Belanghebbende wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat hij geen belang heeft bij de procedure

  

Belanghebbende wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat hij geen belang heeft bij de procedure

Gepubliceerd in: NTFR 2017/918
Datum: 01-03-2017
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR 2 017/9 18 B ela n gheb ben de w ord t n ie t-o ntv an kelijk
verk la ard o m dat h ij g een b ela n g h eeft b ij d e p ro ced ure
Rech tb an k N oord -H olla n d 0 1 m aart 2 017,
nr. 1 5/3 097


Bela stin gja ar/tijd va k
2011

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
geen b ela ng b ij
re chts m id del, n ie t-
ontv a nke lijk
Wets artik e le n
Aw b-a rt.
AW R-a rt.
Aute ur
Mr. V .S . H uyg en v a n
Dyc k-J a gers m a

EC LI
EC LI: N L:R BNHO :2 017:1 988
Datu m p ublic atie
23-3 -2 017
Sam en vattin g
Op 2 9 o kto ber 2 014 h e eft d e in sp ecte ur d e a ansla g IB /P VV 2 011 v a n b ela ng he bbend e, e en r ijn va re nd e, a m bts ha lv e o pgele gd. O p 1 2
no ve m ber 2 014 h e eft b ela ng he bbend e z ijn a ang ifte bilje t IB /P VV 2 014 in g edie nd , d at d oor d e in sp ecte ur is a ang em erk t a ls b ezw aar
te gen d e a m bts ha lv e o pgele gde a ansla g. B ela ng he bbend e w enst e chte r n a dru kke li jk n ie t in b ezw aar te k o m en te gen d e a m bts ha lv e
aansla g, w aarv a n v a sts ta at d at d eze to t e en te la ag b edra g is v a stg este ld , m aar h ij w il e en p ro ce dure v o ere n o p d e e ve ntu e el d oor d e
Bela stin g die nst o p te le ggen n a vo rd erin g sa ansla g. H ij h e eft in z ijn a ang ifte n a m eli jk v e rz o cht o m e en v rijs te lli n g v o or d e p re m ie
vo lk sve rz e ke rin g en. D e r e chtb ank is v a n o ord eel d at b ela ng he bbend e te z ijn e r tijd m aar b ezw aar, e n d esno ods b ero ep, m oet
aante ke ne n te gen d e e ve ntu e el d oor d e in sp ecte ur n o g o p d e le ggen n a vo rd erin g sa ansla g. D oor d eze p ro ce dure , h e t b ero ep te gen d e
am bts ha lv e o pgele gde a ansla g IB /P VV 2 011, k a n h ij n ie t in e en b ete re p ositie g ebra cht w ord en d an in d e b estr e den u its p ra ak o p
bezw aar. D aarm ee h e eft b ela ng he bbend e g een b ela ng b ij d eze p ro ce dure .
(B ero ep n ie t- o ntv a nke li jk .)
Com men ta ar
Om in b ero ep o ntv a nke li jk te w ord en v e rk la ard , m oet d e b ela ng he bbend e e en p ro ce sb ela ng h e bben. D at p ro ce sb ela ng h o ud t in d at h e t
bero ep h e m e en b ete re p ositie k a n b re ng en m et b etr e kkin g to t h e tg een w at in d it b ero ep c e ntr a al s ta at. H et p ro ce sb ela ng k a n d us n ie t
buite n d e g evo erd e p ro ce dure z ijn g ele gen. D e H oge R aad o ve rw oog e erd er u itd ru kke li jk d at v o or z o ve r d it b ela ng z ic h m anife ste ert b ij
and ere b ela stin g aansla gen o f v o or b ezw aar v a tb are b eschik kin g en, d e b ela ng he bbend e d esg ew enst te gen d ie a ansla gen o f
beschik kin g en z a l m oete n o pko m en ( v g l. H R 2 3 m aart 2 012, n r. 1 1/0 1321, N TF R 2 012/8 53, e n H R 1 1 a pril 2 014, n r. 1 3/0 1903, N TF R
2014/1 259). D aar lo opt d eze p ro ce dure o p s tu k, a ang ezie n b ela ng he bbend e z e lf a l u itd ru kke li jk a ang eeft d at h ij in d eze p ro ce dure n ie t
bete r k a n w ord en v a n z ijn b ero ep, m aar d at z ijn b ela ng g ele gen is in e en e ve ntu e el o p te le ggen n a vo rd erin g sa ansla g. N u h e t
pro ce sb ela ng in d eze p ro ce dure o ntb re ekt, is d e b ela ng he bbend e n ie t- o ntv a nke li jk .
[1 ] V ane ssa H uyg en v a n D yc k-J a gers m a is v e rb ond en a an J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-9 18
Datu m : 1 5-5 -2 017 1 1:5 2:3 6
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op