nl-NLen-GB

Geen scholingseisen aan beroepsmatige rechtsbijstand

Gepubliceerd in: NTFR 2016/1811
Datum: 31-05-2016
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR2016/1811 Geen scholingseisen aan beroepsmatige rechtsbijstand
Gerechtshof Den Haag31mei2016,nr.15/00830
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
ECLI
Formele relaties
2013Brondocument drukken van kosten,
dubbele redelijkheidstoets, juridische scholing, samenhangende zaken Awb-art. 7:15
Awb-art. 8:75 WOB-art.
Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
ECLI:NL:GHDHA:2016:1596
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2015:4771, Bekrachtiging/bevestiging
Samenvatting
Namens belanghebbende heeftB bezwaar enberoep ingesteld tegeneenWOZ-beschikking.De rechtbank heefthetberoep gegrond
verklaard eneenproceskostenvergoeding toegekend.Bijhethofis de proceskostenvergoeding ingeschil.HethofoordeeltdatB namens zijncliënteenbezwaar- enberoepsprocedure voert.Weliswaar is inde toelichting bijhetBpb opgemerktdatpersonenzonder enige juridische scholing nietgeachtkunnenwordenberoepsmatig rechtsbijstand te verlenen,maar de inhoud vande processtukkendie door B zijningediend laatgeenandere conclusie toe dandathijop de hoogte is vande juridische implicaties vanWOZ-waardering en ter zake kundig is.Verder oordeelthethofdatde kostenop belanghebbende drukkenendatis voldaanaande dubbele redelijkheidstoets.De heffingsambtenaar heeftonvoldoende feitenenomstandighedenaangevoerd waaruitde conclusie kanworden getrokkendathetnietredelijk was datbelanghebbende de gemachtigde heeftingeschakeld ter zake vande waardebepaling vande onderhavige onroerende zaak.Datzelfde geldtvoor de door de gemachtigde ingeschakelde taxateur.Datde gemachtigde zelf vastgoeddeskundige is (geweest),maaktditnietanders.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Ondanks de bescheidenhoogte vande forfaitaire proceskostenvergoeding inbestuurszakenwordthier regelmatig over geprocedeerd.
Deze hofuitspraak laatnietveelnieuws zien,maar is tochnuttig omdatze leestals eenspoorboekje.De vereistenvoor beroepsmatig verleende rechtsbijstand,de mogelijkheid vanno cure no payende vergoeding vantaxatiekostenpasserende revue.Voor meer over no cure no payverwijs ik naar hetcommentaar vanThijssenbijHR7 oktober 2011,nr.10/05199,NTFR2011/2247. Eencreatiefpuntom eruitte lichtenis de aanvalvande heffingsambtenaar op de (juridische) deskundigheid vande gemachtigde,om op die manier onder de proceskostenvergoeding uitte komen.De heffingsambtenaar verwijstnaar de toelichting bijhetBpb (Stb.1993, 763,blz.6),waarindeze eenuitsluiting vanvergoeding leestals rechtsbijstand door eenniet-juristis verleend.Deze toelichting (tip:ook te vindenvia eenWOB-publicatie van23 april2015) luidtvoor zover relevant:
‘Metde huidige praktijk,waarinrechtsbijstandverleners vanvelerlei pluimage optreden,is hetnietgoed verenigbaar wettelijke eisenvan vakbekwaamheid te stellen.Welkanervanwordenuitgegaandatbijvoorbeeld advocaten,juristenwerkzaam bijde stichtingen rechtsbijstand envakbondsjuristenaanhetcriterium vanartikel1,onderdeela,voldoen,terwijlpersonenzonder enige juridische scholing nietgeachtkunnenwordenberoepsmatig rechtsbijstand te verlenen.’
Anders dande heffingsambtenaar oordeelthethofdatuitde ingediende processtukkendoor de gemachtigde blijktdatdeze wel degelijk op de hoogte is vande juridische implicaties vanWOZ-waarderingenenter zake kundig is.Metandere woorden:uitde werkzaamhedenblijktnietdatsprake is vanonvoldoende juridische scholing.Geletop hetontbrekenvanwettelijke scholingseisenlijkt me dateenterechtoordeel.
[1]Vanessa HuygenvanDyck-Jagersma is verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-1811 Datum:27-9-2016 10:22:00
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie