Geen 'mede-belanghebbende' door restrictieve uitleg van dat begrip, maar op bezwaar moet wel tijdig worden beslist

  

Geen 'mede-belanghebbende' door restrictieve uitleg van dat begrip, maar op bezwaar moet wel tijdig worden beslist

Gepubliceerd in: NTFR 2017/283
Datum: 29-11-2016
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/2 83 G een 'm ed e-b ela n gheb ben de' d oor
re str ic tie ve u it le g v an d at b eg rip , m aar o p b ezw aar m oet w el
tijd ig w ord en b eslis t
Rech tb an k N oord -N ederla n d 2 9 n ovem ber 2 016,
nr. 1 5/4 909, 1 6/1 036


Bela stin gja ar/tijd va k
2002

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
dw angsom ,
in gebre ke ste llin g,
in ko m ensbesta nddeel,
to ere ke nin g
Wets artik e le n
AW R-a rt. 2 6a
Aw b-a rt. 1 :2
Aw b-a rt. 4 :1 7
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:R BNNE:2 016:5 294
Datu m p ublic atie
7-1 2-2 016
Sam en vattin g
Het h uw eli jk v a n b ela ng he bbend e e n z ijn e x-e chtg eno te is in 2 003 o ntb ond en. T ot d e h uw eli jk sg em eenscha p b eho ord e d e e chte li jk e
wonin g , d ie in 2 002 e xe cuto ria al is v e rk o cht. D e e x-e chtg eno te h e eft d eze w onin g in 2 000 v e rla te n. In h a ar a ang ifte IB /P VV o ve r 2 002
he eft z ij 5 0% v a n d e a chte rs ta lli g e h yp oth e ekre nte a fg etr o kke n. D eze a ang ifte is g evo lg d. B ela ng he bbend e m aakt in 2 014 b ezw aar
te gen d e a an z ijn e x-e chtg eno te o pgele gde a ansla g. T egen h e t n ie t tijd ig n e m en v a n e en u its p ra ak s te lt b ela ng he bbend e in 2 015
bero ep in . D e in sp ecte ur v e rk la art b ela ng he bbend e n ie t- o ntv a nke li jk in d it b ero ep, o m dat h ij g een m ede-b ela ng he bbend e is in d e z in
va n a rt. 2 6a, li d 2 , A W R. D e r e chtb ank b eve stig t d eze u its p ra ak. D e w etg eve r h e eft m et d e in vo erin g v a n a rt. 2 6a, li d 2 , A W R r e chte n
va n b ezw aar e n b ero ep w ille n to eke nne n a an e en d erd e v a n w ie in ko m ens- o f v e rm ogensb esta nd dele n z ijn b egre pen in h e t v o orw erp
va n d e b ela stin g w aaro p d e b ela stin g aansla g b etr e kkin g h e eft. In h e t o nd erh a vig e g eva l z ijn b ela ng he bbend e e n z ijn e x-e chtg eno te in
he t ja ar 2 002 g een fis ca le p artn e rs m eer o m dat z ij in d at ja ar d uurz a am g esche id en le efd en. O ok in d ie n d e r e chtb ank b ela ng he bbend e
zo u v o lg en in z ijn s te lli n g d at h ij to t d e w onin g v o or 6 2% e co no m is ch g ere chtig d w as e n d at d e e x-e chtg eno te d aaro m e en te h o og
bedra g a an h yp oth e ekre nte h e eft a fg etr o kke n, k a n b ela ng he bbend e n o g n ie t a ls m ede-b ela ng he bbend e w ord en a ang em erk t. V an e nig
wette li jk g ere geld e to ere ke nin g is n a m eli jk g een s p ra ke d oord at w egens h e t o ntb re ke n v a n e en fis ca al p artn e rs cha p h e t a and eel v a n
bela ng he bbend e n ie t in d e a ansla g v a n d e e x-e chtg eno te k a n z ijn b egre pen. H ij h a d 6 2% v a n d e h yp oth e ekre nte in a ftr e k k unne n
bre ng en in z ijn e ig en a ang ifte e n e en r e chts in g ang k unne n h e bben te gen e en in a fw ijk in g d aarm ee a an h e m z e lf o pgele gde a ansla g
ove r 2 002. H et b ero ep te gen d e n ie t- o ntv a nke li jk he id is o ng egro nd . D it g eld t n ie t v o or h e t b ero ep te gen h e t n ie t tijd ig b esli s se n o p
bezw aar. D e r e chtb ank is v a n o ord eel d at v o or h e t b egrip b ela ng he bbend e in d e d w ang so m re geli n g a rt. 1 :2 A wb v a n to epassin g is . D it
begrip is r u im er d an h e t b egrip m ede-b ela ng he bbend e v a n a rt. 2 6a, li d 2 , A W R. D at e en b ezw aar is in g edie nd d oor ie m and d ie g een
mede-b ela ng he bbend e is n e em t n ie t w eg d at to ch tijd ig o p z ijn b ezw aar m oet w ord en b esli s t. D e r e chtb ank b epaalt d at d e in sp ecte ur
een d w ang so m v e rb eurt.
(B ero ep g egro nd .)
Com men ta ar
In d eze u its p ra ak v a n d e R echtb ank N oord -N ederla nd s p ele n tw ee in te re ssa nte o nd erw erp en. In d e e ers te p la ats d e v ra ag o f d e e is e r in
deze z a ak v o ld oet a an h e t b egrip ‘b ela ng he bbend e’ o m h e t r e chts m id del in te k unne n s te lle n e n in d e tw eede p la ats o f d e e is e r
aansp ra ak k a n m ake n o p d e d w ang so m w egens h e t n ie t tijd ig n e m en v a n e en b esli s sin g .
Bij d e b eoord eli n g v a n h e t e ers te g eschilp unt m oet d e r e chtb ank r e chts re gels u itle ggen. D it o m dat in e en e ers te o ogopsla g n ie t d ir e ct
duid eli jk is o f d e e is e r in d it g eva l w el b ezw aar e n b ero ep k a n in ste lle n te gen d e b ela stin g aansla g v a n z ijn e x-e chtg eno te . D e e nig e
mogeli jk he id d ie e is e r d aarto e h e eft is a ls h ij, a ls d erd e, v o ld oet a an d e e is e n v a n a rt. 2 6a A W R. B ij d e u itle g v a n r e chts re gels v a n a rt.
26a A W R k a n d e r e chtb ank g ebru ik m ake n v a n v e rs chille nd e in te rp re ta tie m eth o den. T usse n d eze v e rs chille nd e m eth o den z it g een
(v a st) s ta rtp unt o f e en ( s tr ik te ) v o lg ord e. D e r e chte r b epaalt z e lf w elk e m eth o de h ij w il g ebru ik e n o m to t e en u itle g v a n d e r e chts re gel te
ko m en. In d it g eva l h a nte ert d e r e chtb ank e ers t d e g ra m matic a le in te rp re ta tie m eth o de. D e r e chtb ank k ijk t d aarb ij n a ar d e le tte rli jk e te kst
va n a rt. 2 6a A W R. O p b asis h ie rv a n k o m t d e r e chtb ank to t h e t o ord eel d at e is e r d e m ogeli jk he id h e eft o m b ezw aar te m ake n. D at ‘v o elt ’
ke nne li jk v o or d e r e chtb ank n ie t g oed, w ant d e r e chtb ank g aat v e rv o lg ens k ijk e n n a ar h e t d oel e n d e s tr e kkin g v a n a rt. 2 6a A W R
(te le olo gis che in te rp re ta tie m eth o de). G ele t o p h e t d oel e n d e s tr e kkin g v a n a rt. 2 6a A W R is d e r e chtb ank v a n o ord eel d at e is e r g een
bezw aar e n b ero ep k a n in ste lle n. D aarb ij b re ng t d e r e chtb ank n a ar v o re n d at v a n e en to ere ke nin g v a n in ko m en o f v e rm ogen g een
sp ra ke is . In d eze z a ak g aat h e t o m d e in a ftr e k te b re ng en h yp oth e ekre nte . D e e is e r k a n in d eze z a ak n ie t v o or e lk a ar k rijg en d at d e te
ho ge a ftr e k d oor z ijn e x-e chtg eno te w ord t te ru g gedra aid . D e r e chtb ank v e rk la art e is e r d an o ok n ie t- o ntv a nke li jk .
Wat h a d e is e r in d it g eva l m oete n d oen o m w el z ijn ‘z in ’ te k rijg en? In z ijn a ang ifte 6 2% v a n d e to ta le h yp oth e ekre nte in a ftr e k b re ng en.

Als d e in sp ecte ur h e t d aar d an n ie t m ee e ens w as g ew eest o m dat d e e x-e chtg eno te a l 5 0% in a ftr e k h a d g ebra cht, d an h a d d e
in sp ecte ur d e a ang ifte v a n e is e r m oete n c o rrig ere n e n d aarte gen h a d e is e r d an r e chts m id dele n in k unne n s te lle n o m u ite in d eli jk e d e
aftr e k v a n 6 2% te b ew erk ste lli g en. K orto m , e is e r is o pgeko m en in d e v e rk e erd e p ro ce dure e n v o elt d aarv a n n u d e h a rd e c o nse que ntie .
Verv o lg ens m oet d e r e chtb ank n o g b eoord ele n o f e is e r w el in a anm erk in g k o m t v o or e en d w ang so m o m dat d e in sp ecte ur te la at o p z ijn
bezw aars chrift h e eft b esli s t. D e r e chtb ank o ord eelt d at e is e r v o or d eze k w estie o nd er h e t b egrip ‘b ela ng he bbend e’ v a n a rt. 1 :2 A wb v a lt .
De v e rv o lg vra ag is d an o f v o ld aan w ord t a an d e e is e n v o or h e t to eke nne n v a n e en d w ang so m . D aarv o or is n o dig d at d e in sp ecte ur n ie t
tijd ig b esli s t o p h e t b ezw aars chrift e n d e b ela ng he bbend e e en in g ebre ke ste lli n g h e eft v e rz o nd en. A rt. 4 :1 7, li d 6 , A wb g eeft h ie ro p d rie
uitz o nd erin g en: ( i) h e t b estu urs o rg aan is o nre deli jk la at in g ebre ke g este ld , ( ii) d e a anvra ger is g een b ela ng he bbend e o f ( iii) d e
aanvra ag is k e nne li jk n ie t- o ntv a nke li jk o f k e nne li jk o ng egro nd . D e e ers te tw ee u itz o nd erin g en d oen z ic h n ie t v o or. D e r e chtb ank b etr e kt
in h a ar o ve rw egin g en n o g o f h e t b ezw aar k e nne li jk n ie t- o ntv a nke li jk is . G ele t o p d e u itg ebre id e o ve rw egin g en d ie d e r e chtb ank n o dig
he eft g eha d o m to t e en o ord eel te k o m en, c o nclu d eert d e r e chtb ank d at v a n e en k e nne li jk e n ie t- o ntv a nke li jk he id g een s p ra ke is .
Daarm ee k o m t e is e r in a anm erk in g v o or e en d w ang so m v a n €  1 .2 60. E en k le in d oekje v o or h e t b lo eden v o or d e g em is te
hyp oth e ekre nte aftr e k.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-2 83
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:0 6:1 2
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op