nl-NLen-GB

Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk en zaak wordt teruggewezen

Gepubliceerd in: NTFR 2013/759
Datum: 09-11-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/759 Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk en zaak wordtteruggewezen
RechtbankBreda09november2012,nr.12/01930
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2008Brondocument dwangsom, niet tijdig
beslissen, ontvankelijkheid, termijnoverschrijding
Awb-art. 6:9 Awb-art. 6:7 Awb-art. 6:20 Awb-art. 8:54 Awb-art. 8:72 AWR-art. 22j AWR-art. 67 Awb-art. 4:19
mr. M.H.W.N. Lammers BY9137
ECLI:NL:RBBRE:2012:BY9137
Samenvatting
Belanghebbende heeftop 28 april2012 beroep ingesteld tegenhetniettijdig beslissenop bezwaar.Op 6 juni 2012 heeftde inspecteur
alsnog uitspraak op bezwaar gedaanenhetbezwaar niet-ontvankelijk verklaard.De rechtbank oordeeltdatdoor hetalsnog beslissen op bezwaar hetberoep tegenhetniettijdig beslissenniet-ontvankelijk is.De stelling vanbelanghebbende datde inspecteur ook op de nadere grond uitspraak op bezwaar had moetendoen,wordtdoor de rechtbank verworpen.Volgens de rechtbank kande inspecteur immers maar éénkeer uitspraak op bezwaar doen.
Vervolgens oordeeltde rechtbank dathetbezwaar tenonrechte niet-ontvankelijk is verklaard omdathetbezwaar weltijdig was ingediend.De rechtbank wijstde zaak terug naar de inspecteur.Tenaanzienvanhetverzoek vanbelanghebbende om de hoogte van de dwangsom wegens niettijdig beslissenvastte stellen,oordeeltde rechtbank datde inspecteur inmiddels hetmaximum heeft toegekend.
Commentaar
Indeze procedure vanRechtbank Breda komenverschillende aspectenvanhetformele belastingrechtaande orde.De
belastingplichtige heeftberoep ingesteld bijde rechtbank omdatde inspecteur niettijdig op zijnbezwaarschriftheeftbeslist.Hangende die beroepsprocedure doetde inspecteur conform art.6:20 Awb,alsnog uitspraak op hetbezwaarschrift.De inspecteur verklaarthet bezwaarschriftniet-ontvankelijk omdathetbuitende termijnzouzijningediend.
Art.6:20,lid 3,Awb bepaaltdandatde beroepsprocedure ook geachtmoetwordente zijngerichttegendeze beslissing.De rechtbank gaatdanook inhoudelijk inop de vraag ofhetbezwaarschriftterechtniet-ontvankelijk is verklaard.Ditis niethetgeval.De rechtbank steltvastdathetbezwaarschriftbinnende termijnvanzes wekendoor de inspecteur is ontvangen.De inspecteur had hetbezwaarschrift danook ontvankelijk moetenverklareneninhoudelijk moetenbehandelen,aldus hetoordeelvande rechtbank.De rechtbank verwijstde zaak vervolgens terug naar de inspecteur voor eeninhoudelijke behandeling vanhetbezwaarschrift.
Hiermee doorbreektde belastingrechter de leer vande devolutieve werking.Inde meeste gevallenbeoordeeltde belastingrechter namelijk nietalleende uitspraak op bezwaar maar ook de onderliggende aanslag.Deze doorbreking pastechter inde leer vande Hoge Raad.De Hoge Raad heeftimmers inHR9 juni 2006,nr.41.130,NTFR2006/844 geoordeeld datals de inspecteur hetbezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk heeftverklaard,de rechter inde regelmettoepassing vanart.8:72,lid 4,Awb de inspecteur opdraagt opnieuwop hetbezwaar te beslissen.Vandie regelkanwordenafgewekenindiendaartoe goede grond bestaat.Eenvoorbeeld daarvanis als partijenaandringenop eeninhoudelijke beoordeling vanhetgeschildoor de rechter ofindienduidelijk is datde belanghebbende nietwordtbenadeeld doordatde rechter zelfinde zaak voorziet.
De rechtbank gaatverder inop de vraag ofde inspecteur de verschuldigde dwangsom op hetjuiste bedrag heeftvastgesteld.Indien eeninspecteur niettijdig op hetbezwaarschriftbeslist,verbeurthijeendwangsom indienhijdoor de belanghebbende ingebreke is gesteld.Deze dwangsom bedraagtde eerste veertiendagen€ 20 per dag,de daaropvolgende 14 dagen€ 30 per dag ende overige dagen(totaalmaximaal42 dagen) € 40 per dag.Voor de maximale 42 dagenbetekentditeendwangsom vanmaximaal€ 1.260.Die maximale dwangsom is door de inspecteur alvastgesteld,zodater voor de belastingrechter geentaak meer is weggelegd (art.8:55c Awb).
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-759 Datum:25-4-2016 14:16:48

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie