nl-NLen-GB

Geen 'mede-belanghebbende' door restrictieve uitleg van dat begrip, maar op bezwaar moet wel tijdig worden beslist

Gepubliceerd in: NTFR 2017/283
Datum: 29-11-2016
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/2 83 G een 'm ed e-b ela n gheb ben de' d oor
re str ic tie ve u it le g v an d at b eg rip , m aar o p b ezw aar m oet w el
tijd ig w ord en b eslis t
Rech tb an k N oord -N ederla n d 2 9 n ovem ber 2 016,
nr. 1 5/4 909, 1 6/1 036


Bela stin gja ar/tijd va k
2002

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
dw angsom ,
in gebre ke ste llin g,
in ko m ensbesta nddeel,
to ere ke nin g
Wets artik e le n
AW R-a rt. 2 6a
Aw b-a rt. 1 :2
Aw b-a rt. 4 :1 7
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:R BNNE:2 016:5 294
Datu m p ublic atie
7-1 2-2 016
Sam en vattin g
Het h uw eli jk v a n b ela ng he bbend e e n z ijn e x-e chtg eno te is in 2 003 o ntb ond en. T ot d e h uw eli jk sg em eenscha p b eho ord e d e e chte li jk e
wonin g , d ie in 2 002 e xe cuto ria al is v e rk o cht. D e e x-e chtg eno te h e eft d eze w onin g in 2 000 v e rla te n. In h a ar a ang ifte IB /P VV o ve r 2 002
he eft z ij 5 0% v a n d e a chte rs ta lli g e h yp oth e ekre nte a fg etr o kke n. D eze a ang ifte is g evo lg d. B ela ng he bbend e m aakt in 2 014 b ezw aar
te gen d e a an z ijn e x-e chtg eno te o pgele gde a ansla g. T egen h e t n ie t tijd ig n e m en v a n e en u its p ra ak s te lt b ela ng he bbend e in 2 015
bero ep in . D e in sp ecte ur v e rk la art b ela ng he bbend e n ie t- o ntv a nke li jk in d it b ero ep, o m dat h ij g een m ede-b ela ng he bbend e is in d e z in
va n a rt. 2 6a, li d 2 , A W R. D e r e chtb ank b eve stig t d eze u its p ra ak. D e w etg eve r h e eft m et d e in vo erin g v a n a rt. 2 6a, li d 2 , A W R r e chte n
va n b ezw aar e n b ero ep w ille n to eke nne n a an e en d erd e v a n w ie in ko m ens- o f v e rm ogensb esta nd dele n z ijn b egre pen in h e t v o orw erp
va n d e b ela stin g w aaro p d e b ela stin g aansla g b etr e kkin g h e eft. In h e t o nd erh a vig e g eva l z ijn b ela ng he bbend e e n z ijn e x-e chtg eno te in
he t ja ar 2 002 g een fis ca le p artn e rs m eer o m dat z ij in d at ja ar d uurz a am g esche id en le efd en. O ok in d ie n d e r e chtb ank b ela ng he bbend e
zo u v o lg en in z ijn s te lli n g d at h ij to t d e w onin g v o or 6 2% e co no m is ch g ere chtig d w as e n d at d e e x-e chtg eno te d aaro m e en te h o og
bedra g a an h yp oth e ekre nte h e eft a fg etr o kke n, k a n b ela ng he bbend e n o g n ie t a ls m ede-b ela ng he bbend e w ord en a ang em erk t. V an e nig
wette li jk g ere geld e to ere ke nin g is n a m eli jk g een s p ra ke d oord at w egens h e t o ntb re ke n v a n e en fis ca al p artn e rs cha p h e t a and eel v a n
bela ng he bbend e n ie t in d e a ansla g v a n d e e x-e chtg eno te k a n z ijn b egre pen. H ij h a d 6 2% v a n d e h yp oth e ekre nte in a ftr e k k unne n
bre ng en in z ijn e ig en a ang ifte e n e en r e chts in g ang k unne n h e bben te gen e en in a fw ijk in g d aarm ee a an h e m z e lf o pgele gde a ansla g
ove r 2 002. H et b ero ep te gen d e n ie t- o ntv a nke li jk he id is o ng egro nd . D it g eld t n ie t v o or h e t b ero ep te gen h e t n ie t tijd ig b esli s se n o p
bezw aar. D e r e chtb ank is v a n o ord eel d at v o or h e t b egrip b ela ng he bbend e in d e d w ang so m re geli n g a rt. 1 :2 A wb v a n to epassin g is . D it
begrip is r u im er d an h e t b egrip m ede-b ela ng he bbend e v a n a rt. 2 6a, li d 2 , A W R. D at e en b ezw aar is in g edie nd d oor ie m and d ie g een
mede-b ela ng he bbend e is n e em t n ie t w eg d at to ch tijd ig o p z ijn b ezw aar m oet w ord en b esli s t. D e r e chtb ank b epaalt d at d e in sp ecte ur
een d w ang so m v e rb eurt.
(B ero ep g egro nd .)
Com men ta ar
In d eze u its p ra ak v a n d e R echtb ank N oord -N ederla nd s p ele n tw ee in te re ssa nte o nd erw erp en. In d e e ers te p la ats d e v ra ag o f d e e is e r in
deze z a ak v o ld oet a an h e t b egrip ‘b ela ng he bbend e’ o m h e t r e chts m id del in te k unne n s te lle n e n in d e tw eede p la ats o f d e e is e r
aansp ra ak k a n m ake n o p d e d w ang so m w egens h e t n ie t tijd ig n e m en v a n e en b esli s sin g .
Bij d e b eoord eli n g v a n h e t e ers te g eschilp unt m oet d e r e chtb ank r e chts re gels u itle ggen. D it o m dat in e en e ers te o ogopsla g n ie t d ir e ct
duid eli jk is o f d e e is e r in d it g eva l w el b ezw aar e n b ero ep k a n in ste lle n te gen d e b ela stin g aansla g v a n z ijn e x-e chtg eno te . D e e nig e
mogeli jk he id d ie e is e r d aarto e h e eft is a ls h ij, a ls d erd e, v o ld oet a an d e e is e n v a n a rt. 2 6a A W R. B ij d e u itle g v a n r e chts re gels v a n a rt.
26a A W R k a n d e r e chtb ank g ebru ik m ake n v a n v e rs chille nd e in te rp re ta tie m eth o den. T usse n d eze v e rs chille nd e m eth o den z it g een
(v a st) s ta rtp unt o f e en ( s tr ik te ) v o lg ord e. D e r e chte r b epaalt z e lf w elk e m eth o de h ij w il g ebru ik e n o m to t e en u itle g v a n d e r e chts re gel te
ko m en. In d it g eva l h a nte ert d e r e chtb ank e ers t d e g ra m matic a le in te rp re ta tie m eth o de. D e r e chtb ank k ijk t d aarb ij n a ar d e le tte rli jk e te kst
va n a rt. 2 6a A W R. O p b asis h ie rv a n k o m t d e r e chtb ank to t h e t o ord eel d at e is e r d e m ogeli jk he id h e eft o m b ezw aar te m ake n. D at ‘v o elt ’
ke nne li jk v o or d e r e chtb ank n ie t g oed, w ant d e r e chtb ank g aat v e rv o lg ens k ijk e n n a ar h e t d oel e n d e s tr e kkin g v a n a rt. 2 6a A W R
(te le olo gis che in te rp re ta tie m eth o de). G ele t o p h e t d oel e n d e s tr e kkin g v a n a rt. 2 6a A W R is d e r e chtb ank v a n o ord eel d at e is e r g een
bezw aar e n b ero ep k a n in ste lle n. D aarb ij b re ng t d e r e chtb ank n a ar v o re n d at v a n e en to ere ke nin g v a n in ko m en o f v e rm ogen g een
sp ra ke is . In d eze z a ak g aat h e t o m d e in a ftr e k te b re ng en h yp oth e ekre nte . D e e is e r k a n in d eze z a ak n ie t v o or e lk a ar k rijg en d at d e te
ho ge a ftr e k d oor z ijn e x-e chtg eno te w ord t te ru g gedra aid . D e r e chtb ank v e rk la art e is e r d an o ok n ie t- o ntv a nke li jk .
Wat h a d e is e r in d it g eva l m oete n d oen o m w el z ijn ‘z in ’ te k rijg en? In z ijn a ang ifte 6 2% v a n d e to ta le h yp oth e ekre nte in a ftr e k b re ng en.

Als d e in sp ecte ur h e t d aar d an n ie t m ee e ens w as g ew eest o m dat d e e x-e chtg eno te a l 5 0% in a ftr e k h a d g ebra cht, d an h a d d e
in sp ecte ur d e a ang ifte v a n e is e r m oete n c o rrig ere n e n d aarte gen h a d e is e r d an r e chts m id dele n in k unne n s te lle n o m u ite in d eli jk e d e
aftr e k v a n 6 2% te b ew erk ste lli g en. K orto m , e is e r is o pgeko m en in d e v e rk e erd e p ro ce dure e n v o elt d aarv a n n u d e h a rd e c o nse que ntie .
Verv o lg ens m oet d e r e chtb ank n o g b eoord ele n o f e is e r w el in a anm erk in g k o m t v o or e en d w ang so m o m dat d e in sp ecte ur te la at o p z ijn
bezw aars chrift h e eft b esli s t. D e r e chtb ank o ord eelt d at e is e r v o or d eze k w estie o nd er h e t b egrip ‘b ela ng he bbend e’ v a n a rt. 1 :2 A wb v a lt .
De v e rv o lg vra ag is d an o f v o ld aan w ord t a an d e e is e n v o or h e t to eke nne n v a n e en d w ang so m . D aarv o or is n o dig d at d e in sp ecte ur n ie t
tijd ig b esli s t o p h e t b ezw aars chrift e n d e b ela ng he bbend e e en in g ebre ke ste lli n g h e eft v e rz o nd en. A rt. 4 :1 7, li d 6 , A wb g eeft h ie ro p d rie
uitz o nd erin g en: ( i) h e t b estu urs o rg aan is o nre deli jk la at in g ebre ke g este ld , ( ii) d e a anvra ger is g een b ela ng he bbend e o f ( iii) d e
aanvra ag is k e nne li jk n ie t- o ntv a nke li jk o f k e nne li jk o ng egro nd . D e e ers te tw ee u itz o nd erin g en d oen z ic h n ie t v o or. D e r e chtb ank b etr e kt
in h a ar o ve rw egin g en n o g o f h e t b ezw aar k e nne li jk n ie t- o ntv a nke li jk is . G ele t o p d e u itg ebre id e o ve rw egin g en d ie d e r e chtb ank n o dig
he eft g eha d o m to t e en o ord eel te k o m en, c o nclu d eert d e r e chtb ank d at v a n e en k e nne li jk e n ie t- o ntv a nke li jk he id g een s p ra ke is .
Daarm ee k o m t e is e r in a anm erk in g v o or e en d w ang so m v a n €  1 .2 60. E en k le in d oekje v o or h e t b lo eden v o or d e g em is te
hyp oth e ekre nte aftr e k.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-2 83
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:0 6:1 2
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie