nl-NLen-GB

Belanghebbende wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat hij geen belang heeft bij de procedure

Gepubliceerd in: NTFR 2017/918
Datum: 01-03-2017
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR 2 017/9 18 B ela n gheb ben de w ord t n ie t-o ntv an kelijk
verk la ard o m dat h ij g een b ela n g h eeft b ij d e p ro ced ure
Rech tb an k N oord -H olla n d 0 1 m aart 2 017,
nr. 1 5/3 097


Bela stin gja ar/tijd va k
2011

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
geen b ela ng b ij
re chts m id del, n ie t-
ontv a nke lijk
Wets artik e le n
Aw b-a rt.
AW R-a rt.
Aute ur
Mr. V .S . H uyg en v a n
Dyc k-J a gers m a

EC LI
EC LI: N L:R BNHO :2 017:1 988
Datu m p ublic atie
23-3 -2 017
Sam en vattin g
Op 2 9 o kto ber 2 014 h e eft d e in sp ecte ur d e a ansla g IB /P VV 2 011 v a n b ela ng he bbend e, e en r ijn va re nd e, a m bts ha lv e o pgele gd. O p 1 2
no ve m ber 2 014 h e eft b ela ng he bbend e z ijn a ang ifte bilje t IB /P VV 2 014 in g edie nd , d at d oor d e in sp ecte ur is a ang em erk t a ls b ezw aar
te gen d e a m bts ha lv e o pgele gde a ansla g. B ela ng he bbend e w enst e chte r n a dru kke li jk n ie t in b ezw aar te k o m en te gen d e a m bts ha lv e
aansla g, w aarv a n v a sts ta at d at d eze to t e en te la ag b edra g is v a stg este ld , m aar h ij w il e en p ro ce dure v o ere n o p d e e ve ntu e el d oor d e
Bela stin g die nst o p te le ggen n a vo rd erin g sa ansla g. H ij h e eft in z ijn a ang ifte n a m eli jk v e rz o cht o m e en v rijs te lli n g v o or d e p re m ie
vo lk sve rz e ke rin g en. D e r e chtb ank is v a n o ord eel d at b ela ng he bbend e te z ijn e r tijd m aar b ezw aar, e n d esno ods b ero ep, m oet
aante ke ne n te gen d e e ve ntu e el d oor d e in sp ecte ur n o g o p d e le ggen n a vo rd erin g sa ansla g. D oor d eze p ro ce dure , h e t b ero ep te gen d e
am bts ha lv e o pgele gde a ansla g IB /P VV 2 011, k a n h ij n ie t in e en b ete re p ositie g ebra cht w ord en d an in d e b estr e den u its p ra ak o p
bezw aar. D aarm ee h e eft b ela ng he bbend e g een b ela ng b ij d eze p ro ce dure .
(B ero ep n ie t- o ntv a nke li jk .)
Com men ta ar
Om in b ero ep o ntv a nke li jk te w ord en v e rk la ard , m oet d e b ela ng he bbend e e en p ro ce sb ela ng h e bben. D at p ro ce sb ela ng h o ud t in d at h e t
bero ep h e m e en b ete re p ositie k a n b re ng en m et b etr e kkin g to t h e tg een w at in d it b ero ep c e ntr a al s ta at. H et p ro ce sb ela ng k a n d us n ie t
buite n d e g evo erd e p ro ce dure z ijn g ele gen. D e H oge R aad o ve rw oog e erd er u itd ru kke li jk d at v o or z o ve r d it b ela ng z ic h m anife ste ert b ij
and ere b ela stin g aansla gen o f v o or b ezw aar v a tb are b eschik kin g en, d e b ela ng he bbend e d esg ew enst te gen d ie a ansla gen o f
beschik kin g en z a l m oete n o pko m en ( v g l. H R 2 3 m aart 2 012, n r. 1 1/0 1321, N TF R 2 012/8 53, e n H R 1 1 a pril 2 014, n r. 1 3/0 1903, N TF R
2014/1 259). D aar lo opt d eze p ro ce dure o p s tu k, a ang ezie n b ela ng he bbend e z e lf a l u itd ru kke li jk a ang eeft d at h ij in d eze p ro ce dure n ie t
bete r k a n w ord en v a n z ijn b ero ep, m aar d at z ijn b ela ng g ele gen is in e en e ve ntu e el o p te le ggen n a vo rd erin g sa ansla g. N u h e t
pro ce sb ela ng in d eze p ro ce dure o ntb re ekt, is d e b ela ng he bbend e n ie t- o ntv a nke li jk .
[1 ] V ane ssa H uyg en v a n D yc k-J a gers m a is v e rb ond en a an J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-9 18
Datu m : 1 5-5 -2 017 1 1:5 2:3 6
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie