nl-NLen-GB

Bevoegdheidsgebrek is met toezending van de factuur hersteld

Datum: 25-01-2011
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2011/1555 Bevoegdheidsgebrek is mettoezending van de factuur hersteld
HofLeeuwarden25januari2011,nr.10/00050
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2008Brondocument Awb-art. 6:22
Gem.w.-art. 231 Gem.w.-art. 233a
mr. I.R.J. Thijssen BQ2885
ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2885
Samenvatting
B enW hebbenbijde vergunningverlening eenspecificatie vanhetlegesbedrag eneenrechtsmiddelverwijzing opgenomen.Verder
wordtaangekondigd datbinnenkorteenfactuur zalwordentoegestuurd.Deze factuur ontvangtbelanghebbende enkele dagenlater van de heffingsambtenaar.Niethetcollege maar de heffingsambtenaar was bevoegd tothetheffenvanleges enbelanghebbende voertdat inrechte aan.De rechtbank heefthetberoep ongegrond verklaard.
Hethofoverweegtdatbelanghebbende hetbesluitvanB enW terechtheeftopgevatals eenkennisgeving vande legesheffing.De rechtsmiddelverwijzing duidthier ook op.Dathetbedrag vande leges is opgenomennà de handtekening endathetslechts de bedoeling is geweestom belanghebbende te informerenmaaktditnietanders.Nuechter korte tijd na de kennisgeving door de heffingsambtenaar aanbelanghebbende eenfactuur is gestuurd,zoals was aangekondigd,is hetbevoegdheidsgebrek hiermee hersteld.(Vergelijk HR24 december 2010,nr.10/00154,NTFR2011/181).
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Op 24 december 2010 heeftde Hoge Raad – kortgezegd – bepaald dateenbevoegdheidsgebrek bijaanslagoplegging (eruit
bestaande datbelasting wordtgehevendoor eenniettotbelastingheffing bevoegd bestuursorgaan) kanwordenhersteld wanneer het
wel totbelastingheffing bevoegd bestuursorgaandeze aanslag inde bezwaarfase inhoudelijk beoordeeltenuitspraak op bezwaar doet (NTFR2011/181).De Hoge Raad verwijstnaar de inde conclusie vanA-GIJzermanvan30 september 2010 (NTFR2010/2434)
aangehaalde rechtspraak vande andere hoogste bestuursrechters.Aldus eenpraktische oplossing die ook nog eens de rechtseenheid tengoede komt.Hetarrestwerd danook zeer positiefontvangeninde fiscale literatuur.De aanditarrestvoorafgaande,maar
gelijkluidende,conclusie vanA-GIJzermankondaarentegenwelop (terechte) kritiek rekenen(zie o.a.‘Wieisdeinspecteur?’van Oostdam inTFB 2010/08).
Maar goed,de Hoge Raad heeftnueenmaalgeoordeeld.Onduidelijk is nog welofeendergelijk bevoegdheidsgebrek nog kanworden hersteld inhetgevalde uitspraak op bezwaar wordtgedaandoor hetbevoegde bestuursorgaanop eenmomentdatde heffingstermijn
is verstreken.Daarnaastkomtde vraag bijmijop of– inhetgevalgeenbezwaarschriftwordtingediend tegende onbevoegd geheven belasting enbijgevolg hetbevoegdheidsgebrek nietwordthersteld – de invordering vanonbevoegd gehevenbelasting nietop
problemenstuit.Maar ongetwijfeld zaleenciviele rechter instaatzijnom eenpraktische oplossing te bedenkenom de invordering van eennietige belastingaanslag tochmogelijk te achten.
Inhetonderhavige gevalzijndoor het(onbevoegde) college vanburgemeester enwethouders vande gemeente Grootegast(provincie Groningen) leges tenbehoeve vande aanvraag vaneenbouwvergunning geheven.Vier dagenlater verstuurtde (bevoegde) heffingsambtenaar eenfactuur ter zake vande verschuldigde leges aanbelanghebbende.HofLeeuwardenoordeelde – onder verwijzing naar hethiervoor aangehaalde arrest– datde heffingsambtenaar door de toezending vande factuur het(primaire) heffingsbesluittothet zijne heeftgemaaktwaarmee hetbevoegdheidsgebrek is hersteld.Aldus achtHofLeeuwardenherstelvaneenbevoegdheidsgebrek mogelijk voorafgaande aande door eenbevoegd bestuursorgaangedane uitspraak op bezwaar.Geziende praktische wijze waarmee de Hoge Raad omgaatmetbevoegdheidsgebrekenzaldeze uitspraak ook weldoor de beugelkunnen.Daarbijkomtnog datinhet onderhavige gevalde (bevoegde) heffingsambtenaar ook de uitspraak op bezwaar heeftgedaanenalreeds daarom het bevoegdheidsgebrek geachtmoetwordente zijnhersteld.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaat-belastingkundige bijJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1555 Datum:11-4-2016 16:13:52
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie