nl-NLen-GB

Belanghebbende is opgehouden te bestaan en procesbelang vervalt daardoor

Datum: 02-10-2014
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2015/521 Belanghebbende is opgehouden te bestaan en procesbelang vervaltdaardoor
Rechtbank Zeeland-West-Brabant02oktober2014,nr.13/6876
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2013Brondocument afwezigheid van baten,
ontbinding
BW-art. 2:19
mr. I.R.J. Thijssen
Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2014:6817
Samenvatting
Belanghebbende heeftop 11 december 2013 beroep ingesteld bijde rechtbank.In2014 is geregistreerd datde ontbonden
rechtspersoonis opgehoudente bestaanomdatgeenbatenmeer aanwezig waren.Ingeschilis ofhetberoep ontvankelijk is.
De rechtbank oordeeltdateenrechtspersoonwordtontbondendoor eenbesluitvande algemene vergadering vanaandeelhouders. Indiende rechtspersoontentijde vande ontbinding geenbatenmeer heeft,houdtde rechtspersoonop te bestaan.De bestuurders doen daarvanopgaafaande registers.Zodra de rechtspersoonis opgehoudente bestaan,kunnennietlanger op diens naam rechtshandelingenwordenverricht.De rechtbank oordeeltdatgedurende de procedure hetprocesbelang is komente vervallenals gevolg vanhetophoudenvanhetbestaanvanbelanghebbende.
(Beroep niet-ontvankelijk.)
Commentaar
Een(beslotenofnaamloze) vennootschap kanwordenontbondendoor eenbesluitvande algemene vergadering vanaandeelhouders
(art.2:19,lid 1,BW).Ontbinding vaneenrechtspersoonbetekentechter nietdatdeze terstond ophoudtte bestaan.Zijner baten aanwezig,danis eerstvereffening nodig enblijfteenontbondenvennootschap voortbestaan(art.2:19,lid 5,BW).Onder batenworden ook verstaanpotentiële baten(HR31 oktober 1997,nr.8982).Zolang nog nietonherroepelijk is beslistop eendoor eenvennootschap ingestelde vordering (waaruiteenbate kanvoortvloeien) kannietwordengeoordeeld dater geenbatenmeer aanwezig zijn(HR26 maart2004,nr.C02/316HR).
Op grond vanart.2:19,lid 6,BW houdteenontbondenrechtspersooningevalvanvereffening vanhaar vermogeneerstop te bestaan op hettijdstip datde vereffening eindigt.Heteinde vanhetbestaanwordtvervolgens inhethandelsregister ingeschreven.Art.2:23c BW voorzietinde mogelijkheid om de vereffening te heropenen,onder meer ingevalnog eenschuldeiser ofeengerechtigde tothetsaldo opkomtofvanhetbestaanvaneenbate blijkt.Indatgevalherleeftde rechtspersoonuitsluitend ter afwikkeling vande heropende vereffening.
Inhetonderhavige gevalheefteenvennootschap voorafgaande aandiens ontbinding eenberoepsprocedure aangespannentegeneen – inhaar ogente laag – vastgestelde kostenvergoeding van(factor 0,25 x€ 235) € 58,75.Aldus bestaatde mogelijkheid datde inspecteur door de rechtbank wordtveroordeeld toteenhogere kostenvergoeding.Anders gezegd:er is een(potentiële) bate en bijgevolg blijftde ontbondenrechtspersoonvoortbestaan.Hetfeitdatde bestuurders (tenonrechte) heteinde vande betreffende vennootschap hebbeningeschreveninhethandelsregister,doetdaar niets aanaf.Deze inschrijving scheptimmers geenrecht. Hetoordeelvande rechtbank dat‘hetprocesbelang gedurende de procedure door hetophoudente bestaanvanbelanghebbende is komente vervallen’ is derhalve onjuist.Belanghebbende is nietopgehoudente bestaan.Maar ook alzoubelanghebbende welzijn opgehoudente bestaan,dannog hoeftdatnietinde weg te staanaaneeninhoudelijke beoordeling vanhetgeschil(vgl.HR11 januari 2013,nr.11/04505).Wanneer indatgevalde rechtbank eenhogere – bijvoorbeeld integrale – kostenvergoeding zouvaststellen,dan kanvanwege deze bate de vereffening exart.2:23c BW wordenheropend als gevolg waarvande vennootschap herleeft.
[1]Igor Thijssenis verbondenaanKanPiek Fiscale Advocatuur te Amsterdam
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-521 Datum:11-4-2016 15:37:04
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie