nl-NLen-GB

Belanghebbende kent conclusie van dupliek niet: terugwijzing naar rechtbank

Datum: 01-02-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/616 Belanghebbende kentconclusie van dupliek niet: terugwijzing naar rechtbank
HofDenBosch13november2009,nr.08/00566
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2007Brondocument mondelinge behandeling,
vooronderzoek
Awb-art. 8:57
Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BL4977
ECLI:NL:GHSHE:2009:BL4977
Samenvatting
Belanghebbende heeftna ontvangstvanhetverweerschriftvande inspecteur toestemming verleend om eenmondelinge behandeling
vanhetberoep achterwege te laten'mits bijgevoegd schrijvenwordtmeegenomeninde overwegingen'.Ditbijgevoegd schrijvenis door de rechtbank aangemerktals eenconclusie vanrepliek endoorgezondenaande inspecteur.Deze heeftdaarop eenconclusie van dupliek ingediend,meteennadere feitelijke onderbouwing vanzijnstandpunt.Vervolgens heeftde rechtbank uitspraak gedaan.Volgens hethofmoetenpartijenerop kunnenvertrouwendatals zijde inart.8:57 Awb bedoelde toestemming geven,zijde beschikking hebben over alle gedingstukken.Datis hier niethetgeval.De zaak wordtteruggewezennaar de rechtbank.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Artikel8:57 Awb geeftaaneenbestuursrechter de mogelijkheid om – na afsluiting vanhetvooronderzoek – eenonderzoek ter zitting
achterwege te laten,mits beide partijendaar toestemming voor geven.Zonder uitdrukkelijke toestemming vanpartijenis afdoening zonder onderzoek ter zitting nietmogelijk enis de rechterlijke uitspraak vernietigbaar wegens strijd meteengoede procesorde (HR10 november 1999,nr.34.705,BNB 2000/3).Belanghebbende kanbijhetverlenenvanhaar toestemming eenprocessueelrisico lopen, aangezienhetveelalhetbestuursorgaanis datals laatste eenprocesstuk (verweerschriftofconclusie vandupliek) zalhebben ingediend.Eenonderzoek ter zitting steltde belanghebbende instaatom te reagerenop ditlaatste processtuk vanhetbestuursorgaan. Als beide partijentoestemming hebbengegevenom afte zienvaneenzitting endaarna alsnog stukkenwordeningediend,moetde rechter opnieuwtoestemming vragenaanpartijenom afte zienvaneenzitting.Inhetonderhavige gevalontbrak de toestemming van belanghebbende om – nadatde heffingsambtenaar alsnog eenconclusie vandupliek (meteennadere feitelijke onderbouwing) had ingediend – eenonderzoek ter zitting achterwege te kunnenlaten.Desalnietteminheeftde rechter zonder onderzoek ter zitting uitspraak gedaan.Hierover klaagtbelanghebbende terechtbijde appelrechter endeze vernietigtdanook de uitspraak vanrechtbank Breda. Maar ook alzoubelanghebbende hierover niethebbengeklaagd,dannog zoude appelrechter totambtshalve toetsing vanhet voorschriftvanart.8:57 Awb kunnenovergaanomdathet– althans door de Centrale Raad vanBeroep – wordtbeschouwd als een voorschriftvanopenbare orde.Totop hedenis hetonduidelijk is ofde Hoge Raad daar ook zo over denkt.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-616 Datum:11-4-2016 15:09:42
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie