nl-NLen-GB

Beslissing op suppletieaangifte is geen voor bezwaar vatbare beslissing

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018/2205
Datum: 27-09-2018
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/2 205
Beslis sin g o p s u pple tie aan gif te is g een v oor b ezw aar v atb are b eslis sin g; G ere ch ts h of
Am ste rd am , n rs. 1 7/0 0165 e n 1 7/0 0172
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2012 e n 2 013
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of A m ste rd am 2 9 m ei 2 018, n rs. 1 7/0 0165 e n 1 7/0 0172
Tre fw oord en
versc h oonbare t e rm ijn oversc h rijd in g
Wetsa rtik ele n
Awb
AW R - a rt. 1 0a
Aute ur
mr. M .H .W .N .
Lam mers
[1 ]
Public atie datu m N TFR
27-9 -2 018
Afle v erin gsn um mer
39
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:G H AM S:2 018:1 694
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de h eeft s u pple tie s o m zetb ela stin g in ged ie n d v oor d e ja re n 2 012 e n 2 013. D e in sp ecte u r h eeft d e s u pple tie s
aan gem erk t a ls e en b ezw aar te gen d e a an gif te 2 012 e n n ah effin gsa an sla g 2 013. D e in sp ecte u r h eeft d e b ezw aars c h rif te n n ie t-
ontv an kelij k v erk la ard e n d e s u pple tie aan gif te n in b eh an delin g g en om en a ls e en v erz o ek o m a m bts h alv e v erm in derin g. D e in sp ecte u r
heeft d it v erz o ek a fg ew ezen . H et h of is m et R ech tb an k N oord -H olla n d v an o ord eel d at d e in sp ecte u r d e b ezw are n te re ch t n ie t-
ontv an kelij k h eeft v erk la ard . H etg een b ela n gh eb ben de d aarte gen h eeft in geb ra ch t, n am elij k d at te rm ij n overs c h rij d in g h et g ev olg is
van f in an cië le , m aats c h ap pelij k e e n p ers o onlij k e o m sta n dig h ed en , d oet d aara an n ie t a f. H et h of o ord eelt d at a rt. 1 0a A W R, n och
en ig e a n dere w ette lij k e b ep alin g v oors c h rij f t d at o p e en s u pple tie w ord t b eslis t b ij v oor b ezw aar v atb are b esc h ik kin g. V erd er h eeft
bela n gh eb ben de n og g este ld d at n u d e te la at in ged ie n de b ezw aars c h rif te n z ij n b eh an deld a ls v erz o ek en o m a m bts h alv e
verm in derin g, d e in sp ecte u r o p d eze v erz o ek en h ad b eh ore n te b eslis se n b ij v oor b ezw aar v atb are b esc h ik kin g. O ok d eze s te llin g
w ord t v erw orp en , o m dat d eze g een s te u n v in dt in h et r e ch t.
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
In d eze z aak lo opt d e b ela stin gp lic h tig e te gen h et g eslo te n s y ste em v an r e ch ts m id dele n a an o m dat z ij n v erz o ek s le ch ts in d e
am bts h alv e s fe er w ord t b eh an deld . D e r e d en d aarv oor is d at e en s u pple tie d ie le id t to t e en te b eta le n b ed ra g w ord t a fg ew ik keld m et
een n ah effin gsa an sla g, te rw ij l e en s u pple tie d ie le id t to t e en te ru ggav e in d e a m bts h alv e s fe er w ord t a fg ew ik keld . V an b ela n g d aarb ij
is d at te gen e en b eslis sin g v an e en in sp ecte u r o p e en v erz o ek o m a m bts h alv e v erm in derin g g een f is c aal r e ch ts m id del o pen sta at,
te rw ij l d it b ij e en n ah effin gsa an sla g w él h et g ev al is . D e v ra ag is o f d it o nders c h eid w el z o te re ch t is e n o f d e c iv ie le r e ch te r in e en
derg elij k g ev al d e e n ig e u it w eg z o u m oete n z ij n .
H et n atio nale s y ste em k an in d erg elij k e g ev alle n e rv oor z o rg en d at h et e en b ela stin gp lic h tig e u it e rs t m oeilij k o f z elf s o nm ogelij k
w ord t g em aak t o m r e ch te n d ie k unnen w ord en o ntle en d a an h et U nie re ch t u it te o efe n en . D it is in s tr ij d m et h et b egin se l v an
doelt r e ffe n dheid ( o ok w el e ffe ctiv it e it s b egin se l) . H et m oet v oor e en b ela stin gp lic h tig e n am elij k m ogelij k z ij n o m d aad w erk elij k e n
bin nen e en r e d elij k e te rm ij n e en r e ch t o p te ru ggaaf te k rij g en in gev al in s tr ij d m et h et u nie re ch t ( te v eel) b ela stin g is b eta ald . H ela as
besta at e r in N ed erla n d in d erg elij k e g ev alle n g een a lg em en e p ro ced ure v oor te ru gb eta lin gen e n is d e b ela stin gp lic h tig e d us
aan gew ezen o p e en a m bts h alv e v erm in derin g o f te ru ggav e in gev olg e a rt. 6 5 A W R. G ev olg : d e to egan g to t d e f is c ale r e ch te r is in
m ij n o gen te n o nre ch te n ie t m ogelij k . I k m een d at h et g eslo te n s te ls e l v an r e ch ts m id dele n m et h et U nie re ch t a l is a ch te rh aald . T ij d
voor v era n derin g?
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-2 205
Datu m : 4 -1 0-2 018 1 2:1 1:5 9
«

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie