nl-NLen-GB

Exploitant schoonmaakbedrijf voldoet niet aan administratieplicht: omkering bewijslast

Gepubliceerd in: NTFR 2011/328
Datum: 29-12-2010
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2011/328 Exploitantschoonmaakbedrijfvoldoetniet aan administratieplicht: omkering bewijslast
RechtbankDenHaag29december2010,nr.09/03398
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2002-2003Brondocument AWR-art. 27e
AWR-art. 52 AWR-art. 25
mr. M.H.W.N. Lammers BP0101
ECLI:NL:RBSGR:2010:BP0101
Samenvatting
Aanbelanghebbende,die eenschoonmaakbedrijfexploiteert,is naar aanleiding vaneenboekenonderzoek eennaheffingsaanslag
loonbelasting meteenvergrijpboete van50% opgelegd.Volgens de inspecteur is er zwartloonuitbetaald.Ingeschilis ofde naheffingsaanslag envergrijpboete terechtzijnopgelegd.De rechtbank oordeeltdatzowelde urenstatenals de kasadministratie essentiële onderdelenvormenvande administratie vanbelanghebbende.Nude kasadministratie nietvoldoetaande daaraante stellen eisenener voorts urenstatenontbreken,vertoontde administratie vanbelanghebbende dusdanig ernstige gebrekendatdeze nietals basis kandienenvoor de berekening vande door hem over die jarenverschuldigde loonheffing.De rechtbank concludeertdanook tot omkering vande bewijslast.Belanghebbende heeftnietaangetoond datde naheffingsaanslag nietinstand kanblijven.De inspecteur heeftvoorts eenredelijke schatting gemaaktvande verschuldigde belasting.De rechtbank vermindertnog welde vergrijpboete met 15% omdatde naheffingsaanslag metomkering vande bewijslastis vastgesteld.Voorts pastde rechtbank nog eenvermindering van 15% toe inverband metoverschrijding vande redelijke termijn.
(Beroep gegrond.)
Commentaar 1.Omkeringvandebewijslast
De wijze waarop eenadministratie vaneenonderneming moetwordeningericht,is afhankelijk vande aard ende omvang vandie onderneming.Als de administratie nietinorde is,kanditleidentotomkering enverzwaring vande bewijslast.
Voor hetverwerpenvande administratie zijnernstige gebrekennodig.Inde praktijk blijktdatde hoogte vanhetbrutowinstpercentage, ernstige gebrekeninde boekhouding ofeennegatief/te laag beschikbaar ‘netto privé’ redenenkunnenzijnom de administratie te verwerpen.Normaliter zalde rechter slechts bijtwee vandeze drie indicatorenbeslissenom de administratie te verwerpen.Is één indicator echter zo overduidelijk aanwezig,bijvoorbeeld zeer ernstige gebrekeninde administratie,dankande rechter ook metslechts éénindicator de administratie verwerpen.
Inditgevaloordeeltde rechtbank datde administratie vande belastingplichtige op twee puntennietaande daaraante stelleneisen voldoet.
Inde eerste plaats verwijstde rechtbank naar hetontbrekenvanurenstateninde administratie.Deze urenstatenzijninde ogenvande rechtbank essentieelvoor hetvaststellenvande hoogte vanhetloonvande werknemers.De rechtbank is danook vanoordeeldat dergelijke urenstatenonderdeelvande administratie haddenmoetenvormen.De belastingplichtige heeftverklaard datdergelijke urenstateninzijnadministratie aanwezig zijn.De controlerend ambtenaar heeftdeze urenstatenbijzijncontrole echter nietaangetroffen. De belastingplichtige heeftdeze urenstatenook nietovergelegd.Ditbrengtde rechtbank tothetoordeeldatde belastingplichtige niet aannemelijk heeftgemaaktdater urenstateninde administratie warenopgenomen.
Tentweede verwijstde rechtbank naar de gebrekendie zijnaangetroffeninde kasadministratie.Deze gebrekenheeftde belastingplichtige niet,althans onvoldoende weersproken,aldus de rechtbank.
Op basis vandeze twee constateringenconcludeertde rechtbank totomkering enverzwaring vande bewijslast.Hetis vervolgens aan de belastingplichtige om overtuigend aante tonendateninhoeverre de naheffingsaanslag onjuistis vastgesteld.De rechtbank is van oordeeldatde belastingplichtige indie bewijslastnietis geslaagd.
2.Vergrijpboeteenomkeringvandebewijslast
Aande belastingplichtige is ook eenvergrijpboete opgelegd.Bijde beoordeling vandeze vergrijpboete dientde rechtbank er rekening mee te houdendatde belastingheffing is vastgesteld mettoepassing vande omkering enverzwaring vande bewijslast.Om hieraante voldoen,pastde rechtbank inditgevaleenkortingspercentage toe op de opgelegde vergrijpboete.Hetis echter de vraag ofde rechtbank hiermee voldoende rechtdoetaanHR18 januari 2008,nr.41.832,NTFR2008/157.
Inzijnconclusie van28 oktober 2009,nr.09/00252,NTFR2009/198 geeftA-GIJzermanaanhoe – naar aanleiding vanHR18 januari 2008 – inzijnogenomgegaanmoetwordenmetde bestuurlijke boete ende omkering vande bewijslast.De advocaat-generaalis van mening datvoor de bepaling vande hoogte vande boete moetwordenuitgegaanvande materiële belastingschuld zoals die zouzijn vastgesteld zonder omkering vande bewijslast.Op die materiële belastingschuld dientvervolgens de boete te wordenbepaald die geziende mate vanverwijtbaarheid ende overige omstandighedenpassend engebodenis.
Als deze uitleg wordttoegepastop hetonderhavige oordeelvande rechtbank,danis slechts éénconclusie mogelijk.Hetoordeelvande

rechtbank kanindatgevalnietinstand blijven.De rechtbank heeftimmers nietde materiële belastingschuld zonder omkering vande bewijslastvastgesteld endaarop eenvergrijpboete gebaseerd,maar volstaanmethetgevenvaneenkorting op de opgelegde vergrijpboete.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-328 Datum:28-4-2016 13:18:49
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie