nl-NLen-GB

Anticipeer tijdig op de mogelijke inkeer door uw cliënten

Auteur(s): M. Muller

Bekijk PDF52 www.accountancynieuws.nl18 december 2009 nr 24 Accountancynieuws
An belastingrecht
Anticipeer tijdig op de mogelijke inkeer door uw cliënten Martin Muller
E
r gaat de laatste tijd geen week voorbij of we zien een montere staatssecreta-
risvanFinanciëninhetnieuws,alishet maar om te melden dat hij weer een zoge-naamd belastingparadijs bereid heeft ge-vonden om informatie uit te gaan wisselen met de Nederlandse fiscus. Duidelijk is datdestaatssecretarisblijismetdevele spijtoptanten die zich in deze dagen mel-den. En om nog wat extra druk op de ketel te zetten, wordt elke gelegenheid aange-grepen om te benadrukken dat de moge-lijkheid tot straffeloze inkeer vanaf 1 janu-ari 2010 wordt ‘versoberd’.
Inkeerregeling per 2010
Die versobering bestaat eruit dat met be-trekking tot aangiften die vanaf 1 januari 2010 worden gedaan, nog slechts boetevrij kanwordeningekeerdtottweejaarnadat de onjuiste of onvolledige aangifte is ge-daan.Erwordtduseentermijningevoerd waarbinnen boeteloos kan worden inge-keerd. Niettemin blijft het mogelijk om ook na afloop van die twee jaren bij de fis-cusaantekloppenentemeldendatde gedaneaangiftennietjuistwaren.Alsdat wordtgedaanvóórdatdeinspecteurzelf het beboetbare feit op het spoor is geko-men, wordt er een gematigde boete opge-legdoverdebelastingdiealsnogmoet worden betaald. Uit Tweede Kamerstuk-ken lijkt te volgen dat wordt gedacht aan
een boete van 15%, maar de staatssecreta-
ris heeft hierover nog geen beleid gepubli-ceerd.Verwachtwordtdatdezegematigde boete in de toekomst, wellicht al per 1 juli 2010,wordtverhoogdnaar25%.
Wordt niet ingekeerd en komt de inspec-teurzelfhetbeboetbarefeitophetspoor, danisdemogelijkheidvaninkeervande baan. De inspecteur legt dan aanslagen op metcorrectiesenhijkanboetesopleggen. Dergelijke boetes bedragen maximaal 100% van de ontdoken belasting. Speci-fiek voor box III-vermogen geldt dat ten aanzienvanaangiftendiezijngedaanna
1 juli 2009 een nog hogere boete mag wor-denopgelegd,namelijkmaximaal300% van de ontdoken belasting.
Vierde tranche Awb Ditallesisopzichzelferg‘ontopic’,maar een andere belangrijke wijziging in de be-lastingwet maakt dat de inkeerproblema-tiekeenbijzonderladingkrijgt.Ikrefereer aanhetfeitdatper1juli2009nietmeer slechts fiscale boetes kunnen worden op-gelegdaanbelastingplichtigen,maarook aan bepaalde derden, namelijk degenen die als medepleger kunnen worden aange-merkt.Daarmeewordtspecifiekgedoeld op adviseurs, boekhouders en accoun-tantsdiezichopdeeenofanderemanier bezighouden met fiscale werkzaamheden (hierna vat ik deze beroepsgroepen ge-makshalvesamenmetdetermadviseurs).
Zij kunnen vanaf 1 juli 2009 worden be-
boetalsaandebelastingplichtigezelfook een boete kan worden opgelegd en zij op enige wijze hebben samengewerkt ten aanzienvanhetbeboetbarefeit.Eenvoor de hand liggend voorbeeld is de belasting-plichtige die met zijn adviseur de moge-
lijkheid bespreekt om bepaalde vragen in
hetaangiftebiljetonjuistofonvolledigte beantwoorden,waarnadeadviseurdie aangifte overeenkomstig invult en indient. Voorbeboetingvaneenadviseurisechter nietvereistdathijzelfbemoeienisheeft gehad met het opstellen of indienen van een aangifte. Het is al voldoende dat een adviseur betrokken is geweest bij de con-structiedietoteenonjuisteaangifteleidt. Vooreenboetelijktzelfsalvoldoendedat een adviseur passief blijft terwijl een han-deling op zijn plaats is. Een handeling kan opzijnplaatszijnalseenadviseurweet datbepaaldevragenuithetaangiftebiljet ten onrechte onbeantwoord worden gela-ten of niet helemaal juist worden beant-woord, bijvoorbeeld omdat hij kennis heeft van niet verantwoord buitenlands vermogen.
Samenhang inkeer en vierde tranche Hoe beïnvloedt deze ingrijpende uitbrei-dingvanhetbeboetingsarsenaalvande fiscus de problematiek van de inkeer? Uit-gangspuntisdateeninkeerpersoonlijke werkingheeft.Daarmeewordtbedoeld datalseenbelastingplichtigeinkeert, eventuele derden die als medepleger kun-nenwordenaangemerktmaarzelfniettot inkeer komen, beboetbaar blijven. Als een belastingplichtige inkeert, is daarmee dus zijnadviseur–voorzoverdieinpotentie ookbeboetbaaris–nognietveilig. Sterkernog,zodraeenbelastingplichtige
inkeertendeinspecteurinlichtoverde
Vierde tranche Awb: adviseurs niet buiten schot
Inkeren is momenteel populair in Nederland. De fiscus lijkt bezig met een goed geregisseerde campagne om zoveel mogelijk Nederlandse belastingplichtigen met een verzwegen buitenlands banktegoed zich vrijwillig te laten melden bij de fiscus. Maar wanneer u als accountant niet weet of te laat hoort dat uw cliënt heeft gekozen voor inkeer, kunt u voor onplezierige verrassingen komen te staan, die zich lastig laten pareren. Is de communicatie tussen u en uw cliënt frequent en vooral open, dan over-
komt u dit waarschijnlijk niet zo gauw.
052-053_AN24_ART_Muller 5215-12-2009 11:29:39

Accountancynieuws 18 december 2009 nr 24www.accountancynieuws.nl 53


belastingrecht An
onjuistheidvanzijnaangifte,ishetvoor de andere betrokkenen nagenoeg onmo-gelijk om zelf ook nog in te keren. Zij vol-doen immers niet meer aan de voorwaar-de dat zij zich hebben gemeld vóórdat zij weten of redelijkerwijs moeten vermoeden datdeinspecteurbekendzalwordenmet de onjuiste aangifte. De adviseur die be-trokken is geweest bij die onjuiste aangifte wordtdandusfeitelijkafgesnedenvande mogelijkheid om zelf in te keren. Nietonderalleomstandighedenwordtde soep zo heet gegeten. Het is mogelijk dat eeninkeerwéldoorwerktnaareenadviseur die bij de onjuiste aangifte betrokken is ge-weest, maar dan moet er sprake zijn van specifieke feiten en omstandigheden. Ver-eist is dan namelijk dat de inkeer is bevor-derd door die adviseur. Niet helemaal is duidelijk wat hieronder moet worden ver-staan. Het gemakkelijkste is natuurlijk als de inkeerder expliciet vermeldt dat zijn ad-viseur de inkeer heeft bevorderd. Verdedig-baar is echter dat al voldoende is dat de ad-viseurzijncliëntondersteuntbijhet inkeren.Nietnoodzakelijklijktmijdatde
adviseur de cliënt heeft gestimuleerd om
totinkeerovertegaan.Danzoudeadviseur dieeenbelastingplichtigemetraadendaad moet bijstaan een zelfstandig belang heb-ben bij de uitkomst van zijn advisering. Ver-eist is evenmin dat de adviseur zelf ook in-keerhandelingen moet hebben verricht.
Indepraktijkiserinditopzichtsprake van een glijdende schaal: naarmate de ad-viseur er zelf actiever aan heeft bijgedra-gendatwerdingekeerd,isdekansgroter dat hij meeprofiteert van die inkeer. Uiter-aardisditeenzeercasuïstischekwestie, maarvastlijkttestaandatalseencliënt zelf inkeert terwijl de adviseur een passie-ve houding aanneemt, die adviseur geen beroep kan doen op derdenwerking van deinkeer.Datgeldtuiteraardookalsde adviseur niet eens wist dat de belasting-plichtige inkeerde.
Alertheid
Gelet op de vierde tranche zullen fiscalis-ten,boekhoudersenaccountantsalert moetenzijnopgevallenwaarineeninkeer mogelijkeenrolkangaanspelen.Bedacht
moetwordendatditnietbeperktistot
zwartspaarders. Inkeer kan immers plaatsvinden ten aanzien van alle mogelij-ke fiscale onjuistheden, van te laag aange-geven omzet tot aan een fiscale woon-plaats die discutabel is. De adviseur zal er tenaanzienvanelkstandpuntwaarvande pleitbaarheidnietopvoorhandvoldoende vaststaat, rekening mee moeten houden dat hij zelf een afzonderlijk belang kan krijgen. Wordt een cliënt nerveus en over-weegt hij een inkeer, dan dreigt meteen eensituatiewaarindiensadviseurvoorhet blok kan worden gezet. Een open ver-standhouding tussen cliënten en advi-seurs is dus essentieel. An
Martin Muller is als fiscaal jurist verbonden aan
Jaeger Advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
052-053_AN24_ART_Muller 5315-12-2009 11:29:41Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie