nl-NLen-GB

Brief aan staatssecretaris vormt tijdig ingediend beroepschrift

Gepubliceerd in: NTFR 2014/2493
Datum: 16-09-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/2493 Briefaan staatssecretaris vormttijdig ingediend beroepschrift
Hof Arnhem-Leeuwarden16september2014,nr.14/00112
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
2010Brondocument Awb-art. 6:7
Awb-art. 6:15
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2014:7192
Samenvatting
Belanghebbende heeftin2010 eenbetaling van€ 15.000 ontvangenvaneenstichting,welke betaling verband houdtmet
tekortkomingeninde pensioenopbouwvanbelanghebbende.De inspecteur heeftditbedrag inde aanslag IB/PVV 2010 begrepen.Het bezwaar vanbelanghebbende daartegenis bijuitspraak op bezwaar van19 april2013 afgewezen.Belanghebbende heefthierover onder meer op 11 mei 2013 eenbriefaande staatssecretaris geschreven.Uiteindelijk heeftbelanghebbende op 22 juli 2013 digitaal beroep bijde rechtbank ingesteld.De rechtbank heeftditberoep niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.Hethofis het daar nietmee eens.De briefvan11 mei 2013 aande staatssecretaris had als een(tijdig ingediend) beroepschriftmoetenworden aangemerkt,aldus hethof.Inhoudelijk is hethofvanoordeeldat,anders danbelanghebbende bepleit,de betaling van€ 15.000 nietten dele aande echtgenote vanbelanghebbende kanwordentoegerekend.Evenminkandie betaling aanmeerdere jarenworden toegerekend.
(Beroep ongegrond.)
Commentaar
Inart.6.5 Awb zijnde formele vereistenopgenomenwaaraaneenbezwaar- en/ofberoepschriftmoetvoldoen.Deze eisenzijn(i) de
naam enhetadres vande indiener,(ii) de dagtekening,(iii) eenomschrijving vanhetbesluitwaartegenhetbezwaar ofberoep is gericht en(iv) de grondenvanhetbezwaar ofberoep.
Voldoeteenbriefaandeze eisen,dankandeze aangemerktwordenals eenbezwaar- ofberoepschrift.Uitde uitspraak vanHof Arnhem-Leeuwardenvolgtdatbekend is datde briefvan11 mei 2013 is,zodatwordtvoldaanaande eis vande dagtekening.Ook heeft de staatssecretaris richting de belastingplichtige gereageerd zodataannemelijk is datzijnnaam enadres inde briefwarenvermeld. Verder heeftde belastingplichtige inde briefvan11 mei 2013 verwezennaar hetbesluitvande Belastingdienstenvolgtuitde reactie vande staatssecretaris van9 juli 2013 datvoor hem duidelijk was op welk besluitde belastingplichtige doelde.Totslotblijktuitde brief datde belastingplichtige hetnieteens is methetbesluit,hijvraagtnamelijk herziening vaneenonrechtvaardig enoneerlijk besluitvande Belastingdienst.
Daarmee voldoetde briefaande vereistenvaneenberoepschrift.De volgende stap die inditgevaldanmoetwordengenomenis de beoordeling ofde briefaanhetjuiste orgaanis gezonden.Datis niethetgeval.Beroep moetimmers wordeningesteld bijde rechtbank ennietbijde staatssecretaris.Art.6:15 Awb bevatvoor zo’nsituatie eenbelangrijke rechtsbescherming voor de belastingplichtige.Op de staatssecretaris rustop grond vanditartikelde verplichting om zo’nonjuistgeadresseerd beroepschriftdoor te sturennaar het bevoegde orgaan.Daarbijgeldtvoor de vraag ofhetberoepschrifttijdig is ingediend,inprincipe de datum vanbinnenkomstbijhet onbevoegde orgaan.
De staatssecretaris heeftgeengehoor gegevenaande doorzendverplichting.Doordatde briefbijde op de zaak betrekking hebbende stukkenis gevoegd,heefthethofhiermee tochrekening kunnenhoudenenervoor gezorgd datde belastingplichtige eenontvankelijke (hoger)beroepsprocedure heeft.Voor de belastingplichtige infeite eenpyrrusoverwinning nuhijinhoudelijk gezieninhetongelijk wordt gesteld.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2493 Datum:25-4-2016 13:55:05
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie