nl-NLen-GB

Geen rentevergoeding over betaald griffierecht dat door bestuursorgaan moet worden vergoed

Gepubliceerd in: NTFR 2010/2250
Datum: 24-09-2010
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2010/2250 Geen rentevergoeding over betaald griffierechtdatdoor bestuursorgaan moetworden vergoed
Hoge Raad24september2010,nr.09/03257
Brondocument Aanverwanteliteratuur
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
2006
Awb-art. 8:73 Awb-art. 8:74
Auteur LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BN8049
ECLI:NL:HR:2010:BN8049
Samenvatting
Hethofheeftbelanghebbende inhetgelijk gesteld.Hethofheeftnaar aanleiding daarvanbepaald datde heffingsambtenaar aan
belanghebbende hetdoor hem gestorte griffierechtvan€ 38 (rechtbank) en€ 107 (hof) moetvergoeden.Belanghebbende wenst daarnaastnog eenrentevergoeding over deze bedragente ontvangen.Naar hetoordeelvande Hoge Raad is voor eendergelijke rentevergoeding geenplaats,nuart.8:74 Awb alleenvoorzietinvergoeding vanhetnominale bedrag vanhetbetaalde griffierecht.Ook voor eenrentevergoeding bijwege vanschadevergoeding op de voetvanart.8:73 Awb is geenplaats.
Feiten
(Ontleend aande hofuitspraak.)
Hethofheeftbelanghebbende inhetgelijk gesteld ende uitspraak vande rechtbank vernietigd.Hethofheeftbepaald datde heffingsambtenaar aanbelanghebbende hetdoor hem gestorte griffierechtvan€ 38 (rechtbank) en€107 (gerechtshof) moetvergoeden.
Geschil
3.1.1.De vierde klachtis gerichttegenhetoordeelvanhetHofdater geenaanleiding bestaatom naastvergoeding vanhetdoor
belanghebbende betaalde griffierecht,ook vergoeding vanrente daarover te gelastenbijwijze vanschadevergoeding.
Rechtsoverwegingen
3.1.2.Deze klachtfaalt.De grondslag voor vergoeding vangriffierechtis gelegeninartikel8:74 vande Algemene wetbestuursrecht
(hierna:de Awb).Die bepaling voorzietalleeninvergoeding vanhet(nominale) bedrag vanhetbetaalde griffierecht,ennietin vergoeding vanrente daarover.Inovereenstemming metde rechtspraak vanandere hoogste bestuursrechters is de Hoge Raad van oordeeldatinartikel8:74 Awb uitputtend is geregeld welke mogelijkhedende bestuursrechter heeftom eenpartijte veroordelentoteen vergoeding inverband metde heffing vangriffierecht(vgl.de uitspraak vande Centrale Raad vanBeroep van7 juli 2004,RSV 2004/85, LJN:AQ5516,ende uitspraak vande Afdeling bestuursrechtspraak vande Raad vanState van17 oktober 2007,nr.200700778/1, LJN:BB5817).Voor eenaanvullende vergoeding vanrente over hetbetaalde griffierechtbijwege vanschadevergoeding op de voetvan artikel8:73 vande Awb,is danook geenplaats.
3.2.De overige klachtenkunnenevenmintotcassatie leiden.Zulks behoeft,gezienartikel81 vande Wetop de rechterlijke organisatie, geennadere motivering,nudie klachtennietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling.
(Volgtongegrondverklaring.)
Commentaar
1.Voor hetinstellenvanberoep bijde rechtbank,hoger beroep bijhetgerechtshofofcassatieberoep bijde Hoge Raad zijn
griffierechtenverschuldigd.De hoogte vandeze verschuldigde griffierechtenis afhankelijk vande soortbelasting ende indiener vanhet beroepschrift.Indieneennatuurlijk persoonberoep instelttegeneenuitspraak op bezwaar inhoudende eenaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringendanis hij€ 41 aangriffierechtenverschuldigd.Eenniet-natuurlijk persoon(bijvoorbeeld eenbeslotenvennootschap) is voor hetinstellenvanberoep tegeneenuitspraak op bezwaar betreffende eenaanslag vennootschapsbelasting € 298 aangriffierechtenverschuldigd.
2.Om eenbepaalde zaak aande rechter voor te kunnenleggen,dientde belanghebbende dus kostente maken.Deze griffierechtenzijn infeite eenbijzondere vorm vanschade die de belanghebbende lijdtdoor hetinstellenvanberoep,hoger beroep ofcassatieberoep.
3.Als hetberoep vande belanghebbende gegrond is,wordtdeze schade ongedaangemaakt.Immers,indatgevalbepaaltart.8:74 Awb dathetvoor hetinstellenvanhetberoep betaalde griffierechtwordtvergoed.Hetbestuursorgaanis degene die hetgriffierechtaan de belanghebbende dientte vergoeden.
4.Inde onderhavige procedure wenste de belanghebbende nietalleenhetbetaalde griffierechtgeretourneerd te krijgen,maar ook dat over ditbedrag de wettelijke rente wordtvergoed.
5.Deze vraag is inhetverledenalvoorgelegd aande Centrale Raad vanBeroep ende Afdeling bestuursrechtspraak vande Raad van State.Deze hoogste bestuursrechters hebbentoengeoordeeld datde opsomming inart.8:74 Awb limitatiefenexclusiefis.Nuindeze opsomming eenvergoeding vande wettelijke rente over hetgriffierechtnietis opgenomen,betekentditdatdeze kostennietop grond

vanditartikelkunnenwordenvergoed.Art.8:73 Awb biedtevenmineenuitkomstom deze kostente vergoeden.Immers,de wetgever heeftvoor hetgriffierechteenaparte bepaling opgenomen,waardoor de algemene schadevergoedingsbepaling vanart.8:73 Awb hiervoor buitenbeschouwing blijft.
6.De Hoge Raad heeftzichinhetonderhavige arresttenaanzienvande vergoeding vaneenrentederving over de betaalde griffierechtenaangeslotenbijde andere hoogste bestuursrechters.Ditbetekentdathetook inbelastingzakennietmogelijk is om een rentevergoeding te claimenover de betaalde griffierechten.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2250 Datum:28-4-2016 11:41:43
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie