nl-NLen-GB

Ambtelijk verzuim staat aan navordering in de weg

Gepubliceerd in: NTFR 2012/2758
Datum: 26-10-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2012/2758 Ambtelijk verzuimstaataan navordering in de weg
HofDenBosch26oktober2012,nr.12/00029
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2007Brondocument nieuw feit, pensioenuitkering,
voorkoming dubbele belasting
AWR-art. 16
Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BY1989
ECLI:NL:GHSHE:2012:BY1989
Samenvatting
Belanghebbende,die inBelgië woont,verzoektinzijnaangifte om vermindering ter voorkoming vandubbele belasting ter zake vanzijn
vanABP ontvangenpensioenuitkering.De inspecteur vraagtbelanghebbende deze verwerking nader te onderbouwen. Belanghebbende stuurteenformulier vanABP inwaarinis vermeld dathetpensioeninprivaatrechtelijke dienstbetrekking is opgebouwd.Na kennisname vandatformulier legtde inspecteur de primitieve aanslag op overeenkomstig de aangifte.Nadienontvangt de inspecteur informatie vaneencollega,waaruitzoublijkendatde inhetformulier vanABP opgenomenkwalificatie onjuistis endathet pensioeninpubliekrechtelijke dienstbetrekking is opgebouwd.Ingeschilis ofsprake is vaneennavordering rechtvaardigend nieuwfeit. Hethofis vanoordeeldatditniethetgevalis,omdatde inhetformulier vanABP opgenomenkwalificatie instrijd is metgegevens die de inspecteur bijde voorbereiding vande primitieve aanslag ter beschikking stondenendie hijook heeftgeraadpleegd.Volgens die gegevens was belanghebbende inpubliekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam.Omdatde inspecteur,ondanks deze tegenstrijdige informatie,zonder verder onderzoek de primitieve aanslag overeenkomstig de aangifte heeftopgelegd,heefthijeenambtelijk verzuim begaandataannavordering inde weg staat.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Op grond vanart.16 AWRkaneeninspecteur totnavordering overgaanindienhijbeschiktover (i) eennieuwfeit,(ii) de
belastingplichtige te kwader trouwis of(iii) sprake is vaneenkenbare fout.Indeze uitspraak staatheteerste onderdeelcentraal,te wetende vraag ofde inspecteur beschiktover eennieuwfeit.
Eennieuwfeitis eenfeitdatde inspecteur nietbekend was ofredelijkerwijs nietbekend had kunnenzijn.Hieruitkanwordenafgeleid datop de inspecteur eenzekere onderzoeksplichtrust.Schiethijdaarintekort,danbegaathijeenambtelijk verzuim enkanhijniet navorderen.Bijhetvaststellenvaneenaanslag moetde inspecteur de nodige zorgvuldigheid betrachten.Zo moethijvanbepaalde gegevens kennis nemen,zoals de gegevens inhetdossier vande betrokkenbelastingplichtige.Datdientde inspecteur ook metde nodige diepgang te doen.Op hetonderdeelvande onderzoeksplichtgaathetindeze zaak mis.De inspecteur heeftweliswaar de gegevens inzijndossier geraadpleegd,maar heeftdatonvoldoende diepgaand gedaan.Uitde uitspraak kanook afgeleid wordendat de inspecteur onvoldoende kennis over de belastingheffing vanpensioenententoonheeftgespreid.Uitde gegevens vanhetdossier blijktimmers op welke wijze hetpensioenis opgebouwd.Daaruithad hijde conclusie moetentrekkendatditonder de Nederlandse belastingheffing viel.
Hethofoordeeltdanook terechtdatde inspecteur eenambtelijk verzuim heeftbegaandataannavordering inde weg staat.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-2758 Datum:28-4-2016 11:35:35
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie