nl-NLen-GB

Berekenening rentevergoeding over teruggaaf BPM moet op de voet van de Invorderingswet

Gepubliceerd in: NTFR 2016/2166
Datum: 26-05-2016
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR2016/2166 Berekenening rentevergoeding over teruggaafBPM moetop de voetvan de Invorderingswet
Rechtbank Zeeland-West-Brabant26mei2016,nr.15/4636
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
ECLI
Brondocument arrest Irimie, Irimie-rente,
werkelijke proceskostenvergoeding IW 1990-art. 28c
Awb-art. 6:22 BPB-art. 2
Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
ECLI:NL:RBZWB:2016:3442
Samenvatting
Belanghebbende heeftaangifte gedaanter zake vande registratie vaneenpersonenauto afkomstig uiteenandere lidstaatvande EU.
De BPM is berekend op € 2.599.De inspecteur heeftvervolgens eennaheffingsaanslag BPM opgelegd van€ 225.Belanghebbende heefthetbedrag betaald.Na bezwaar is de naheffingsaanslag vernietigd.Ingeschilis ofrente vergoed dientte wordenover de terugbetaalde BPM.De rechtbank steltvastdatgeenrente is vergoed ensteltzelfeenrentevergoeding vast.De inspecteur dientrente te vergoedenover hetbedrag vande vermindering,te berekenenover de periode vande dag vanbetaling totaande dag voorafgaand aande terugbetaling.De rentevoetwordtvastgesteld conform de systematiek vanart.28c IW 1990.Naar hetoordeelvande rechtbank voldoetdeze vergoeding aande uitgangspuntenvanhetarrestMariana Irimie.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
De rechtbank oordeeltdatde op grond vanart.28c IW 1990 te vergoedenrente ‘Irimie-conform’ is.InhetarrestMariana Irimie (HvJ 18
april2013,zaak C-565/11) oordeelde hetHvJ datvoor belasting die instrijd metgemeenschapsrechtis geheven– enbetaald – aan een‘passende (rente)vergoeding’ moetzijnvoldaan.Inafwijking vande regeling voor rentevergoeding bijoverige belastingenis daarom per 1 januari 2015 inart.28c IW 1990 geregeld datin‘gemeenschapsgevallen’ rente vanafde dag na betaling totde dag van terugbetaling door de fiscus wordtvergoed.
[1]Vanessa HuygenvanDyck-Jagersma is verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-2166 Datum:27-9-2016 10:24:38
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie