nl-NLen-GB

Herzien BBBB levert ruime beboetingsmogelijkheden op

Auteur(s): B.J.G.L. Jaeger

Bekijk PDF16 www.accountancynieuws.nl26 februari 2010 nr 4 Accountancynieuws


standaarden. Ook heeft het NIVRA aan-gegeven om in 2010 nadere toelichtingen te publiceren over een aantal belangrijke wijzigingen, wanneer deze voor de leden het meest relevant zijn. De meeste toe-lichtingen zullen na afronding van de controles over 2009 worden gepubli-ceerd. Naar ons oordeel is dit aan de late kant, gelet op bovenstaande analyse (zie kader) van de te actualiseren onderdelen. Vooralsnog is niet duidelijk welke toe-lichtingen we mogen verwachten van het NIVRA. Wel staat de eigen verantwoorde-lijkheid van de accountantsorganisatie in de implementatie van de nieuwe contro-lestandaarden buiten kijf. Het NIVRA kan echter met aanvullende communica-tie over de te verwachten ondersteuning de accountantsorganisaties beter in staat stellen om zich voor te bereiden.
PE-onderdeel
Een van de doelstellingen van de nieuwe controlestandaarden is de uniforme, consistente toepassing ervan door ac-countants. Dit vereist minimalisering van interpretatieverschillen. Accountants
zullen daarom over voldoende kennis van
om de nieuwe controlestandaarden tot verplicht onderdeel van de permanente educatie te maken. Interneopleidings-afdelingen en cursusaanbieders hebben vooralsnogrelatiefveelvrijheidoverde inhoud van de cursus. Wij zouden een proactieve rol van het NIVRA m.b.t. de eisen aan de cursusinhoud toejuichen.
Rol AFM
Elke standaard bevat naast doelstellingen en vereisten ook toepassingsmateriaal. Het toepassingsmateriaal bevat geen nieuwe verplichtingen, maar guidance hoe de accountant aan de verplichtingen kan voldoen. Wij zijn benieuwd hoe de AFM omgaat met het onderscheid tussen vereisten en guidance bij de toetsing van de controledossiers 2010. Zal de AFM bij-voorbeeld een ‘comply or explain’ hou-ding aannemen ten aanzien van het toe-passingsmateriaal? Onveranderd blijft dat accountants met behulp van hun dos-sier moeten kunnen uitleggen hoe zij aan de vereisten hebben voldaan.
Inspannend
De implementatie van de nieuwe controle-
goede moment om te beginnen met de voorbereiding is inmiddels aangebroken, gelet op de waarschijnlijk benodigde door-looptijd. De eerste stap in het implemente-ren van de nieuwe standaarden is het verkrij-gen van inzicht in de veranderingen in de nieuwe standaarden ten opzichte van de huidige controlestandaarden. Daarmee kunnen accountantsorganisaties analyseren welke veranderingen zij moeten doorvoeren in hun controlehandboeken en tools en templates. Ook wordt dan duidelijk of het loont om intern een cursus te ontwikkelen of om extern een cursus in te kopen. An
Drs. A.S. Bosch RA (l.), senior consultant bij Solu-tional Assurance Services en universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en
drs. K. Borst RA, directeur Accountancy – Kennis
de nieuwe controlestandaarden moetenstandaarden zal een behoorlijke inspanningen Kwaliteit bij accon avm en universitair do-gaan beschikken. Reden voor het NIVRAvergen van accountantsorganisaties. Hetcent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
An accountantscontrole/belastingrecht
Herzien BBBB levert ruime beboetingsmogelijkheden op
Rond Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een veelheid aan wetsvoor-stellen over ons uitgestort. Het leeuwendeel daarvan is zonder slag of stoot door beide Kamers van het parlement geloodst en met ingang van dit jaar in werking getreden. We worden zoet gehouden met de opmerking dat het met name gaat om vereenvoudi-ging: wie kan daar nou wat op tegen hebben? Onderdeel van dit redelijk omvangrijke pakket aan voorgestelde wijzigingen is echter ook de herijking van het boetebeleid.1
Daarover een enkel woord.
Ludwijn Jaeger
Meer verzuimboetes in aantocht
verplichtingen drukt geenszins een ver-minderde afkeuring van het gedrag uit. Dit zorgt slechts voor een wettelijk sanc-tiestelsel dat beter aansluit bij de aard van de overtreding. Het gaat hierbij om de verplichtingen die strafbaar waren ge-
steld in het eerste lid van artikel 68 AWR.
Deze zijn nu opgenomen in het nieuwe artikel 67ca van de AWR. Het gaat dan om de verplichting van ondernemers, respectievelijk administratie- en inhou-
dingsplichtigen, om te verzoeken een
E
én van de voornaamste wijzigingen is onmiskenbaar dat enkele verplich-
tingen, die tot afgelopen jaar strafbaar
waren gesteld maar nauwelijks tot niet
tot vervolging leidden, nu zijn aange-merkt als (louter) beboetbaar feit. Deze ingevoerde herkwalificatie, aldus het kabi-
net, van het niet voldoen aan de bedoelde

Accountancynieuws 26 februari 2010 nr 4www.accountancynieuws.nl 17
belastingrecht An
aangiftebiljet voor de aangiftebelasting uit te reiken,2 nota’s van prijzen3 en divi-denden4 op te maken en uit te reiken, een loonadministratie te voeren5 en BTW-fac-turen uit te reiken.6 Ook gaat het om des-gevorderd als vertegenwoordiger de ver-plichtingen van de vertegenwoordigde na te komen,7 toe te staan dat (onder meer) kopieën worden gemaakt van hetgeen onder de informatieverplichting valt8 en toegang te verlenen tot gebouwen en grond.9 Het gaat echter bovendien om de verplichting van de burger om te verzoe-ken een aangiftebiljet voor de aanslagbe-lasting uit te reiken,10 voor (onder meer) de werknemer om aan de werkgever op-gave te verstrekken van zijn BSN11 en ver-dere gegevens die voor de hefing van de loonbelasting van belang kan zijn,12 en voor de artiest of beroepssporter, respec-tievelijk voor buitenlandse gezelschap-pen, gegevens die voor de hefing van de loonbelasting van belang kunnen zijn, te verstrekken.13
Verzuimboete
Ondanks dat het kennelijk even afkeu-renswaardig is gebleven, wordt de niet-na-komingniet–zoalsjezouverwachten-aangemerkt als een vergrijp, maar slechts als een verzuim. Op het verzuim staat een maximaleboetevan€4.920.Doordat thans een verzuimboete kan worden opge-legd, hoeft er zelfs door de Belasting-dienstgeenbewijstewordengeleverddat deverplichtingopzettelijkisverzaakt, noch dat het nalaten grofschuldig is be-gaan. Dat betekent dat deze boetes, net als andere verzuimboetes, bijna automatisch kunnenwordenopgelegd.Alleenwanneer de verzaker omstandigheden kan aandra-genwaaruitblijktdathijgeenenkele schuld heeft, bijvoorbeeld wegens over-macht,kanditbeboetingbeletten.Toen de verplichtingen nog enkel strafrechte-lijk konden worden afgedaan, werden deze geselecteerd op basis van de mate van verwijtbaarheid, dan wel ernst van de overtreding. Het Openbaar Ministerie kwam zelden tot de conclusie dat er spra-ke was van voldoende ernst om daadwer-kelijk tot vervolging over te gaan. Door de schending van dezelfde verplichtingen per 1 januari 2010 te kwalificeren als be-boetbare verzuimen, wordt de enkele
constatering van een overtreding beboet-
Ludwijn Jaeger is advocaat bij Jaeger
advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
baar. Een wel erg lage drempel. Ik ben bang dat voor een aantal van deze nieuwe verzuimen ingeprogrammeerd wordt dat de ‘computer’ deze oplegt, zonder dat er enige beoordeling aan ten grondslag ligt.
Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingrecht
Per 1 januari jl. is het BBBB weer herzien. Paragraaf 24b ziet op deze nieuwe ver-zuimboetes. Beleidsmatig wordt daar be-paald dat alleen in uitzonderlijke geval-len een boete tot het hiervoor vermelde maximum zal worden opgelegd. In de overige gevallen kan de inspecteur een verzuimboete opleggen tot 50% van dit bedrag. Nieuw is dat deze verzuimboete niet gelijktijdig met een belastingaanslag moet worden opgelegd. Als extra dreige-ment vermeldt het BBBB dat deze boete wordt opgelegd aan degene die niet aan zijn verplichting voldoet en dat dit een ander kan zijn dan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige.14 Duidelijk is dat sinds de invoering van de 4e tranche
AWB per 1 juli 2009 ook aan de medeple-ger een boete kan worden opgelegd. Wordt die mogelijkheid in het BBBB nu benadrukt? Wil het dreigement zeggen dat de accountant rechtstreeks kan wor-den aangesproken op de niet-naleving van deze verplichtingen? Moet de ac-countant, om maar een voorbeeld te pak-ken, voortdurend bij de eenmanszaak als cliënt nagaan of er geen personeel werk-zaam is dat het voeren van een loonadmi-nistratie noodzakelijk maakt? En krijgt die accountant dan ook een boete omdat (hij namens) zijn cliënt verzuimt te vra-gen om uitreiking van de daarmee sa-menhangende aangifte? Ik vrees dat u zich slechts kunt troosten met de ge-dachte dat – voor wat het waard is – de toezegging is gedaan dat de Belasting-dienst prudent om zal springen met de mogelijkheid om medeplegers te beboe-ten. Voor het opleggen van een boete aan
een medepleger is toestemming nodig
van de voorzitter van het management-team en het Directoraat-generaal Belas-tingdienst.15 Wat de criteria zijn voor die toestemming, is echter niet duidelijk.
Repressiever belastingrecht
Het belastingrecht is al met al weer een stuk repressiever geworden. Overtredin-gen die niet ernstig genoeg waren om strafrechtelijk te vervolgen, zijn door deze wetswijzigingomgezettotgemakkelijk (en mede aan de adviseur) op te leggen boeten.Hetgaathoelangerhoemeerniet alleenomcommissiedelicten(ietsonjuist doen), maar ook om omissiedelicten (iets tenonrechtenalaten:vergetendus,onder omstandigheden). Het kan zo maar zijn dat iemand zich van deze laatste verplich-ting niet bewust was, maar dat is geen be-letsel voor het opleggen van een verzuim-boete.Hetwordthoelangerhoemeer waar: leuker kunnen ze het niet maken! An
1. Belastingplan 2010, de artikelen XXV en XXVI
van het wetsvoorstel, hoofdstuk 6 van de MvT
2. art. 6, lid 3, AWR juncto art. 3 uitvoerings-
regeling AWR
3. art. 7, lid 2, Wet op de kansspelbelasting
4. art. 9, lid 1, Wet op de dividendbelasting 1965
5. art. 28, 35e, 35k en 35m Wet op de loonbelas-
ting 1964
6. art. 35 Wet op de omzetbelasting 1968
7. artt. 43 en 44 AWR
8. art. 49, lid 2, AWR
9. art. 50, lid 1, AWR
10. art. 6, lid 3, AWR juncto art. 2 uitvoerings-
regeling AWR
11. art. 47b, lid 2, AWR
12. art. 29, lid 1, Wet op de loonbelasting 1964
13. art. 35d, respectievelijk 35l, Wet op de loon-
belasting 1964
14. BBBB d.d. 24 december 2009, nr.
CPP2009/2156M, paragraaf 24b lid 4
15. BBBB, paragraaf 2 lid 2
‘Het gaat hoe langer hoe meer niet alleen om commissiedelicten, maar ook om omissiedelicten.’Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie