nl-NLen-GB

Geen aangifte gedaan: omkering bewijslast

Datum: 19-12-2013
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2014/939 Geen aangifte gedaan: omkering bewijslast
Hof Den Bosch19december2013,nr.13/00241
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2007Brondocument bewijslastverdeling, passend
en geboden, redelijkheid
AWR-art. 27e
mr. I.R.J. Thijssen
Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2013:6110
Samenvatting
Belanghebbende is aanmerkelijkbelanghouder vaninNederland gevestigde vennootschappenengenietloonter zake vaninNederland
verrichte arbeid.De stelling vanbelanghebbende dathijinBulgarije woonde ennietaangifteplichtig was,faalt.Nubelanghebbende de aanhem uitgereikte aangifte nietbinnende gestelde termijnheeftingediend,rustop hem de lastte bewijzendateninhoeverre de aanslag onjuistis.Belanghebbende slaagtnietindatbewijs ende aanslag is redelijk.De verzuimboete blijftinstand.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Wanneer eenbestuursrechter ervoor kiestom onmiddellijk na hetsluitenvanhetonderzoek ter zitting mondelinge uitspraak te doen,
moethijdaarbijtevens vermeldenbinnenwelke termijneenrechtsmiddelkanwordenaangewend (art.8:67,lid 5,Awb).Vandeze mondelinge uitspraak wordtvervolgens eenproces-verbaalopgemaakt,datbinnentwee wekenna hetdoenvande mondelinge uitspraak aanpartijenwordttoegezonden(art.8:79,lid 1,Awb).De vraag die daarbijkanwordengesteld,is op welk momentde hogerberoepstermijngaatlopen:de dag na de mondelinge uitspraak ofde dag na de verzending vanhetproces-verbaal? De Hoge Raad heeftzichnog nietexplicietover deze kwestie uitgelaten,maar inde onderhavige uitspraak oordeeltHofDenBosch– innavolging vanzijnuitspraak van5 december 2013 (nr.12/00297,NTFR2014/545,metcommentaar vanSteenman) – datde hogerberoepstermijn reeds aanvangtop de dag ná de mondelinge uitspraak vande rechtbank.DitoordeelvanHofDenBoschwijktafde overige hoogste bestuursrechters (ABRvS enCRvB) enhetis de vraag welke opvatting de Hoge Raad – die alenige tijd openlijk harmonisatie nastreeft metde beslissingenvanoverige bestuursrechters – uiteindelijk erop zalnahouden.
Eenander aspectinde onderhavige procedure betreftde stelling vanbelanghebbende dathijnietbelastingplichtig was enbijgevolg ook nietverplichtwas om (tijdig) gevolg te gevenaande hem toegezondenuitnodiging tothetdoenvanaangifte.Eenuitnodiging om aangifte te doen,is evenwelgeenvrijblijvende aangelegenheid:iedereendie wordtuitgenodigd tothetdoenvanaangifte is vervolgens verplichtdaaraangevolg te geven.Die verplichting bestaatook als de genodigde nietbelastingplichtig is.Welkaneengenodigde die op redelijke grondenmeentniet-belastingplichtig te zijnermee volstaanhetaangiftebiljetoningevuld terug te sturen,mits hijdaarbij uitdrukkelijk engemotiveerd aangeeftwaarom hijmeentniet-belastingplichtig te zijn(HR27 maart1996,nr.31.209,BNB 1996/273). Alsdantrefthem niethetverwijtdathijnietde vereiste aangifte heeftgedaan.Indiende inspecteur hetvervolgens nieteens is metde genodigde,kanopnieuweenaangiftebiljetwordenuitgereikt(HR26 augustus 1998,nr.33.687,BNB 1998/350).Als de genodigde – zoals inhetonderhavige geval– geenenkel(tijdig) gevolg geeftaande uitnodiging om aangifte te doen,danleidtdattotomkering van de bewijslastenzalbelanghebbende uiteindelijk moetenaantonendathijnietbelastingplichtig is.Enindatbewijs zaleen belanghebbende – netzoals inhetonderhavige geval– veelalnietslagen.
[1]Igor Thijssenis verbondenaanKanPiek Fiscale Advocatuur te Amsterdam
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-939 Datum:14-4-2016 14:44:35
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie