nl-NLen-GB

Carte Blanche voor inspecteur die belastingaanslag slordig vaststelt?

Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF18 www.accountancynieuws.nl9 oktober 2009 nr 19 Accountancynieuws


An belastingrecht
Carte blanche voor inspecteur die belastingaanslag slordig vaststelt? Igor Thijssen
E
en belastingplichtige krijgt op dit moment pas zekerheid over de defi-
nitieve omvang van zijn belastingschuld wanneer de definitieve aanslag is opge-legd en in ieder geval na verloop van (de aanslagtermijn van) drie jaren. De rechtsonzekerheid wordt als gevolg van het wetsvoorstel voor alle belasting-plichtigen met twee jaren verlengd.
Situatie in huidig stelsel
In het huidige stelsel kan een inspecteur slechts in een beperkt aantal gevallen een te laag vastgestelde aanslag achteraf corrigeren. Deze gevallen zijn te vinden in artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Navor-dering is bijvoorbeeld niet mogelijk op grond van een feit dat de inspecteur reeds bekend was toen hij de definitieve aanslag vaststelde. Een te laag vastge-stelde aanslag wordt in dat geval gezien als een onzorgvuldigheid van de Inspec-teur en dergelijke onzorgvuldigheden kunnen veelal niet worden hersteld. De achterliggende gedachte is dat een be-lastingplichtige erop moet kunnen ver-trouwen dat de inspecteur op grond van de hem beschikbare feiten een verant-woorde beslissing heeft genomen, en zich niet naderhand op basis van die-zelfde feiten bedenkt. Daarnaast stimu-
leert de bestaande regeling dat een In-
specteur zijn taak zorgvuldig uitoefent: fouten kunnen immers niet meer door hem worden hersteld. Aldus is navor-dering pas mogelijk wanneer de In-specteur de beschikking krijgt over nieuwe informatie (het zogehete ‘nieu-we feit’), informatie die hij nog niet had op het moment dat hij de aanslag op een te laag bedrag vaststelde. Op dit
moment wordt echter voorgesteld om navordering altijd mogelijk te maken indien een inspecteur in de aanslagre-geling een fout heeft gemaakt, welke fout ‘de belastingplichtige redelijker-wijs kenbaar is’.
Gebrek aan zorgvuldigheid
Het wetsvoorstel is volgens de Memorie van Toelichting het gevolg van een uit-spraak van de Hoge Raad uit 2007. Deze uitspraak haalde destijds alle landelijke
dagbladen, omdat de Hoge Raad daarin
had besloten dat een belastingplichtige die abusievelijk € 3.419.635 in plaats van € 3.419 aan hypotheekrente had af-getrokken, door het ontbreken van een ‘nieuw feit’ werd beschermd. Een zorg-vuldig handelende Inspecteur (of diens geautomatiseerde systeem) had immers direct moeten begrijpen dat een derge-lijk hoog rentebedrag onjuist was; hij had vervolgens de ingediende aangifte aan een nader onderzoek moeten onder-werpen. Dat had de inspecteur – on-zorgvuldig als hij kennelijk was – niet gedaan en hij had de definitieve aanslag naar een veel te laag bedrag opgelegd. Een dergelijke onzorgvuldigheid kan
– bij gebreke van een nieuw feit – vol-gens de Hoge Raad niet meer worden gecorrigeerd door het opleggen van een navorderingsaanslag. De Hoge Raad
overwoog nog aan het slot van zijn uit-
Wetsvoorstel verlengt rechtsonzekerheid belastingplichtigen met 2 jaar
Op Prinsjesdag is een veelheid aan fiscale wetsvoorstellen gelanceerd, waartussen een zeer opmerkelijk wijzigingsvoorstel verborgen zit. Deze wijziging moet het voor een inspecteur gemakkelijker maken om foutief door hem vastgestelde belastingaansla-gen te corrigeren, door middel van het opleggen van navorderingsaanslagen. Het gevolg daarvan is dat vanaf 2010 een definitieve aanslag in feite een voorlopig karakter krijgt en dat een belastingplichtige pas na verloop van vijf jaren zekerheid heeft over de definitieve omvang van zijn belastingschuld.
‘Een belastingplichtige moet er op kunnen vertrouwen dat de inspecteur een verantwoorde beslissing heeft genomen.’
018-019_AN19_ART_Thijssen 1806-10-2009 09:26:30

Accountancynieuws 9 oktober 2009 nr 19www.accountancynieuws.nl 19
“Sinds ik op WinSalar ben overgestapt, heb ik nooit achterom gekeken. Het pakket is zeer gebruiksvriendelijk. En omdat ik salarismutaties nu online met mijn cliënten uitwissel, bespaar ik enorm veel tijd.”
WinSalar: salarissoftware voor accountants Twijfels aan uw huidige salarispakket? Benieuwd naar de kansen van ‘de concurrentie’, maar ziet u op tegen de overstap? SALAR Nederland maakt overstappen even makkelijk als in een nieuwe auto stappen. Bijvoorbeeld met de praktische conversietools voor onder andere Lopac. Alle gegevens worden moeiteloos ingelezen en u kunt (vrijwel) meteen weer aan het werk. Heeft u toch vragen, bezoek dan één van onze gratis overstaptrainingen.
Binnen één dagdeel kent u alle belangrijke opties.
Bewezen gebruiks-vriendelijkheid (ruim 1.400 bedrijven gingen u voor)
Gratis online updates
Gratis overstaptraining
Eenvoudig overstappen dankzij onze conversietools
Optioneel: salarismutaties online uitwisselen
Professionele ondersteuning
Integratie met alle bekende financiële pakketten
Bestel nu WinSalar 2010 en ontvang 2009
Surf nu naar www.salar.nl/accountancynieuwskosteloos!
En opties heeft WinSalar genoeg.
Zo bespaart u veel tijd door salarismutatie online met cliënten uit te wisselen en verloopt de digitale aangifte vlekkeloos. Bovendien is een HRM-module geïntegreerd, waarmee contracten van medewerkers perfect kunnen worden
beheerd. Ideaal voor accountants!
belastingrecht An
spraak dat het niet aan hem, maar aan de wetgever is om te bepalen of de wet-telijke eis van het nieuwe feit geschrapt moet worden, maar niet eerder dan na een openbaar debat over de daaraan ver-bonden gevolgen. Een openbaar debat hierover is mij niet bekend.
Plaats in de wet
De onderhavige wetswijziging zit ver-stopt in het – meer omvattende – Wets-voorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010 van 15 september 2009 (artikel XVI); een wetsvoorstel dat hoofdzakelijk betrekking heeft op het verbeteren van de positie van de DGA.
In de Memorie van Toelichting wordt nader ingegaan op het kenbaarheidsver-eiste: ‘De belastingplichtige moet als het ware in één oogopslag (hebben) kunnen zien dat de belastingaanslag (…) niet juist is. In zo’n ge-val kan een belastingplichtige aan de onjuiste belastingaanslag (…) geen rechtszekerheid ontlenen.’ en ‘Om de rechtszekerheid te dienen, is de kenbaarheid in zekere mate geobjectiveerd
door gebruik van het woord redelijkerwijs.’
Hoe geruststellend deze toelichting van de wetgever ook mag klinken, de voorgestelde wettekst is er niet mee in
overeenstemming. De voorgestelde wet-
tekst creëert een te ruime navorderings-mogelijkheid, waardoor de inspecteur bijna nooit meer over een nieuw feit hoeft te beschikken om tot navordering over te gaan. Een ieder wordt immers geacht de (belasting)wet te kennen en de hoogte van een aanslag vloeit nu een-maal direct voort uit de (belasting)wet, zodat iedere belastingplichtige ‘redelij-kerwijs’ op de hoogte moet kunnen zijn van een foutieve aanslag van de inspec-teur. Daarbij komt, dat bij de beoorde-ling of sprake is van een belastingaan-
slag die redelijkerwijs kenbaar tot een te
laag bedrag is vastgesteld, de kennis en wetenschap van een accountant of be-lastingadviseur aan de belastingplichti-ge wordt toegerekend. Zo bezien kan vanaf 2010 bij een belastingplichtige die gebruik maakt van de diensten van een accountant of belastingadviseur altijd worden nagevorderd. Een aanslag wordt vanaf 2010 pas definitief ná verloop van de navorderingstermijn van vijf jaren. Daarvóór heeft een ‘definitieve’ aanslag slechts een voorlopige karakter. An
‘De voorgestelde wettekst creëert een te ruime navorderingsmogelijkheid.’
Igor Thijssen, advocaat bij Jaeger
advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
018-019_AN19_ART_Thijssen 1906-10-2009 09:26:32Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie