nl-NLen-GB

Stukken verstrekken die er niet zijn

Gepubliceerd in: Accountancy Vanmorgen
Datum: 22-06-2018
Auteur(s): B.J.G.L. Jaeger

Bekijk PDF

Stukken verstrekken die er niet zijn


Aanslagen moeten gebaseerd zijn op feiten. Feiten behoeven bewijs en
in de fiscaliteit is bewijs vaak een schriftelijk stuk. Niet voor niets
heeft de inspecteur een ruimhartige be voegdheid om informatie en
stukken op te vragen bij belastingplichtigen en derden. Maar wat nou
als die stukken er niet zijn? Een ieder is gehouden om de inspecteur
desgevraagd te informeren , mits het relevant kan zijn voor de
belastingheffing. Pri vé is het niet verplicht om een administratie bij te
houden of te bewaren, dus de ge vraagde informatie kan er niet (meer)
zijn. Maar stel nu dat de inspecteur die wel wil hebben, hoe ver gaat
dan de plicht om deze informatie (nogmaals) te bemachtigen?
Uitgangspunt bij het verstrekken van informatie aan de inspecteur is
v anzelfsprekend dat er geen verplichting bestaat om inlichtingen te
v erstrekken waaro ver iemand niet beschikt en ook niet kan
beschikken. Er bestaat geen plicht iets te fabriceren wat er niet is , ook al
kan dat nog zo dienstig zijn aan het onderzoek van de inspecteur. Bij
twijfel aan de betrouwbaarheid van de informatie, omdat manipulatie
mogelijk is, is druk uitoefenen op verstrekking ook al snel uit den
boze. Zoals het criterium ‘niet kunnen beschikken’ impliceert, bestaat
er wel een zekere inspannings verplichting om stukken te
bemachtigen. Het ‘niet beschikken’ is daarmee vooral een praktisch en
geen formeel criterium. Een ieder heeft die inspanningen te getroosten
die in redelijkheid van hem kunnen worden gevergd, om te verkrijgen
waar hij niet over beschikt. Anders gezegd: je moet er wel wat moeite
v oor doen.
Bij het verstrekken van informatie hebben bankafschriften altijd al
een wat bijzondere rol ingenomen. Het verstrekken van bankgege vens
heeft van oudsher behoord tot de categorie stukken die een
belastingplichtige maar had te le veren. Daar speelde bij mee dat het
v oor de inspecteur een stuk lastiger was om deze stukken te bemachtigen. Wat redelijk is, hangt echter niet alleen af
van de
mogelijkheden van de belastingplichtige. Het gaat ook om een redelijke
verdeling van wat om welke reden van wie kan worden verlangd.
Daarom spelen de mogelijkheden van de inspecteur in de afweging
e v eneens een rol. Het bankgeheim is niet meer wat het was; banken
le veren inmiddels alle informatie uit en ook steeds vaker zelfs
automatisch. Als er aanwijzingen zijn, kan de Staat een voudig zelf aan
v erlangde (ook buitenlandse) informatie van banken komen.
Daarnaast berekenen de banken flinke kosten voor het alsnog
aanle veren van ge vraagde informatie. De ‘kleine’ administratie ve
bijdrage die wordt ge vraagd, is inmiddels al zo’n vijf- à zesduizend
euro. Een dergelijke kostenpost valt – zeker bij een wan verhouding
ten opzichte van het fiscaal belang – niet langer onder een redelijke
inspanning. Conclusie: tijden zijn veranderd. Het op vragen van
bankafschriften is kostbaar geworden. Banken verstrekken minder
gemakkelijk informatie aan ( voormalige) cliënten, terwijl de
inspecteur veel gemakkelijker zelf aan informatie kan komen.
Onder die omstandigheden is het niet langer redelijk om van de
belastingplichtige te vergen dat hij informatie aanle vert, waar de
inspecteur ook zelf aan kan komen. Het uitgangspunt dat van de
belastingplichtige wel de inspanning kan worden ge vergd om
bankafschriften te verstrekken, moet daarom worden ver vangen door
het uitgangspunt dat de inspecteur minder gemakzuchtig moet zijn.
Hij moet die informatie zelf vergaren in plaats van iemand anders
v oor zijn karretje te spannen.
�� ��
�� �
�������
������
������� �� �
�����
� �
��
Advocaat-belastingkundige bij Jaeger Advocaten-
Belastingkundigen te Amsterdam.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie