nl-NLen-GB

Commentaar NOB op Evaluatie Wet rechtsbescherming controlehandelingen fiscus

Gepubliceerd in: NTFR 2017/355
Datum: 24-01-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/3 55 C om men ta ar N O B o p E valu atie W et
re ch ts b esch erm in g c o ntr o le h an delin gen f is cu s
NO B 2 4 ja n uari 2 017,
nr. 3 3 7 72 - 2


Bela stin gja ar/tijd va k

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
adm in is tr a tie ve
ve rp lic htin gen,
geheim houdin g,
in fo rm atie beschik kin g
Wets artik e le n
AW R-a rt. 2 5
AW R-a rt. 2 5
AW R-a rt. 5 2
AW R-a rt. 5 2a
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

Sam en vattin g
Het N O B h e eft, in h e t k a der v a n d e e va lu a tie v a n d e W et r e chts b esche rm in g c o ntr o le ha nd eli n g en fis cus, d e z o gena am de W et D eze ntjé ,
een c o m menta ar u itg ebra cht o p d e w erk in g v a n d eze w et. D estijd s is in d eze w et e en a anta l m aatr e gele n g etr o ffe n o m d e b urg er e en
re chts b esche rm in g te b ie den te gen o ng ebre id eld e c o ntr o le s d oor d e B ela stin g die nst. E en v a n d eze m aatr e gele n w as h e t in vo ere n v a n
art. 5 2a A W R, d e in fo rm atie beschik kin g . D it a rtik e l b li jk t in d e p ra ktijk n ie t g oed g eno eg te w erk e n. H et is v a ak o nd uid eli jk o f d e
bela stin g pli c htig e d e g eco nsta te erd e te ko rtk o m in g en n o g k a n h e rs te lle n. D e s a nctie o p h e t n ie t n a ko m en v a n d e in fo rm atie ve rp li c htin g ,
om ke rin g e n v e rz w arin g v a n d e b ew ijs la st, w erk t m ete en d oor n a ar d e g ehe le a ansla g ( c o nfo rm a rt 2 5, li d 3 , o nd erd eel b , A W R). D it is
na ar d e m enin g v a n h e t N O B is s tr ijd m et h e t p ro portio na li te its b egin se l. D e N O B m eent d at in h e t g eva l v a n a dm in is tr a tie ve g ebre ke n
een s ys te em v a n w aars chuw in g o f in g ebre ke ste lli n g , w aarb ij d e b ela stin g pli c htig e d e m ogeli jk he id w ord t g eboden o m z ijn fo ute n te
he rs te lle n e n/o f v o or d e to eko m st d eze fo ute n te v o ork o m en, v o or m in d er o nze ke rh e id e n/o f o nd uid eli jk he id z o u z o rg en.
De N O B z ie t o ok e en s p annin g sve ld tu sse n d e w erk in g v a n e en v e rz o ek o m in fo rm atie o ve r d erd en ( a rt 5 3, li d 1 , A W R) e n d e
gehe im ho ud in g sp li c ht ( a rt 6 7 A W R). W anne er e en a dm in is tr a tie pli c htig e e en v e rz o ek o m in li c htin g en o ve r d erd en o ntv a ng t, k a n h ij, b ij
tw ijf e l a an z ijn v e rp li c htin g o m d e g evra agde in fo rm atie te v e rs tr e kke n, g een b ezw aar o f b ero ep a ante ke ne n. D e B ela stin g die nst s te lt
dat in d eze g eva lle n d e g ehe im ho ud in g sp li c ht v a n a rt. 6 7 A W R o pgang d oet. D e a dm in is tr a tie pli c htig e ( e n z ijn a dvis e ur) z itte n d an k le m
tu sse n d e B ela stin g die nst e n d e b etr o kke n d erd e(n ). D e N O B s te lt v o or o m , v o or z o ve r h e t g aat o ve r d e in ho ud v a n h e t v e rz o ek, b ij
to epassin g v a n a rt. 5 3, li d 1 , A W R e ve ne ens e en b eschik kin g e x a rt. 5 2a, li d 1 , A W R d oor d e in sp ecte ur a f te la te n g eve n.
De N O B g aat in h a ar c o m menta ar o ok in o p b ezw aar e n o m ke rin g v a n b ew ijs la st. D e N O B d oet d e a anb eve li n g o m in a rt. 2 5 A W R v o or
de b ezw aarfa se te r e gele n d at d e in fo rm atie beschik kin g v e rv a lt , in d ie n d e b ela stin g pli c htig e in d e b ezw aarfa se a an z ijn
in li c htin g enve rp li c htin g en v o ld oet.
Ten s lo tte is d e N O B v a n m enin g d at a rt. 5 2a, li d 4 , A W R ( m ogeli jk he id v a n c iv ie le e n fis ca le p ro ce dure n a ast e lk a ar) d e b eoogde
re chts b esche rm in g ju is t o nd erg ra aft. D e N O B g eeft in o ve rw egin g g eno em de b epali n g te h e ro ve rw egen e n/o f te b epale n d at h e t c iv ie le
ko rt g edin g a lle en a an d e o rd e k a n k o m en a ls d e in fo rm atie beschik kin g n ie t to t h e t g ew enste r e sult a at le id t, w aarb ij k a n w ord en
gedacht a an h e t o pne m en v a n e en tijd svo lg ord e in d e w et.
Com men ta ar
In h a ar b rie f v a n 1 7 ja nua ri 2 017 g eeft d e N O B e en h e ld er c o m menta ar b ij d e e va lu a tie v a n d e W et D eze ntjé . B ij d it c o m menta ar h e eft
de N O B z ic h b eperk t to t v ijf p unte n w aar m et n a m e d e r e chts b esche rm in g v a n d e b ela stin g pli c htig e h e t m eest in h e t g edra ng k o m t d an
wel is . O p e en a anta l v a n d eze p unte n g a ik n a der in .
Bij d e in vo erin g v a n d e in fo rm atie beschik kin g w erd v o ora l a and acht g escho nke n a an d e in li c htin g enve rp li c htin g ( a rt. 4 7 A W R) v a n d e
bela stin g pli c htig e. D e in fo rm atie beschik kin g z ie t e chte r o ok o p d e a dm in is tr a tie pli c ht ( a rt. 5 2 A W R). H ie ra an is in d e p arle m enta ir e
geschie denis g een e nke le a and acht b este ed, z o dat d e N O B te re cht s te lt d at o p d it p unt v e el o nze ke rh e id e n o nd uid eli jk he id b esta at
(o nd erd eel 1 ). T eru g grijp en o p d e p arle m enta ir e g eschie denis e n/o f d oel e n s tr e kkin g v a n d e w et k a n n ie t, te rw ijl h e t n ie t v o ld oen a an d e
adm in is tr a tie pli c ht w el a anzie nli jk e g evo lg en h e eft v o or e en b ela stin g pli c htig e. D ie g evo lg en li jk e n d oor d e in vo erin g v a n d e
in fo rm atie beschik kin g o ok g ro te r/z w aard er te z ijn g ew ord en. A rt. 2 5, li d 3 , A W R b epaalt im mers d at b ij e en o nhe rro epeli jk e
in fo rm atie beschik kin g d e b ew ijs la st w ord t o m geke erd e n v e rz w aard . G ele t o p d e le tte rli jk e te kst v a n d e w et r a akt d ie o m ke rin g d an d e
gehe le a ansla g. V oor d e in vo erin g v a n d e in fo rm atie beschik kin g la g d at w eze nli jk a nd ers . In d e p arle m enta ir e g eschie denis b ij d e W et
aanp assin g a dm in is tr a tie ve v e rp li c htin g en ( K am ers tu kke n II, 1 988-1 989, 2 1 2 87, n r. 3 , p . 1 3 e n 1 7) u it 1 994 w as n a m eli jk o pgeno m en:
‘4 .6 . D e b ew aarv e rp li c htin g

(… ) V oorts b esta at d e v e rw achtin g d at, o ok n a in vo erin g v a n a rtik e l 5 4, c o nfo rm d e b esta and e ju ris p ru d entie , h e t n ie t v o ld oen a an e en
op d e b ela stin g pli c htig e r u ste nd e v e rp li c htin g te n a anzie n v a n e en o nd erd eel v a n d e a ansla g n ie t te n g evo lg e z a l h e bben d at o m ke rin g
va n d e b ew ijs la st p la ats vin d t te n a anzie n v a n d e g ehe le a ansla g. H et v e rw erp en v a n d e a dm in is tr a tie o p e en o nd erd eel h o eft n o g n ie t d e
bete ke ne n d at d e g ehe le w in stb ere ke nin g o nb etr o uw baar is . O m ke rin g v a n d e b ew ijs la st k a n d an u its lu ite nd te n a anzie n v a n h e t
desb etr e ffe nd e o nd erd eel p la ats vin d en.
4.7 . D e m edew erk in g b ij d e c o ntr o le
(… ) B ij to epassin g v a n d e o m ke rin g v a n d e b ew ijs la st z a l m oete n w ord en g ele t o p e en r e deli jk e v e rh o ud in g tu sse n h e tg een w aarin d e
adm in is tr a tie pli c htig e in g ebre ke is e n d e d aara an te v e rb in d en c o nse que ntie s.’
Gele t o p d eze p assa ge w as ‘in h e t v e rle den’ b ij d e s che nd in g v a n d e a dm in is tr a tie pli c ht e en p artië le o m ke rin g m ogeli jk . In d eze li jn
oord eeld e H of A m ste rd am 1 6 fe bru a ri 2 012, n r. 1 0/0 0309, N TF R 2 012/1 090, te n a anzie n v a n d e s che nd in g v a n e en a dm in is tr a tie pli c ht
vó ór d e in vo erin g v a n d e in fo rm atie beschik kin g .
In h a ar c o m menta ar h e eft d e N O B n ie t a lle en o og v o or d e r e chts b esche rm in g v a n d e b ela stin g pli c htig e, m aar o ok v o or d ie v a n e en
derd e d ie w ord t g eco nfr o nte erd m et e en in fo rm atie ve rz o ek v a n d e in sp ecte ur v a n d e b ela stin g die nst. In fe ite b esta at e r o p d it p unt g een
re chts b esche rm in g . D e d erd e w ord t n a m eli jk b evra agd d oor d e in sp ecte ur, m oet d e in fo rm atie v e rs tr e kke n e n k a n d an u ite in d eli jk n a
he t v e rs tr e kke n e en v e rz o ek to t k o ste nve rg oedin g in d ie ne n. D aarm ee k a n d e d erd e d an w eli s w aar, b ij e en o nte re cht v e rz o ek d oor d e
in sp ecte ur, d e d oor h e m g em aakte k o ste n v e rg oed k rijg en, m aar d e v e rs tr e kte in fo rm atie b li jf t v e rs tr e kt. D e e nig e m anie r o m d ie
in fo rm atie ‘v a n d e ta fe l te k rijg en’ is a ls h e t h a nd ele n v a n d e in sp ecte ur v o ld oet a an h e t ‘z o ze er in d ru is t- c rite riu m ’ ( H R 1 ju li 1 992, n r.
26.3 31, B NB 1 992/3 06 e n H R 2 0 m aart 2 015, n r. 1 3/0 3959, N TF R 2 015/1 178). H et in ro epen v a n d it c rite riu m m oet e chte r w ord en
gedaan d oor d e b ela stin g pli c htig e, z o dat d e d erd e z e lf n o g g een m ogeli jk he id h e eft. D e N O B m erk t d an o ok te re cht o p d at d eze la cune
moet w ord en o pgelo st d oor o ok d e d erd e d e m ogeli jk he id te b ie den h e t v e rz o ek v a n d e in sp ecte ur in ho ud eli jk te la te n b eoord ele n.
Daarm ee k rijg t d e d erd e e en v o lw aard ig e p ositie in d e r e chts b esche rm in g . D e o pm erk in g v a n d e N O B d at d e B ela stin g die nst n ie t
la ng er m ag s che rm en m et a rt. 6 7 A W R ( g ehe im ho ud in g sp li c ht) o m te v o ork o m en d at d e d erd e c o nta ct o pne em t m et d e b etr e ffe nd e
bela stin g pli c htig e, is n ie t m eer d an te re cht. E en d erg eli jk e g ehe im ho ud in g b esta at n ie t v o or d e d erd e e n d e B ela stin g die nst m ag d e
derd e o p d it p unt d an o ok n ie t o p h e t v e rk e erd e b een z e tte n!
Tot s lo t n o g e en o pm erk in g o ve r d e s a m enlo op tu sse n h e t c iv ie le e n fis ca le r e cht. M et d e N O B b en ik v a n m enin g d at d eze s a m enlo op
ong ew enst is . H oe k a n d e r e chts b esche rm in g v a n e en b ela stin g pli c htig e w ord en g edie nd a ls h ij e ne rz ijd s in e en fis ca le p ro ce dure d e
re chtm atig he id v a n b ijv o orb eeld e en in li c htin g enve rz o ek v a n d e in sp ecte ur a an d e o rd e k a n s te lle n e n h ij a nd erz ijd s in e en c iv ie le
pro ce dure w ord t g edw ong en o m a an h e t in li c htin g enve rz o ek te v o ld oen? G elu kkig b li jk t in m id dels d at d e c iv ie le ‘s o ep’ n ie t z o h e et
word t g egete n. In H of D en B osch ( c iv ie l) 1 5 n o ve m ber 2 016, n r. 2 00.1 89.5 92_01, w as e en e xe cutie geschil in e en K B-L uxza ak a an d e
ord e. In d eze z a ak w ild e d e S ta at o ve rg aan to t h e t in ca sse re n v a n d e d w ang so m o m dat d e b ela stin g pli c htig e n ie t z o u h e bben v o ld aan
aan h e t c iv ie le k o rtg edin g vo nnis . H et h o f o ord eeld e d at d e b ela stin g pli c htig e w él v o ld aan h a d a an h e t v o nnis c .q . a lle s in h e t w erk h a d
geste ld o m d aara an te v o ld oen e n d at d e S ta at n ie t is g esla agd in h e t le ve re n v a n h e t b ew ijs d at d it n ie t h e t g eva l z o u z ijn . D e
dw ang so m men k unne n d an o ok n ie t w ord en g eïn ca sse erd . H oew el d e b ela stin g pli c htig e u ite in d eli jk d us w ord t ‘g ere d’, z o u h e t to ch z o
moete n z ijn d at d eze r e chts b esche rm in g a l e erd er b esta at e n n ie t ‘b evo chte n’ h o eft te w ord en.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-3 55
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 4:5 5:2 7
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie