nl-NLen-GB

Geen matiging van forfaitaire kostenvergoeding hoorzitting bezwaar.

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018/273
Datum: 01-02-2018
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/2 73
Geen m atig in g v an f o rfa it a ir e k oste n verg oedin g h oorzit tin g b ezw aar; G ere ch ts h of 's -
Herto gen bosch , n r. 1 5/0 1350
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2014
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of ’ s-H erto gen bo sc h 1 6 n ovem ber 2 017, n r. 1 5/0 1350
Tre fw oord en
sa m en han g, b ijz o ndere o m sta n dig h eden , p un te n sy ste em
Wetsa rtik ele n
Awb
BPB - a rt. 2
Aute ur
mr. M .H .W .N .
Lam mers
[1 ]
Public atie datu m N TFR
1-2 -2 018
Afle v erin gsn um mer
5
ECLI
ECLI:N L:G H SH E:2 017:4 893
Sam en va ttin g
E en g em ach tig d e h eeft v oor d iv ers e c lië n te n , w aaro nder b ela n gh eb ben de, b ezw aars c h rif te n te gen d e a an h en g egev en W OZ-
besc h ik kin gen in ged ie n d. D e b ezw aars c h rif te n b etr e ffe n in to ta al 3 62 W OZ-b esc h ik kin gen v an n ie t- w onin gen e n v ers c h ille n de
so orte n e n ty pen w onin gen . I n d eze z ak en h eb ben , v erd eeld o ver z es d agen , h oorz it tin gen p la ats g ev onden . H et b ezw aar in d e z aak
van b ela n gh eb ben de is g egro nd v erk la ard . B ij d e u it s p ra ak o p b ezw aar h eeft d e h effin gsa m bte n aar e en k oste n verg o ed in g to egek en d
van €  2 44 v oor h et in die n en v an h et b ezw aars c h rif t e n €  3 0 v oor d e h oorz it tin g. D e r e ch tb an k h eeft d e v erg o ed in g v oor d e
hoorz it tin g o p h et f o rfa it a ir e b ed ra g v an €  2 44 g este ld . D e h effin gsa m bte n aar g aat in h oger b ero ep e n s te lt z ic h n ad er o p h et
sta n dpunt d at d e k oste n verg o ed in g b etr e ffe n de d e h oorz it tin g €  1 25 ( 3 0 m in ute n o p b asis v an e en u urta rie f v an €  2 50) d ie n t te
bed ra gen . H et h of o ord eelt d at e r g een r e d en en z ij n o m a f te w ij k en v an h et f o rfa it a ir e b ed ra g v an €  2 44 v oor d e h oorz it tin g. D e
vers c h ille n de z ak en v erto nen g een o f o nvold oen de ( in houdelij k e) s a m en han g, w aard oor d e m et b etr e k kin g to t d e h oorz it tin g
verric h te w erk zaam hed en v an d e g em ach tig d e v an b ela n gh eb ben de g een u nif o rm k ara k te r h eb ben g eh ad e n z ij n a fg este m d o p d e
bij z o nderh ed en v an e lk e z aak . D e g em ach tig d e h eeft g em otiv eerd u it e en gezet d at h et m et d e h oorz it tin g g em oeid e tij d sb esla g v eel
gro te r is g ew eest d an d e 3 0 m in ute n w aarv an d e h effin gsa m bte n aar is u it g egaan . H et h of a ch t v oorts a an nem elij k d at v oor e lk e z aak
m et h et o og o p d e te h ouden h oorz it tin g s u bsta n tië le v oorb ere id in gsw erk zaam hed en z u lle n z ij n v erric h t. I n d e g egev en
om sta n dig h ed en d ie n t v olg en s h et h of n ie t te w ord en a fg ew ek en v an h et f o rfa it a ir e s y ste em e n h eeft d e r e ch tb an k te re ch t e en
verg o ed in g v an €  2 44 v oor d e h oorz it tin g to egek en d. H et h of v oegt d aar n og a an to e d at, g ele t o p h et d oor g em ach tig d e g este ld e
tij d sb esla g b etr e ffe n de d e h oorz it tin g ( v oorb ere id in g 4 5 m in ute n to t 1 u ur, d e h oorz it tin g z elf e n d e n ab ew erk in g) e n g ele t o p h et
door d e h effin gsa m bte n aar a ls r e d elij k b este m peld u urta rie f v an €  2 50, in r e d elij k heid n ie t k an w ord en g ezegd d at m et d e f o rfa it a ir e
verg o ed in g v an €  2 44 a fb re u k w ord t g ed aan a an h et k ara k te r v an e en te gem oetk om in g in d e w erk elij k e k oste n . H et g elij k is a an
bela n gh eb ben de.
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
H et b ela n g in d e o nderh av ig e p ro ced ure is g erin g, n am elij k h et f o rfa it a ir e b ed ra g v oor e en h oorz it tin g d at v olg en s h et B pb €  2 44
bed ra agt. H oew el d it b ed ra g a l e en f o oi is , w il d e h effin gsa m bte n aar h et b ed ra g n og v erd er o m la ag b re n gen . Z oals d e
heffin gsa m bte n aar o ok m oet w ete n , z al s le ch ts in b ij z o ndere o m sta n dig h ed en v an d e f o rfa it a ir e r e gelin g w ord en a fg ew ek en .
B ij z o ndere o m sta n dig h ed en d ie h ij d an w el a an nem elij k m oet m ak en . D at d oet d e h effin gsa m bte n aar n ie t e n d aard oor is h ij n u n ie t
alle en h et v olle d ig e f o rfa it a ir e b ed ra g v oor d e h oorz it tin g v ers c h uld ig d , m aar k rij g t h ij o ok n og e en s d e g rif fie re ch te n ( €  4 97) e n d e
koste n v an h et g ed in g in v erb an d m et d e o nderh av ig e p ro ced ure o m d e o re n ( €  2 47,5 0). K orto m , d e h effin gsa m bte n aar k rij g t e en
fo rs e d ek se l o p d e n eu s. I m mers , o ok d e r e ch tb an k z al h em a l to t d erg elij k e k oste n h eb ben v ero ord eeld . D e v ra ag is o f o ns
overb ela ste r e ch ts a p para at m et d eze k w estie s m oet w ord en b ela st. V an e en a d vocaat w ord t v erw ach t d at h ij e en g o ed e in sc h attin g
m aak t v an d e r is ic o ’s e n k an se n in e en p ro ced ure e n d at h ij /z ij n ie t te gen b ete r w ete n in p ro ced ure s a an gaat. E en d erg elij k e
verp lic h tin g z o u, w at m ij b etr e ft, o ok o p d e s c h ouders v an e en h effin gsa m bte n aar m ogen lig gen .
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-2 73
«

Datu m : 2 -2 -2 018 1 4:2 5:1 8
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie