Belanghebbende geeft geen afdoende verklaring voor financiering hoog uitgavenpatroon

  

Belanghebbende geeft geen afdoende verklaring voor financiering hoog uitgavenpatroon

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2205
Datum: 07-09-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 205

Bela n gh ebben de g eeft g een a fd oen de v e rk la rin g v o or f in an cie rin g h oog u itg ave n patr o on ; R ech tb an k

Zeela n d-W est-B ra ban t, n r. A W B - 1 6 _ 3 009

Bela stin gja ar/t ijd v ak

2005 t o t e n m et 2 010

Bro ndo cum en te n

Rech tb an k Z eela n d-W est-B ra ban t 2 ju n i 2 017, n r. 1 6/3 009

Tre fw oord en

in fo rm atie besc h ik kin g, in fo rm atie v erp lic h tin g

Wetsa rtik ele n

AW R - a rt. 4 7

AW R - a rt. 5 2a

Aute ur

Mr. M .H .W .N .

Lam mers

[2 ]

Public atie datu m

7-9 -2 017

Afle v erin gsn um mer

36

ECLI

ECLI:N L:R BZW B:2 017:3 473

Sam en va ttin g

D e in sp ecte u r h eeft a an b ela n gh eb ben de a an sla gen I B /P V V o pgele gd . R ed en d aarv oor is o nder m eer d at b ela n gh eb ben de s in ds 2 005

zic h tb are u it g av en h eeft g ed aan v an m eer d an €  1 ,6 m ilj o en z o nder d at e r n oem en sw aard ig e in kom ste n te gen over s ta an .

B ela n gh eb ben de k om t in b ezw aar e n o verle gt d iv ers e le n in go vere en kom ste n . I n b ezw aar s te lt d e in sp ecte u r d iv ers e v ra gen e n o m dat

er v oor d e in sp ecte u r g een a fd oen de a n tw oord k om t, g eeft d e in sp ecte u r e en in fo rm atie b esc h ik kin g a f. D e r e ch tb an k is v an o ord eel

dat d e in sp ecte u r te re ch t e en in fo rm atie b esc h ik kin g h eeft a fg egev en . D e e n kele v erw ij z in g n aar le n in go vere en kom ste n is

onvold oen de o m te v old oen a an d e in fo rm atie v erp lic h tin g.

(B ero ep o ngegro nd.)

Com men ta ar

E en a an sla g m oet z o rg v uld ig w ord en v astg este ld . O m in vullin g a an d ie z o rg v uld ig h eid te g ev en , k an e en in sp ecte u r v ra gen o m e en

to elic h tin g o p d e o ntv an gen a an gif te , d an w el v erz o ek en o m d e o nderb ouw in g v an b ep aald e p oste n ( a rt. 4 7 A W R). I n d eze

pro ced ure h eeft d e in sp ecte u r d e v olg en de v ra ag g este ld : ‘ H oe h eb ben b ela n gh eb ben den , a fg ezie n v an d e b ek en de

bij s ta n dsu it k erin gen e n d erg elij k e d ie z ij h eb ben o ntv an gen , d e f in an cië le m id dele n v erg aard w aarm ee z ij s in ds 2 005 a u to ’s , h uiz en

en h et g ezam en lij k o nderh oud h eb ben b eta ald ?’

Bela ngheb ben de v erstr e kt v erv o lg en s k o pie ën v a n le n in govere en ko m ste n . D e

in sp ecte u r i s e ch te r v a n m en in g d at d eze i n fo rm ati e g een a fd oen de a ntw oord g eeft o p d e d oor h em g este ld e v ra ag. D e i n sp ecte u r

va ard ig t e en i n fo rm ati e b esc h ik kin g u it ( a rt. 5 2a A W R). D aarte g en g aat b ela ngheb ben de i n b ezw aar e n b ero ep .

In b ero ep o verw eeg t d e r e ch tb ank v erv o lg en s d at m et d e e n kele v erw ijz in g v a n b ela ngheb ben de n aar d e le n in govere en ko m ste n d e

vra gen v a n d e i n sp ecte u r o nvo ld oen de z ijn b ea ntw oord . Z elfs a ls d e r e ch tb ank e rv a n z o u u itg aan d at a an b ela ngheb ben de g eld te r

besc h ik kin g i s g este ld v o or d e a ansc h af e n v erb ouw in g v a n d e p anden , i s u it h et b esta an v a n d e le n in govere en ko m ste n n ie t o p te

m aken h oe b ela ngheb ben de i n d e o nderh avig e ja re n i n z ijn le ven so nderh oud h eeft v o orzie n e n u it w elk e m id dele n h ij d e d iv erse

auto ’s h eeft b eta ald . D e r e ch tb ank la at d e i n fo rm ati e b esc h ik kin g i n s ta nd.

O p d it o ord eel v a lt m ijn s i n zie n s h et n odig e a f te d in gen . N aar m ijn m en in g h eeft d e b ela ngheb ben de i n i e d er g eva l d e v ra ag te n

aanzie n v a n d e h uiz e n d oor h et v erstr e kken v a n d e le n in govere en ko m ste n a fd oen de b ea ntw oord . U it d e o vere en ko m ste n v o lg t

im mers d at b ela ngheb ben de d aaru it g eld te r b esc h ik kin g h eeft g ekre g en v o or d e a ansc h af v a n d e h uiz e n . D aarm ee i s d it d eel v a n

de ‘ h oe-v ra ag’ v a n d e i n sp ecte u r b ea ntw oord . A ls d e v erstr e kte i n fo rm ati e v ra gen o pro ep t b ij d e i n sp ecte u r, li g t h et m ijn s i n zie n s

op z ijn w eg o m z ijn v ra ag c o ncre te r te s te lle n o f o m a anvu lle n de v ra gen te s te lle n . D at i s n ie t g eb eu rd . D at b re n gt m ij to t d e

co nclu sie d at d e r e ch tb ank h et b ero ep v a n b ela ngheb ben de i n i e d er g eva l o p d it p unt g eg ro nd h ad m oete n v erk la re n .

B ela ngheb ben de h eeft i m mers d e v ra ag v a n d e i n sp ecte u r b ea ntw oord e n d e i n fo rm ati e b esc h ik kin g i s o p d it p unt d us te n o nre ch te

afg eg even .

Ten a anzie n v a n d e v ra ag o ver d e a uto ’s h eeft b ela ngheb ben de k en neli jk a angeg even d at d e g eld en d aarv o or b esc h ik b aar z ijn

geko m en u it i n za m eli n gsa cti e s d oor a ndere ( fa m ili e le d en ). O ok h ie rm ee li jk t h et e ro p d at d e b ela ngheb ben de d e ‘ h oe-v ra ag’ v a n

de i n sp ecte u r h eeft b ea ntw oord . D at d it a ntw oord m ogeli jk erw ijs v erv o lg vra gen o pro ep t, d oet n ie t a f a an d e e erste c o nsta te rin g.

In d e u its p ra ak v in d i k g een i n fo rm ati e te ru g o ver h et a ntw oord o p d e k o ste n v a n h et le ven so nderh oud. M ogeli jk erw ijs i s d at d eel

va n d e ‘ h oe-v ra ag’ d oor d e b ela ngheb ben de n ie t b ea ntw oord e n i s d it d eel v a n d e u its p ra ak v a n d e r e ch tb ank d us w el

beg rijp eli jk .

In e en p ro ced ure o ver d e i n fo rm ati e b esc h ik kin g m oet m ijn s i n zie n s n ie t te s n el w ord en a angen om en d at e en b ela ngheb ben devra gen v a n d e i n sp ecte u r n ie t h eeft b ea ntw oord . C ru cia al i s h oe ( o ok i k m aak m e s c h uld ig a an h et g eb ru ik v a n d it w oord ) d e

in sp ecte u r d e v ra ag h eeft g este ld , o f d ie v ra ag c o ncre et g en oeg i s e n d at d eze n ie t v o or m eerd ere u itle g v a tb aar i s .

[1 ]

Mr. M .H .W .N . L am mers i s a dvo ca at b ij J a eg er a dvo ca te n -b ela sti n gku ndig en te A m ste rd am .

[2 ]

De a ute u r i s a dvo ca at b ij J a eg er A dvo ca te n -b ela sti n gku ndig en te A m ste rd am .

NAAR B O VEN

Bro n:

http ://w ww.n dfr .n l/li n k/N TF R2017-2 205

Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 3:2 6

Alle r e ch te n v o orb eh ouden . A lle a ute u rsre ch te n e n d ata bankre ch te n v a n d eze t e k st w ord en u itd ru kkelijk v o orb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U itg evers.

Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv o udig d, o pgesla gen i n e en g ea uto m atis e erd g eg even sb esta nd o f o pen baar g em aakt i n e n ig e v o rm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij

ele k tr o nis c h ,m ech anis c h , d oor fo to kopie ën , o pnam en o f e n ig e a ndere m anie r, z o nder v o ora fg aande s c h rift e lijk e t o este m min g v a n d e u itg ever.

All r ig hts r e se rv ed . N o p art o f t h is p ublic a tio n m ay b e r e p ro duced , s to re d i n a r e tr ie va l s y ste m , o r t r a nsm itte d i n a ny fo rm o r b y a ny m ea ns, e le ctr o nic , m ech anic a l,

photo co pyin g, r e co rd in g o r o th erw is e , w ith out t h e p ublis h er’s p rio r c o nse n t.

«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op