nl-NLen-GB

Gebruik van verkregen bewijsmiddelen toelaatbaar

Datum: 18-02-2014
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2014/1409 Gebruik van verkregen bewijsmiddelen toelaatbaar
HofDenHaag18februari2014,nr.12/00520 HofDenHaag18februari2014,nr.12/00521 HofDenHaag18februari2014,nr.12/00522
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2001 t/m 2003Brondocument behoorlijk handelende
overheid, boete, FIOD, hennepkwekerij, ongeoorloofde druk, onrechtmatig verkregen bewijs, strafvervolging, una via-beginsel
AWR-art. 47 Awb-art. 3:40 AWR-art. 67e AWR-art. 67o AWR-art. 76 AWR-art. 67d
mr. I.R.J. Thijssen
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2014:473
Samenvatting
De douane heeftbijeendoorzoeking vaneendoor belanghebbende gehuurde opslagboxeenadministratie eneengrootbedrag aan
contantenaangetroffen.Naar aanleiding daarvanis eenstrafrechtelijk onderzoek gestartinhetkader waarvanbelanghebbende stelselmatig is geobserveerd door de FIOD enhennepkwekerijenzijnaangetroffenindoor hem gehuurde panden.Inhetstrafrechtelijke trajectis gerekwireerd totvrijspraak omdatvoor de doorzoeking geenbevoegdheid bestond enhetop grond daarvanverkregenbewijs daarom onrechtmatig was.De inspecteur heeftop basis vandoor belanghebbende bijde FIOD afgelegde verklaringen (navorderings)aanslagenopgelegd.Hethofheeftdeze instand gelaten.Over de handelwijze vande FIOD kanvolgens hethofniet wordengeoordeeld datdie zozeer indruisttegenhetgeenvaneenbehoorlijk handelende overheid mag wordenverwacht,dathet gebruik vanhetbewijsmateriaaldatis verkregeninhetkader vande observatie onder alle omstandighedenontoelaatbaar moetworden geacht.Hethofkomtook niettotde conclusie datdoor politie en/ofFIOD ongeoorloofde druk op belanghebbende is uitgeoefend.De afgelegde verklaringenmogenals bewijsmiddelwordengebruikt.Hetberoep op hetuna via beginselfaalt.Enkelvoudige belasting is geenstrafenvergrijpboetenzijnnietopgelegd.Vaneendubbele bestraffing ter zake vanhetzelfde feitencomplexis geensprake,aldus hethof.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
De wetsteltnagenoeg geengrenzenaande informatiebronnenwaarvande inspecteur gebruik mag maken.Zo mag bewijsmateriaaldat
door de overheid is verkregenals gevolg vanonrechtmatig handelenineenstrafrechtelijk onderzoek inbeginselwordengebruiktineen belastingzaak.Pas wanneer bewijsmateriaalineenstrafrechtelijk onderzoek is verkregenop eenwijze die zozeer indruisttegen hetgeenvaneenbehoorlijk handelende overheid mag wordenverwacht,is hetgebruik daarvanals bewijs onder alle omstandigheden ontoelaatbaar (HR1 juli 1992,nr.26.331,BNB 1992/306).HofDenHaag komtaande hand vandeze jurisprudentie totde conclusie dat inhetonderhavige gevalhetdoor de FIOD onrechtmatig verkregenbewijs gebruiktmag wordendoor de inspecteur. InhetbijHofDenHaag voorliggende gevalis hetevenwelnietzozeer de FIOD die zijn(opsporings)bevoegdhedenineenstrafrechtelijk onderzoek te buitenis gegaan,maar zijnhetde controleambtenarenvande Belastingdienst/Douane die hun(controle)bevoegdhedente buitenzijngegaandoor onbevoegd (instrijd metart.12 DW) eendoor belanghebbende gehuurde opslagruimte te openenente doorzoeken.Indeze opslagruimte werd echter niets aangetroffendatduidde op enige schending vandouanevoorschriften,maar werd weleenadministratie gevondeneneenbedrag van€ 216.900 incontanten.Inde administratie werdenaanwijzingengevondendat belanghebbende betrokkenzouzijn(geweest) bijhennepkwekerijen.De douaneambtenarenhebbenvervolgens de FIOD daarover geïnformeerd die op hunbeurteenstrafrechtelijk (vervolg)onderzoek hebbeningesteld.
Zonder de onrechtmatige doorzoeking vande opslagruimte door (controle)ambtenarenvande Belastingdienst/Douane was er nimmer eenstrafrechtelijk onderzoek ingesteld door (opsporings)ambtenarenvande FIOD enbijgevolg is ook de daaruitvoortgevloeide informatie als onrechtmatig te beschouwen,aldus de officier vanjustitie die inde strafprocedure totvrijspraak requireert.De inspecteur enhethoflatenzichdeze vruchtenvande vergiftigde boom echter goed smaken,maar gaaner mijns inziens aanvoorbijdathetde inspecteur zelfwas die de boom heeftvergiftigd.Voor informatie die eeninspecteur zelfonbevoegdelijk ofanderszins op ontoelaatbare wijze verkrijgt,geldenstrengere criteria danwanneer eenander overheidsorgaaninformatie onbevoegdelijk heeftverkregen.Op deze omstandigheid is hethofnietingegaanendathad wellichttoteenandere uitkomstkunnenleiden.
Hetuit1992 stammende criterium ‘verkregenop eenwijze die zozeer indruisttegen(…)’ is overigens geformuleerd ineentijd waarin onrechtmatig verkregenbewijs veelvuldig werd uitgesloteninstrafrechtelijke procedures.Als gevolg vande latere invoering vanart. 359a Sv.is onrechtmatig verkregenbewijs instrafprocedures nietonder alle omstandighedenmeer uitgeslotenenis hetde vraag ofde

uit1992 stammende leer vande belastingkamer vande Hoge Raad nog steeds onverkortgeldt.Naar overtuiging vanDe BontenSitsen zouals gevolg vande gewijzigde rechtsregels inhetstrafrechtthans als uitgangspuntkunnenwordengeformuleerd,dateen strafrechtelijke bewijsuitsluiting impliceertdatde handelwijze vande autoriteitenzozeer indruisttegenhetgeenmag wordenverwacht, dathetbewijs ook fiscaalrechtelijk dientte wordenuitgesloten(zie G.J.M.E.de BontenJ.M.Sitsen,‘Tour d’horizonfiscaalstrafrecht anno 2013’,TFB 2014/02).
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1409 Datum:15-4-2016 10:43:44
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie