nl-NLen-GB

Geen grond voor naheffing nu omzetbelasting was betaald

Datum: 26-11-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/2757 Geen grond voor naheffing nu omzetbelasting was betaald
Hoge Raad26november2010,nr.09/03340
Brondocument Aanverwanteliteratuur
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
2006
AWR-art. 20 Wet BRV-art. 17
Auteur BNB LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen 2011/55
BN7172
ECLI:NL:PHR:2010:BN7172 ECLI:NL:HR:2010:BN7172
Samenvatting
Belanghebbende heefttijdig eenverbeterde aangifte gedaanvande omzetbelasting over hetjaar 2006 van€ 15.821.Belanghebbende
heeftditbedrag overgemaaktaande ontvanger.Hetbedrag is op 30 maart2007 door de ontvanger ontvangen.De ontvanger heeftop 5 april2007 echter opdrachtgegevenhetbedrag van€ 15.821 terug te stortenop de rekening vanbelanghebbende.Hetbedrag is op 13 april2007 door belanghebbende ontvangen.Vervolgens heeftde inspecteur metdagtekening 25 april2007 aanbelanghebbende eennaheffingsaanslag opgelegd.Volgens HofAmsterdam (NTFR2009/1714) ende Hoge Raad tenonrechte.Nubelanghebbende de omzetbelasting heeftbetaald,is er voor naheffing geengrond.Datde ontvanger hetbedrag heeftterugbetaald,is geenrechtvaardiging voor hetopleggenvande naheffingsaanslag.
Feiten
3.1.Belanghebbende heeftna aanvankelijk aangifte te hebbengedaanvaneenaanhaar terug te gevenbedrag van€ 3.295 aan
omzetbelasting nog binnende haar (kennelijk door verleend uitstel) voor hetdoenvanaangifte gegeventermijnbijverbeterde aangifte bijde Inspecteur melding gemaaktvaneenover hetjaar 2006 verschuldigd bedrag van€ 15.821.Belanghebbende heeftditbedrag overgemaaktnaar de rekening vande Ontvanger.Hetis op 30 maart2007 door de Ontvanger ontvangen.De Ontvanger heeftop 5 april 2007 opdrachtgegevenditbedrag terug te stortenop de bankrekening vanbelanghebbende.Hetbedrag is op 13 april2007 door belanghebbende ontvangen.Op 25 april2007 is aanhaar eennaheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van€ 19.116,bestaande uit voormelde bedragenvan€ 15.821 en€ 3.295.
Geschil
3.2.Voor hetHofwas ingeschilofde naheffingsaanslag voor watbetrefthetbedrag van€ 15.821 terechtis opgelegd.HetHofheeftaan
de vaststaande feitende gevolgtrekking verbondendatde abusievelijk enbuitende wilvanbelanghebbende om verrichte terugbetaling vanhetbedrag van€ 15.821 nietkanbewerkstelligendatzijinde zinvanartikel20,lid 1,vande Algemene wetinzake rijksbelastingen de verschuldigde belasting nietheeftbetaald.De naheffingsaanslag is wathetbedrag van€ 15.821 betreftdanook tenonrechte opgelegd,aldus hetHof.
Rechtsoverwegingen
3.3.Hetmiddel,datzichtegenditoordeelricht,faalt.Uithetgeenhiervoor in3.1 is vermeld,volgtdatbelanghebbende – door de
bijschrijving op 30 maart2007 vanhetbedrag van€ 15.821 op de rekening vande Ontvanger – de omzetbelasting die zijover hetjaar 2006 had te voldoen,heeftbetaald.Voor naheffing vanditbedrag bestond dus geengrond.HetHofheeftvoorts metjuistheid en voldoende gemotiveerd geoordeeld datinde gegevenomstandighedeninde terugbetaling door de Ontvanger geenrechtvaardiging voor de oplegging vande naheffingsaanslag kanwordengevonden(vergelijk HR13 augustus 2010,nr.09/00018,LJN:BN3840, 09/00019,LJN:BN3847,en09/00020,LJN:BN3849 (NTFR2010/2011,NTFR2010/2012,NTFR2010/2013,red.)). (Volgtongegrondverklaring.)
Commentaar
Na de recente arrestenvan26 november 2010 (NTFR2010/2011,NTFR2010/2012,NTFR2010/2013) is hetonderhavige arrest
weinig verassend te noemen.Wanneer eenbelastingplichtige de door hem verschuldigde omzetbelasting op aangifte heeftbetaald en ditbedrag abusievelijk door de ontvanger weer wordtteruggestortop de rekening vanbelanghebbende,dankandatbedrag nietmeer op grond vanart.20 AWRwordennagehevenomdatde verschuldigde belasting nietzouzijnbetaald.Menkanimmers nietzeggendat iemand nietheeftbetaald,als hijwèlheeftbetaald.De enige weg voor de ontvanger om hetteruggestorte bedrag bijbelanghebbende terug te halenis door hetinstellenvaneenvordering wegens onverschuldigde betaling bijde civiele rechter.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2757 Datum:11-4-2016 15:05:15
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers.

Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie