nl-NLen-GB

Betekeningskosten van dwangbevel inzake aanslag leges terecht in rekening gebracht

Gepubliceerd in: NTFR 2015/1657
Datum: 24-04-2015
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/1657 Betekeningskosten van dwangbevelinzake aanslag leges terechtin rekening gebracht
Rechtbank Noord-Nederland21april2015,nr.13/2297
2013Brondocument Kw Inv. Rb.-art. 3
mr. M.H.W.N. Lammers
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2015:1950
Samenvatting
Wegens de aanvraag vaneenomgevingsvergunning voor de bouwvantwee woningenis aanbelanghebbende op 3 januari 2013 een
aanslag leges van€ 17.082,15 opgelegd.Belanghebbende heefttijdig bezwaar gemaaktenheeftde aanslag nietbetaald.Op 20 maart 2013 heeftde ontvanger vande gemeente Dantumadieleendwangbeveluitgereikt,waarbij€ 1.172 aanbetekeningskosteninrekening zijngebracht.De rechtbank steltvastdatbelanghebbende weliswaar heeftaangekondigd de aanslag nietterstond te zullenbetalen, maar dathijgeenverzoek totuitstelvanbetaling heeftgedaan.Belanghebbende wistofheeftredelijkerwijs moetenwetenwaarop de aanslag zag.Nubelanghebbende geenuitstelvanbetaling heeftgevraagd,de ontvanger geenuitstelheeftverleend enbelanghebbende is aangemaand totbetaling,zijnvolgens de rechtbank de betekeningskostenterechtinrekening gebracht.
(Beroep ongegrond.)
Commentaar
Art.7 Kw.Inv.Rb.biedteenbelastingplichtige de mogelijkheid om bezwaar aante tekenentegende inrekening gebrachte kostenvan
vervolging (incasserenbelastingschuld).Deze wetis nietvantoepassing op de invordering vanheffingenvanlokale overheden.Die overhedenhebbenhiervoor allemaalafzonderlijk beleidsregels opgesteld.De kernvandie beleidsregels komtovereenmetde kernvan de Kostenwetinvordering rijksbelastingen.
Deze belastingplichtige heeftde mogelijkheid benutom bezwaar te makenenberoep inte stellentegende inrekening gebrachte kostenvanbetekening.Ter ondersteuning vandeze rechtsmiddelenvoertde belastingplichtige aandatbezwaar is gemaakttegende aanslag leges.
Voor rijksbelastingenis op ditpunthelder beleid aanwezig inde Leidraad invordering 2008.Paragraaf25.2.2 vandeze leidraad bepaaltdateengemotiveerd bezwaarschrifttegende belastingaanslag geldtals eenverzoek om uitstelvanbetaling.Voor lokale overhedengeldtechter weer datde Leidraad invordering 2008 nietop henvantoepassing is.Elke lokale overheid heeftweer haar eigenbeleid op ditpuntgemaakt.Voor de gemeente Dantumadielgeldtdatditbeleid anders is danhetbeleid inde Leidraad invordering 2008.Om inaanmerking te komenvoor uitstelvanbetaling moeteenapartverzoek wordeningediend.Hetbezwaarschrift dientnietals zodanig.Ook de passage inhetbezwaarschriftdatde aanslag leges pas betaald wordtals de gemeente aande wettelijke vereistenvantransparantie enonderbouwing heeftvoldaan,wordtnietals zodanig opgevat.Omdatgeenafzonderlijk verzoek om uitstel vanbetaling is ingediend,beslistRechtbank Noord-Nederland datde betekeningskostenterechtinrekening zijngebracht.
Deze beslissing zorgtervoor dathetvoor eenbelastingplichtige noodzakelijk is om goed te beoordelenmetwelke ‘overheid’ hijte makenheeft.De rijksoverheid is op ditpuntcoulanter dande lokale overheid.Aande andere kantzoueenbelastingplichtige ook mogen verwachtendatde overheid inNederland dezelfde maatstavenhanteert.Wellichteenkans voor de lokale overhedenom dit‘gat’ te dichten.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1657 Datum:25-4-2016 13:17:59
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie