nl-NLen-GB

Belastingplicht forens kan niet bij overeenkomst worden verlegd naar exploitant recreatieterrein

Gepubliceerd in: NTFR 2017/420
Datum: 22-12-2016
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/4 20 B ela stin gplic h t f o re n s k an n ie t b ij
overe en ko m st w ord en v erle g d n aar e xp lo it a n t
re cre atie te rre in
Conclu sie  A -G  IJ ze rm an 2 2 d ece m ber 2 016,
nr. 1 6/0 0496


Bela stin gja ar/tijd va k
2011

Bro ndocu m en t
Wets artik e le n
AW R-a rt. 2 6a
AW R-a rt. 6 4
Gem .w .- a rt. 2 23
BW B oek 7 B W B oek 7 -
art. 9 00
Aute ur
mr. M .H .W .N .
L am mers

EC LI
EC LI: N L:P HR :2 016:1 401
Datu m p ublic atie
27-1 -2 017
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e is e ig ena ar v a n e en g em eub ile erd e v a ka ntie w onin g , z ijn d e e en s ta ca ra va n, o p h e t r e cre atie te rre in v a n c a ra va np ark A ,
gele gen in d e g em eente O is te rw ijk . K ra chte ns d e V ero rd enin g fo re nse nb ela stin g 2 011 w ord t fo re nse nb ela stin g g ehe ve n v a n d e
na tu urli jk e p ers o ne n, d ie , z o nd er in d e g em eente h o ofd ve rb li jf te h e bben, e r o p m eer d an n e gentig d agen v a n h e t b ela stin g ja ar v o or z ic h
of h un g ezin e en g em eub ile erd e w onin g b eschik b aar h o ud en.
Daarv a n u itg aand e m oet d e g em eente n a gaan o f in d iv id ue le g ebru ik e rs v a n h e t c a ra va np ark v o ld oen a an d ie o m schrijv in g v a n h e t
bela stb are fe it. V oor z o ve r d at h e t g eva l is k a n d e g em eente a an d ie n a tu urli jk e p ers o ne n, a ls b ela stin g pli c htig en, e en s chriftu ur, fa ctu ur
of a ansla gbilje t u itr e ik e n. H et g em eente bestu ur v a n O is te rw ijk h e eft b eslo te n o m m et in g ang v a n 2 010 d e fo re nse nb ela stin g o p e en
pra ktis che r w ijz e te h e ffe n. D aarto e h e eft d e g em eente in h e t k a der v a n d e u itv o erin g v a n d e fo re nse nb ela stin g m et e en a anta l
exp lo ita nte n v a n r e cre atie te rre in e n, w aaro nd er A , a fs p ra ke n g em aakt o ve r d e h e ffin g v a n d e fo re nse nb ela stin g v a na f h e t b ela stin g ja ar
2010.
Bij e en c o nve na nt g eslo te n tu sse n d e g em eente e n A is b epaald d at d e e xp lo ita nt v a n h e t r e cre atie te rre in , A , in h e t k a der v a n d e
doelm atig e u itv o erin g v a n d e fo re nse nb ela stin g , z o als b edoeld in a rt. 6 4 A W R, d e b ela stin g pli c ht v o or d e fo re nse nb ela stin g o ve rn e em t
va n d e e ig ena re n v a n d e g em eub ile erd e w onin g en o p h e t r e cre atie te rre in v a n A . H et is im mers v o or d e g em eente z e er la stig o m a lle
adre sse n te a chte rh a le n v a n d eze e ig ena re n e n d e v e rh uur- e n g ebru ik sta tu s b ij te h o ud en. A k a n d e h e ffin g v e rv o lg ens z e lf v e rre ke ne n
met d e e ig ena re n v a n d e v a ka ntie ond erk o m ens. In a rt. 4 v a n h e t c o nve na nt, d us k ra chte ns o ve re enko m st, h e eft A d e b ela stin g pli c ht o p
zic h g eno m en: d e e xp lo ita nt v e rk la art, g ele t o p h e t b epaald e in a rt. 6 4 A W R, v o or d e o p z ijn c o m ple x g ele gen g em eub ile erd e w onin g en
en v a ka ntie ond erk o m ens, d e b ela stin g pli c ht v o or d e fo re nse nb ela stin g o ve r te n e m en v a n d e in d iv id ue le e ig ena re n. H ie r s ta at g een
ve rg oedin g te geno ve r.
Op b asis v a n h e t c o nve na nt h e eft d e h e ffin g sa m bte na ar a an A e en a ansla g fo re nse nb ela stin g v o or h e t ja ar 2 011 o pgele gd. N aar
aanle id in g d aarv a n h e eft A , in li jn m et h e t c o nve na nt, g etr a cht h e t d eel v a n d e a an h a ar o pgele gde b ela stin g aansla g d at o p
bela ng he bbend e b etr e kkin g h e eft, a d €  2 74, te in ca sse re n v a n b ela ng he bbend e. D eze h e eft e chte r g ew eig erd d at b edra g a an A te
beta le n.
Bela ng he bbend e h e eft b ezw aar g em aakt te gen d e o p h e m b etr e kkin g h e bbend e, m aar a an A o pgele gde a ansla g, d ie v o lg ens
bela ng he bbend e n ie t h a d m ogen w ord en o pgele gd a an A a ls e xp lo ita nt v a n e en r e cre atie te rre in , m aar a an d e in d iv id ue le
sta anp la ats ho ud ers . D e h e ffin g sa m bte na ar h e eft b ij u its p ra ak o p b ezw aar d it n ie t- o ntv a nke li jk v e rk la ard , o m dat b ela ng he bbend e n ie t
degene is a an w ie d e b ela stin g aansla g is o pgele gd, z o dat h e m te r z a ke n ie t h e t r e chts m id del v a n b ezw aar to eko m t.
Hof D en B osch 7 ja nua ri 2 016, n r. 1 4/0 0807 ( N TF R 2 016/9 81) h e eft g eoord eeld d at d e w ijz e w aaro p h e t b edra g v a n €  2 74 h ie r in d e
bela stin g he ffin g is b etr o kke n, n ie t in s tr ijd is m et h e t b epaald e in a rt. 6 4 A W R. D e o nd erh a vig e h e ffin g is w eli s w aar in s tr ijd m et h e t in
art. 2 23 G em .w . e n h e t in d e v e ro rd enin g b epaald e, m aar d ie s tr ijd ig he id w ord t v o lg ens h e t h o f g ehe eld d oor h e t b epaald e in a rt. 6 4
AW R. H et h o f h e eft d e h e ffin g sa m bte na ar in h e t g eli jk g este ld .
Bela ng he bbend e h e eft te gen d e h o fu its p ra ak b ero ep in c a ssa tie in g este ld . H et e nig e m id del v a n b ela ng he bbend e s tr e kt te n b eto ge d at
he t h o f a rt. 6 4 A W R h ie r te n o nre chte v a n to epassin g h e eft g eacht, o m dat d e fo rm ele w etg eve r n im mer b edoeld k a n h e bben d e h e ffin g
va n b ela stin g en a ls d e o nd erh a vig e te v e rp la ats e n n a ar e en d erd e, d ie o p b asis v a n d e G em .w . e n d e v e ro rd enin g n ie t a ls
bela stin g pli c htig e k a n w ord en b escho uw d, o nd er to eke nnin g v a n d e b evo egdhe id a an d eze d erd e o m d e b ela stin g en c iv ie lr e chte li jk o p
de v e rb li jf s ho ud ers /fo re ns, d ie b ela stin g pli c htig k ra chte ns d e v e ro rd enin g is , te v e rh a le n.
A-G IJ ze rm an is v a n m enin g d at a an b ela ng he bbend e w el h e t r e cht to eko m t b ezw aar te m ake n te gen d e a an A o pgele gde a ansla g, te r
vo ork o m in g v a n e en te ko rt in d e r e chts b esche rm in g . W ette li jk is im mers b ela ng he bbend e d e b ela stin g pli c htig e. N aar d e a dvo ca at-

gene ra al m eent, s che pt a rt. 6 4 A W R w eli s w aar d e m ogeli jk he id o m e en o ve re enko m stig d e g eld end e w etg evin g v a stg este ld e a ansla g,
met in ste m min g v a n e en a nd er, a an d ie a nd er o p te le ggen, m aar n ie t d e m ogeli jk he id o m d e b asis e le m ente n v a n e en b epaald e
he ffin g sw et, z o als d e d aarin g ele gen a anw ijz in g v a n d e b ela stin g pli c htig e, b ij o ve re enko m st n a ar e en a nd er te v e rle ggen. D at b ete ke nt
vo lg ens d e a dvo ca at- g ene ra al d at h e t m id del s la agt e n d at d e a ansla g n ie tig is .
Ove rig ens m erk t d e a dvo ca at- g ene ra al o p d at e en d erg eli jk c o nve na nt o f e en d erg eli jk e o ve re enko m st tu sse n e en g em eente e n e en
exp lo ita nt, o ok a ls a rt. 6 4 A W R e en b epaald c o nve na nt z o u d ekke n, g een g ro nd sla g k a n b ie den v o or c iv ie lr e chte li jk v e rh a al v a n d oor d e
exp lo ita nt b eta ald e fo re nse nb ela stin g o p d e v e rb li jf h o ud er. O ok is h e t v o lg ens d e a dvo ca at- g ene ra al n ie t m ogeli jk o m o p e en a an e en
exp lo ita nt o pgele gde a ansla g in vo rd erin g sm aatr e gele n je gens d e v e rb li jf h o ud er te b ase re n.
De c o nclu sie s tr e kt e rto e d at h e t b ero ep in c a ssa tie v a n b ela ng he bbend e g egro nd d ie nt te w ord en v e rk la ard .
Com men ta ar
Zove el ‘m ense n’ z o ve el m enin g en. D it k e er la at A -G IJ ze rm an z ijn m enin g h o re n o ve r d e v ra ag o f e en e ig ena ar v a n e en s ta ca ra va n o p
ka n k o m en te gen d e a ansla g fo re nse nb ela stin g d ie d e g em eente O is te rw ijk h e eft o pgele gd a an d e e ig ena ar v a n h e t c a ra va np ark . In
deze a ansla g fo re nse nb ela stin g is h e t g edeelt e v a n d e b ela stin g d at z ie t o p b ela ng he bbend e o pgeno m en, m aar d aarn a ast o ok d e d oor
and ere e ig ena re n v e rs chuld ig de fo re nse nb ela stin g .
De a dvo ca at- g ene ra al is v a n m enin g d at d e b ela ng he bbend e o p k a n k o m en te gen d eze a ansla g o m dat e r a nd ers e en g at in d e
re chts b esche rm in g z o u z itte n. W ette li jk b ezie n is h e t im mers d e b ela ng he bbend e d ie d e b ela stin g pli c htig e is v o or d e fo re nse nb ela stin g .
Verv o lg ens b eoord eelt d e a dvo ca at- g ene ra al o f d e a ansla g fo re nse nb ela stin g , v o or h e t g edeelt e v a n d e o nd erh a vig e b ela ng he bbend e,
in s ta nd k a n b li jv e n. D aarb ij b etr e kt d e a dvo ca at- g ene ra al h e t b epaald e in a rt. 6 4 A W R. M et d eze b epali n g w ord t b eoogd d e in sp ecte ur
een w ette li jk e g ro nd sla g te g eve n o m in o ve rle g m et d e b ela stin g pli c htig e v o or d e fo rm ali s e rin g v a n d e b ela stin g schuld a f te k unne n
wijk e n v a n d e w ette li jk e r e geli n g . D e d oelm atig he id sb epali n g k a n a lle en w ord en to egepast a ls d e b edra gen v a n d e b ela stin g schuld , d e
he ffin g sre nte e n d e e ve ntu e el o p te le ggen b oete e n a l h e tg een d e in sp ecte ur k a n v a sts te lle n o f o ple ggen n ie t la ger z ijn d an d e
bedra gen d ie v o ortv lo eie n u it d e b ela stin g w et. D e a dvo ca at- g ene ra al b eto ogt v e rv o lg ens d at g ele t o p d it a rtik e l d e a ansla g w eli s w aar
ka n w ord en o ve rg ehe ve ld n a ar e en a nd er, m aar d at d aarb ij d e b asis e le m ente n, z o als w ie is d e b ela stin g pli c htig e, n ie t b ij o ve re enko m st
na ar e en a nd er k unne n w ord en v e rle gd. D e a dvo ca at- g ene ra al c o nclu d eert d at d e o nd erh a vig e a ansla g n ie tig .
Als g eke ke n w ord t n a ar d e le tte rli jk e te kst v a n a rt. 6 4 A W R, d an k a n d e v ra ag w ord en g este ld o f d e g em eente O is te rw ijk in d it g eva l a rt.
64 A W R ü b erh a up t k o n to epasse n. In a rt. 6 4 A W R s ta an im mers tw ee c um ula tie ve e is e n w aara an m oet w ord en v o ld aan. D e e ers te e is
is d at d e b ela stin g pli c htig e m oet in ste m men m et d e w ijz e v a n fo rm ali s e re n. W ie is d e b ela stin g pli c htig e v o or d e fo re nse nb ela stin g in d e
gem eente O is te rw ijk ? A rt. 2 , li d 1 , v a n d e V ero rd enin g o p d e h e ffin g e n in vo rd erin g v a n F ore nse nb ela stin g 2 011 ( h ie rn a : d e
ve ro rd enin g ) v a n d e g em eente b epaalt d at d it n a tu urli jk e p ers o ne n z ijn , d ie , z o nd er in d e g em eente h o ofd ve rb li jf te h e bben, e r o p m eer
dan n e gentig d agen v a n h e t b ela stin g ja ar v o or z ic h o f h un g ezin e en g em eub ile erd e w onin g b eschik b aar h o ud en. K orto m , d e
bela stin g pli c htig e v o or d e fo re nse nb ela stin g is in d it g eva l d e b ela ng he bbend e v a n d eze z a ak. D eze b ela ng he bbend e m oet g ele t o p d e
le tte rli jk e te kst v a n a rt. 6 4 A W R in ste m men m et d e a fw ijk in g v a n d e w ette li jk e r e geli n g . E en d erg eli jk e in ste m min g is e r in d it g eva l n ie t.
Im mers , d e b ela ng he bbend e h a d a nd ers d eze h e le p ro ce dure n ie t g evo erd . O m dat d us n ie t a an d e e ers te c um ula tie ve e is w ord t
vo ld aan, k a n – r e eds o m d eze r e den – d e a ansla g m ijn s in zie ns n ie t in s ta nd b li jv e n. D e a dvo ca at- g ene ra al b etr e kt in z ijn b eoord eli n g
ook n o g d e v ra ag o f d e b ela stin g pli c ht v a n d e b ela ng he bbend e k a n w ord en o ve rg ehe ve ld n a ar d e e ig ena ar v a n h e t r e cre atie te rre in . D e
advo ca at- g ene ra al k o m t d aarb ij to t d e c o nclu sie d at d it e en a ctie is d ie n ie t o nd er a rt. 6 4 A W R v a lt . W il d e g em eente d e e ig ena ar v a n
he t r e cre atie te rre in a ls b ela stin g pli c htig e a anm erk e n, d an z a l d e v e ro rd enin g d aaro p m oete n w ord en a ang epast. D an m oet im mers e en
and ere d efin itie w ord en g ebru ik t v o or d e b ela stin g pli c ht( ig e) in a rt. 2 v a n d e v e ro rd enin g . H et la ats te w oord is a an d e H oge R aad.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-4 20
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:0 5:2 6
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie