nl-NLen-GB

Belastingrente als gevolg van fout in softwareprogramma terecht; Gerechtshof Amsterdam, nr. 16/00219

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2332
Datum: 01-06-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 332
Bela stin gre n te a ls g evo lg v a n f o u t i n s o ftw are pro gra m ma t e re ch t; G ere ch ts h of A m ste rd am , n r. 1 6/0 0219
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2012
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of A m ste rd am 1 ju n i 2 017, n r. 1 6/0 0219
Tre fw oord en
zo rg v uld ig h eid sb egin se l, o nzo rg v uld ig
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 1 3
AW R - a rt. 3 0f
Aute ur
Mr. M .H .W .N .
Lam mers
[2 ]
Public atie datu m
21-9 -2 017
Afle v erin gsn um mer
38
ECLI
ECLI:N L:G H AM S:2 017:2 103
Sam en va ttin g
In d e d oor g em ach tig d e v an b ela n gh eb ben de in ged ie n de a an gif te I B /P V V 2 012 is h et b ela stb aar in kom en u it a an m erk elij k b ela n g
door e en f o ut in h et s o ftw are p ro gra m ma o p n ih il g este ld . N aar a an le id in g v an d eze a an gif te w ord t d oor d e in sp ecte u r e en v oorlo pig e
aan sla g o pgele gd . N a o ntd ek kin g v an d e f o ut w ord t d e a an gif te o pnie u w in ged ie n d. O p 1 4 a p ril 2 015 s te lt d e in sp ecte u r d e a an sla g
IB /P V V 2 012 v ast. T egelij k ertij d is e en b esc h ik kin g b ela stin gre n te o pgele gd v an €  1 .0 10. M et R ech tb an k N oord -H olla n d is h et h of
van o ord eel d at d e in sp ecte u r n ie t in s tr ij d h eeft g eh an deld m et h et z o rg v uld ig h eid begin se l. D e a fw ij k in g in d e a an gif te is im mers
vero orz aak t d oor e en f o ut in d e p ro gra m matu ur v an d e d oor ( d e g em ach tig d e v an ) b ela n gh eb ben de g ek ozen s o ftw are le v era n cie r e n
nie t d oor e en f o ut in d e p ro gra m matu ur v an d e in sp ecte u r. D at d e in sp ecte u r b ij d e o ple ggin g v an v oorlo pig e a an sla gen h eeft
gek ozen v oor e en g eau to m atis e erd e a fh an delin g m aak t o p z ic h o ok n ie t d at d e in sp ecte u r o nzo rg v uld ig h eeft g eh an deld . D e
in sp ecte u r h eeft te re ch t b ela stin gre n te in r e k en in g g eb ra ch t.
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
P er 1 ja n uari 2 013 is h et s y ste em v an d e b ela stin gre n te in gev oerd . T ot d ie tij d k en den w e h et s y ste em v an d e h effin gsre n te .
H oofd re gel is d at b ela stin gre n te e n kelv oudig w ord t b ere k en d e n is v ers c h uld ig d in die n e r z es m aan den z ij n v ers tr e k en n a a flo op v an
het b ela stin gja ar. A ls d e b ela stin gp lic h tig e b ela stin g m oet b eta le n e n d e B ela stin gd ie n st d e a an sla g v asts te lt n a 1 ju li v an h et v olg en de
bela stin gja ar, d an r e k en t d e B ela stin gd ie n st b ela stin gre n te to t h et m om en t v an d e u it e rs te b eta ald atu m ( e n d us n ie t to t d e d agte k en in g
van d e a an sla g). E en b ela stin gp lic h tig e is in s o m mig e g ev alle n g een b ela stin gre n te v ers c h uld ig d . D ie g ev alle n z ij n :

Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld o p b asis v an e en v erz o ek v oor 1 ju li ( d us b in nen z es m aan den ) v olg en d o p h et
betr e ffe n de b ela stin gja ar.

Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld c o nfo rm h et v erz o ek v an d e b ela stin gp lic h tig e e n h et v erz o ek is v oor 1 m ei d oor
de in sp ecte u r o ntv an gen .

Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld o p b asis v an e en a an gif te v oor 1 ju li v olg en d o p h et b etr e ffe n de b ela stin gja ar.

Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld c o nfo rm d e v oor 1 a p ril in ged ie n de a an gif te .

Een n av ord erin gsa an sla g is v astg este ld v oor 1 ju li v an h et ja ar v olg en d o p h et tij d vak .
In d eze z aak is d e a an gif te I B /P V V 2 012 o p 6 d ecem ber 2 013 in ged ie n d. V olg en s d e r e gels v an d e b ela stin gre n te is d e
bela stin gp lic h tig e d an v an af 1 ju li 2 013 b ela stin gre n te v ers c h uld ig d . D ie b ela stin gre n te is in e ers te in sta n tie b ere k en d to t d e u it e rs te
beta ald atu m v an d e v oorlo pig e a an sla g v an 2 4 ja n uari 2 014. L ate r b lij k t e ch te r d at d ie v oorlo pig e a an sla g n ie t c o m ple et w as o m dat
het in kom en u it a an m erk elij k b ela n g d aarin n ie t w as m eegen om en . A ls g ev olg d aarv an o ntv an gt d e b ela stin gp lic h tig e la te r e en n ie u w e
(d efin it ie v e) a an sla g m et d aarin w el d at in kom en . D ie a an sla g is g ed agte k en d 1 4 a p ril 2 015. I n d e tu sse n tij d is d e b ela stin g o ver h et
in kom en u it a an m erk elij k b ela n g n ie t b eta ald . D at z o rg t e rv oor d at d e b ela stin gp lic h tig e e en b esc h ik kin g k rij g t w aarb ij v an af 1 ju li
2013 to t d e u it e rs te b eta ald atu m v an d e a an sla g v an 1 4 a p ril 2 015 a ls n og b ela stin gre n te in r e k en in g w ord t g eb ra ch t. D at is
te gen w oord ig e en r e la tie f d uur g ra p je , w an t d e b ela stin gre n te b ed ro eg in d eze p erio de g ed eelt e lij k 3 % e n g ed eelt e lij k 4 % .
D e b ela stin gp lic h tig e p ro beert o nder d eze v ers c h uld ig d e b ela stin gre n te u it te k om en d oor h et s ta n dpunt in te n em en d at d e in sp ecte u r
nie t z o rg v uld ig h eeft g eh an deld b ij h et v asts te lle n v an d e v oorlo pig e a an sla g. H et is d e v ra ag o f d at n u z o ’n c h iq ue s ta n dpunt is . U it

de f e it e n b lij k t n am elij k d at in o kto ber 2 013 a l b ek en d w as d at h et p ro gra m ma, w aarm ee o ok d e a an gif te v an d e b ela stin gp lic h tig e is
in ged ie n d, e en f o ut b ev atte . D ie f o ut z o rg d e e rv oor d at h et in kom en u it a an m erk elij k b ela n g n ie t w erd m eegen om en . D e f o ut is
hers te ld , w aard oor d it p ro ble em v an af m ed io o kto ber 2 013 w as v erh olp en . K en nelij k h eeft d e g em ach tig d e v an d e b ela stin gp lic h tig e
de u pdate v an h et p ro gra m ma n ie t g ed ra aid , w an t in d ecem ber 2 013 h eeft h ij m et d e o ude v ers ie v an h et p ro gra m ma d e a an gif te
in ged ie n d. M ij n s in zie n s z o u je d an e erd er m oete n z eggen d at d e g em ach tig d e in d eze k w estie w ellic h t n ie t d e z o rg v uld ig h eid h eeft
betr a ch t d ie v an h em m ag w ord en v erw ach t.
Z ow el r e ch tb an k a ls h of s te lt v ast d at d e in sp ecte u r z o rg v uld ig h eeft g eh an deld . D aarto e s te lle n b eid e r e ch ts c o lle ges d at d e
in sp ecte u r e en g eau to m atis e erd s y ste em m ag g eb ru ik en o m d e v oorlo pig e a an sla gen v ast te s te lle n e n d at d e in sp ecte u r o ok e rv an
m och t u it g aan d at a an gif te n d ie n a 1 5 o kto ber 2 013 w erd en in ged ie n d m et h et p ro gra m ma d e f o ut n ie t m eer z o uden b ev atte n , o m dat
die w as h ers te ld .
H oew el h et n atu urlij k h et r e ch t v an ie d ere b ela stin gp lic h tig e is o m in b ezw aar e n b ero ep te g aan , is h et d e v ra ag o f d at in d eze z aak
w el d e ju is te w eg w as. H ad h et n ie t m eer v oor d e h an d g ele gen o m d e b ela stin gad vis e u r a an te s p re k en o p z ij n f o ut e n h et g ro ots te
ged eelt e v an d e v ers c h uld ig d e b ela stin gre n te v an €  1 .0 10 ( v an d e u it e rs te b eta ald atu m v an d e v oorlo pig e a an sla g v an 2 4 ja n uari 2 014
to t e n m et d e u it e rs te b eta ald atu m v an d e a an sla g v an 1 4 a p ril 2 015) b ij h em te c la im en ?
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
[2 ]
De a u te u r is a d vocaat b ij J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 332
Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 1:5 3
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie