nl-NLen-GB

Administratie van exploitant Chinees restaurant ten onrechte verworpen

Datum: 30-03-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/1251 Administratie van exploitantChinees restaurantten onrechte verworpen
HofArnhem30maart2010,nr.08/00564 HofArnhem30maart2010,nr.08/00565 HofArnhem30maart2010,nr.08/00569
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2002 – 2004Brondocument AWR-art. 52
AWR-art. 25
mr. I.R.J. Thijssen BM1565
ECLI:NL:GHARN:2010:BM1565
Samenvatting
Belanghebbende exploiteerteenChinees restaurant.Naar aanleiding vande bevindingenvaneenboekenonderzoek heeftde
inspecteur hetstandpuntingenomendatbelanghebbende op grote schaalomzetheeftverzwegen.Nude administratie nietdeugt,moet de bewijslastvolgens de inspecteur wordenomgekeerd enverzwaard.Hethofis hetdaar nietmee eens.Volgens hethofis namelijk nietaannemelijk gewordendatde administratie vanbelanghebbende nietvoldoetaande eisenvanart.52 AWR.De daartoe door de inspecteur aangedragenargumentenzijndoor hethofte lichtbevonden.Anders dande inspecteur is hethofonder meer vanoordeeldat 1.geensprake is vannegatieve kassaldi,2.de bevindingenvantwee waarnemingenter plaatse te mager bewijs vormenvoor de conclusie datomzetis verzwegen,3.de stelling datinkopennietvolledig zijnverantwoord inde administratie onvoldoende is onderbouwd en4.dataannemelijk is datde omzetper kilo rijstofbami voor eenafhaalrestaurantlager is danvoor eenniet-afhaalrestaurant.Nude bewijslastnietwordtomgekeerd enverzwaard,vernietigthethofde opgelegde aanslagenen boetebeschikkingen.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Inart.25,lid 3,AWRenart.27e AWRzijnlimitatiefopgesomd de gevallenwaarinop grond vaneengebrek aanmedewerking vande
belastingplichtige `omkering vande bewijslast’ optreedt(zie uitgebreid:`Omkering vande bewijslast’,P.G.H.Albert,NTFR2005/63).In datgevalhoeftde inspecteur nietmeer te bewijzendatde door hem opgelegde belastingaanslag juistis,maar dientde belastingplichtige te bewijzendatde belastingaanslag onjuistis.De artikelenbevattenechter nietalleeneenverplichte toedeling vande bewijslastaande belastingplichtige,maar bevattentevens eenverzwaring vandie last.De belastingplichtige moetindergelijke gevallen namelijk ‘doenblijken’ datde aanhem opgelegde belastingaanslag onjuistis.Datis eenaanmerkelijk zwaardere eis danhetinhet fiscale procesrechtalgemeengeldende uitgangspuntdatkanwordenvolstaanmet`aannemelijk maken’.Hetis metname deze verzwaring vande bewijslastdie eenbelastingplichtige invoorkomende gevallenvoor eenwelhaastonmogelijke bewijsopdrachtstelt. `Wie stelt,bewijst’ zo luidteenbewijsrechtelijk adagium.Wanneer de inspecteur steltdatzichéénvande inart.25,lid 3,AWRenart. 27e AWRgenoemde gevallenvoordoet,danzalde inspecteur – indienbelanghebbende datbetwist– zijnstelling moetenbewijzen.In de onderhavige procedure steltde inspecteur zichop hetstandpuntdatbelanghebbende nietheeftvoldaanaande inart.52 AWR omschrevenadministratie- enbewaarplicht,maar slaagter vervolgens nietinom ditook aannemelijk te maken.Indatgevalkeertde bewijslastnietom engeldtde normale bewijslastverdeling:de inspecteur moetbewijzendatde door hem opgelegde belastingaanslagenjuistzijn.Maar ook datluktde inspecteur nietenhethofvernietigtvervolgens de ambtshalve geschatte belastingaanslagenenboetebeschikkingen.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-1251 Datum:15-4-2016 10:47:42
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie