nl-NLen-GB

Geen proceskostenvergoeding na intrekking beroepschift

Datum: 02-04-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/1561 Geen proceskostenvergoeding na intrekking beroepschrift
RechtbankBreda02april2010,nr.09/01313
2004Brondocument Awb-art. 8:75a
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BM2166
ECLI:NL:RBBRE:2010:BM2166
Samenvatting
Belanghebbende,eenRijnvarende,heeftverzochtom vrijstelling premie volksverzekeringen.De inspecteur heeftdatgeweigerd enin
bezwaar gehandhaafd.Nadatbelanghebbende beroep had ingesteld,heeftde SVB de inspecteur berichtdateenregularisatieverzoek vande verzekeringspositie vanbelanghebbende akkoord was.Naar aanleiding daarvanheeftde inspecteur alsnog de vrijstelling verleend,waarna belanghebbende hetberoep heeftingetrokken.Ingeschilis ofbelanghebbende rechtheeftop een proceskostenvergoeding.
De rechtbank overweegtdateentegemoetkomeninde zinvanart.8:75a,lid 1,Awb aande orde is indienhetbestuur hetdoor de indiener vanhetberoepschriftgewenste besluitgeheelofgedeeltelijk neemt,tenzijditbesluitis genomenop andere grondendande indiener vanhetberoepschriftheeftaangevoerd.De rechtbank is vanoordeeldatde tenzij-bepaling inde onderhavige situatie aande orde is.De inspecteur heeftde aanslag verlaagd naar aanleiding vande regularisatieprocedure metLuxemburg ennietnaar aanleiding vande door belanghebbende aangevoerde gronden,zodatbelanghebbende geenrechtheeftop proceskostenvergoeding.
(Verzoek afgewezen.)
Commentaar
Op grond vanart.8:75 Awb kaneenrechter eenpartijveroordelentotvergoeding vande kostendie de andere partijinredelijkheid heeft
moetenmakeninverband meteenberoepsprocedure.Betrefthetde kostenvaneenfiscaleberoepsprocedure,danwordtvolgens vaste jurisprudentie de inspecteur veroordeeld totvergoeding vande door eenbelastingplichtige gemaakte proceskostenwanneer deze
geheelofgedeeltelijk inhetgelijk wordtgesteld.Ditis slechts anders indiende noodzaak tothetinstellenvanberoep uitsluitend voortvloeituitde handelswijze vande belanghebbende.Infiscale beroepsprocedures bestaatook rechtop eenproceskostenvergoeding
wanneer de belastingplichtige gelijk krijgtop grondenwaarop hijzichnietheeftberoepen,maar gelijk krijgtop grondendie door de rechtbank ofhethofambtshalve zijnbijgebracht(HR29 augustus 1997,BNB 1998/108).Om voor eenproceskostenvergoeding exart. 8:75 Awb inaanmerking te komenhoefter dus geenrelatie te bestaantussende grondenvanhetberoep vaneenbelastingplichtige en de redenwaarom de belastingrechter eenbelastingplichtige uiteindelijk inhetgelijk stelt.
Inaanvulling op art.8:75 Awb geeftart.8:75a Awb eenvoorziening voor de situatie waarinde belastingplichtige zijnberoep heeft ingetrokkenomdatde inspecteur alsnog (deels) aande bezwarenvanbelanghebbende is tegemoetgekomen.Aldus lijkter – in tegenstelling tot8:75 Awb – voor toekenning vaneenproceskostenvergoeding op grond van8:75a Awb weleenrelatie te worden verondersteld tussende grondenvanhetberoep enhetbesluitvanhetbestuursorgaanwaarinde bezwarenvande indiener vanhet beroep alsnog wordengehonoreerd.De Hoge Raad heefthierover nog geenuitsluitselgegeven,maar inde onderhavige procedure heeftRechtbank Breda beslistdathetbesluitvande inspecteur om alsnog de aanslag te verlagennietis genomenop grondendie belanghebbende heeftaangevoerd inzijnberoepschriftendatdaarom geenrechtop eenproceskostenvergoeding bestaat.Indiendat oordeelaljuistzouzijn,vraag ik mijafwaarom eenbelanghebbende invoorkomende gevallennog over zoumoetengaantotintrekking vanzijnberoep.Alsdankanhijbeter zijnaanhangig gemaakte beroepsprocedure voortzettenenhetlatenaankomenop eenrechterlijke uitspraak waarbijaanhem – volgens de ruimere criteria vanart.8:75 Awb – hoogstwaarschijnlijk weleenkostenvergoeding zalworden toegekend.Endatkantochnietde bedoeling zijngeweestvande wetgever.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-1561 Datum:11-4-2016 15:02:59
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie