nl-NLen-GB

Betaalde hypotheekrente van verlaten echtelijke woning niet volledig als alimentatieverplichting aftrekbaar

Gepubliceerd in: NTFR 2014/1777
Datum: 13-05-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/1777 Betaalde hypotheekrente van verlaten echtelijke woning nietvolledig als alimentatieverplichting aftrekbaar
HofArnhem-Leeuwarden13mei2014,nr.13/01030 Tegendezeuitspraak is cassatieaangetekend(14/03212)
2009Brondocument Wet IB 2001-art. 6.3
mr. M.H.W.N. Lammers
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2014:3923
Samenvatting
Belanghebbende (geborenin1943) is in2009 gehuwd.De echtelijke samenleving was in2005 echter reeds verbroken.In2010 is
belanghebbende gescheiden.In2009 haddenbelanghebbende enzijnechtgenote eengezamenlijke bankrekening.Daarop zijnde inkomstenvanbelanghebbende gestort.Via deze rekening werd onder meer de hypotheekrente betaald vande echtelijke woning, waarinde echtgenote ende kinderenwoonden.De echtgenote had ook inkomsten.Bijhetvaststellenvande aanslag IB 2009 is € 4.339 aanhypotheekrente bijbelanghebbende inaanmerking genomen.Belanghebbende wilechter hetvolledige bedrag van€ 8.818 aan betaalde hypotheekrente inaftrek brengenals alimentatieverplichting.Hethofstaatdatniettoe.Weliswaar is,anders dande inspecteur stelt,volgens hethofaannemelijk datbelanghebbende enzijnechtgenote in2009 duurzaam gescheidenleefden,maar hethofachtniet aannemelijk datbelanghebbende op grond vanart.1:81 BW verplichtwas meer aanzijnechtgenote te verschaffendanhetbedrag van € 4.339 datreeds inaftrek is gebracht.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Indeze zaak staatde vraag centraalofde belastingplichtige de totaalbetaalde hypotheekrente als kostenvanlevensonderhoud
(alimentatie) inaftrek kanbrengen.Zowelrechtbank als hofoordelendatde bewijslastvoor deze aftrekpostop de belastingplichtige rust.Ditbewijs kande belastingplichtige metalle middelenrechtens leveren.Indeze zaak slaagtde belastingplichtige inhetbewijs dat hijduurzaam gescheidenvanzijnechtgenote leeft.De belastingplichtige slaagtechter nietinhetbewijs datde totaalbetaalde hypotheekrente als aftrekpostwegens kostenvanlevensonderhoud kanwordenopgevoerd.Daartoe oordeelthethofdatde belastingplichtige niets heeftaangevoerd over de behoefte,de draagkrachtofandere niet-financiële omstandighedenvanzijn(ex-)echtgenote.De conclusie vanhethofis danook datterechtalleende helftvande betaalde hypotheekrente onder de noemer ‘inkomsteneigenwoning’ inaftrek is gebracht.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1777 Datum:25-4-2016 13:56:22
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie