nl-NLen-GB

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Rechtsbescherming belastingbetalers verdient verbetering'

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1776
Datum: 26-07-2018
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/1 776
Bean tw oord in g K am erv ra gen o ver h et b eric h t 'R ech ts b esch erm in g b ela stin gbeta le rs
verd ie n t v erb ete rin g'
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2018
Bro ndo cum en te n
Brie f v an 5 ju li 2 018, n r. 2 018-0 000104155
Antw oord en K am erv ra gen n r. 2 018Z 730 ( in gezo nden 2 8 m ei 2 018)
Tre fw oord en
fis c ale in vord erin g, in te rn atio nale in lic h tin gen uit w is se lin g
Wetsa rtik ele n
IW 1 990
WIB
Aute ur
mr. M .H .W .N .
Lam mers
[1 ]
Public atie datu m N TFR
26-7 -2 018
Afle v erin gsn um mer
30
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
Sam en va ttin g
M in is te r S nel v an F in an cië n b ean tw oord t z ev en K am erv ra gen o ver h et b ij h em ( v ra ag 1 ) b ek en de b eric h t ‘ R ech ts b esc h erm in g
bela stin gb eta le rs v erd ie n t v erb ete rin g’ in h et F in an cie ele D agb la d v an 2 3 m ei 2 018 ( v ra gen in gezo nden o p 2 8 m ei 2 018, k en m erk
2018Z 09730).
In r e actie o p d e v ra gen 2 , 3 e n 4 o ver ‘ a p pre cia tie ’ d oor d e s ta ats se cre ta ris v an in h et a rtik el b esc h re v en r e ch te n v oor
bela stin gb eta le rs , h oe h et in N ed erla n d m et d eze r e ch te n is g este ld e n w elk e s ta p pen h et k ab in et a l h eeft g ezet o f n og g aat z ette n o m
de r e ch te n v an d e b ela stin gb eta le r te b org en , a n tw oord t d e s ta ats se cre ta ris d at u it h et d oor h et I n te rn atio nal B ure au f o r F is c al
D ocu m en ta tio n ( IB FD ) g ep ublic eerd e r a p port ‘ O bse rv ato ry o n th e P ro te ctio n o f T axp ay ers ’ R ig h ts ’ n aar v ore n k om t d at f is c ale
au to rit e it e n in s o m mig e la n den k oste w at h et k ost v ers c h uld ig d e b ela stin g in nen e n in te rn atio nale g egev en su it w is se lin g v aak g eb eu rt
zo nder m ed ew ete n v an b urg ers e n b ed rij v en , m aar d at N ed erla n d n ie t to t d e d oor h et I B FD o nderz o ch te la n den b eh oort. D e r e ch te n
van b ela stin gb eta le rs in N ed erla n d z ij n v olg en s d e s ta ats se cre ta ris g o ed g eb org d . N ed erla n d b este ed t v olg en s d e s ta ats se cre ta ris v eel
aan dach t a an e en z o rg v uld ig e v orm gev in g v an d e ju rid is c h e r e la tie tu sse n b ela stin gin sp ecte u r e n o ntv an ger e n erz ij d s e n
bela stin gp lic h tig en a n derz ij d s. Z o is in a rt. 1 04 G W v era n kerd d at v oor h et h effe n v an b ela stin g e en w ette lij k e g ro ndsla g is v ere is t.
O ok z ij n w aarb org en o pgen om en in d e A lg em en e w et b estu urs re ch t ( A w b) e n d e A lg em en e w et in zak e r ij k sb ela stin gen ( A W R).
B oven die n is N ed erla n d a an geslo te n b ij in te rn atio nale m en se n re ch te n verd ra gen . D aarn aast g eeft d e s ta ats se cre ta ris a an d at z o w el d e
in sp ecte u r a ls d e o ntv an ger ( a ls g ev olg v an h et g eslo te n s te ls e l v an r e ch ts m id dele n in h et N ed erla n dse b ela stin gre ch t) e xp lic ie t
duid elij k m ak en w an neer te gen e en b eslis sin g in b ezw aar o f b ero ep k an w ord en g egaan e n e en o nte v re d en b ela stin gp lic h tig e z ic h
boven die n n og b ij ( o nder m eer) d e N atio nale o m budsm an k an m eld en m et e en k la ch t.
In r e actie o p v ra ag 5 o ver d e N ed erla n dse s c o re b ij to ets in g v an d e r e ch te n v an d e b ela stin gb eta le r a an h et ‘ G en era l R ep ort o n th e
P ro te ctio n o f T axp ay ers ’ R ig h ts ’, a n tw oord t d e s ta ats se cre ta ris d at h ij d aaro ver n ie t k an b eric h te n , o m dat h et I B FD d aaro ver n ie t
heeft g era p porte erd . D e s ta ats se cre ta ris h eeft e r e ch te r a lle v ertr o uw en in d at d e r e ch te n v an d e N ed erla n dse b ela stin gb eta le r z o w el
door h et n atio nale a ls h et in te rn atio nale ju rid is c h e k ad er a fd oen de w ord en b esc h erm d.
In r e actie o p v ra ag 6 o f b ela stin gb eta le rs in h et b uit e n la n d ( e xp lic ie te o f im plic ie te ) r e ch te n h eb ben d ie d e N ed erla n dse
bela stin gb eta le r n ie t h eeft, a n tw oord t d e s ta ats se cre ta ris d at v eel r e ch te n e n v erp lic h tin gen v oortv lo eie n u it in te rn atio nale r e gelg ev in g
en v erd ra gen e n d erh alv e v an to ep assin g z ij n o p a lle b ela stin gb eta le rs in d e a an geslo te n la n den . D e s ta ats se cre ta ris h eeft g een
in fo rm atie o ver r e ch te n d ie a n dere la n den a d dit io neel n og in h un n atio nale r e ch t h eb ben o pgen om en .
In r e actie o p v ra ag 7 w aaro m N ed erla n d g een ‘ h an dvest v an d e r e ch te n v an d e b ela stin gb eta le r’ k en t e n o f d e s ta ats se cre ta ris b ere id
is e en d erg elij k h an dvest o p te s te lle n , a n tw oord t d e s ta ats se cre ta ris d at v eel r e ch te n e n v erp lic h tin gen r e ed s in w etg ev in g e n
in te rn atio nale v erd ra gen v era n kerd z ij n , m aar v oor z o ver e r to ch e en r e ch ts te k ort m och t z ij n , e en o plo ssin g in w etg ev in g z in volle r
lij k t d an h et o pste lle n v an e en ( s le ch ts ) r ic h ts n oere n b ev atte n d h an dvest.

Com men ta ar
O p 2 3 m ei 2 018 v ers c h een in h et F in an cie el D agb la d e en a rtik el o ver d e r e ch ts b esc h erm in g v an b ela stin gb eta le rs . H et I n te rn atio nale
B ure au o f F is c al D ocu m en ta tio n ( IB FD ) h eeft o p 2 6 a p ril 2 018 e en r a p port g ep ublic eerd o ver d e r e ch te n v an b ela stin gb eta le rs . D e
co nclu sie in d at r a p port is d at b ela stin gb eta le rs b ete re b esc h erm in g v erd ie n en . A an le id in g v oor m ev ro uw L odders v an d e V VD o m
vra gen te s te lle n a an d e s ta ats se cre ta ris v an F in an cië n . D e v ra gen h eeft d e s ta ats se cre ta ris b ij b rie f v an 5 ju li 2 018 b ean tw oord . Z ij n
sta n dpunt: h et is a lle m aal g o ed g ere geld in N ed erla n d. D e c o nclu sie s u it h et r a p port v an h et I B FD z ij n n ie t o p N ed erla n d v an
to ep assin g, w an t N ed erla n d w as n ie t e en v an d e la n den d ie in h et o nderz o ek w as b etr o kken . M aar is é én e n é én w el tw ee? Z ij n d e
re ch te r v an b ela stin gb eta le rs in N ed erla n d g o ed g eb org d ?
A ls ik a lle en a l k ij k n aar d e u it s p ra ak v an d e r e ch tb an k Z eela n d-W est B ra b an t v an 2 9 n ovem ber 2 016, N TFR 2 017/5 67 d an v alt d at
nog m aar te b ezie n . I n d ie z aak w as s p ra k e v an e en in sp ecte u r m et e en o ntv an gers m an daat d ie v oor h et ‘ g em ak ’ m aar e v en w at
stu kken b ij e en h uis b ezo ek h ad m eegen om en . D ie in fo rm atie , o nder a n dere c o rre sp onden tie tu sse n d e b ela stin gp lic h tig e e n z ij n
ad vocaat, d ie n de v oor d e in vord erin g g een e n kel d oel. V oor d e b ela stin gh effin g w as d it d e in sp ecte u r e ch te r w el b eh ulp zaam .
R ech tb an k Z eela n d-W est B ra b an t o ord eeld e d at d eze h an delw ij z e in dru is t te gen h et ‘ z o -z eer-c rit e riu m ’. D e s te llin g v an d e
sta ats se cre ta ris d at N ed erla n d v eel a an dach t b este ed a an e en z o rg v uld ig e v orm gev in g v an d e ju rid is c h e r e la tie tu sse n d e in sp ecte u r
en d e o ntv an ger e n erz ij d s e n d e b ela stin gp lic h tig e a n derz ij d s, is w ellic h t d an o ok w at o ptim is tis c h te n oem en .
D e s ta ats se cre ta ris w ij s t o ok n og o p d e r e ch ts m id dele n d ie e en b ela stin gp lic h tig e k an a an w en den te gen b eslis sin gen v an d e
in sp ecte u r. Z oals h ij z elf o ok o pm erk t, m oete n d ie b eslis sin gen d an w el b in nen h et g eslo te n s te ls e l v an r e ch ts m id dele n v alle n . A lle en
als d e b eslis sin g v oor b ezw aar e n b ero ep v atb aar is , k an d e b ela stin gp lic h tig e d e k w estie v oorle ggen a an d e b ela stin gre ch te r. A lle en a l
van w ege d eze b ep erk in g ( g eslo te n s te ls e l) k an m ij n s in zie n s a l w ord en g ezegd d at h et N ed erla n dse s y ste em n ie t v olm aak t is . I n d e
lit e ra tu ur is d oor m en ig f is c aal z w aarg ew ic h t a l e en la n s g eb ro ken o m d it g eslo te n s te ls e l v an d e h an d te d oen e n o ver te g aan n aar
een o pen s y ste em . V oora ls n og w ord t d it n og s te ed s v an d e h an d g ew ezen u it a n gst d at h et a an ta l p ro ced ure s z al to en em en . D ie a n gst
zo u m ij n s in zie n s n ie t m aatg ev en d m oete n z ij n . W at d an w el? D e r e ch ts b esc h erm in g v an d e b ela stin gp lic h tig e! D ie is e rb ij g eb aat a lle
fis c ale g esc h ille n a an d e b ela stin gre ch te r te k unnen v oorle ggen e n z ic h d us n ie t b ij e en a an ta l b eslu it e n to t d e r e str e ch te r te m oete n
w en den . B oven die n g aan w e o ok s te ed s m eer to e n aar e en o pen (e r) s te ls e l. D en k m aar a an d e m ogelij k hed en d ie w e h eb ben
gek re gen o m in fo rm atie v erz o ek en v an d e in sp ecte u r v oor te le ggen a an d e b ela stin gre ch te r. V erd er k an o p a fz ie n bare te rm ij n e en
afg ew ezen v erz o ek o m u it s te l v an b eta lin g a an d e b ela stin gre ch te r w ord en v oorg ele gd in p la ats v an d e r o ute a d m in is tr a tie f b ero ep b ij
de d ir e cte u r v an d e B ela stin gd ie n st e n d aarn a ( e v en tu eel) n aar d e N atio nale O m budsm an .
D e s te llin g v an d e s ta ats se cre ta ris d at d e r e ch te n v an b ela stin gb eta le rs g o ed g eb org d z ij n , v in d ik d an o ok e n ig sz in s o ptim is tis c h . I k
zo u e erd er s te lle n d at w e g o ed o p w eg z ij n , m aar d at w e o ok n og e en m ooie r o ute te b ew an dele n h eb ben o m d aad w erk elij k v oor d e
beste r e ch ts b esc h erm in g te z o rg en . O p v eel f ro nte n w il N ed erla n d h et ‘ b este jo ngetje v an d e k la s z ij n ’, la te n w e d ie tr e n d d an o ok
bij d e r e ch ts b esc h erm in g v oor b ela stin gb eta le rs d oorz ette n .
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-1 776
Datu m : 1 3-8 -2 018 1 6:5 7:5 7
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie