nl-NLen-GB

Bewijsaanbod van heimelijk met taxateur opgenomen telefoongesprek gehonoreerd; taxateur verlaat zittingszaal

Gepubliceerd in: NTFR 2012/858
Datum: 07-02-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2012/858 Bewijsaanbod van heimelijk mettaxateur opgenomen telefoongesprek gehonoreerd; taxateur verlaat zittingszaal
HofArnhem7februari2012,nr.11/00457 HofArnhem7februari2012,nr.11/00458
2009 – 2010Brondocument Wet WOZ-art. 17
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BV6170
ECLI:NL:GHARN:2012:BV6170
Samenvatting
De WOZ-waarde vande woning vanbelanghebbende is door de gemeente voor 2009 vastgesteld op € 433.000 envoor 2010 op
€ 432.000.Vóór deze waardevaststellingenheeftbelanghebbende eentelefoongesprek metde taxateur vande gemeente gevoerd. Belanghebbende heeftditgesprek zonder toestemming vanenzonder kennisgeving aande taxateur opgenomen.Hierover heefthijin de procedure nooitiets gezegd.Eerstter zitting inhoger beroep doetbelanghebbende inhetkader vanhetvertrouwensbeginseleen bewijsaanbod.Hijsteltvoor hetgeluidsfragmentvanhetgesprek,waaruit– aldus belanghebbende – eentoezegging zoublijkenvaneen waardevaststelling van€ 376.000,afte luisterenter zitting.De heffingsambtenaar heefthiertegengeprotesteerd.Nadathethof toestemming had verleend om hetgeluidsfragmentte beluisteren,heeftde taxateur ervoor gekozenom nietnaar de geluidsopname te luisterenenheefthijde zittingszaalverlaten.De ambtenaar heeftwelgeluisterd endaarop gereageerd.Ná de zitting heeftde ambtenaar – inverband metde beschrevengang vanzaken– verzochthetonderzoek te heropenen.Hethofheeftdatverzoek echter niet ingewilligd.Hetberoep vanbelanghebbende op hetvertrouwensbeginselis door hethofafgewezen.Vaneentoezegging door de taxateur als door belanghebbende gesteld,is geensprake geweest.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
1.Indeze zaak is de belastingplichtige vanmening dat,geletop bijhem gewektvertrouwen,de waarde vanzijnonroerende zaak lager
moetwordenvastgesteld.Hijdraagthiervande bewijslast.Om daaraante voldoen,wijstde belastingplichtige inhoger beroep op een heimelijk opgenomentelefoongesprek metde taxateur.De belastingplichtige biedteerstter zitting aandittelefoongesprek te laten horenals bewijs.
2.Hethofheeftde belastingplichtige inde gelegenheid gesteld om ditgesprek te latenhoreninde zittingszaal.Vandie mogelijkheid heeftde belastingplichtige gebruikgemaakt.Hoewelinhetbelastingrechtde vrije bewijsleer geldt,is hetde vraag ofde rechter zo ver moetgaandateenheimelijk opgenomentelefoongesprek als bewijsmateriaalmag wordengebruikt.
3.Metname inhetciviele rechtkomthetvoor datheimelijk opgenomengesprekkenals bewijs wordengebruikt.Hieruitis naar voren gekomendatdeelnemers aaneengesprek zelfhungesprekkenmogenopnemenook wanneer ze datnietmetde andere partijhebben besproken.Alleenhetheimelijk opnemenvanzo’ngesprek zonder deelnemer te zijn,is strafbaar,tenzijje toestemming hebtvanéénvan de deelnemers aanhetgesprek.
4.De belastingplichtige was inditgevaldeelnemer aanhettelefoongesprek enkonderhalve hetgesprek opnemenzonder de taxateur daarvaninkennis te stellen.
5.Echter,op deze hoofdregelis eenuitzondering,namelijk de privacyvande andere deelnemer aanhettelefoongesprek,inditgevalde taxateur.Inhetarrestvan16 juni 1987 (NJ 1988,850) oordeelde de Hoge Raad dateeninbreuk op de privacyop zichgeenredenis om eenbandopname als bewijs uitte sluiten.Daarvoor moetde inbreuk ‘rechtens ontoelaatbaar’ zijnendaarvanis pas sprake als er meer danalleeneenschending op zichis.
6.Inditgevalgaathetom eentelefoongesprek tussende belastingplichtige ende taxateur over de waarde vande onroerende zaak.Het gesprek had derhalve eenzakelijk karakter buitende persoonlijke levenssfeer vande taxateur.
7.Onder deze omstandighedenheefthethofterechtoverwogendathetbelang vande waarheidsvinding door openbaarmaking vande opname zwaarder weegtdanhetbelang vande taxateur bijde geheimhouding.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-858 Datum:28-4-2016 11:19:26
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie