nl-NLen-GB

Geen integrale vergoeding van proceskosten bij onzorgvuldig opgelegde informatiebeschikking

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1426
Datum: 21-06-2018
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/1 426
Geen in te gra le v erg oedin g v an p ro ce sk oste n b ij o n zo rg vu ld ig o pgele gde
in fo rm atie besch ik kin g; R ech tb an k N oord -N ederla n d, n r. A W B - 1 7 _ 1 583
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2016
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k N oord -N ederla n d 3 m ei 2 018, n r. 1 7/1 583
Tre fw oord en
verg aan de o nzo rg v uld ig h eid
Wetsa rtik ele n
Awb
AW R - a rt. 4 7
AW R - a rt. 5 2a
Aute ur
mr. M .H .W .N .
Lam mers
[1 ]
Public atie datu m N TFR
21-6 -2 018
Afle v erin gsn um mer
25
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:R BN NE:2 018:1 587
Sam en va ttin g
A an b ela n gh eb ben de is e en in fo rm atie b esc h ik kin g o pgele gd n aar a an le id in g v an e en o nderz o ek n aar d e a an vaard baarh eid v an d e
w ille k eu rig e a fs c h rij v in g o p z eesc h ep en . I n h et k ad er v an d it o nderz o ek z ij n v erk la rin gen a fg ele gd o ver h et o ntb re k en v an e en
tim ech arte r-c o ntr a ct v an h et s c h ip w aaro ver w ille k eu rig w ord t a fg esc h re v en . I n d e b ezw aarfa se is d e in fo rm atie b esc h ik kin g
in getr o kken . H et v erz o ek o m in te gra le k oste n verg o ed in g is a fg ew ezen . E r is w el e en f o rfa it a ir e k oste n verg o ed in g to egek en d. I n
bero ep is in g esc h il o f b ela n gh eb ben de r e ch t h eeft o p v erg o ed in g v an d e g em aak te in te gra le k oste n in d e b ezw aar- e n b ero ep sfa se .
D e r e ch tb an k o verw eegt d at o p g ro nd v an a rt. 5 2a A W R in d e in fo rm atie b esc h ik kin g d ie n t te w ord en o pgen om en w elk e v an d e in
het a rtik el g en oem de v erp lic h tin gen n ie t z ij n n agek om en . I n d e in fo rm atie b esc h ik kin g is d it o nvold oen de n au w keu rig o m sc h re v en .
D aarn aast s ta at in d e in fo rm atie b esc h ik kin g te n o nre ch te n ie t e en te rm ij n o m a ls n og d e g ev ra agd e ( ju is te ) in fo rm atie te v ers tr e k ken .
V erd er is in d e in fo rm atie b esc h ik kin g g este ld d at e r o nju is te in fo rm atie is v ers tr e k t, m aar n ie t d at d it o pzette lij k is g ed aan . D e
besc h ik kin g is o m d ie r e d en te n o nre ch te a fg egev en w egen s h et n ie t n ak om en v an d e v erp lic h tin gen in a rt. 4 7 A W R. D e r e ch tb an k
co nclu deert d at d e in fo rm atie b esc h ik kin g in houdelij k o nju is t is g ew eest. T en a an zie n v an d e v ra ag o f in v erg aan de m ate
onzo rg v uld ig is g eh an deld b ij h et o ple ggen v an d e in fo rm atie b esc h ik kin g o verw eegt d e r e ch tb an k d at d e b esc h ik kin g r a u w elij k s is
opgele gd e n d at n ie t s p ra k e is g ew eest v an d e n orm aal v an d e in sp ecte u r te v erw ach te n z o rg v uld ig h eid . V oor h et v ero ord ele n v an d e
in sp ecte u r in d e p ro cesk oste n in a fw ij k in g v an h et f o rfa it a ir e ta rie f d ie n t e ch te r in v erg aan de m ate o nzo rg v uld ig te z ij n g eh an deld e n
daarv oor a ch t d e r e ch tb an k o nvold oen de f e it e n e n o m sta n dig h ed en a an gev oerd .
(B ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
O p g ro nd v an a rt. 2 , lid 1 , B PB is h et u it g an gsp unt d at p ro cesk oste n v oor r e ch ts b ij s ta n d o p f o rfa it a ir e b asis w ord en v erg o ed . O p
gro nd v an a rt. 2 , lid 3 , B PB k an d aar in b ij z o ndere o m sta n dig h ed en v an w ord en a fg ew ek en . V olg en s d e H oge R aad is v an e en
bij z o ndere o m sta n dig h eid s p ra k e in die n h et b estu urs o rg aan h et v erw ij t tr e ft d at h et e en b esc h ik kin g o f u it s p ra ak g eeft r e sp ectie v elij k
doet o f in r e ch te h an dhaaft, te rw ij l o p d at m om en t d uid elij k is d at d ie b esc h ik kin g o f u it s p ra ak in d e d aarte gen g este ld e p ro ced ure
geen s ta n d z al h ouden ; h et z o gen oem de h an dhav en te gen b ete r w ete n in . V oorts is in v erg aan de m ate o nzo rg v uld ig h an dele n
ev en een s e en b ij z o ndere o m sta n dig h eid .
D e r e ch te r s te lt e ch te r n ie t a l te h oge e is e n a an in sp ecte u rs . N ie t v aak w ord t d e in sp ecte u r v ero ord eeld to t b eta lin g v an a fw ij k en de
pro cesk oste n o m dat z ij n o nju is te s ta n dpunte n te gen b ete r w ete n in z o uden z ij n g en om en . N ie t s n el v in dt e en r e ch te r d at
onzo rg v uld ig h ed en e rg g en oeg z ij n o m e en h ogere v erg o ed in g to e te k en nen . Z o o ok in d e o nderh av ig e p ro ced ure . Z élf s n a in te rn
bera ad o ver ( h et n em en v an ) d e in fo rm atie b esc h ik kin g v olg t f o ut n a f o ut n a f o ut. A fw ij k en v an h et ‘ fo oie n beslu it ’ z o u n aar m ij n
m en in g h ie r d an o ok g ere ch tv aard ig d z ij n .
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-1 426
«

Datu m : 1 2-7 -2 018 1 2:5 6:2 3
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie