Geen boete als ondanks herhaald verzoek het aangiftebiljet niet wordt uitgereikt

  

Geen boete als ondanks herhaald verzoek het aangiftebiljet niet wordt uitgereikt

Datum: 01-01-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/537 Geen boete als ondanks herhaald verzoek het aangiftebiljetnietwordtuitgereikt
RechtbankLeeuwarden10september2009,nr.08/01307
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2004Brondocument AWR-art. 67f
WBRV-art. 17
mr. I.R.J. Thijssen BL1642
ECLI:NL:RBLEE:2009:BL1642
Samenvatting
Belanghebbende drijftsinds augustus 2004 eenonderneming.Aanhaar is eenaangiftebiljetloonbelasting voor hetvierde kwartaal
2004 uitgereikt,maar voor de maandenaugustus enseptember 2004 heeftzij,ondanks herhaaldelijk verzoek,nimmer eenaangiftebiljet ontvangen.De inspecteur heeftaanbelanghebbende over voormelde twee maandeneennaheffingsaanslag loonbelasting alsook een boete opgelegd wegens hetnietbetalenvande verschuldigde loonbelasting.Belanghebbende vechtde boete aan.
Op grond vande stukkenachtde rechtbank nietaannemelijk datbelanghebbende aande inspecteur bewustinformatie over en/ofde betaling vande verschuldigde belasting heeftwillenonthouden.De rechtbank overweegtdathetnietbetalenvande loonbelasting zijn oorzaak vond inhet,ondanks herhaaldelijke verzoeken,nietuitreikenvaneenaangiftebiljetenhetdaardoor ontbrekenvaneen betalingskenmerk,zonder welk kenmerk,blijkens de gepubliceerde informatie vande Belastingdienst,betaling nietmogelijk is.Ditleidt de rechtbank tothetoordeeldatbelanghebbende nieteenzodanig ernstig verwijtkanwordengemaaktdatsprake is vangrove schuld. (Beroep gegrond.)
Commentaar
Ineenideale wereld draagteenwerkgever de door hem ingehoudenloonbelasting afaande ontvanger,terwijlhijgelijktijdig aangifte
doetbijde inspecteur.Hoeweldeze aangifteverplichting endeze afdrachtverplichting afzonderlijke verplichtingenzijn,verkeerde de werkgever inhetonderhavige geval– envolgens de rechtbank terecht– inde veronderstelling datafdrachtzonder (reguliere) aangifte
onmogelijk was.De rechtbank oordeelde danook datgeensprake was vangrove schuld ter zake vanhetnietbetalenvande afte dragenloonbelasting envernietigde de door de inspecteur opgelegde vergrijpboete.Opvallend indeze procedure was datde inspecteur zicher nietvanheeftkunnenweerhoudenom – inweerwilvanhetgeenook de staatssecretaris heeftverkondigd inzijnbesluit 25 augustus 2008 (DGB 2008-03325U,NTFR2008/1671) – hetstandpuntinte nemendatde vergrijpboete alsnog instand zoumoeten blijvenomdatde werkgever nietalsnog eensuppletieaangifte had ingediend.In2004 bestond er voor de loonbelasting geenwettelijke verplichting tothetdoenvaneensuppletieaangifte enkondus ook geenboete wordenopgelegd indieneenwerkgever vaneen suppletieaangifte had afgezien(zie hierover P.Fortuin,‘Nietdoenvansuppletieaangifte:welofgeenboete?’,NTFR2009/1983).
Thans bestaater nog steeds geensuppletieverplichting,maar metingang van1 januari 2006 bestaater insommige gevallenweleen
correctieverplichting voor eenwerkgever.Op hetmomentdateenwerkgever constateertdathijinde afgelopenvijfjareneenonjuiste of onvolledige aangifte heeftgedaan,dienthijgelijktijdig metzijneerstvolgende aangifte loonbelasting eencorrectieberichtinte sturen(art.
28a WetLB 1964).Vervolgens dientde werkgever de achterstallige loonbelasting,gelijktijdig metde op die eerstvolgende aangifte af te dragenloonbelasting,alsnog te betalen(art.28a,lid 6,WetLB 1964).Hetfeitdater destijds te weinig oflaatis betaald (endus niet
was voldaanaande afdrachtverplichting),wordtdoor hetcorrectieberichtvande werkgever – ofbeter gezegd:door de daarmee samenhangende betaling – nietgeheeld.Maar wanneer hetcorrectieberichttevens kanwordenaangemerktals eenvrijwillige
verbetering is zoweleenverzuimboete (art.28b,lid 4,WetLB 1964 jo.art.67b AWR) als eenvergrijpboete (art.67nAWR) nietaande orde.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-537 Datum:11-4-2016 16:35:18
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op