nl-NLen-GB

Alimentatieverplichting niet aannemelijk gemaakt

Gepubliceerd in: NTFR 2014/1653
Datum: 14-03-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/1653 Alimentatieverplichting nietaannemelijk gemaakt
Rechtbank Zeeland-West-Brabant14maart2014,nr.13/5663
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2009Brondocument onderhoudsverplichting,
rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting
Wet IB 2001-art. 6.3
mr. M.H.W.N. Lammers
Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2014:1685
Samenvatting
Belanghebbende is gescheiden,welke scheiding in2008 door de rechter is uitgesproken.Belanghebbende heeftin2009 de
woonlastenvanzijnexbetaald.Ingeschilis ofdeze lastenaftrekbaar zijnals alimentatieverplichting.De rechtbank is vanoordeeldat belanghebbende nietaannemelijk heeftgemaaktdatde betalingenberustenop eenrechtstreeks uithetfamilierechtvoortvloeiende verplichting.
(Beroep ongegrond.)
Commentaar
Indeze zaak is ingeschilofeenbelastingplichtige aanspraak kanmakenop eenaftrekpost.Deze aftrekpostzietop betaalde
partneralimentatie.Hiervoor geldt‘wie steltmoetbewijs leveren’.De belastingplichtige moetderhalve hetbewijs leverendathijde aftrekpostterechtheeftgeclaimd.Hiervoor geldtde ‘lichte’ vorm vanbewijs,namelijk aannemelijk maken.De belastingplichtige is vrijin de wijze waarop hijditbewijs levert.Hijkanhiervoor alle mogelijke middelengebruiken.Hierbijkangedachtwordenaanhetleverenvan schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld hetechtscheidingsconvenantindeze zaak) ofdoor hethorenvangetuigen.Indeze zaak is de belastingplichtige nietgeslaagd inzijnbewijslast.De door de belastingplichtige overgelegde echtscheidingsbeschikking biedtnamelijk geensteunvoor hetstandpuntdatpartneralimentatie zouzijnbetaald.De rechtbank concludeertdanook datde inspecteur de aftrekpost terechtheeftgeweigerd.
[1]Mr M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten-belastingkundigente Breda.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1653 Datum:25-4-2016 13:28:34
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie