nl-NLen-GB

Verzet tegen de aanslag

Auteur(s): E.A.M. Huiskers-Stoop

Bekijk PDFin De BeZWaaRpRoCeDuRe her-overweegt de Belastingdienst de bestre-den aanslag. De bedoeling is uiteraard dat de aanslag wordt aangepast in het voordeel van de cliënt. Die maakt be-zwaar door een bezwaarschrift in te die-nen bij de belastinginspecteur (althans, de fiscuseenheid die de aanslag heeft opgelegd). Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, de dagtekening, een omschrijving van de bestreden aan-
slag en de gronden van het bezwaar. De
tigen, zoals zijn accountant. Die moet wel een volmacht krijgen.
Fictie
Als de aanslag ook een boete vermeldt, dan moet de indiener het bezwaarschrift tevens richten tegen die boete. Deze fic-tie geldt ook voor de verliesvaststelling. De fictie geldt echter niet voor heffings-rente. Van bezwaar hiertegen moet de
indiener afzonderlijk melding maken.
Ook het verzoek om een hoorzitting of proceskostenvergoeding moet af-zonderlijk worden vermeld. Het is zin-vol om te vragen om toezending van de op de zaak betrekking hebbende stuk-ken. Het kan voor de (nadere) motive-ring van het bezwaar van belang zijn om te weten over welke informatie de Belas-tingdienst beschikt.
Termijn
De termijn voor indiening van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken.
de dag van de bekendmaking. is de aanslag eerder bekendgemaakt dan de dagtekening van de aanslag, dan geldt de dagtekening van de aanslag. is de aanslag later bekendgemaakt, dan begint de termijn te lopen daags na de dag waarop de aanslag is bekendgemaakt.
Pro forma
Ter behoud van rechten, en vooral de termijn, kan de belastingplichtige een zogenoemd pro forma bezwaarschrift indienen. Dit is nog niet (volledig) ge-motiveerd bezwaarschrift. Een pro for-ma bezwaarschrift kan handig zijn als er meer tijd nodig is om de bezwaren (volledig) te motiveren. De Belasting-
dienst geeft de indiener ervan name-
lijk vier weken om alsnog te motive-ren. Blijft de motivering toch nog uit, dan ontvangt de indiener zelfs nog een herinnering waarbij hij weer twee we-ken krijgt om het verzuim te herstellen. Herstelt hij het verzuim dan nog niet, dan gaat de inspecteur in het algemeen over tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar. Dat komt erop neer dat het bezwaar niet verder in behandeling
wordt genomen.
Motiveer
Het bezwaarschrift moet dus gemoti-veerd zijn op straffe van niet-ontvan-kelijkheid. Is de aanslag waartegen de belastingplichtige bezwaar maakt sum-
mier gemotiveerd, dan mag ook het
indiener zendt een kopie van de aanslagDe termijn vangt aan daags na debezwaarschrift summier zijn gemo-mee. Een belastingplichtige kan zelf be-dag van dagtekening van het aan-tiveerd. Door al in een pro forma be-zwaar maken, maar ook iemand mach-slagbiljet, tenzij die dag ligt vóórzwaarschrift een summiere motive-
ring op te nemen, kan al zijn voldaan aan de motiveringsplicht en is een mo-gelijke niet-ontvankelijkverklaring be-zworen. Is de aanslag voorzien van een uitgebreide(re) motivering, dan wordt ook verwacht dat de motivering in het bezwaar uitgebreid(er) is.
Verzendtheorie
Een bezwaarschrift is op tijd ingediend als de Belastingdienst deze voor het einde van de termijn heeft ontvangen. Daarbij is de verzendtheorie van toe-passing. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend als die voor het einde van de termijn op de bus is gegaan, mits hij vervolgens niet la-ter dan een week na afloop van de ter-
mijn is ontvangen. Verzending per koe-
52www.accountancynieuws.nl21 april 2006 nr 8 Accountancynieuws
belastingen
Handleiding: bezwaar maken bij de Belastingdienst
Verzet tegen de aanslag Esther Huiskers
Een cliënt is het niet eens met een belastingaanslag en wil bezwaar
maken. Zoiets lijkt altijd wel te gebeuren op de laatste dag van de
termijn en de reden ervoor is nooit precies duidelijk. Hoe houdt de
accountant zich staande onder de tijdsdruk in de wirwar van (fis-
cale) regelgeving? Het helpt alvast om een standaard bezwaarschrift
bij de hand te houden. Tijd voor orde in de chaos.
‘Kies voor een standaard bezwaarschrift. Dan is het geen enkel probleem als de cliënt op het uur U nog in bezwaar wil gaan.’
‘Het maken van bezwaar tegen de belastingaanslag wordt beheerst door formaliteiten.’

Accountancynieuws 21 april 2006 nr 8www.accountancynieuws.nl53
belastingen
rier geldt niet als verzending per post. Een verzending per koerier moet voor het einde van de termijn zijn ontvangen. Verzending per fax accepteert de Belas-tingdienst niet meer. Elektronische in-diening is nog niet mogelijk. Behou-dens uitzonderingen wordt een te laat ingediend bezwaarschrift niet in behan-deling genomen.
Heroverweging
ten nadele van de belastingplichtige is niet mogelijk, in die zin dat de fis-cus de aanslag niet hoger kan maken. Wijziging ten nadele van de belasting-plichtige is wel mogelijk als de Belas-tingdienst daar op andere gronden toe bevoegd is. Te denken valt aan interne compensatie, waarbij de hoogte van de aanslag gelijk blijft, maar de elementen van de aanslag wijzigen. Bijvoorbeeld loon uit dienstbetrekking wordt winst uit onderneming.
Bewijslast
Wie moet wat bewijzen in bezwaar?
Hoewel bewijslastverdeling primair
een taak is van de rechter, kun je voor de bezwaarfase stellen dat de bewijs-lastisgekoppeldaandemeewerkplicht
van de belastingplichtige en de onder-
zoeksplicht van de Belastingdienst.
Een belastingplichtige moet meewer-ken en inlichtingen verstrekken ten behoeve van een juiste belastinghef-fing. De onderzoeksplicht van de Be-lastingdienstisnietgeregeldindewet, maar valt af te leiden uit de leer van het ambtelijk verzuim bij navordering en de omkering van de bewijslast bij te-kortschieten in de meewerkplicht. Een ambtelijk verzuim staat navordering in de weg, wat druk legt op de onder-zoeksplicht. Omkering van de bewijs-lastbeperktjuistdieonderzoeksplicht. Als de belastingplichtige tekortschiet in zijn meewerkplicht, beslist de fis-custotomkeringvandebewijslast.Bij-
voorbeeld als de vereiste aangifte niet
is gedaan of als sprake is van een on-deugdelijke administratie.
Wie eist, bewijst
Verder geldt doorgaans dat de Belas-
Kortom: wie eist, bewijst. Wanneer de aangifte als uitgangspunt wordt geno-men en de Belastingdienst hiervan wil afwijken ten nadele van de belasting-plichtige, zal de fiscus dat moeten be-wijzen. Wanneer omgekeerd de belas-tingplichtige verlaging van de belasting wil, is het aan hem om dat te bewijzen. De bewijslast van een aftrekpost ligt dus
bij de belastingplichtige.
‘Een pro forma bezwaarschrift helpt de termijn veilig te stellen.’
Is het bezwaar ontvankelijk, dan vindttingdienst belastingverhogende ele-Hoorzitting
een heroverweging plaats van de aan-menten moet bewijzen en de belasting-De indiener van het bezwaarschrift slag. De Belastingdienst is hierbij nietplichtige belastingverlagende zaken.wordt slechts op verzoek gehoord. Het alleen gebonden aan de wetgeving maar
ook aan ongeschreven recht, zoals hetVoorbeeld pro forma bezwaarschrift zorgvuldigheidsbeginsel en het moti-
veringsbeginsel. Een heroverweginginzake: bezwaarschrift tegen de aanslag [soort belasting en jaar] (aanslagnum-
mer…) ten name van [naam belanghebbende]
Weledelgestrenge heer/vrouwe,
met dagtekening [datum] is ten name van [naam belanghebbende] te [woon-plaats] een aanslag [soort belasting en jaar] (aanslagnummer …) opgelegd. een kopie is bijgevoegd.
hierdoor teken ik namens belanghebbende – vooralsnog zonder aanvoering van alle gronden – bezwaar aan tegen deze aanslag [inclusief boete alsmede in rekening gebrachte heffingsrente].
De reden hiervan is gelegen in het feit dat belanghebbende zich niet kan vereni-gen met het door de inspecteur ingenomen standpunt ten aanzien van de fiscale
behandeling van [summiere motivering].
Vriendelijk verzoek ik u mij de op deze zaak betrekking hebbende stukken toe te sturen. tevens verzoek ik u mij na ontvangst van de stukken een nadere termijn te geven voor de verdere motivering van dit bezwaarschrift en het herstel van
eventuele andere aan dit bezwaarschrift klevende verzuimen.
Voor de goede orde verzoek ik u, althans de ontvanger, tevens uitstel van betaling te verlenen voor het bestreden bedrag van de aanslag van [bedrag waarvoor uit-stel gewenst is] totdat op dit bezwaarschrift onherroepelijk is beslist.
Bij tegemoetkoming aan het bezwaar verzoek ik u belanghebbende overeenkom-stig het Besluit proceskosten bestuursrecht een vergoeding toe te kennen voor de gemaakte kosten in bezwaar. indien u voornemens bent de bezwaren geheel of gedeeltelijk af te wijzen, verzoek ik u belanghebbende voorafgaand in de gele-genheid te stellen te worden gehoord.
tot slot zend ik u dit bezwaarschrift [zowel per koerier als] per [gewone/aange-tekende] post.
hoogachtend,
[naam indiener+ondertekenen]
Bijlage: 1

54www.accountancynieuws.nl21 april 2006 nr 8 Accountancynieuws
belastingen
horen is bedoeld om ingenomen stand-punten nader toe te lichten. Een hoor-zitting kan zinvol zijn als het tot een uit-wisseling van standpunten kan komen en enkele geschilpunten kunnen wor-den beslecht. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de belastingplichtige als het ware wordt verhoord.
De uitspraak
De inspecteur doet in beginsel uit-spraak op bezwaar binnen een jaar na ontvangst van het bezwaarschrift. De uitspraak moet deugdelijk zijn gemo-tiveerd. Uit de motivering moet blijken dat de feiten juist zijn vastgesteld en dat deze hebben kunnen leiden tot de ge-nomen beslissing. De uitspraak moet schriftelijk zijn. Verder zijn er geen vormvoorschriften. Een gewone brief
van de inspecteur kan al volstaan. Cri-
terium daarbij is dat op grond van de inhoud moet kunnen worden aange-nomen dat de inspecteur de zaak als af-gedaan beschouwt. De uitspraak wordt bekendgemaakt aan degene die het be-zwaar heeft ingediend. Laat de belas-tingplichtige zich vertegenwoordigen door een accountant, dan wordt de uit-spraak ten minste aan deze bekendge-maakt. Beroep tegen een onwelgevalli-ge uitspraak is mogelijk bij de rechter. De uitspraak meldt dit.
Formaliteiten
Het maken van bezwaar tegen de belas-tingaanslag wordt beheerst door for-maliteiten. Het gevaar loert dat een ter-mijn of een verzoek wordt vergeten, met alle gevolgen van dien. Een pro forma bezwaarschrift helpt de termijn veilig te stellen. Door daarin tevens een sum-miere motivering op te nemen, kan het risico op niet-ontvankelijkverklaring reeds zijn bezworen. Door verder be-paalde verzoeken standaard in het be-zwaarschrift op te nemen, verklein je het risico dat ze vergeten worden en
daarmee dus het risico op aansprake-
lijkheid. Kies voor een standaard be-zwaarschrift, zodat het geen enkel pro-bleem is als de cliënt op uur U nog in bezwaar wil gaan.
mr e.a.m. huiskers-Stoop, verbonden aan jaeger advocaten-belastingkundigen te amsterdam.
1 algemene bepalingen zijn te vinden in de hoofdstukken 1, 6 en 7 van de algemene wet bestuursrecht (aWB). Specifieke bepalingen in afdeling 1 van hoofdstuk V van de algemene wet inzake rijksbelastingen (aWR).
2 hR 16 december 2005, nR: 41.588, Ljn-nummer: au8171.
3 nadere regels voor de vergoeding van proceskosten in bezwaar zijn neergelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht van 22 december 1993, laatstelijk gewijzigd Stb. 2003, 330 iwtr: 12 maart 2002.
4 Waarbij het risico van ontvangst bij de indiener ligt!
5 Besluit van 27 april 2005, nr. Cpp2004/2807. 6 Zoals verschoonbare termijnoverschrijding of
bij ondeugdelijke bekendmaking van de aanslag. 7 een recent wetsvoorstel (met nummer 30 322)
pleit voor terugbrenging van de termijn naar 13
weken.
‘Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de
belastingplichtige als het ware wordt verhoord.’Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie