nl-NLen-GB

Belanghebbende hoefde niet te twijfelen aan de deskundigheid van zijn gemachtigde; geen grove schuld bij belanghebbende

Gepubliceerd in: NTFR 2011/2792
Datum: 27-10-2011
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2011/2792 Belanghebbende hoefde niette twijfelen aan de deskundigheid van zijn gemachtigde; geen grove schuld bijbelanghebbende
HofAmsterdam27oktober2011,nr.10/00383 HofAmsterdam27oktober2011,nr.10/00384
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2003-2004Brondocument AWR-art. 67f
AWR-art. 67d
mr. M.H.W.N. Lammers BU3090
ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3090
Samenvatting
Belanghebbende heeftfacturenmet€ 4.750 respectievelijk € 2.375 aanomzetbelasting uitgereiktaande vennootschap waarinzijalle
aandelenhield.De omzetbelasting vermeld op deze facturenis door de vennootschap als voorbelasting inaftrek gebracht.Deze omzetbelasting heeftbelanghebbende nietop aangifte voldaan.De inspecteur heeftditontdektbijeenbijde vennootschap ingesteld onderzoek enheeftnaheffingsaanslagenomzetbelasting enboetenopgelegd.De facturenende aangiftenomzetbelasting zijn opgesteld door eengemachtigde.Hethofis vanoordeeldatde opgelegde boetenslechts instand kunnenblijvenals de inspecteur bewijstdatbijbelanghebbende zelfsprake was vanopzetofgrove schuld.De inspecteur heeftnietbewezendatbelanghebbende inde keuze vanen/ofde samenwerking metzijngemachtigde inzodanig ernstige mate onzorgvuldig is geweestdathem zelfhetverwijtvan opzetofgrove schuld treft.Gesteld nochgeblekenis datbelanghebbende redenenhad te twijfelenaande deskundigheid ofde zorgvuldige taakvervulling vanzijngemachtigde.Ook inhetgevalhetbelanghebbende was opgevallendatgefactureerd werd met omzetbelasting maar geenaangiftenvoor de afdrachtvanomzetbelasting werdengedaanenhijdaarover contactopnam metzijn adviseur,is er geensprake vangrove schuld.De boetebeschikkingenwordenvernietigd.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Opzetofgrove schuld vaneenadviseur kannietaaneenbelastingplichtige wordentoegerekend wanneer hetgaatom hetopleggenvan
eenbesuturlijke boete.DitvolgtuitHR1 december 2006,nr.40.369,NTFR2006/1710.Eenvande argumentenvandeze beslissing vande Hoge Raad was dathetstrafrechteendergelijke toerekening nietkent.Hierbijverwijstde Hoge Raad naar hetIJzerdraad-arrest (HR23 februari 1954,NJ 1954,378) vande strafkamer.
Wanneer eenbelastingplichtige eenadviseur heeftingeschakeld aanwie grove schuld ofopzetkanwordentoegerekend,kandit samengaanmetde mogelijkheid datbijde belastingplichtige zelfook opzetofgrove schuld aanwezig is geweest.Vanbelang is daarbij ofde belastingplichtige de zorg heeftbetrachtdie redelijkerwijs vanhem kanwordenverwachtbijde keuze vanzijnadviseur enbijde samenwerking metdie adviseur (zie inditkader ook HR13 februari 2009,nr.07/12891,NTFR2009/421).
De strafkamer vande Hoge Raad benadruktdatdeze toerekeningscriteria slechts geldenvoor de toerekening vangedragingenen/of nalatighedenennietvoor de toerekening vanopzet.
Indeze uitspraak beoordeeltHofAmsterdam ofde inspecteur geslaagd is inhetbewijs datbijde belastingplichtige sprake was van opzeten/ofgrove schuld.Hethofoordeeltdatde inspecteur indie bewijslastnietis geslaagd.De boetebeschikkingenwordendanook vernietigd.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-2792 Datum:25-4-2016 14:23:56
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie