Belastingrente als gevolg van fout in softwareprogramma terecht; Gerechtshof Amsterdam, nr. 16/00219

  

Belastingrente als gevolg van fout in softwareprogramma terecht; Gerechtshof Amsterdam, nr. 16/00219

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2332
Datum: 01-06-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 332

Bela stin gre n te a ls g evo lg v a n f o u t i n s o ftw are pro gra m ma t e re ch t; G ere ch ts h of A m ste rd am , n r. 1 6/0 0219

Bela stin gja ar/t ijd v ak

2012

Bro ndo cum en te n

Gere ch tsh of A m ste rd am 1 ju n i 2 017, n r. 1 6/0 0219

Tre fw oord en

zo rg v uld ig h eid sb egin se l, o nzo rg v uld ig

Wetsa rtik ele n

AW R - a rt. 1 3

AW R - a rt. 3 0f

Aute ur

Mr. M .H .W .N .

Lam mers

[2 ]

Public atie datu m

21-9 -2 017

Afle v erin gsn um mer

38

ECLI

ECLI:N L:G H AM S:2 017:2 103

Sam en va ttin g

In d e d oor g em ach tig d e v an b ela n gh eb ben de in ged ie n de a an gif te I B /P V V 2 012 is h et b ela stb aar in kom en u it a an m erk elij k b ela n g

door e en f o ut in h et s o ftw are p ro gra m ma o p n ih il g este ld . N aar a an le id in g v an d eze a an gif te w ord t d oor d e in sp ecte u r e en v oorlo pig e

aan sla g o pgele gd . N a o ntd ek kin g v an d e f o ut w ord t d e a an gif te o pnie u w in ged ie n d. O p 1 4 a p ril 2 015 s te lt d e in sp ecte u r d e a an sla g

IB /P V V 2 012 v ast. T egelij k ertij d is e en b esc h ik kin g b ela stin gre n te o pgele gd v an €  1 .0 10. M et R ech tb an k N oord -H olla n d is h et h of

van o ord eel d at d e in sp ecte u r n ie t in s tr ij d h eeft g eh an deld m et h et z o rg v uld ig h eid begin se l. D e a fw ij k in g in d e a an gif te is im mers

vero orz aak t d oor e en f o ut in d e p ro gra m matu ur v an d e d oor ( d e g em ach tig d e v an ) b ela n gh eb ben de g ek ozen s o ftw are le v era n cie r e n

nie t d oor e en f o ut in d e p ro gra m matu ur v an d e in sp ecte u r. D at d e in sp ecte u r b ij d e o ple ggin g v an v oorlo pig e a an sla gen h eeft

gek ozen v oor e en g eau to m atis e erd e a fh an delin g m aak t o p z ic h o ok n ie t d at d e in sp ecte u r o nzo rg v uld ig h eeft g eh an deld . D e

in sp ecte u r h eeft te re ch t b ela stin gre n te in r e k en in g g eb ra ch t.

(H oger b ero ep o ngegro nd.)

Com men ta ar

P er 1 ja n uari 2 013 is h et s y ste em v an d e b ela stin gre n te in gev oerd . T ot d ie tij d k en den w e h et s y ste em v an d e h effin gsre n te .

H oofd re gel is d at b ela stin gre n te e n kelv oudig w ord t b ere k en d e n is v ers c h uld ig d in die n e r z es m aan den z ij n v ers tr e k en n a a flo op v an

het b ela stin gja ar. A ls d e b ela stin gp lic h tig e b ela stin g m oet b eta le n e n d e B ela stin gd ie n st d e a an sla g v asts te lt n a 1 ju li v an h et v olg en de

bela stin gja ar, d an r e k en t d e B ela stin gd ie n st b ela stin gre n te to t h et m om en t v an d e u it e rs te b eta ald atu m ( e n d us n ie t to t d e d agte k en in g

van d e a an sla g). E en b ela stin gp lic h tig e is in s o m mig e g ev alle n g een b ela stin gre n te v ers c h uld ig d . D ie g ev alle n z ij n :Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld o p b asis v an e en v erz o ek v oor 1 ju li ( d us b in nen z es m aan den ) v olg en d o p h et

betr e ffe n de b ela stin gja ar.Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld c o nfo rm h et v erz o ek v an d e b ela stin gp lic h tig e e n h et v erz o ek is v oor 1 m ei d oor

de in sp ecte u r o ntv an gen .Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld o p b asis v an e en a an gif te v oor 1 ju li v olg en d o p h et b etr e ffe n de b ela stin gja ar.Een te b eta le n v oorlo pig e a an sla g is v astg este ld c o nfo rm d e v oor 1 a p ril in ged ie n de a an gif te .Een n av ord erin gsa an sla g is v astg este ld v oor 1 ju li v an h et ja ar v olg en d o p h et tij d vak .

In d eze z aak is d e a an gif te I B /P V V 2 012 o p 6 d ecem ber 2 013 in ged ie n d. V olg en s d e r e gels v an d e b ela stin gre n te is d e

bela stin gp lic h tig e d an v an af 1 ju li 2 013 b ela stin gre n te v ers c h uld ig d . D ie b ela stin gre n te is in e ers te in sta n tie b ere k en d to t d e u it e rs te

beta ald atu m v an d e v oorlo pig e a an sla g v an 2 4 ja n uari 2 014. L ate r b lij k t e ch te r d at d ie v oorlo pig e a an sla g n ie t c o m ple et w as o m dat

het in kom en u it a an m erk elij k b ela n g d aarin n ie t w as m eegen om en . A ls g ev olg d aarv an o ntv an gt d e b ela stin gp lic h tig e la te r e en n ie u w e

(d efin it ie v e) a an sla g m et d aarin w el d at in kom en . D ie a an sla g is g ed agte k en d 1 4 a p ril 2 015. I n d e tu sse n tij d is d e b ela stin g o ver h et

in kom en u it a an m erk elij k b ela n g n ie t b eta ald . D at z o rg t e rv oor d at d e b ela stin gp lic h tig e e en b esc h ik kin g k rij g t w aarb ij v an af 1 ju li

2013 to t d e u it e rs te b eta ald atu m v an d e a an sla g v an 1 4 a p ril 2 015 a ls n og b ela stin gre n te in r e k en in g w ord t g eb ra ch t. D at is

te gen w oord ig e en r e la tie f d uur g ra p je , w an t d e b ela stin gre n te b ed ro eg in d eze p erio de g ed eelt e lij k 3 % e n g ed eelt e lij k 4 % .

D e b ela stin gp lic h tig e p ro beert o nder d eze v ers c h uld ig d e b ela stin gre n te u it te k om en d oor h et s ta n dpunt in te n em en d at d e in sp ecte u r

nie t z o rg v uld ig h eeft g eh an deld b ij h et v asts te lle n v an d e v oorlo pig e a an sla g. H et is d e v ra ag o f d at n u z o ’n c h iq ue s ta n dpunt is . U itde f e it e n b lij k t n am elij k d at in o kto ber 2 013 a l b ek en d w as d at h et p ro gra m ma, w aarm ee o ok d e a an gif te v an d e b ela stin gp lic h tig e is

in ged ie n d, e en f o ut b ev atte . D ie f o ut z o rg d e e rv oor d at h et in kom en u it a an m erk elij k b ela n g n ie t w erd m eegen om en . D e f o ut is

hers te ld , w aard oor d it p ro ble em v an af m ed io o kto ber 2 013 w as v erh olp en . K en nelij k h eeft d e g em ach tig d e v an d e b ela stin gp lic h tig e

de u pdate v an h et p ro gra m ma n ie t g ed ra aid , w an t in d ecem ber 2 013 h eeft h ij m et d e o ude v ers ie v an h et p ro gra m ma d e a an gif te

in ged ie n d. M ij n s in zie n s z o u je d an e erd er m oete n z eggen d at d e g em ach tig d e in d eze k w estie w ellic h t n ie t d e z o rg v uld ig h eid h eeft

betr a ch t d ie v an h em m ag w ord en v erw ach t.

Z ow el r e ch tb an k a ls h of s te lt v ast d at d e in sp ecte u r z o rg v uld ig h eeft g eh an deld . D aarto e s te lle n b eid e r e ch ts c o lle ges d at d e

in sp ecte u r e en g eau to m atis e erd s y ste em m ag g eb ru ik en o m d e v oorlo pig e a an sla gen v ast te s te lle n e n d at d e in sp ecte u r o ok e rv an

m och t u it g aan d at a an gif te n d ie n a 1 5 o kto ber 2 013 w erd en in ged ie n d m et h et p ro gra m ma d e f o ut n ie t m eer z o uden b ev atte n , o m dat

die w as h ers te ld .

H oew el h et n atu urlij k h et r e ch t v an ie d ere b ela stin gp lic h tig e is o m in b ezw aar e n b ero ep te g aan , is h et d e v ra ag o f d at in d eze z aak

w el d e ju is te w eg w as. H ad h et n ie t m eer v oor d e h an d g ele gen o m d e b ela stin gad vis e u r a an te s p re k en o p z ij n f o ut e n h et g ro ots te

ged eelt e v an d e v ers c h uld ig d e b ela stin gre n te v an €  1 .0 10 ( v an d e u it e rs te b eta ald atu m v an d e v oorlo pig e a an sla g v an 2 4 ja n uari 2 014

to t e n m et d e u it e rs te b eta ald atu m v an d e a an sla g v an 1 4 a p ril 2 015) b ij h em te c la im en ?

[1 ]

Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .

[2 ]

De a u te u r is a d vocaat b ij J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .

NAAR B O VEN

Bro n:

http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 332

Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 1:5 3

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .

Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij

ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.

All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,

re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op