nl-NLen-GB

Gebrekkige rechtbankuitspraak vernietigd en zaak teruggewezen door hof

Gepubliceerd in: NTFR 2012/490
Datum: 24-01-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2012/490 Gebrekkige rechtbankuitspraak vernietigd en zaak teruggewezen door hof
HofArnhem24januari2012,nr.10/00509 HofArnhem24januari2012,nr.10/00510 HofArnhem24januari2012,nr.10/00511
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2009Brondocument Awb-art. 8:61
Awb-art. 8:67
mr. M.H.W.N. Lammers BV2726
ECLI:NL:GHARN:2012:BV2726
Samenvatting
Belanghebbende is inde lokale heffingenbetrokken.Na bezwaar heefthijberoep bijRechtbank Zutphenaangetekend.De rechtbank
heeftbelanghebbende inhetongelijk gesteld.Inhoger beroep klaagtbelanghebbende onder meer erover dathijnietis uitgenodigd voor eenzitting.Hethofconstateertdatde mondelinge uitspraak nietvermeldtwanneer de mondelinge behandeling is gehoudennochwie daarbijaanwezig waren.Voorts ontbreekteenproces-verbaalvande griffier.Gelethierop,concludeerthethofdatnietkanworden vastgesteld dathetonderzoek ter zitting heeftplaatsgevondeninovereenstemming metde wettelijke bepalingendaaromtrentenmetde beginselenvaneengoede procesvoering.Daarom vernietigthethofde uitspraak enwijstde zaak terug naar de rechtbank.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Art.8:67 Awb bepaaltdatde rechter eenmondelinge uitspraak kandoenendatdaarinde beslissing ende grondenvoor de beslissing
moetwordenvermeld.Verschijnteenbelastingplichtige nietter zitting,dankande rechter zichniettotdeze twee items beperken.
De Hoge Raad is namelijk vanoordeeldatde mondelinge behandeling voor de rechter inbelastingzakencentraalstaatenvan essentieelbelang is.Art.8:37,lid 1,Awb schrijftdanook voor datde uitnodiging voor de zitting aangetekend/metontvangstbevestiging moetwordenverzonden.Verschijnteenpartijnietop de zitting danmoetinde uitspraak de feitenwordenopgenomenwaaruitblijktdat de uitnodiging voor de zitting op regelmatige wijze tijdig op hetdesbetreffende adres is aangeboden.De enkele vaststelling datde betrokkenpartijcorrectis opgeroepen,is dus nietvoldoende (zie HR11 oktober 2000,nr.33.540,NTFR2000/1776,HR5 september 2003,nr.38.604,NTFR2003/1507,HR9 januari 2004,nr.38.757,NTFR2004/50 enHR21 maart2003,nr.37.970,NTFR2004/705 ennr.37.971,NTFR2004/706).
Inditgevalheeftde rechtbank inde uitspraak niets opgemerktover wanneer de mondelinge behandeling heeftplaatsgevonden,noch datde belastingplichtige daarvoor op regelmatige wijze is opgeroepen.Hethofheeftde uitspraak vande rechtbank danook terecht vernietigd ende zaak teruggewezennaar de rechtbank voor eenhernieuwde behandeling.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-490 Datum:25-4-2016 14:01:47
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie