nl-NLen-GB

Geen schending hoorplicht bij volledige tegemoetkoming bezwaar

Gepubliceerd in: NTFR 2016/2213
Datum: 14-06-2016
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2016/2213 Geen schending hoorplichtbijvolledige tegemoetkoming bezwaar
Gerechtshof Amsterdam14juli2016,nr.14/01031 Tegendeze uitspraakiscassatie aangetekend(16/03922)
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2012Brondocument redelijke termijn,
vergoeding immateriële schade, volledige proceskostenvergoeding Awb-art. 7:3
Awb-art. 7:15
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2016:3093
Samenvatting
Belanghebbende is inbezwaar gegaantegeneennaheffingsaanslag BPM.Bijuitspraak op bezwaar is de naheffingsaanslag vernietigd.
Hethofis vanoordeeldatmethetvernietigenvande aanbelanghebbende opgelegde naheffingsaanslag de inspecteur volledig is tegemoetgekomenaanhetbezwaar daartegen,enhijvanhethorenvanbelanghebbende konafzien.Hetverzoek om kostenvergoeding betrefteennevenvordering enmaaktgeendeeluitvanhetbezwaar.Hethofwijstde aanspraak vanbelanghebbende op een schadevergoeding ter grootte vande werkelijke proceskostenaf.De gemachtigde werktop basis vanno cure no pay,zodat belanghebbende zonder enig financieelrisico konprocederenendaarmee haar aanhetUnierechtontleende rechtenkoneffectueren. Ook voor de proceskosteninbezwaar ziethethofgeenaanleiding eenhogere vergoeding toe te kennendande door de inspecteur reeds toegekende vergoeding,berekend aande hand vande forfaitaire normering vanhetbesluit.Hethofwijsthetverzoek om een immateriëleschadevergoeding eveneens af,omdater geensprake is vaneenoverschrijding vande redelijke termijn.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar(auteur[1])
Indeze zaak heeftde gemachtigde vande belanghebbende enige formele grievenopgeworpen.De inhoud vandeze grievenwekt
verbazing enroeptde vraag op ofhetwenselijk is dathierover inberoep enhoger beroep wordtgeprocedeerd.De grievenzijnimmers, zoals uithetnavolgende blijkt,te kenmerkenals eenschothagelinplaats vaneenscherp schot.
Allereerstde griefvande gemachtigde over hetniethoreninde bezwaarfase.Watde gemachtigde tijdens eendergelijk hoorgesprek nog toe te voegenhad aande zaak,is mijeenraadsel.Immers,de inspecteur wilde volledig tegemoetkomenaande bezwarenvande belastingplichtige.Meer kunje nietkrijgeninbezwaar.De wetbepaaltinzo’nsituatie ook datde inspecteur kanafzienvanhethorenvan de belastingplichtige (art.7:2 Awb,art.7:3 Awb enart.25 AWR).De gemachtigde trachtditte omzeilendoor hetstandpuntinte nemen datde inspecteur nietvolledig aanhetbezwaar is tegemoetgekomen,omdatniet,conform hetverzoek daartoe,de integrale proceskostenzijnvergoed.De rechtbank enhethofmakenhiermee korte metten.Beide instanties oordelendatvoor de vraag ofvanhet hoorgesprek kanwordenafgeziende naheffingsaanslag BPM als toetsingskader geldtenniethetverzoek om proceskostenvergoeding. Zoals uitart.7:15 Awb volgtis eendergelijk verzoek eennevenvordering.
Vervolgens werptde gemachtigde vanbelanghebbende op datzowelinde bezwaar- als inde beroepsfase eenvergoeding vande werkelijke proceskostenmoetwordentoegekend.Uitde jurisprudentie volgtdateenvergoeding voor de werkelijke proceskosten slechts inzeer uitzonderlijke omstandighedenwordttoegekend.Vandergelijke bijzondere omstandigheden,zoals tegenbeter wetenin handelenvande inspecteur,is indeze zaak geensprake.Bovendienis vanbelang datde gemachtigde op basis vanno cure no pay bijstand heeftverricht,zodatde belastingplichtige infeite nog geenkostenheeftgemaaktvoor de procedure.
Totslotwerptde gemachtigde vanbelanghebbende de griefop datde redelijke termijnis overschredenendatbelanghebbende daardoor inaanmerking komtvoor eenimmateriëleschadevergoeding.Om hiervoor inaanmerking te komenmoetde zaak inde bezwaar- enberoepsfase nietbinnentwee jaar zijnbehandeld.Daarbijgeldtinprincipe datde bezwaarfase (maximaal) zes maanden mag durenende beroepsfase anderhalfjaar.Duurtde bezwaarfase langer danzes maanden,maar blijftde procedure inbezwaar en beroep binnende twee jaar,danis geensprake vanoverschrijding vande redelijke termijn.De langere duur vande bezwaarfase wordt dangecompenseerd metde kortere duur vande beroepsfase.Inditgevalheeftde inspecteur weliswaar buitende zesmaandentermijn beslistop hetbezwaarschrift,maar daarmee is directde onzekerheid voor de belastingplichtige opgeheven.Immers,de inspecteur is daarmee volledig aanhetbezwaar tegemoetgekomen.De rechtbank enhethofziendaarinaanleiding om te oordelendatgeensprake is vanoverschrijding vande redelijke termijn.
[1]
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-2213 Datum:27-9-2016 11:53:55

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie