatkosten van een werknemer die zijn werkgever vergoedde, deed veel stof opwaaien. Wat zijn de fiscale regels waar advocaten op dienen te letten bij het opstellen van hun declaraties?

Lees meer »
M. Lambregts
M. Lambregts


Navordering 2.0 »
Publicatiedatum: 21-02-2014Onlangs is in een wetsvoorstel aangekondigd om de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur aanzienlijk te verruimen. De definitieve aanslag krijgt een voorlopig karakter, die naar aanleiding van een ingediende aangifte wordt opgelegd en daar kan een belastingplichtige nagenoeg geen rechten meer aan ontlenen. Deze wijziging treedt direct in werking, heeft (materieel) terugwerkende kracht en heeft zodoende onmiddellijke invloed op de praktijk.

Lees meer »
Wetgever te kort door de bocht: strafbaarheid niet tijdig betalen aangifte »
Publicatiedatum: 07-02-2014‘Het kabinet heeft fraudebestrijding hoog in het vaandel staan’ zo meldt de Memorie van Toelichting bij het voorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit. Eén van de getroffen maatregelen is de invoering van een bepaling die het opzettelijk niet (tijdig) betalen op aangifte strafbaar stelt. Dit dient om carrouselfraude en fraude met inkomstenbelasting (‘Bulgarenfraude’) aan te pakken, maar is zo ruim geformuleerd, dat ook goedwillende ondernemers het risico lopen strafrechtelijk te worden vervolgd.

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


De Luxemburgse arm reikt ver, maar is (vooralsnog) niet erg dominant »
Publicatiedatum: 01-02-2014TFB - Op 26 februari 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, naar aanleiding van het Zweedse verzoek om een prejudiciële beslissing in een zaak tegen Hans Åkerberg Fransson, het toepassingsgebied van het Handvest van de grondrechten verduidelijkt en het ne-bis-in-idembeginsel in Luxemburgse context geduid.1 Het ten uitvoer brengen van Unierecht wordt relatief snel aangenomen, maar in het opleggen van Europese normen aan de lidstaten lijkt het Hof van Justitie terughoudend. Uniformering van grondrechten, waarover (nog) geen consensus is bereikt, zal niet op korte termijn via het EU-recht worden bereikt.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Ingrijpende uitbreidingen in het fiscale straf- en boeterecht »
Publicatiedatum: 01-01-2014Met de inwerkingtreding van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit wordt het spectrum van bestuurlijke boeten aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen komen er nieuwe gedragingen bij waarvoor een boete kan worden opgelegd, maar ook voor ‘oude’ boetebepalingen wordt het bereik uitgebreid. Niet langer kunnen alleen (functioneel) plegers, feitelijk leidinggevers en medeplegers worden beboet, per 1 januari 2014 zijn diverse andere deelnemingsvormen uit het strafrecht onder het boetebereik geplaatst. Daarnaast worden ‘vergrijpboeten’ overgeheveld uit de sfeer van overtredingen naar die van misdrijven. De Belastingdienst beschikt zo steeds meer over een volwaardig bestraffingssysteem naast het ‘echte’ strafrecht.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Weekers dupeert bonafide ondernemerbij bestrijden van belastingfraude »
Publicatiedatum: 16-12-2013In een artikel in het Financieele Dagblad betoogt Martin Lambregts, als fiscaal jurist verbonden aan ons kantoor, dat het Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit’ dat dezer dagen in de Eerste Kamer wordt besproken, bedoeld om fraudeurs harder aan te pakken, hun juist een uitgelezen kans om strafvervolging te ontlopen. Bonafide ondernemers worden de dupe.

Lees meer »
M. Lambregts
M. Lambregts


De exclusieve werking van het fiscale verjaringsregime »
Publicatiedatum: 16-12-2013In art. 4:124 van de Algemene wet bestuursrecht is het zogeheten ‘open systeem’ van invorderingsmaatregelen neergelegd. Het open systeem houdt in dat de ontvanger naast zijn bijzondere aan de Invorderingswet 1990 ontleende bevoegdheden, ook beschikt over de (civiele) bevoegdheden die een schuldeiser heeft op grond van enige andere wettelijke bepaling. In dit artikel behandelen Ferry Piek en Arthur Kan de vraag of de ontvanger bij de uitoefening van zijn wettelijke taak een beroep kan doen op het civiele verjaringsregime, als op grond van het fiscale verjaringsregime de verjaring reeds is ingetreden.

Lees meer »
F.A. Piek
F.A. Piek


A.A. Kan
A.A. Kan


Heffingssysteem IB en SW gaat op de schop »
Publicatiedatum: 12-12-2013Op 2 september 2013 heeft het ministerie van Financiën het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen. Dit nieuwe systeem gaat vooralsnog alleen gelden voor de inkomsten-, erf- en schenkbelasting. Verder wordt in dit wetsvoorstel een grondslag gegeven aan het elektronisch berichtenverkeer van en met de Belastingdienst. In deze bijdrage zetten we de belangrijkste wijzigingen uiteen die het nieuwe heffingssysteem met zich mee zal brengen, als het in ongewijzigde vorm wordt aangenomen.

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


A.A. Kan
A.A. Kan


Over de oplettend koopman, diens wetenschap en zorgvuldigheid »
Publicatiedatum: 05-12-2013In de Europese jurisprudentie met betrekking tot btw-carrouselfraude is een criterium tot ontwikkeling gekomen waarmee men bonafide ondernemers van de fraudeurs tracht te onderscheiden. Welke omstandigheden rechtvaardigen het oordeel dat een ondernemer “had moeten weten” dat hij betrokken was bij carrouselfraude? Welke maatregelen mogen van een ondernemer worden verlangd om betrokkenheid bij fraude te voorkomen? Martin Lambregts licht het vraagstuk toe.

Lees meer »
M. Lambregts
M. Lambregts


De ‘revival’ van het verticaal toezicht. »
Publicatiedatum: 25-10-2013Accountancynieuws - De belastingdienst komt wat terug van horizontaal toezicht en gaat weer (meer) inzetten op de aloude belastingcontrole. Sinds een aantal jaren is horizontaal toezicht ‘hot’. Boze tongen beweren dat met horizontaal toezicht gepoogd is de decennialange vacaturestop bij de belastingdienst te compenseren. In het evaluatierapport van horizontaal toezicht ‘Soepel waar het kan, streng waar het moet’ is onder andere duidelijk aangegeven dat horizontaal toezicht niet ten koste mag gaan van verticaal toezicht.1 De ‘Bulgaren-fraude’ heeft de roep om verticalisering mede versterkt. De belastingdienst werft weer personeel voor controles. Zo kopte de Telegraaf afgelopen juli dat de belastdienst 1600 inspecteurs gaat werven om onder meer ontdoken belasting en onterecht verkregen geld te innen.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


De nieuwe regels voor navordering »
Publicatiedatum: 20-09-2013Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR), 20 september 2013 Op 2 september 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel introduceert een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen en een grondslag voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst. Deze wijzigingen moeten resulteren in een laagdrempelige procedure, waarbij de belastingplichtige op eenvoudige wijze om herziening van de vastgestelde (voorlopige) aanslag kan verzoeken. Een belangrijk onderdeel binnen dit kader is dat de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur aanzienlijk wordt verruimd. Een wijziging die direct in werking treedt en daarom bijzondere aandacht verdient. In dit artikel bespreken Igor Thijssen en Arthur Kan in vogelvlucht de voorgestelde regels voor navordering en voorzien zij die van enige kanttekeningen.

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


A.A. Kan
A.A. Kan


Van Snauwaerts vlees en de behoefte aan klare wijn van onze nationale wetgever »
Publicatiedatum: 24-10-2012, BtwBrief 2012/126Volgens rechtspraak van het HvJ geldt de verlengde navorderingstermijn van art. 221 lid 4 CDW voor alle douaneschuldenaren. Op grond van de Algemene douanewet geldt in bepaalde gevallen een beperking van deze termijn. Omdat verordeningen in de regel met voorrang moeten worden toegepast boven bepalingen van nationaal recht, zou het wel eens zo kunnen zijn dat aan deze nationale bepaling geen betekenis kan worden toegekend. De gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor te goeder trouw zijnde douaneschuldenaren, rechtvaardigen dat de spanning tussen het nationale en het EU-recht aan een beschouwing wordt onderworpen.

Lees meer »
K.M.T. Helwegen
<a href=K.M.T. Helwegen"/>


Schorsing van aanslagen en de gevolgen voor de invordering »
Publicatiedatum: 01-08-2012In de praktijk komen steeds vaker geschillen voor met ontvangers die niet bereid zijn onvoorwaardelijk uitstel te verlenen voor de betaling van aanslagen. De enige mogelijkheid die de belastingplichtige dan lijkt te resteren, is de ontvanger voor de civiele rechter in kort geding te dagvaarden en hem zo tot stoppen te dwingen. Maar wacht, er is meer! Onder omstandigheden is het ook mogelijk om de werking van een aanslag te schorsen. Deze mogelijkheid is nog tamelijk onbekend. In deze bijdrage daarom wat meer over dit fenomeen.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Het verdedigingsbeginsel »
Publicatiedatum: 01-06-2012Maandblad Belasting Beschouwingen 2012/06 De afgelopen jaren staat de rechtsbescherming van belastingplichtigen steeds meer op de fiscale agenda. Een voorbeeld hiervan is de per 1 juli 2011 ingevoerde Wet rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen. Maar ook op andere vlakken wint de belastingplichtige terrein, zoals bijvoorbeeld de bescherming van de belangen van zijn verdediging. In het arrest van 18 december 2008 (Sopropé) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht vormt dat van toepassing is wanneer de administratie voornemens is een bezwarend besluit ten opzichte van een bepaalde persoon vast te stellen. Dit beginsel vereist, aldus het Hof van Justitie, dat deze bepaalde persoon de gelegenheid krijgt zijn standpunt over de elementen waarop de administratie haar besluit wil baseren kenbaar te maken. In dit artikel wordt ingegaan op dit hoorrecht als onderdeel van het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Kortere beslistermijnen in bezwaar, afdwingbaar met dwangsom. »
Publicatiedatum: 01-10-2010Accountancynieuws - De lange beslistermijnen die de belastingdienst mocht hanteren zijn mij altijd een doorn in het oog geweest, evenals het feit dat het verkrijgen van een uitspraak op bezwaar niet tot nauwelijks af te dwingen viel. De wettelijke beslistermijnen zijn alweer enige tijd geleden aanzienlijk verkort en bovendien kan na het verstrijken van die termijn aanspraak gemaakt worden op uitbetaling van een dwangsom.

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


De fiscale strafbeschikking »
Publicatiedatum: 01-06-2010Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2010/06 Vanaf 1 oktober 2010 treedt de Wet OM-afdoening (Stb. 2006, 330) ook in werking voor fiscale delicten. Dit betekent dat vanaf die datum het bestuur van de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om een strafbeschikking uit te vaardigen. In feite wordt het bestuur van de Belastingdienst daardoor bevoegd tot het vervolgen en bestraffen van fiscale delicten. Daarnaast krijgt ook de officier van justitie de bevoegdheid om voor fiscale delicten een strafbeschikking uit te vaardigen. Bovendien krijgt de officier van justitie de mogelijkheid om een transactie aan te bieden ter voorkoming van strafvervolging voor fiscale delicten. Op deze nieuwe bevoegdheden en de gevolgen die daaraan zijn verbonden, wordt in dit artikel ingegaan.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Gevolgen schending van de rechten van de verdediging »
AG-Wathelet: schending van het verdedigingsbeginsel leidt pas tot nietigverklaring van het na afloop van de betrokken administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop zou kunnen hebben gehad. (NTFR 2014/1053, Formeel belastingrecht, AG HvJ 25 februari 2014, C-129/13 en C-130/13, Conclusie A-G (HvJ), Wetsartikelen: Art. 8:12, Awb)

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Benut de bezwaarprocedure optimaal »
Accountancynieuws nr.13, 5 juli 2013

Lees meer »
M. Muller
M. Muller


Nieuw heffingssysteem IB en erf- en schenkbelasting líjkt alleen eenvoudig »
Accountancynieuws nr. 10, 24 mei 2013

Lees meer »
A.A. Kan
A.A. Kan


De bewijslast ten aanzien van het Kittel-criterium »
Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 7002, 23 mei 2013

Lees meer »
A.A. Kan
A.A. Kan


Het beleid ter zake de heffing over wederrechtelijk verkregen voordeel bij (dreigende) ontneming: het meten met twee maten »
Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, nr. 1 - januari 2013

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


De accountant als overtreder »
Accountancynieuws nr. 6, 29 maart 2013

Lees meer »
M.F.T. Rijksen
M.F.T. Rijksen


Het vormen van een voorziening bij wederrechtelijk verkregen voordeel en ontnemning: het meten met twee maten »
Weekblad Fiscaal Recht nr. 6986, 31 januari 2013

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Pleitbaar standpunt vereist nog meer zorgvuldigheid »
Accountancynieuws nr. 20, 9 november 2012

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


Suppletie voorkomt niet altijd fiscale boete »
Accountancynieuws nr. 17, 28 september 2012

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Samenloop van (fiscale) lijfsdwang en strafrechtelijke sanctionering »
Weekblad Fiscaal Recht nr. 6965, 23-08-2012

Lees meer »
A.A. Kan
A.A. Kan


Suppletie verplicht: het correctiebericht en de informatieverplichting »
Het Register nr. 3, juni 2012

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Ontvanger mag executie niet door laten gaan na aangetekend verzet »
Accountancynieuws nr. 9, 4 mei 2012

Lees meer »
F.A. Piek
F.A. Piek


Derdenonderzoeken en rechtsbescherming »
Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2011/08 Per 1 juli is de initiatiefwet van Dezentjé Hamming en Groot in werking getreden. Verwacht mag worden dat de rechtsbescherming die deze wet introduceert – en dan met name de informatiebeschikking – een impuls zal geven aan een evenwichtiger speelveld waarin de informatiebevoegdheden van de fiscus langzaamaan scherpere contouren krijgen. In deze bijdrage komt de vraag aan de orde of dat ook geldt voor de bevoegdheden in het kader van derdenonderzoeken.

Lees meer »
M. Muller
M. Muller


Financiële informatie van cliënten blijft niet gegarandeerd vertrouwelijk »
Accountancynieuws nr. 21, 25 november 2011

Lees meer »
M. Muller
M. Muller


Fiscale strafbeschikking pakt hard uit: strafblad én openbaarmaking »
Accountancynieuws nr. 11, 3 juni 2011

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Deuren dicht bij belastingzaken »
Financieel Dagblad, 26 mei 2011

Lees meer »
M. Muller
M. Muller


Fiscus belast oude contante stortingen op buitenlandse rekening in strijd met vereisten »
Accountancynieuws nr. 7, 8 april 2011

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Witwassen, inkeer en de rol van de financieel adviseur »
Forfaitair, november 2010/nr. 209

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Bestuurdersaansprakelijkheid en het onweerlegbaar bewijsvermoeden »
Accountancynieuws, 26 december 2010

Lees meer »
F.A. Piek
F.A. Piek


Bewijslast bij versturen van stukken: Overheid zwaar in het voordeel »
Vakblad MKB-adviseur, nr. 11-2010

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Bezwaarschrift tijdig indienen volgens de regels van het spel »
Accountancynieuws, 17 september 2010

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Commentaren NTFR »
vanaf januari 2010

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Internationale uitwisseling van fiscale informatie »
Accountancynieuws, 18 juni 2010

Lees meer »
M. Muller
M. Muller


Stellig doen van aangifte problematisch bij betwiste bate »
Vakblad MKB-adviseur, nr. 5-2010

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Belanghebbende kent conclusie van dupliek niet: terugverwijzing naar rechtbank »
NTFR 2010-616, 11 maart 2010

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Ontbreken machtiging leidt ten onrechte tot-niet-ontvankelijkverklaring van bezwaar »
NTFR 2010-536, 4 maart 2010

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Geen boete als ondanks herhaald verzoek het aangiftebiljet niet wordt uitgereikt »
NTFR 2010-537, 4 maart 2010

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Herzien BBBB levert ruime beboetingsmogelijkheden op »
Accountancynieuws, 26 februari 2010

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Facelift van het initiatiefwetsvoorstel over rechtsbescherming bij controlehandelingen »
Weekblad Fiscaal Recht, 14 januari 2010

Lees meer »
M. Muller
M. Muller


Anticipeer tijdig op de mogelijke inkeer door uw cliënten »
Accountancynieuws, 18 december 2009

Lees meer »
M. Muller
M. Muller


Het horen in de bezwaarfase: Pas op voor schieten in eigen voet »
Vakblad voor de MKB-adviseur, november 2009

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Carte Blanche voor inspecteur die belastingaanslag slordig vaststelt? »
Accountancynieuws, 9 oktober 2009

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Onbeperkt navorderen: definitieve aanslag wordt voorlopige aanslag »
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1 oktober 2009

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Aanslag blijft langer voorlopig »
Financieel Dagblad, 1 oktober 2009

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Toezichthouder BFT moet niet bij anderen uithuilen »
Financieel Dagblad, 23 september 2009

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Kroniek Invorderingsrecht »
Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, oktober 2009

Lees meer »
F.A. Piek
F.A. Piek


Het einde van de (straffeloze) inkeer »
Accountancynieuws, 26 juni 2009

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Wanneer is een belastingaanslag nog tijdig opgelegd? »
Accountancynieuws, 15 mei 2009

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Belastingfraude en/of witwassen? »
Accountancynieuws, 9 januari 2009

Lees meer »
S.Koster

Regels fiscale aansprakelijkheid bestuurders vaak onduidelijk »
Accountancynieuws, 7 november 2008

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Belastingheffing met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel »
Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, september 2008

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Over iedere belastingteruggaaf moet rente vergoed worden »
Accountancynieuws, 29 augustus 2008

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

Cassatie »
Digitaal Fiscaal Handboek SRA, 1 augustus 2008

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme »
Digitaal Fiscaal Handboek SRA, 1 augustus 2008

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Bezwaar »
Digitaal Fiscaal Handboek SRA, 1 augustus 2008

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

Beroep en hoger beroep »
Digitaal Fiscaal Handboek SRA, 1 augustus 2008

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

Onjuiste omschrijving leidt niet altijd tot valse factuur »
Accountancynieuws, 13 juni 2008

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


Beboeting en navordering bij renseignering: enkele (on)mogelijkheden »
Weekblad Fiscaal Recht 6762, 24 april 2008

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Uitspraak over dwangsom MOT-melding onjuist(?) »
Accountancynieuws, 18 april 2008

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Inkeerregeling en vrijwillige verbetering: kan het nog? »
Accountancynieuws, 21 maart 2008

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Belastingontduiken gelijk aan witwassen? »
Accountancynieuws, 7 maart 2008

Lees meer »
S.Koster

De adviseur als medepleger »
fiscaal tijdschrift Vermogen, februari 2008

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Zonder kwaliteit geen strafbaarheid »
Accountancynieuws 1, 2008

Lees meer »
J.M.M. Heilbron

Risico-oriëntatie in samengevoegde WID en Wet MOT »
Vakblad voor de MKB-adviseur, 1/2-2008

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Toezichthouder schetst fout beeld van verschoningsrecht »
Financieel Dagblad, 13 december 2007

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Hoge Raad beschermt belastingplichtige bij fiscale verliesverrekening »
Vakblad voor de MKB-adviseur, september 2007

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

Is een omkering van de bewijslast het einde van de wereld? »
Accountancynieuws, 10 augustus 2007

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Handvatten en herbezinning gevraagd. De identificatie- en meldplicht anno 2007 (2) »
Advocatenblad 10, 13 juli 2007

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


De identificatie- en meldplicht anno 2007 (1) »
Advocatenblad 9, 22 juni 2007

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Hoge Raad helpt de wetgever »
Het Financiële Dagblad, 14 juni 2007

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Check de carry-back! »
Accountancynieuws, 20 april 2007

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

De bewuste adviseur is strafbaar! Analyse vonnis (belastingadviseur van) Hiddink »
Accountancynieuws, 23 maart 2007

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Help, de FIOD staat voor de deur! »
Accountancynieuws, 9 maart 2007

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


De accountant straks beboet? »
Accountancynieuws, 23 februari 2007

Lees meer »
S.Koster

Fiscale razzia. Wat te doen bij een inval door de FIOD? »
Quote, december 2006

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Wordt nieuwe identificatieplicht voor MKB de 'rising star' van de ergernissen-topdrie? »
Accountancynieuws, 27 oktober 2006

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Paal en perk aan de controledrift van de fiscus »
Accountancynieuws, 2 september 2006

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Wet Melding Ongebruikelijke Transacties - Wet Identificatie bij Dienstverlening »
Digitaal Fiscaal Handboek SRA, april 2006

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Verzet tegen de aanslag »
Accountancynieuws, 21 april 2006

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

Belastingdienst overruled: verschoningsrecht uitgebreid voor accountant »
Accountancynieuws, 24 maart 2006

Lees meer »
J.M.M. Heilbron

Een kleine stille revolutie in het fiscaal strafrecht »
Weekblad Fiscaal recht, 9 maart 2006

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Prominente belastingontduiker riskeert het schavot »
Aacountancynieuws, 24 februari 2006

Lees meer »
M. de Wit

De KB Lux-paradox voor zwartspaarders »
Het Financieele Dagblad, 5 januari 2006

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


Als controle overgaat in verdenking: straf- en boeterecht »
Fiscaal Praktijkblad, november 2005

Lees meer »
W. de Vries
<a href=W. de Vries"/>


Joop Wijn slechte verliezer »
Het Financieele Dagblad, 17 november 2005

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Aangescherpt invorderingsbeleid: Belastingdienst wordt lastig(st)e crediteur »
Accountancynieuws, 2005-10 blz.11

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Betalingsuitstelbeleid Wijn 'catch 22' »
Het Financieele Dagblad, 4 augustus 2005

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


Speelt het hebben van een vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte? »
Een belastingplichtige dient de belastingaangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruikmaken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen standpunt dient dan, gelet op de stand van de jurisprudentie en de heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar te zijn dat een belastingplichtige redelijkerwijs kan menen juist te handelen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag of het voeren van een vooroverleg een rol speelt bij het hebben van een pleitbaar standpunt.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


De identificatieplicht en de meldplicht voor adviseurs: een update »
Vakblad voor de MKB-adviseur, 2005-7/8 blz. 17

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Schenking of voldoening aan een natuurlijke verbintenis? »
VP Bulletin, juni 2004

Lees meer »
I.R.J. Thijssen
I.R.J. Thijssen


De belastingadviseur als instrument in de strijd tegen money laundering »
Tijdschrift voor Antilliaans Recht - Justicia 2003 nr.4 blz. 256

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


De Wet MOT: de advocaat, notaris, accountant en belastingadviseur als klikspaan »
Vakblad voor de MKB-adviseur 2003-6 blz.6

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Positie minderheidsaandeelhouder niet benijdenswaardig »
Vakblad voor de MKB-adviseur, 2001-10 blz. 6

Lees meer »
B.J.G.L. Jaeger
<a href=B.J.G.L. Jaeger"/>


Immateriële schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn »
NTFR2015-849: De rechtbank heeft de inspecteur en de Staat veroordeeld tot vergoeding van immateriële schade van belanghebbende wegens overschrijding van de redelijke termijn. De inspecteur heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank; de Staat niet. Het hof beoordeelt opnieuw de redelijke termijn voor de behandeling van het bezwaar en het beroep. Dat de Staat geen hoger beroep heeft ingesteld, maakt dat niet anders. Het hof kent geen langere termijn toe voor de behandeling van het bezwaar vanwege het afwachten van prejudiciële vragen en vanwege de ingewikkeldheid van de zaak. Volgens het hof is niet aannemelijk dat de prejudiciële antwoorden daadwerkelijk zijn afgewacht; alsdan is er geen grond voor een langere redelijke termijn voor de behandeling van het bezwaar. Aangezien belanghebbende in bezwaar, evenals voordien, ontkende rekeninghouder bij een Luxemburgse bank te zijn, was de behandeling van het bezwaar niet zodanig ingewikkeld dat een langere termijn dan de standaardtermijn van zes maanden moest worden gehanteerd, aldus het hof. Het hof is wel van oordeel dat er gronden aanwezig zijn om uit te gaan van een langere termijn voor de behandeling van het beroep dan de standaardtermijn. Het door de rechtbank aan belanghebbende gegunde uitstel voor de motivering van het beroep moet in dit geval voor het overgrote deel als buitennormaal worden aangemerkt en verlengt de redelijke termijn voor de behandeling van het beroep. Dat geldt ook voor het lange uitstel dat in het kader van het vooronderzoek door de rechtbank is verleend voor het afwachten van processen-verbaal van getuigenverhoren door een ander gerecht. De rechtbank heeft de Staat veroordeeld tot een hogere schadevergoeding dan die waartoe de herbeoordeling door het hof leidt, maar bij gebreke van een door de Staat ingesteld hoger beroep wordt die veroordeling in stand gelaten. Het hoger beroep van de inspecteur is ongegrond omdat de aan hem toe te rekenen schadevergoeding gelijk is aan het bedrag waartoe de rechtbank hem heeft veroordeeld. (Hoger beroep ongegrond.)

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Eindbalans invoering eerste instantie: extra ronde, nieuwe kansen »
Accountancynieuws, 2005-4 blz.12

Lees meer »
E.A.M. Huiskers-Stoop

Witwassen en fiscaliteit anno 2012 »
De Hoge Raad heeft in enkele min of meer recente strafrechtelijke arresten beperkingen aangebracht op de toepassing van de witwasbepalingen. Deze beperkingen zijn van belang voor de fiscale praktijk nu de Hoge Raad in 2008 heeft geoordeeld dat ook opbrengsten uit fiscale misdrijven kunnen worden witgewassen. Hierna ga ik in op de verschillende aspecten van deze jurisprudentie. De eerste paragraaf gaat over het vereiste verhullende element bij het witwassen van opbrengst uit (eigen) misdrijf. De tweede paragraaf betreft de besmetting van vermogen, wanneer daarin niet te identificeren vermogen uit (al dan niet fiscaal) misdrijf aanwezig is. De derde paragraaf gaat over de mogelijkheid van ontneming van uit fiscaal misdrijf verkregen voordeel. Het artikel sluit af met een conclusie.

Lees meer »
V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
<a href=V.S. Huygen van Dyck-Jagersma"/>


Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie