nl-NLen-GB

Cassatieberoep niet-ontvankelijk omdat het niet tot een gunstiger beslissing kan leiden

Gepubliceerd in: NTFR 2010/2435
Datum: 15-10-2010
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2010/2435 Cassatieberoep niet-ontvankelijk omdathet niettoteen gunstiger beslissing kan leiden
Hoge Raad15oktober2010,nr.09/00878
2008
Brondocument Aanverwanteliteratuur
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
mr. M.H.W.N. Lammers
BNB
2011/18
Samenvatting
Rechtbank DenHaag heeftbijuitspraak van21 februari 2008 hetberoep vanbelanghebbende kennelijk niet-ontvankelijk verklaard
wegens hetnietbetaald zijnvanhetgriffierecht.Inverzetheeftde rechtbank ditoordeelbevestigd.Daarbijheeftde rechtbank in aanmerking genomendatde intrekking vanhetberoep pas na de uitspraak van21 februari 2008 was binnengekomen.Incassatie betoogtbelanghebbende datde intrekking vanhetberoep heeftplaatsgevondenvoordatde rechtbank op 21 februari 2008 uitspraak deed.De Hoge Raad verklaarthetcassatieberoep niet-ontvankelijk.Nuzowelde niet-ontvankelijkverklaring als de intrekking vanhet beroep ertoe leidtdathetberoep inhoudelijk nietverder wordtbehandeld,enbelanghebbende de grond waarop zijnberoep niet-ontvankelijk is verklaard (nietbetalengriffierecht) nietbetwist,kanhetcassatieberoep voor belanghebbende niettoteengunstiger beslissing leiden.
Feiten
3.1.Bijde bestredenuitspraak heeftde Rechtbank geoordeeld dathetberoep vanbelanghebbende bijuitspraak van21 februari 2008
terechtniet-ontvankelijk was verklaard wegens hetnietbetalenvangriffierecht.Daarbijheeftde Rechtbank inaanmerking genomendat de (onvoorwaardelijke) intrekking vanhetberoep pas na die uitspraak was binnengekomen.(...)
Geschil
3.1.(...) Tegendatlaatste oordeelrichtenzichde klachtenvanbelanghebbende methetbetoog datintrekking vanhetberoep heeft
plaatsgevondenvoordatde Rechtbank op 21 februari 2008 uitspraak deed.
Rechtsoverwegingen
3.2.Nuzowelde niet-ontvankelijkverklaring als de intrekking vanhetberoep ertoe leidendathetberoep inhoudelijk nietverder wordt
behandeld,enbelanghebbende de grond waarop zijnberoep niet-ontvankelijk is verklaard (nietbetalenvangriffierechtaande Rechtbank) nietbetwist,kanhetberoep incassatie voor hem niettoteengunstiger beslissing leiden.Belanghebbende heeftdanook geenbelang bijeenbeslissing op zijnberoep incassatie.Datberoep dientderhalve niet-ontvankelijk te wordenverklaard.
3.3.De vraag ofbelanghebbende ook reeds niet-ontvankelijk zoumoetenwordenverklaard omdathijniettijdig heeftvoldaanaanzijn verplichting totbetaling vanhetvoor hetinstellenvanberoep incassatie verschuldigde griffierecht,laatde Hoge Raad uitoverwegingen vanproceseconomie buitenbeschouwing,nude beantwoording vandie vraag nietkanleidentoteenandere beslissing danonder 3.2 gegeven.
(Volgtniet-ontvankelijkverklaring.)
Commentaar
De rechter kanhetberoep niet-ontvankelijk verklarenindien(i) hetgriffierechtniettijdig is voldaan,(ii) de beroepstermijnis
overschreden,(iii) nietis voldaanaande eisenvande inhoud vaneenberoepschriftof(iv) de belastingplichtige geenprocesbelang (meer) heeft.
Inditgevalheeftde rechtbank mettoepassing vande mogelijkheid vande vereenvoudigde afdoening (art.8:54 Awb) hetberoep vande belastingplichtige niet-ontvankelijk verklaard omdathetgriffierecht,ook na eenherinnering,nietis betaald.
De belastingplichtige gaathiermee nietakkoord entekentverzet(art.8:55 Awb) aan.Redenhiervoor is dathijvanmening is dathijhet beroep heeftingetrokken.Daarom heefthijgeengriffierechtbetaald.De rechtbank komtinzijnogendanook niettoe aaneen beoordeling vande ontvankelijkheid vanzijnberoepschrift.
Inverzetwordtde uitspraak over de niet-ontvankelijkheid vanhetberoep bevestigd.De rechter indeze verzetprocedure motiveertdeze bevestiging door vastte stellendatde intrekking vanhetberoep de rechtbank heeftbereiktnadatde uitspraak over de niet-ontvankelijkheid is uitgesproken.
Ook hiermee kande belastingplichtige zichnietverenigen.De belastingplichtige tekentop grond vanart.28 AWRberoep incassatie aanbijde Hoge Raad.
De Hoge Raad heeftinfeite drie mogelijkhedenom ditberoep incassatie afte doen.De eerste mogelijkheid is hetberoep incassatie niet-ontvankelijk te verklarenomdathetgriffierechtvoor de cassatieprocedure nietis betaald.De tweede mogelijkheid zietop het ontbrekenvanprocesbelang bijde belastingplichtige.Ook deze mogelijkheid leidttoteenniet-ontvankelijk verklaring vanhetberoep in cassatie.Totslotkande Hoge Raad hetberoep incassatie ongegrond verklarenomdatde belastingplichtige hetgriffierechtinde beroepsfase bijde rechtbank niettijdig heeftbetaald.
Aangeziende Hoge Raad inde eerste plaats de ontvankelijkheid vanhetberoep incassatie dientte beoordelenvaltde derde mogelijkheid directaf.Immers,om aandie beoordeling toe te komendientsprake te zijnvaneenontvankelijk beroep incassatie,terwijl hier contra-indicaties zijndathetberoep niet-ontvankelijk is.
Inditgevalkiestde Hoge Raad voor de mogelijkheid om hetberoep incassatie niet-ontvankelijk te verklarenwegenhetontbrekenvan

procesbelang.Zoweldoor de niet-ontvankelijkverklaring als de intrekking vanhetberoep door de belastingplichtige kanhetberoep niet inhoudelijk wordenbehandeld.Hetberoep incassatie kanhierdoor geengunstiger beslissing voor de belastingplichtige opleveren.De conclusie vande Hoge Raad is danook datde belastingplichtige geenbelang heeftbijeenbeslissing op zijnberoep incassatie.
De Hoge Raad voegter inr.o.3.3 tenovervloede nog aantoe datde vraag ofde belastingplichtige niet-ontvankelijk moetworden verklaard inzijnberoep incassatie wegens hetnietbetalenvanhetgriffierechtbuitenbeschouwing kanblijven.Eenantwoord op die vraag kanimmers nietleidentoteenandere beslissing dande niet-ontvankelijkverklaring.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2435 Datum:25-4-2016 13:01:54
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie