nl-NLen-GB

De door de gemachtigde verleende rechtsbijstand is niet beroepsmatig verleend

Gepubliceerd in: NTFR 2010/2617
Datum: 05-10-2010
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2010/2617 De door de gemachtigde verleende rechtsbijstand is nietberoepsmatig verleend
HofAmsterdam05oktober2010,nr.08/00941
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2008Brondocument beroepsmatige rechtsbijstand,
goede procesorde Awb-art. 8:75 Awb-art. 7:15
mr. M.H.W.N. Lammers BO0365
ECLI:NL:GHAMS:2010:BO0365
Samenvatting
Ineerste aanleg bijRechtbank Haarlem was de WOZ-waarde vande woning vanbelanghebbende ingeschil.De rechtbank heefthet
beroep gegrond verklaard ende waarde verminderd.Inhoger beroep heeftde heffingsambtenaar zijngrieventegende verminderde WOZ-waarde uiteindelijk ingetrokkenenheefthijeennieuwe griefnaar vorengebracht.De heffingsambtenaar betwistnamelijk de door de rechtbank toegekende proceskostenvergoeding.Integenstelling totbelanghebbende is hethofvanoordeeldateengoede procesorde zichinbeginselnietverzettegenhetineenlate fase vanhetgeding – nadatbelanghebbende inde procedure bijhethof verweer heeftgevoerd – naar vorenbrengenvaneennieuwe grief.Ditkananders zijnindiende wederpartijdaardoor inzijnverdediging is geschaad,maar datis inditgevalnietgesteld ofgebleken.De door de rechtbank toegekende proceskostenvergoeding voor het verschijnenter zitting vaneenderde die beroepsmatig rechtsbijstand zouhebbenverleend,is naar hetoordeelvanhethoftenonrechte toegekend.De stukkenvanhetgeding biedengeenaanknopingspunt(zoals briefpapier metdaarop zijnfunctie ofberoep,ofeenaan belanghebbende voor zijnwerkzaamhedengezondenrekening) datde gemachtigde beroepsmatig optrad.De door de gemachtigde verleende rechtsbijstand is nietberoepsmatig verleend.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Op grond vanart.8:75,lid 1,Awb komenvoor eenveroordeling inaanmerking de kostendie eenpartijredelijkerwijs heeftmoeten
maken.Hierbijgeldteendubbele redelijkheidtoets omdatnietalleende kostenzelfredelijk moetenzijn,maar ook hetmakenvande kostenals zodanig redelijk moetzijn.
Als eenbelastingplichtige zichinde bezwaar-,(hoger) beroeps- ofcassatieprocedure heeftlatenvertegenwoordigendoor een gemachtigde dankanvoor de daaraanverbondenkosteneen(forfaitaire) vergoeding wordentoegekend.Hierbijis hetvanbelang dat deze gemachtigde eenderde is die bijde vertegenwoordiging handelde inde uitoefening vanzijnberoep.Immers,op grond vanart. 8:75 Awb komtalleenberoepsmatig verleende rechtsbijstand voor vergoeding inaanmerking.
De belastingplichtige die inaanmerking wilkomenvoor eenvergoeding vande gemaakte proceskostendientnietalleenaannemelijk te makendatde aanhem verleende rechtsbijstand beroepshalve is verleend,maar moetook aannemelijk makendater kostenvande beroepsmatig verleende rechtsbijstand op hem drukkenofhebbengedrukt.
Tenaanzienvandeze laatste vraag gaatde Hoge Raad infeite uitvaneenfictie.Als eenbelastingplichtige zichheeftlaten vertegenwoordigendoor eengemachtigde die beroepsmatige bijstand heeftverleend,danwordtde forfaitaire vergoeding toegekend zonder datnog wordtonderzochtwelke kostendaarvoor werkelijk zijngemaakt(HR15 februari 1995,nr.28.205,BNB 1995/94 en1 november 1995,nr.30.720,BNB 1996/84).Ditis slechts anders indienaannemelijk is datinredelijkheid geenaanspraak op vergoeding vanproceskostenkanwordengemaakt(HR14 juli 2006,nr.42.477,NTFR2006/1011).
Indeze procedure moethetgerechtshofde vraag beantwoordenofsprake was vanberoepsmatig verleende rechtsbijstand door de verschenengemachtigde.Door de rechtbank was eenvergoeding toegekend voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.De ambtenaar betwistinhoger beroep datsprake is vanberoepsmatig verleende rechtsbijstand.Hetis vervolgens aande belastingplichtige om aannemelijk te makendatde gemachtigde die ter zitting vande rechtbank is verschenenberoepmatig rechtsbijstand heeftverleend.Hetgerechtshofoordeelt,onder verwijzing naar de gedingstukkenuitde beroepsfase,dater geenenkel aanknopingspuntis datde gemachtigde beroepsmatig optrad.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2617 Datum:25-4-2016 15:13:04
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie