nl-NLen-GB

Artikelen van M.H.W.N. Lammers

toon alle artikelen

Wij vinden publiceren belangrijk. Zowel om onze kennis en ervaring te delen als ter bevordering van de deskundigheid van onze advocaten.

Artikelenauteur
onderzoeksplicht naar verschoonbare termijnoverschrijding »
Publicatiedatum: 23-01-2020, fiscaal tijdschrift FEDBelanghebbende is vijf maanden na de dagtekening van een naheffingsaanslag parkeerbelasting in bezwaar gekomen bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft zonder pardon het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Is mediation in fiscale strafzaken een optie? »
Publicatiedatum: 07-05-2019, Tijdschrift voor Formeel BelastingrechtDit artikel is genomineerd voor de MAGNA CHARTA publieksprijs!!! In fiscale zaken kennen we het instrument van mediation ten einde te proberen fiscale geschillen tussen een belastingplichtige en de Belastingdienst op te lossen. In dit artikel onderzoekt Marloes Lammers of mediation in fiscale strafzaken ook een optie is en als dat niet het geval is of een lans moet worden gebroken voor het ook in fiscale strafzaken mogelijk maken van mediation.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Nieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af »
Publicatiedatum: 01-06-2018, in In FTM.nlNieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af Artikel van Bart Nieveld op ftm.nl Grensoverschrijdende btw-fraude kost de EU zo’n 50 miljard euro per jaar. Om dat enorme gat te dichten, stelt de Europese Commissie nu een serie maatregelen voor. Toch is het maar de vraag of die aanpak wel gaat werken. Carlijn van Dijk en Marloes Lammers, advocaten bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen, hebben geregeld te maken met bonafide ondernemers die onbewust onderdeel zijn geworden van zo’n carrousel. In het artikel van Bart Nieveld geven ze aan hoe zij hiertegen aan kijken. Klik hier voor het gehele artikel of lees hieronder uit dit artikel de ervaringen van onze advocaten.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


C.E. van Dijk
<a href=C.E. van Dijk"/>


Controle door de belasting: hoe werkt dat? »
Publicatiedatum: 26-04-2018Controle door de belasting: hoe werkt dat? Iedere ondernemer krijgt waarschijnlijk een keer te maken met een belastingcontrole. Wat houdt dit in en wat moet je doen? Een interview met fiscaal advocaat Marloes Lammers van advocatenkantoor Jaeger, gespecialiseerd in belastingzaken. Zij staat belastingplichtigen bij als ze een boekenonderzoek krijgen en vertelt over deze controles voor zzp’ers en het belang van een geordende administratie.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Is de informatie-uitwisseling door de inspecteur 'Smaranda Bara'-proof? »
Publicatiedatum: 01-02-2016De Nederlandse Belastingdienst wisselt op grote schaal informatie uit met andere (overheids)instanties. Het HvJ EU heeft recentelijk bepaald dat informatie-uitwisseling is toegestaan, mits daarvoor een wettelijke basis bestaat. Zonder wettelijke basis mag de informatie alleen worden uitgewisseld als de betrokkene hierover wordt geïnformeerd door zowel de verstrekkende als de ontvangende instantie. De informatie-uitwisseling door de Belastingdienst voldoet vaak niet aan deze vereisten.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Speelt het hebben van vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte? »
Publicatiedatum: 02-04-2015Een belastingplichtige dient de belastingaangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruik maken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen standpunt dient dan, gelet op de stand van de jurisprudentie en de heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar te zijn dat een belastingplichtige redelijkerwijs kan menen juist te handelen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag of het voeren van vooroverleg een rol speelt bij het hebben van een pleitbaar standpunt.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


De aftrek van btw 'staat' niet meer rotsvast »
Publicatiedatum: 19-02-2015BTW-bulletin 2015/16 Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is van betrokkenheid bij fraude. Onze Hoge Raad had daartoe in een drietal gevoegde zaken, Italmoda (zaak C-131/13), Turbu.com (zaak C-163/13) en TMP (zaak C-164/13), prejudiciële vragen gesteld. Nu is duidelijk geworden dat aftrek van voorbelasting kan worden geweigerd als de afnemer wist of had moeten weten dat de btw niet is afgedragen door de leverancier, ook als de nationale wettelijke bepalingen zoals in Nederland daarin niet voorzien. In de Turbu.com- en TMP-zaak wordt de Hoge Raad overigens niet-ontvankelijk verklaard in het stellen van prejudiciële vragen. Deze bijdrage is een vervolg op BTW-bulletin 2014, nr. 7-8.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Uitvoering en controle van de nieuwe btw-regelgeving telecommunicatie-, omroep-, en elektronische diensten per 1 januari 2015 »
Publicatiedatum: 30-09-2014In BTW-bulletin is al eerder aandacht besteed aan de nieuwe plaats-van-dienstregels voor e-commercediensten per 1 januari 2015. Wij verwijzen naar 'De totstandkoming van het nieuwe btw-stelsel voor e-commerce vanaf 2015' (BTW-bulleting 2013/11) en 'Plaats van dienst 2015: nieuwe regels nieuwe uitdagingen' (BTW-bulletin 2013/12). In BTW-bulletin 2014/7-8 is in het artikel ' Nog meer uitleg over de plaats-van-dienstregels per 2015' aandacht besteed aan praktische richtsnoeren die door het Directorate-General Tax and Customs Union zijn gegeven, hoe om te gaan met de nieuwe btw-regels. In deze bijdrage, gepubliceerd in BTW-bulletin 2014/85, gaan de auteurs in op diverse uitvoeringsproblemen en controle van deze nieuwe btw-regelgeving.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


'Btw-scholenconstructies' en misbruik van recht »
Publicatiedatum: 01-09-2014Lange tijd werd gedacht dat misbruik van recht feitelijk niet zou bestaan in btw-land. De nationale equivalent, te weten 'fraus legis', is sinds de invoering in de jaren 20 van de vorige eeuw door de Hoge Raad nooit van toepassing geacht in een concrete btw-casus. Geen btw-constructie werd daarvoor 'erg' genoeg bevonden. De btw leek daarmee een waar paradijs te zijn met ruimte voor allerhande creatieve constructies om btw te besparen. Het Hof van Justitie heeft daarin in 2006 met de bekende Halifax-uitspraak verandering gebracht. Die lijn heeft de Hoge Raad met enige nuances omarmd. Over de zogeheten ziekenhuisconstructies concludeerde de Hoge Raad voor het eerst tot misbruik van recht. Inmiddels heeft de Hoge Raad ook een aantal beslissingen genomen over btw-constructies met scholen en die laten voor wat betreft de toepassing van misbruik van recht een genuanceerd beeld zien. In dit artikel, verschenen in BTW-bulletin 2014/70, gaan Roelof Vos en Marloes Lammers uitgebreid in op de actuele rechtspraak over de btw-scholenconstructies.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Wist of had moeten weten dat de btw niet is betaald »
Publicatiedatum: 24-06-2014In het huidige btw-systeem geldt als uitgangspunt dat de leverancier de btw afdraagt en dat de afnemer-ondernemer de btw in aftrek kan brengen als voorbelasting. De ene ondernemer draagt af en de ander vraagt de aan de leverancier betaalde btw terug van de belastingdienst. Dit systeem noemt met ook wel de achilleshiel van de btw: omdat het aftrekrecht van de afnemer in principe losstaat van de afdracht van de btw door de leverancier loopt de belastingdienst het risico dat hij de btw wel moet uitbetalen aan de afnemer maar dat hij dit bedrag niet ontvangt van de afnemer.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Het verdedigingsbeginsel »
Publicatiedatum: 01-06-2012Maandblad Belasting Beschouwingen 2012/06 De afgelopen jaren staat de rechtsbescherming van belastingplichtigen steeds meer op de fiscale agenda. Een voorbeeld hiervan is de per 1 juli 2011 ingevoerde Wet rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen. Maar ook op andere vlakken wint de belastingplichtige terrein, zoals bijvoorbeeld de bescherming van de belangen van zijn verdediging. In het arrest van 18 december 2008 (Sopropé) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht vormt dat van toepassing is wanneer de administratie voornemens is een bezwarend besluit ten opzichte van een bepaalde persoon vast te stellen. Dit beginsel vereist, aldus het Hof van Justitie, dat deze bepaalde persoon de gelegenheid krijgt zijn standpunt over de elementen waarop de administratie haar besluit wil baseren kenbaar te maken. In dit artikel wordt ingegaan op dit hoorrecht als onderdeel van het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


De fiscale strafbeschikking »
Publicatiedatum: 01-06-2010Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2010/06 Vanaf 1 oktober 2010 treedt de Wet OM-afdoening (Stb. 2006, 330) ook in werking voor fiscale delicten. Dit betekent dat vanaf die datum het bestuur van de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om een strafbeschikking uit te vaardigen. In feite wordt het bestuur van de Belastingdienst daardoor bevoegd tot het vervolgen en bestraffen van fiscale delicten. Daarnaast krijgt ook de officier van justitie de bevoegdheid om voor fiscale delicten een strafbeschikking uit te vaardigen. Bovendien krijgt de officier van justitie de mogelijkheid om een transactie aan te bieden ter voorkoming van strafvervolging voor fiscale delicten. Op deze nieuwe bevoegdheden en de gevolgen die daaraan zijn verbonden, wordt in dit artikel ingegaan.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Speelt het hebben van een vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte? »
Een belastingplichtige dient de belastingaangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruikmaken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen standpunt dient dan, gelet op de stand van de jurisprudentie en de heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar te zijn dat een belastingplichtige redelijkerwijs kan menen juist te handelen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag of het voeren van een vooroverleg een rol speelt bij het hebben van een pleitbaar standpunt.

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Immateriële schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn »
NTFR2015-849: De rechtbank heeft de inspecteur en de Staat veroordeeld tot vergoeding van immateriële schade van belanghebbende wegens overschrijding van de redelijke termijn. De inspecteur heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank; de Staat niet. Het hof beoordeelt opnieuw de redelijke termijn voor de behandeling van het bezwaar en het beroep. Dat de Staat geen hoger beroep heeft ingesteld, maakt dat niet anders. Het hof kent geen langere termijn toe voor de behandeling van het bezwaar vanwege het afwachten van prejudiciële vragen en vanwege de ingewikkeldheid van de zaak. Volgens het hof is niet aannemelijk dat de prejudiciële antwoorden daadwerkelijk zijn afgewacht; alsdan is er geen grond voor een langere redelijke termijn voor de behandeling van het bezwaar. Aangezien belanghebbende in bezwaar, evenals voordien, ontkende rekeninghouder bij een Luxemburgse bank te zijn, was de behandeling van het bezwaar niet zodanig ingewikkeld dat een langere termijn dan de standaardtermijn van zes maanden moest worden gehanteerd, aldus het hof. Het hof is wel van oordeel dat er gronden aanwezig zijn om uit te gaan van een langere termijn voor de behandeling van het beroep dan de standaardtermijn. Het door de rechtbank aan belanghebbende gegunde uitstel voor de motivering van het beroep moet in dit geval voor het overgrote deel als buitennormaal worden aangemerkt en verlengt de redelijke termijn voor de behandeling van het beroep. Dat geldt ook voor het lange uitstel dat in het kader van het vooronderzoek door de rechtbank is verleend voor het afwachten van processen-verbaal van getuigenverhoren door een ander gerecht. De rechtbank heeft de Staat veroordeeld tot een hogere schadevergoeding dan die waartoe de herbeoordeling door het hof leidt, maar bij gebreke van een door de Staat ingesteld hoger beroep wordt die veroordeling in stand gelaten. Het hoger beroep van de inspecteur is ongegrond omdat de aan hem toe te rekenen schadevergoeding gelijk is aan het bedrag waartoe de rechtbank hem heeft veroordeeld. (Hoger beroep ongegrond.)

Lees meer »
M.H.W.N. Lammers
<a href=M.H.W.N. Lammers"/>


Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie