nl-NLen-GB

Geen proceskostenvergoeding voor intrekking verzoek voorlopige voorziening

Gepubliceerd in: NTFR 2017/1734
Datum: 23-05-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/1 734 G een p ro cesko ste n verg oed in g v o or
in tr e kkin g v erz o ek v o orlo pig e v o orz ie n in g
Rech tb an k G eld erla n d 2 3 m ei 2 017,
nr. 1 6/7 343


Bela stin gja ar/tijd va k
2016

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
in fo rm atie beschik kin g,
ontv a nke lijk h eid , r e le va nte
stu kke n, te gem oetk o m in g
Wets artik e le n
Aw b-a rt. 8 :7 5
Aw b-a rt. 8 :7 5a
Aw b-a rt. 8 :8 1
Aw b-a rt. 8 :8 4
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:R BG EL:2 017:2 804
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e h e eft o m e en v o orlo pig e v o orz ie nin g v e rz o cht. H et v e rz o ek h a d b etr e kkin g o p d e in za ge in d e o p d e z a ak b etr e kkin g
he bbend e s tu kke n in e en b ezw aarp ro ce dure te gen e en in fo rm atie beschik kin g o ve r e en s tic htin g p artic uli e r fo nd s. B ela ng he bbend e
he eft h e t v e rz o ek in g etr o kke n o m dat h ij e rv a n u itg egaan is d at d e in sp ecte ur g ehe el o f g edeelt e li jk a an h e t v e rz o ek is
te gem oetg eko m en, e n h e eft v e rz o cht o m to eke nnin g v a n e en p ro ce sko ste nve rg oedin g . B ela ng he bbend e m eent d at b ij e en b rie f v a n 2 3
ja nua ri 2 017 s tu kke n z ijn v e rs tr e kt d ie m ede r e le va nt ( k unne n) z ijn v o or d e b eoord eli n g v a n h e t b ezw aar e n h e t b ero ep te r z a ke v a n d e
in fo rm atie beschik kin g . In g eschil is o f d e in sp ecte ur ( g edeelt e li jk ) is te gem oetg eko m en a an v e rz o eke r. D e r e chtb ank g aat e ers t in o p d e
ontv a nke li jk he id . D e in sp ecte ur h e eft in d it g eva l u its p ra ak o p b ezw aar g edaan v o ord at h e t v e rz o ek o m e en v o orlo pig e v o orz ie nin g o p
zittin g w as b eha nd eld . V erz o eke r h e eft d aarte gen b ero ep in g este ld v o ora fg aand a an d e z ittin g . D e r e chtb ank o ord eelt d at a rt. 8 :8 1, li d
5, A wb m eebre ng t d at h e t v e rz o ek o m e en v o orlo pig e v o orz ie nin g in d at g eva l g eli jk g este ld w ord t m et e en v e rz o ek tijd ens h e t b ero ep.
And ers d an d e in sp ecte ur s te lt is e r g een g ro nd o m h e t v e rz o ek o m e en v o orlo pig e v o orz ie nin g , e n d aarm ee h e t v e rz o ek o m to eke nnin g
va n e en p ro ce sko ste nve rg oedin g , n ie t- o ntv a nke li jk te v e rk la re n. B ij in tr e kkin g w ord t p as a an e en v e rg oedin g v a n p ro ce sko ste n
to egeko m en a ls d aadw erk e li jk g ehe el o f g edeelt e li jk is te gem oetg eko m en. D aarv a n is in d it g eva l n a ar h e t o ord eel v a n d e r e chtb ank
geen s p ra ke . D e in sp ecte ur h e eft o nb etw is t g este ld d at d e s tu kke n b ij d e b rie f v a n 2 3 ja nua ri 2 017 b etr e kkin g h a dden o p e en a nd ere
stic htin g p artic uli e r fo nd s d an w aaro ve r d e v ra gen in d e in fo rm atie beschik kin g g aan.
(V erz o ek o m p ro ce sko ste nve rg oedin g a fg ew eze n.)
Com men ta ar
Op g ro nd v a n a rt. 8 :8 1 A wb k a n h a ng end e d e b ezw aar- e n/o f b ero epsp ro ce dure e en v o orlo pig e v o orz ie nin g w ord en g evra agd a an d e
re chtb ank. E en v o orlo pig evo orz ie nin g enp ro ce dure w ord t in d e p ra ktijk g ebru ik t o m h a ng end e e en p ro ce dure b ijv o orb eeld s cho rs e nd e
werk in g te k rijg en v o or h e t b estr e den b eslu it o f o m h e t v e rs tr e kke n v a n a fs chrifte n v a n d e o p d e z a ak b etr e kkin g h e bbend e s tu kke n a f te
dw in g en o f o m d e w erk in g v a n e en u tb in d oua ne za ke n o p te s cho rte n. E en b ela ng rijk e e is v o or h e t in d ie ne n v a n e en v e rz o ek to t e en
vo orlo pig e v o orz ie nin g is h e t c o nne xite its ve re is te . D eze e is h o ud t in d at e en b ezw aarp ro ce dure o f b ero epsp ro ce dure a anha ng ig m oet
zijn . In d it g eva l h a d d e b ela stin g pli c htig e in d e b ezw aarfa se h e t v e rz o ek in g edie nd . V oord at d e r e chtb ank h e t v e rz o ek e chte r te r z ittin g
ha d k unne n b eha nd ele n, h a d d e in sp ecte ur u its p ra ak o p b ezw aar g edaan. V anw ege d eze a ctie s te ld e d e in sp ecte ur z ic h o p h e t
sta nd punt d at h e t v e rz o ek n ie t- o ntv a nke li jk m oest w ord en v e rk la ard o m dat n ie t w erd v o ld aan a an h e t c o nne xite its ve re is te . A rt. 8 :8 1, li d
5, A wb s te ekt h ie r e en s to kje v o or. D e in sp ecte ur z o u a nd ers n a m eli jk g em akke li jk k unne n v o ork o m en d at d e r e chtb ank e en v o orlo pig e
vo orz ie nin g v a sts te lt d oor s te eds n e t v o or d e z ittin g u its p ra ak te d oen. O m d ie r e den is b epaald d at a ls d e in sp ecte ur h a ng end e d e
beha nd eli n g v a n h e t v e rz o ek u its p ra ak o p b ezw aar d oet, d e b ela stin g pli c htig e d e g ele genhe id k rijg t b ero ep in te s te lle n. H et v e rz o ek
word t d an g ezie n a ls e en v e rz o ek d at h a ng end e d e b ero epsp ro ce dure is g edaan, z o dat a an h e t c o nne xite its ve re is te is v o ld aan. D e
re chtb ank v e rw erp t h e t s ta nd punt v a n d e in sp ecte ur d an o ok te re cht.
Het a nd ere p unt d at in d eze z a ak s p eelt is d e v ra ag o f d e b ela stin g pli c htig e r e cht h e eft o p e en p ro ce sko ste nve rg oedin g b ij d e in tr e kkin g
va n h e t v e rz o ek. D e v e ro ord eli n g v a n e en p artij in d e p ro ce sko ste n is g ere geld in a rt. 8 :7 5 e n 8 :7 5a A wb e n n a der u itg ew erk t in h e t B pb.
In d it b eslu it z ijn n a dere r e gels g egeve n o ve r d e k o ste n w aaro p e en v e ro ord eli n g b etr e kkin g k a n h e bben e n o ve r d e w ijz e w aaro p h e t
bedra g w ord t v a stg este ld . G aat h e t o m e en v e rz o ek to t h e t to eke nne n v a n e en p ro ce sko ste nve ro ord eli n g b ij d e in tr e kkin g v a n e en
bero ep, d an m oet h e t b estu urs o rg aan g ehe el o f g edeelt e li jk a an d e b ezw are n v a n d e b ela stin g pli c htig e z ijn te gem oetg eko m en. In d it
geva l z ie t d e p ro ce dure o p d e in tr e kkin g v a n e en v e rz o ek v o orlo pig e v o orz ie nin g . A rt. 8 :8 4, li d 5 , A wb b epaalt d at d e b epali n g en u it a rt.
8:7 5 e n 8 :7 5a A wb h ie ro p v a n o ve re enko m stig e to epassin g z ijn .
Voor h e t to eke nne n v a n e en p ro ce sko ste nve rg oedin g b ij d e in tr e kkin g v a n e en v e rz o ek is h e t d us n o odza ke li jk d at d e in sp ecte ur g ehe el
of g edeelt e li jk a an h e t v e rz o ek is te gem oetg eko m en. D aara an s cho rt h e t in d eze z a ak. D e b ela stin g pli c htig e h a d m et z ijn v e rz o ek v o or
ogen o m d e in sp ecte ur te ( la te n) g ela ste n d at h ij in za ge m oest g eve n in d e o p d e z a ak b etr e kkin g h e bbend e s tu kke n in d e
bezw aarp ro ce dure te gen d e in fo rm atie beschik kin g . H ang end e d eze p ro ce dure (s ) h e eft d e in sp ecte ur v a n d e B ela stin g die nst in fo rm atie

aan d e b ela stin g pli c htig e v e rs tr e kt. D ie in fo rm atie z a g e chte r n ie t o p d e in fo rm atie beschik kin g m aar o p e en a nd ere k w estie . A ls g evo lg
daarv a n o ord eelt d e r e chtb ank d at d e in sp ecte ur n ie t g ehe el o f g edeelt e li jk a an h e t v e rz o ek is te gem oetg eko m en. Ik v ra ag m e a f o f d e
re chtb ank n ie t o p e en a nd ere m anie r to ch h e t g eli jk a an d e z ijd e v a n d e b ela stin g pli c htig e h a d k unne n s cha re n. Im mers , in m id dels lo opt
er e en b ero epsp ro ce dure te gen d e in fo rm atie beschik kin g . O p g ro nd v a n a rt. 8 :4 2 A wb is d e in sp ecte ur v e rp li c ht o m in d eze p ro ce dure
alle o p d e z a ak b etr e kkin g h e bbend e s tu kke n te o ve rle ggen. A ls d e in sp ecte ur z ijn v e rw eers chrift e n d eze s tu kke n a l h e eft in g edie nd ,
zo u to ch k unne n w ord en g eze gd d at d e in sp ecte ur a an h e t v e rz o ek is te gem oetg eko m en?
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 734
Datu m : 3 0-8 -2 017 1 2:3 5:5 7
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie