nl-NLen-GB

A-G IJzerman adviseert Hoge Raad prejudiciële vraag aan EHRM te stellen over inkeerregeling

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum: 12-07-2018
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/1 614
A-G I J ze rm an a dvis e ert H oge R aad p re ju dic ië le v ra ag a an E H RM t e s te lle n o ver
in k eerre gelin g; P ark et b ij d e H oge R aad, n r. 1 7/0 4086
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2013
Bro ndo cum en te n
Bero ep sc h rif t in c assa tie b ij H R n r. 1 7/0 4086
Conclu sie A -G I Jz erm an 1 4 ju n i 2 018, n r. 1 7/0 4086
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 6 7e
AW R - a rt. 6 7n
EVRM - a rt. 7
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
12-7 -2 018
Afle v erin gsn um mer
28
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:P H R:2 018:6 88
Sam en va ttin g
D e c o nclu sie is g en om en in d e ( s p ro ng)c assa tie v an d e s ta ats se cre ta ris v an F in an cië n te gen R ech tb an k G eld erla n d 1 4 ju li 2 017, n r.
16/1 332,
NTFR 2 017/2 061
. B ela n gh eb ben de h eeft o p 3 0 d ecem ber 2 014 a ls n og m eld in g g em aak t v an v erz w egen b an kre k en in gen
bij e en Z w it s e rs e b an k, m et e en b ero ep o p d e in keerre gelin g in a rt. 6 7n A W R. I n d e v asts te llin gso vere en kom st is a fg esp ro ken d at
voor a lle ja re n 2 001 to t e n m et 2 011 é én a an sla g I B /P V V 2 013 w ord t o pgele gd , in clu sie f e en v erg rij p boete v an €  1 9.6 39, z ij n de
30% v an d e n agev ord erd e b ela stin g. D e v ra ag is n aar w elk m om en t d e to en g eld en de in keerre gelin g m oet w ord en to egep ast.
D e a d vocaat- g en era al o nders c h eid t d e v olg en de r e le v an te f a se n :

Wette lij k e f a se 1 : v an 1 998 to t ( o p g ro nd v an o verg an gsre ch t) 1 ja n uari 2 010 w erd b ij in keer g een b oete o pgele gd .

Wette lij k e f a se 2 : v an af ( h ad den m oete n z ij n g ed aan o f z ij n g ed aan v óór) 1 ja n uari 2 010 w ord t w el e en ( to t 3 0% ) g em atig d e
boete o pgele gd . T en zij d e in keer b in nen tw ee ja ar n a d e o nju is te a an gif te p la ats v in dt, w ord t ( o ver d at d eel) g een b oete
opgele gd .

Bele id sm atig e f a se 3 : o p g ro nd v an h et B eslu it tij d elij k e v erru im in g is d e in keerre gelin g in d e p erio de v an 2 s e p te m ber 2 013 to t
en m et 3 0 ju ni 2 014 d oor d e s ta ats se cre ta ris tij d elij k v erru im d, w aard oor in d eze p erio de ( c o nfo rm o ude in keerre gelin g) g een
verg rij p boete w erd o pgele gd . D at g o ld o ok v oor a lle g ev alle n v an in keer v óór d it b eslu it w aarin n og g een s p ra k e w as v an
onherro ep elij k v asts ta an de b oete b esc h ik kin gen .

Bele id sm atig e f a se 4 : n ad ie n is d e b oete v erh oogd e n w ord t f a se 2 d us w eer to egep ast.
B ela n gh eb ben de v erla n gt d at o p h aar d e in keerre gelin g v an to ep assin g b lij f t z o als d ie w as te n tij d e v an h et d oen v an d e o nju is te
aan gif te n . N u d e in sp ecte u r d e in keerre gelin g h eeft to egep ast z o als d ie g o ld te n tij d e d at z ij in f e it e to t in keer is g ek om en , o p 3 0
decem ber 2 014, z ie t b ela n gh eb ben de d aarin e en z w aard ere b estr a ffin g v an e erd er b egan e f e it e n , a ls v erb oden d oor a rt. 7 E V RM e n
art. 1 5 I V BPR . H et g aat d aarb ij o m d e b oete o ver d e v óór 1 ja n uari 2 010 g ed an e ( o nju is te ) a an gif te n , d us o ver 2 001 to t e n m et
2008.
V olg en s d e a d vocaat- g en era al is d e te r b eslis sin g v oorlig gen de v ra ag: h eeft h et f e it d at d e b eb oetb are f e it e n ( h et n ie t a an gev en v an d e
Z w it s e rs e b an kre k en in gen ) z ic h h eb ben v oorg ed aan in ja re n w aarin d e o ude in keerre gelin g ( g een b oete ) g o ld , to t g ev olg d at d ie o ude
in keerre gelin g m oet w ord en to egep ast e n d us g een b oete k an w ord en o pgele gd ? D it o ndan ks h et f e it d at d e in keer n ad ie n h eeft
pla ats g ev onden o nder e en v oor b ela n gh eb ben de m in der g u nstig e n ie u w e N ed erla n dse w ette lij k e in keerre gelin g ( 3 0% b oete )? D e
gro ndsla g h ie rv oor b etr e ft a rt. 7 E V RM e n a rt. 1 5 I V BPR , in houden de d at g een z w aard ere s tr a f w ord t o pgele gd d an te n tij d e v an
het p le gen v an h et b eb oetb are f e it v an to ep assin g w as.
O p 2 o kto ber 2 013 is h et Z estie n de P ro to co l b ij h et E V RM to t s ta n d g ek om en e n te r o nderte k en in g o pen geste ld . D it P ro to co l b ie d t

aan d e h oogste n atio nale g ere ch te n , z o als d e H oge R aad , d e m ogelij k heid o m , a lv ore n s in e en a an han gig e z aak a rre st te w ij z en ,
pre ju dic ie el a an h et E H RM a d vie s te v ra gen ( n ie t b in den d) o ver d e u it le ggin g v an h et E V RM , in d e c o nte xt v an e en a an han gig e
zaak . H et m oet in d at k ad er g aan o m p rin cip ië le v ra gen te n a an zie n v an d e r e ch te n e n v rij h ed en d ie in h et E V RM e n d e p ro to co lle n
zij n v astg ele gd . D e d esb etr e ffe n de N ed erla n dse g o ed keu rin gsw et is th an s n og in b eh an delin g b ij d e E ers te K am er. D e a d vocaat-
gen era al s te lt v oor d at d e H oge R aad d e v oorlig gen de v ra ag, z o m ogelij k , p re ju dic ie el z al v oorle ggen a an h et E H RM .
O verig en s k om t h et d e a d vocaat- g en era al v oor d at h et b estr e d en o ord eel v an d e r e ch tb an k n ie t ju is t is . D e e v en tu ele to ep assin g v an
de in keerre gelin g is , z o als b lij k t u it d e w ette lij k e f o rm ule rin g, v oorw aard elij k v an a ard . D e to ep assin g is n am elij k a fh an kelij k v an h et
in f e it e to t in keer z ij n g ek om en , d us v an h et h eb ben v erric h t v an d e ( v olt o oie n de) h an delin g v an d e in keer. V oord ie n k an e en
beb oetb are b ela stin gp lic h tig e, z o als d e o nderh av ig e v erz w ij g ste r, v olg en s d e a d vocaat- g en era al a an g een e n kele N ed erla n dse
in keerre gelin g e n ig r e ch t o ntle n en .
T en s lo tte h eeft d e a d vocaat- g en era al n og d e a an dach t g ev estig d o p e en m ogelij k e r e d en v oor a m bts h alv e c assa tie . H et lij k t n am elij k
m ogelij k d at te n o nre ch te is n agev ord erd e n b eb oet o ver e en la n gere te rm ij n d an tw aalf ja re n . A ls d at in derd aad z o is , lij k t h et d e
ad vocaat- g en era al d at d e v asts te llin gso vere en kom st d aara an n ie t k an a fd oen , o m dat h et le galit e it s b egin se l v erb ie d t d at e n ig e s tr a f k an
w ord en o pgele gd s le ch ts o p g ro nd v an e en o vere en kom st, z o nder v old oen de d ek kin g in d e w et.
Com men ta ar
D e in keerre gelin g is e en u nie k e r e gelin g b in nen h et ( fis c ale ) r e ch t. I n h et ‘ g ew one’ s tr a fre ch t is h et n ie t m ogelij k o m e en g ep le egd
str a fb aar f e it o nged aan te m ak en d oor to t in keer te k om en e n je zelf a ls n og a an te g ev en v oord at d e a u to rit e it e n je o p d e k orre l
nem en . I n h et f is c ale r e ch t is h et w el m ogelij k o m d oor v rij w illig e v erb ete rin g s tr a fv erv olg in g te v oork om en . W an neer e en
bela stin gp lic h tig e g eb ru ik m aak te v an d e o ude in keerb ep alin g ( v an v oor 2 010), k re eg h ij g een v erg rij p boete o pgele gd .
O ok R ech tb an k G eld erla n d o ord eeld e in d e h ie r d oor d e s ta ats se cre ta ris b estr e d en u it s p ra ak d at d eze b ep erk in g v an d e in keerre gelin g
nie t g eld t v oor p ers o nen d ie n a 1 ja n uari 2 010 to t in keer k om en , v oor z o ver h et o nju is te a an gif te n v an v oor 2 010 b etr e ft. D e
overw egin g is d at z ij h ard er g estr a ft w ord en v oor o nju is te a an gif te n to t 2 010, te rw ij l te n tij d e v an h et d oen v an d ie a an gif te n d e
in keerre gelin g s o ep ele r w as. O m dat d it e en s tr a fv erz w arin g o ple v ert, is te ru gw erk en de k ra ch t in s tr ij d m et h et le galit e it s b egin se l. D it
begin se l h oudt in d at te n tij d e v an h et p le gen v an e en f e it z o w el d e s tr a fb aars te llin g a ls d e o p te le ggen s tr a f in d e w et d ie n t te z ij n
opgen om en . E en v erh ogin g v an d e m axim um str a f g eld t a lle en v oor f e it e n g ep le egd n á d ie w ets w ij z ig in g. D e in keerre gelin g is e ch te r
fo rm eel g een s a n ctie b ep alin g, m aar e en v erv olg in gsu it s lu it in gsg ro nd.
D e r e d en d at d e n ie u w e in keerre gelin g v olg en s d e r e ch tb an k e en s tr a fv erz w arin g in houdt, is d at d e in keerb ep alin g z ie t o p h et
verv alle n v an h et r e ch t v an d e B ela stin gd ie n st to t h et o ple ggen v an e en b oete ( u it s lu it in g v an s tr a fv erv olg in g). D e in keerre gelin g is
volg en s d e r e ch tb an k e en a lg em en e v erv olg in gsu it s lu it in g ‘ in d e s fe er v an h et m ate rië le b oete re ch t’ , w aard oor d e r e gelin g in
sa m en han g m oet w ord en g ezie n m et d e b oete b ep alin gen . B oven die n h eeft d e s tr a fk am er v an d e H oge R aad in z ij n a rre st v an 1 2 ju li
2011, n r. 1 0/0 5151,
EC LI:N L:H R:2 011:B P6878
, o nder v erw ij z in g n aar h et E H RM -S co ppola -a rre st o verw ogen d at z o w el r e gels m et
betr e k kin g to t h et s tr a fm axim um a ls d ie m et b etr e k kin g to t s a n ctie o ple ggin g o nder d e c ate go rie ‘ s tr a fb ep alin g’ v alle n . O m d ie
re d en en d ie n t d e in keerre gelin g z elf o ok a ls e en s o ort s tr a fb ep alin g te w ord en g ezie n , a ld us ( o ok) R ech tb an k G eld erla n d. D aaro m is
de n ie u w e in keerre gelin g v olg en s d e r e ch tb an k in s tr ij d m et h et le galit e it s b egin se l, h etg een b ete k en t d at b ij in keer v oor ‘ o ude’
aan gif te n d e o ude ( b oete v rij e ) in keerre gelin g v an to ep assin g is .
H R 2 m ei 2 001, n r. 3 6.1 99,
NTFR 2 001/6 94
b etr e ft d e s p ie gelb eeld ig e s it u atie : d e v ra ag o f g eb ru ik k an w ord en g em aak t v an d e
ru im ere in keerre gelin g v oor b ela stin gja re n v óór d atu m in voerin g d aarv an . O m dat d e p er 1 998 in gev oerd e in keerre gelin g v oor d e
bela stin gp lic h tig e g u nstig er w as d an h et d aarv óór g eld en de s te ls e l, m oest d eze d ir e ct a ls v oor d e v erd ach te g u nstig e s tr a fb ep alin g
w ord en to egep ast, a ld us d e H oge R aad . D it lij k t e ro p te w ij z en d at d e in keerre gelin g a ls ( o nderd eel v an ) d e s tr a fb ep alin g m oet
w ord en g ezie n . D e v ra ag is n u o f d it o ok in h et k ad er v an d e h uid ig e s p ie gelb eeld ig e s it u atie e rto e le id t d at d e b ep erk te re
in keerm ogelij k heid v oor o ude ja re n h aar w erk in g b eh oudt.
H et c assa tie b ero ep sc h rif t v an d e s ta ats se cre ta ris le u nt s te rk o p d e g ed ach te d at – o ok v óór 2 010 – d e in keerre gelin g n ie t m eer d an
een ‘ m atig in g’ v an d e b oete b etr o f. M et 1 00% w elis w aar, m aar to ch e en m atig in g. D at lij k t m e o nju is t. V oor 2 010 – e n s in dsd ie n ,
voor v erb ete rin g b in nen tw ee ja ar – is v astg ele gd d at g een b oete w ord t o pgele gd . D ie b ev oegd heid o ntb re ek t d erh alv e, e n d us k an
van e en ‘ m atig in g’ n ie t w ord en g esp ro ken . D e s ta ats se cre ta ris c it e ert v erv olg en s S co ppola ( E H RM 1 7 d ecem ber 2 009), v oor z ij n
ste llin g d at h et a lle en g aat o m h et w ette lij k e m axim um ( ‘th e lim it s f ix ed b y th at p ro vis io n’) e n d us n ie t o m d e ‘ m atig in g’ o p g ro nd
van in keer. D e d is c u ssie is n u ju is t: is ‘ th at p ro vis io n’ u it s lu it e n d a rt. 6 7e A W R o f in c o m bin atie m et a rt. 6 7n A W R? D e
sta ats se cre ta ris c o nclu deert d at d e in keerh an delin g ( le es: d e in keerre gelin g) n ie t s a m en m et d e s tr a f-/b oete b ep alin g m oet w ord en
besc h ouw d v oor to ep assin g v an h et le galit e it s b egin se l z o als v astg ele gd in a rt. 7 E V RM . M och t a rt. 7 E V RM w el v an to ep assin g z ij n ,
dan b eto ogt d e s ta ats se cre ta ris d at d it a ) a lle en h et m axim um r a ak t e n b ) n ie t z ie t o p te n uit v oerle ggin g v an s tr a ffe n . B ij a ) s te lt h ij d at

‘v erz ach te n de o m sta n dig h ed en , z o als b ij in keer’ n ie t o nder a rt. 7 E V RM v alle n . E en w ette lij k e s tr a fu it s lu it in gsg ro nd k an e ch te r
bezw aarlij k a ls ‘ v erz ach te n de o m sta n dig h eid ’ w ord en g ezie n . B ij z ij n a rg u m en t b ) v erg elij k t d e s ta ats se cre ta ris in keer m et e en
‘p aro le ’ o f e en s tr a fv erm in derin g w egen s la te r g o ed g ed ra g. D at z ie t e ch te r o p d e te n uit v oerle ggin g n á o ple ggin g v an d e s tr a f, e n is
om d ie r e d en n ie t v erg elij k baar m et e en w ette lij k e s tr a fu it s lu it in gsg ro nd.
D iv ers e r e ch tb an ken h eb ben o p d it p unt g eo ord eeld , in p osit ie v e e n n egatie v e z in . D e a d vocaat- g en era al n oem t d eze r e ch ts p ra ak in
par. 4 .2 1-4 .2 5. V an w ege h et ‘ g at’ d oor d e b ele id sm atig b oete v rij e p erio de s e p te m ber 2 013-ju ni 2 014 v alt e v en een s e en g at in d eze
re ch ts p ra ak . E n is te v erk la re n w aaro m d ie o ude z ak en n ooit z ij n d oorg ep ro ced eerd , n u d e b ela n gh eb ben den o nder h et b ele id o ok
re ed s v erlo st w erd en v an h un b oete s.
D e r e ch tb an ken o ord eeld en :

Rech tb an k B re d a 2 0 s e p te m ber 2 012, n r. 1 2/0 1168,
NTFR 2 013/3 86
, m et c o m men ta ar v an V an d er V egt) : n ie u w e r e gelin g v an
to ep assin g, w an t ‘ d at d e in keerre gelin g in 2 009 d oor d e w etg ev er is a an gesc h erp t, h oudt n ie t in d at d e s tr a fb ep alin g in a rtik el
67e A W R is v erz w aard ’.

Rech tb an k H aarle m 6 d ecem ber 2 012, n r. 1 2/0 3459,
NTFR 2 013/3 47
: n ie u w e r e gelin g v an to ep assin g, w an t: ‘ D e g ew ra ak te
wij z ig in g v an d e in keerre gelin g le id t e r, n u d e b ep alin g w aaro p d e b oete is g eb ase erd o ngew ij z ig d is g eb le v en e n v oorts v an e en
vera n derin g v an in zic h t v an d e w etg ev er o m tr e n t d e s tr a fw aard ig h eid v an d e v óór d e w ij z ig in g v an a rtik el 6 7n v an d e A W R
began e b eb oetb are f e it e n n ie t is g eb le k en ’, g ele t o p E H RM K afk aris te gen C ypru s, n ie t to e d at e r s p ra k e is v an e en ‘ h eav ie r
pen alt y ’ e x a rt. 7 E V RM e n a rt. 1 5 I V BPR .

Rech tb an k N oord -H olla n d 1 9 f e b ru ari 2 013, n r. 1 2/0 2511,
NTFR 2 013/7 62
, m et c o m men ta ar v an V an N en t) : o ude r e gelin g
van to ep assin g, w an t: ‘ N aar h et o ord eel v an d e r e ch tb an k d ie n t a rt. 6 7n A W R te w ord en g esc h aard o nder h et b egrip “ p en alt y ”
nu d e b ep alin g z ie t o p h et v erv alle n v an h et r e ch t v an v erw eerd er to t h et o ple ggen v an e en b oete ( s tr a fv erv olg in g) v oor d ie gen e
die o nvolle d ig a an gif te h eeft g ed aan , o f a an gif te h ad m oete n d oen , m aar d ie a ls n og e en ju is te e n v olle d ig e a an gif te d oet, d an w el
ju is te e n v olle d ig e in lic h tin gen , g egev en s o f a an w ij z in gen v ers tr e k t. A rtik el 6 7n v an d e A W R lig t a ld us a ls a lg em en e
verv olg in gsu it s lu it in gsg ro nd in d e s fe er v an h et “ m ate rië le ” b oete re ch t e n m oet a ls z o dan ig e n in s a m en han g m et a rtik el 6 7e v an
de A W R e n a rtik el 6 9, d erd e lid , v an d e A W R a ls e en s tr a fb ep alin g w ord en b esc h ouw d e n n ie t a ls e en b ep alin g m et b etr e k kin g
to t d e u it v oerin g o f h an dhav in g v an d e s tr a f.’

Rech tb an k Z eela n d-W est- B ra b an t 3 0 o kto ber 2 017, n r. 1 6/2 873,
NTFR 2 018/1 98
, m et c o m men ta ar v an T en B ro ek ): n ie u w e
re gelin g v an to ep assin g, w an t: ‘ B ela n gh eb ben de w is t, a lt h an s m oet h eb ben g ew ete n , d at h et in kere n v olg en s d e n ie u w e
in keerre gelin g n a h et v ers tr ij k en v an d e d aarb ij g egev en o verg an gste rm ij n n ie t m eer s tr a ffe lo os z o u k unnen . A rtik el 7 E V RM e n
artik el 1 5 I B VPR v erz ette n z ic h d an n ie t te gen d e k eu ze v an d e w etg ev er o m in z o ’n g ev al d e n ie u w e in keerre gelin g v an
to ep assin g te a ch te n .’

Rech tb an k D en H aag 1 5 m ei 2 018 in d rie z ak en ( n r. 1 7/4 338,
EC LI:N L:R BD HA:2 018:5 931
e n n r. 1 7/2 821,
EC LI:N L:R BD HA:2 018:5 928
): o ude r e gelin g v an to ep assin g, w an t z ie d e o verw egin gen h ie rv oor v an R ech tb an k N oord -H olla n d
19 f e b ru ari 2 013 – o ok te n a an zie n v an d e b ele id sm atig e s tr a fv erh ogin gen n a 2 010 ( n r. 1 7/3 400,
EC LI:N L:R BD HA:2 018:5 929
).

Rech tb an k G eld erla n d 1 4 ju li 2 017 – d e h ie r b estr e d en u it s p ra ak : o ude r e gelin g v an to ep assin g, m et v erg elij k bare m otiv erin g a ls
Rech tb an k N oord -H olla n d e n R ech tb an k D en H aag.
D e a d vocaat- g en era al a d vis e ert p rim air d at d e H oge R aad a d vie s z o u m oete n v ra gen a an h et E H RM . D ie m ogelij k heid m oet d an w el
eers t w ord en a an vaard e n h et d esb etr e ffe n de Z estie n de P ro to co l E V RM z o u m oete n w ord en g era tif ic eerd . D at P ro to co l b ie d t d e
hoogste n atio nale g ere ch te n d e m ogelij k heid o m , a lv ore n s in e en a an han gig e z aak a rre st te w ij z en , p re ju dic ie el a an h et E H RM a d vie s
te v ra gen ( n ie t b in den d) o ver d e u it le ggin g v an h et E V RM , in d e c o nte xt v an e en a an han gig e z aak . H et m oet g aan o m p rin cip ië le
vra gen te n a an zie n v an d e r e ch te n e n v rij h ed en d ie in h et E V RM e n d e P ro to co lle n z ij n v astg ele gd . H et v oors te l v an d e
go ed keu rin gsw et lig t th an s b ij d e E ers te K am er, w aar o p 2 2 ju ni 2 018 e en n ad er v oorlo pig v ers la g is u it g eb ra ch t d oor d e
K am erc o m mis sie . O m dat h et n og w el e v en k an d ure n v oord at d e m ogelij k heid ‘ o pen gaat’ , v erw ach t ik n ie t d at d e H oge R aad d eze
ro ute k ie st.
Subsid ia ir c o nclu deert d e a d vocaat- g en era al d at h et o ord eel v an d e r e ch tb an k n ie t ju is t is . D e in keerre gelin g is v olg en s h em e en
str a fu it s lu it in gsg ro nd. U it s lu it e n d in d at g ev al ( in keer) is v erv olg in g/b eb oetin g n ie t m eer m ogelij k . D e h ogere b oete k an d us w ord en
opgele gd , a ld us d e a d vocaat- g en era al. D e a d vocaat- g en era al g aat h ela as n ie t in o p d e h ie rb oven a an geh aald e a rre ste n v an d e H oge
R aad , w aarin d eze d e in keerre gelin g – a lt h an s ‘ re gels o ver s a n ctie o ple ggin g’ – in d e ‘ s fe er v an h et m ate rië le b oete re ch t’ p la ats t
(a rre st 2 001) e n in d e s p ie gelb eeld ig e v aria n t im plic ie t o ord eelt d at d e in keerre gelin g a ls ( o nderd eel v an ) d e s tr a fb ep alin g m oet
w ord en g ezie n ( a rre st 2 011). D e c o nclu sie is in ie d er g ev al n ie t te r ij m en m et d e o ord ele n v an R ech tb an k N oord -H olla n d, R ech tb an k
D en H aag e n R ech tb an k G eld erla n d o p b asis v an d ie a rre ste n . D e v ra ag o f d e in keerre gelin g a ls o nderd eel v an d e s tr a f/b oete b ep alin g
m oet w ord en g ezie n e n d us n ie t m et te ru gw erk en de k ra ch t k an w ord en g ew ij z ig d te n a an zie n v an r e ed s g ep le egd e f e it e n ( in ged ie n de
aan gif te n ), is d us n og g een g elo pen r a ce. H et o ord eel v an d e H oge R aad w ord t d an o ok m et s p an nin g a fg ew ach t.

H et a m bts h alv e c assa tie p untje d at d e a d vocaat- g en era al n oem t, lij k t m ij te re ch t. W elis w aar is d e h oofd re gel d at b ela n gh eb ben de z ic h
op o vers c h rij d in g v an ( n av ord erin gs)te rm ij n en m oet b ero ep en , m aar d at is a n ders te n a an zie n v an d e b oete . N ie t te re ch t lij k t m ij d e
‘o plo ssin g’ o m d e H oge R aad d e d esb etr e ffe n de b oete s a m bts h alv e te la te n v ern ie tig en . O f d e te rm ij n en z ij n o vers c h re d en , h an gt
im mers a f v an e v en tu eel g en ote n u it s te l v oor h et d oen v an a an gif te o ver 2 001 e n 2 002. D at u it s te l – a n ders d an a ch te ra f v erle en d
‘c o ntr a ctu eel’ u it s te l – v erle n gt n am elij k w el d e w ette lij k e a an sla gte rm ij n en . D at b ete k en t d at n og f e it e lij k o nderz o ek is n aar m ogelij k
uit s te l e n a m bts h alv e v ern ie tig in g d us te k ort d oor d e b och t is .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-1 614
Datu m : 1 2-7 -2 018 1 2:5 0:4 9
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie