nl-NLen-GB

Belanghebbende geeft geen afdoende verklaring voor financiering hoog uitgavenpatroon

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2205
Datum: 07-09-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 205
Bela n gh ebben de g eeft g een a fd oen de v e rk la rin g v o or f in an cie rin g h oog u itg ave n patr o on ; R ech tb an k
Zeela n d-W est-B ra ban t, n r. A W B - 1 6 _ 3 009
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2005 t o t e n m et 2 010
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k Z eela n d-W est-B ra ban t 2 ju n i 2 017, n r. 1 6/3 009
Tre fw oord en
in fo rm atie besc h ik kin g, in fo rm atie v erp lic h tin g
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 4 7
AW R - a rt. 5 2a
Aute ur
Mr. M .H .W .N .
Lam mers
[2 ]
Public atie datu m
7-9 -2 017
Afle v erin gsn um mer
36
ECLI
ECLI:N L:R BZW B:2 017:3 473
Sam en va ttin g
D e in sp ecte u r h eeft a an b ela n gh eb ben de a an sla gen I B /P V V o pgele gd . R ed en d aarv oor is o nder m eer d at b ela n gh eb ben de s in ds 2 005
zic h tb are u it g av en h eeft g ed aan v an m eer d an €  1 ,6 m ilj o en z o nder d at e r n oem en sw aard ig e in kom ste n te gen over s ta an .
B ela n gh eb ben de k om t in b ezw aar e n o verle gt d iv ers e le n in go vere en kom ste n . I n b ezw aar s te lt d e in sp ecte u r d iv ers e v ra gen e n o m dat
er v oor d e in sp ecte u r g een a fd oen de a n tw oord k om t, g eeft d e in sp ecte u r e en in fo rm atie b esc h ik kin g a f. D e r e ch tb an k is v an o ord eel
dat d e in sp ecte u r te re ch t e en in fo rm atie b esc h ik kin g h eeft a fg egev en . D e e n kele v erw ij z in g n aar le n in go vere en kom ste n is
onvold oen de o m te v old oen a an d e in fo rm atie v erp lic h tin g.
(B ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
E en a an sla g m oet z o rg v uld ig w ord en v astg este ld . O m in vullin g a an d ie z o rg v uld ig h eid te g ev en , k an e en in sp ecte u r v ra gen o m e en
to elic h tin g o p d e o ntv an gen a an gif te , d an w el v erz o ek en o m d e o nderb ouw in g v an b ep aald e p oste n ( a rt. 4 7 A W R). I n d eze
pro ced ure h eeft d e in sp ecte u r d e v olg en de v ra ag g este ld : ‘ H oe h eb ben b ela n gh eb ben den , a fg ezie n v an d e b ek en de
bij s ta n dsu it k erin gen e n d erg elij k e d ie z ij h eb ben o ntv an gen , d e f in an cië le m id dele n v erg aard w aarm ee z ij s in ds 2 005 a u to ’s , h uiz en
en h et g ezam en lij k o nderh oud h eb ben b eta ald ?’
Bela ngheb ben de v erstr e kt v erv o lg en s k o pie ën v a n le n in govere en ko m ste n . D e
in sp ecte u r i s e ch te r v a n m en in g d at d eze i n fo rm ati e g een a fd oen de a ntw oord g eeft o p d e d oor h em g este ld e v ra ag. D e i n sp ecte u r
va ard ig t e en i n fo rm ati e b esc h ik kin g u it ( a rt. 5 2a A W R). D aarte g en g aat b ela ngheb ben de i n b ezw aar e n b ero ep .
In b ero ep o verw eeg t d e r e ch tb ank v erv o lg en s d at m et d e e n kele v erw ijz in g v a n b ela ngheb ben de n aar d e le n in govere en ko m ste n d e
vra gen v a n d e i n sp ecte u r o nvo ld oen de z ijn b ea ntw oord . Z elfs a ls d e r e ch tb ank e rv a n z o u u itg aan d at a an b ela ngheb ben de g eld te r
besc h ik kin g i s g este ld v o or d e a ansc h af e n v erb ouw in g v a n d e p anden , i s u it h et b esta an v a n d e le n in govere en ko m ste n n ie t o p te
m aken h oe b ela ngheb ben de i n d e o nderh avig e ja re n i n z ijn le ven so nderh oud h eeft v o orzie n e n u it w elk e m id dele n h ij d e d iv erse
auto ’s h eeft b eta ald . D e r e ch tb ank la at d e i n fo rm ati e b esc h ik kin g i n s ta nd.
O p d it o ord eel v a lt m ijn s i n zie n s h et n odig e a f te d in gen . N aar m ijn m en in g h eeft d e b ela ngheb ben de i n i e d er g eva l d e v ra ag te n
aanzie n v a n d e h uiz e n d oor h et v erstr e kken v a n d e le n in govere en ko m ste n a fd oen de b ea ntw oord . U it d e o vere en ko m ste n v o lg t
im mers d at b ela ngheb ben de d aaru it g eld te r b esc h ik kin g h eeft g ekre g en v o or d e a ansc h af v a n d e h uiz e n . D aarm ee i s d it d eel v a n
de ‘ h oe-v ra ag’ v a n d e i n sp ecte u r b ea ntw oord . A ls d e v erstr e kte i n fo rm ati e v ra gen o pro ep t b ij d e i n sp ecte u r, li g t h et m ijn s i n zie n s
op z ijn w eg o m z ijn v ra ag c o ncre te r te s te lle n o f o m a anvu lle n de v ra gen te s te lle n . D at i s n ie t g eb eu rd . D at b re n gt m ij to t d e
co nclu sie d at d e r e ch tb ank h et b ero ep v a n b ela ngheb ben de i n i e d er g eva l o p d it p unt g eg ro nd h ad m oete n v erk la re n .
B ela ngheb ben de h eeft i m mers d e v ra ag v a n d e i n sp ecte u r b ea ntw oord e n d e i n fo rm ati e b esc h ik kin g i s o p d it p unt d us te n o nre ch te
afg eg even .
Ten a anzie n v a n d e v ra ag o ver d e a uto ’s h eeft b ela ngheb ben de k en neli jk a angeg even d at d e g eld en d aarv o or b esc h ik b aar z ijn
geko m en u it i n za m eli n gsa cti e s d oor a ndere ( fa m ili e le d en ). O ok h ie rm ee li jk t h et e ro p d at d e b ela ngheb ben de d e ‘ h oe-v ra ag’ v a n
de i n sp ecte u r h eeft b ea ntw oord . D at d it a ntw oord m ogeli jk erw ijs v erv o lg vra gen o pro ep t, d oet n ie t a f a an d e e erste c o nsta te rin g.
In d e u its p ra ak v in d i k g een i n fo rm ati e te ru g o ver h et a ntw oord o p d e k o ste n v a n h et le ven so nderh oud. M ogeli jk erw ijs i s d at d eel
va n d e ‘ h oe-v ra ag’ d oor d e b ela ngheb ben de n ie t b ea ntw oord e n i s d it d eel v a n d e u its p ra ak v a n d e r e ch tb ank d us w el
beg rijp eli jk .
In e en p ro ced ure o ver d e i n fo rm ati e b esc h ik kin g m oet m ijn s i n zie n s n ie t te s n el w ord en a angen om en d at e en b ela ngheb ben de

vra gen v a n d e i n sp ecte u r n ie t h eeft b ea ntw oord . C ru cia al i s h oe ( o ok i k m aak m e s c h uld ig a an h et g eb ru ik v a n d it w oord ) d e
in sp ecte u r d e v ra ag h eeft g este ld , o f d ie v ra ag c o ncre et g en oeg i s e n d at d eze n ie t v o or m eerd ere u itle g v a tb aar i s .
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers i s a dvo ca at b ij J a eg er a dvo ca te n -b ela sti n gku ndig en te A m ste rd am .
[2 ]
De a ute u r i s a dvo ca at b ij J a eg er A dvo ca te n -b ela sti n gku ndig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http ://w ww.n dfr .n l/li n k/N TF R2017-2 205
Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 3:2 6
Alle r e ch te n v o orb eh ouden . A lle a ute u rsre ch te n e n d ata bankre ch te n v a n d eze t e k st w ord en u itd ru kkelijk v o orb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U itg evers.
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv o udig d, o pgesla gen i n e en g ea uto m atis e erd g eg even sb esta nd o f o pen baar g em aakt i n e n ig e v o rm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele k tr o nis c h ,m ech anis c h , d oor fo to kopie ën , o pnam en o f e n ig e a ndere m anie r, z o nder v o ora fg aande s c h rift e lijk e t o este m min g v a n d e u itg ever.
All r ig hts r e se rv ed . N o p art o f t h is p ublic a tio n m ay b e r e p ro duced , s to re d i n a r e tr ie va l s y ste m , o r t r a nsm itte d i n a ny fo rm o r b y a ny m ea ns, e le ctr o nic , m ech anic a l,
photo co pyin g, r e co rd in g o r o th erw is e , w ith out t h e p ublis h er’s p rio r c o nse n t.
«

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie