nl-NLen-GB

Geen toepassing inkeerregeling voor UBS-rekeninghouder;

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018/2068
Datum: 13-09-2018
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/2 068
Geen t o epassin g in k eerre gelin g v oor U BS-r e k en in gh ou der; R ech tb an k D en H aag, n r. A W B
- 1 7 _ 4 338
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2004-2 014
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k D en H aag 1 5 m ei 2 018, n rs. 1 7/4 338 e .v .
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 6 7n
EVRM - a rt. 7
In te rn atio naal V erd ra g in zak e b urg erre ch te n e n p olit ie k e r e ch te n , N ew Y ork ,
16-1 2-1 966 [ T ek st g eld ig v an af 1 1-0 3-1 979]
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
13-9 -2 018
Afle v erin gsn um mer
37
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:R BD HA:2 018:5 931
Sam en va ttin g
O p 2 3 ju li 2 015 h eeft d e B ela stin gd ie n st in fo rm atie o ver N ed erla n dse U BS-re k en in gh ouders b ij d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n o pgev ra agd
(h et g ro ep sv erz o ek ). B ij b rie f v an 1 6 s e p te m ber 2 015 h eeft d e U BS h aar r e k en in gh ouders o ver h et g ro ep sv erz o ek g eïn fo rm eerd .
V an af s e p te m ber 2 015 h eeft d e B ela stin gd ie n st d iv ers e g egev en s v an d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n o ntv an gen o ver N ed erla n dse U BS-
re k en in gh ouders . O p 2 7 s e p te m ber 2 015 is v oor h et e ers t in d iv ers e N ed erla n dse m ed ia o ver h et g ro ep sv erz o ek b eric h t. B ij b rie f v an
4 ja n uari 2 016, d oor d e in sp ecte u r o ntv an gen o p 6 ja n uari 2 016, h eeft b ela n gh eb ben de e en in keerv erz o ek in ged ie n d te r z ak e v an
onder m eer e en U BS-re k en in g. D e in sp ecte u r le gt v erv olg en s n av ord erin gsa an sla gen m et v erg rij p boete s o p. B ij b rie f v an 7
novem ber 2 017 h eb ben d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n n aar a an le id in g v an e en a an vulle n d in fo rm atie v erz o ek a an d e in sp ecte u r b eric h t d at
bela n gh eb ben de n ie t to t d e o nder h et g ro ep sv erz o ek v alle n de p ers o nen v alt . I n g esc h il is o f d e in keerre gelin g v an to ep assin g is . D e
re ch tb an k o ord eelt d at d e in keerre gelin g n ie t v an to ep assin g is . B ela n gh eb ben de h ad o p 4 ja n uari 2 016, g ele t o p d e a an dach t in d e
N ed erla n dse m ed ia d ie a an h et g ro ep sv erz o ek w as b este ed , o bje ctie f g ezie n r e d elij k erw ij s m oete n v erm oed en d at d e in sp ecte u r d oor
het g ro ep sv erz o ek v an z ij n U BS-re k en in g o p d e h oogte z o u k om en . D at b ela n gh eb ben de, n aar la te r is g eb le k en , n ie t o nder h et
gro ep sv erz o ek v ie l, m aak t d it n ie t a n ders . N ie t b eslis se n d is o f b ela n gh eb ben de z elf – s u bje ctie f – v erm oed de d at d e in sp ecte u r z ij n
U BS-re k en in g o p h et s p oor z o u k om en , m aar o f h ij d it – o bje ctie f – r e d elij k erw ij s h ad m oete n v erm oed en . B ela n gh eb ben de h eeft
nie t a an nem elij k g em aak t d at h ij a n ders z in s k on m en en d at d e in sp ecte u r v an e en n ad er o nderz o ek m et b etr e k kin g to t d e
zw arts p aard ers b ij d e U BS z o u a fz ie n . D aarb ij a ch t d e r e ch tb an k v an b ela n g d at e en o nderz o ek n aar a an le id in g v an h et
gro ep sv erz o ek , g ele t o p d e a ard v an h et g ro ep sv erz o ek a ls m ed e d e b etr o kken heid v an e en a n der la n d, la n g k an d ure n . D e r e ch tb an k
vern ie tig t n og w el d e b oete s o ver d e ja re n 2 004 to t e n m et 2 007 d ie z ie n o p e en a n dere b an kre k en in g, a an gezie n d eze is s tr ij d m et
het le galit e it s b egin se l w are n o pgele gd .
(B ero ep en g egro nd.)
Com men ta ar
R ech tb an k D en H aag h eeft a ch te re en volg en s d rie u it s p ra k en g ed aan m et b etr e k kin g to t ( a l d an n ie t v erm een de) U BS-
re k en in gh ouders , d ie n og in z ak en v an v ele lo tg en ote n b ij d ie b an k e n ( to t d usv erre ) b ij C re d it S uis se , J u liu s B aer e n B N P P arib as
van b ela n g z u lle n z ij n . D e a n dere u it s p ra k en z ij n o pgen om en in r e sp ectie v elij k
NTFR 2 018/2 068
e n
NTFR 2 018/2 069
, m et
co m men ta ar v an o nderg ete k en de.
In o nderh av ig e u it s p ra ak g aat h et o m d e v ra ag o f ie d ere r e k en in gh ouder b ij e en v an d ie b an ken p er d efin it ie te la at is m et e en a ls n og
in ged ie n de in keer, o f d at h et u it m aak t o f z ij n n aam d aad w erk elij k in d e u it w is se lin g n aar b oven k om t.
T ot v oor k ort w as h et g eb ru ik elij k d at d e in sp ecte u r n a e en in keerm eld in g e en ( tw eed e) v erz o ek r ic h tte a an d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n ,
uit s lu it e n d o m d e b rie f te b em ach tig en w aarin d e s p aard er d oor z ij n b an k w erd g eïn fo rm eerd d at z ij n g egev en s z o uden w ord en
uit g ew is se ld . R ed en : d ie b rie f d ie n de a ls b ew ij s d at b ela stin gp lic h tig e te n tij d e v an d e in keerm eld in g a l w is t, a lt h an s m oest v erm oed en
dat d e f is c u s h em o p h et s p oor z o u r a k en . D at b ete k en t d at te la at is g em eld e n d at d us e en h oger b oete ta rie f g eld t, a ls m ed e d at d e
vrij w arin g v oor s tr a fv erv olg in g o ntb re ek t ( a rt. 6 7n r e sp . a rt. 6 9, lid 3 , A W R). O p 1 7 a u gu stu s 2 018 h eeft h et Z w it s e rs e
B undesv erw alt u ngsg eric h t g eo ord eeld d at d ie p ra k tij k in s tr ij d is m et h et v erd ra g:

‘Z usa m men fa sse n d e rg ib t s ic h , d ass g em äss A rt. 2 6 A bs. 1 D BA-N L d ie A m ts h ilf e a u sg esc h lo sse n is t, w en n ih r Z w eck e in zig d arin
beste h t, A usk ünfte in B ezu g a u f e in V erfa h re n ü ber S te u ers a n ktio nen z u e rh alt e n .’
V rij v erta ald : o p g ro nd v an a rt. 2 6, lid 1 v an h et f is c ale V erd ra g m et N ed erla n d is w ed erz ij d se b ij s ta n d u it g eslo te n , a ls h et d oel
daarv an u it s lu it e n d is in fo rm atie te o ntv an gen v oor f is c ale b eb oetin g.
H oew el h et tw eed e v erz o ek in d e o nderh av ig e z aak w el m et s u cces is g ed aan e n ju is t a ls u it k om st h ad d at b ela n gh eb ben de n ie t to t
de o nder h et g ro ep sv erz o ek v alle n de p ers o nen v alt , h eeft d e in sp ecte u r d e m eld in g to ch n ie t a ls tij d ig e v rij w illig e v erb ete rin g
geaccep te erd . H et is n ie t v erw onderlij k d at b ela n gh eb ben de z ic h d aarte gen h eeft v erz et. W el v erw onderlij k is d at d e r e ch tb an k d e
in sp ecte u r in z ij n o ord eel v olg t.
O nder v erw ij z in g n aar H R 2 m ei 2 001, n r. 3 6.1 99,
NTFR 2 001/6 94
o ord eelt d e r e ch tb an k d at d e s u bje ctie v e v erw ach tin g v an d e
bela stin gp lic h tig e e r n ie t to e d oet, m aar d at h ij o bje ctie f m oest v erm oed en d at d e in sp ecte u r h em o p h et s p oor z o u k om en . D e H oge
R aad o verw oog in d at a rre st e ch te r d at d oors la ggev en d is o f – o bje ctie f g ezie n – d e s e rie u ze m ogelij k heid b esto nd d at d e
desb etr e ffe n de Z w it s e rs e b an kre k en in g(h ouder) ju is t n ie t z o u w ord en a ch te rh aald . I n d at g ev al is ‘ u it g eslo te n d at b ela n gh eb ben de
w is t’ d at d e f is c u s h em o p h et s p oor z o u r a k en e n o ok la at d at o ord eel ‘ g een a n dere c o nclu sie to e’ d an d at h ij ‘ e v en m in – o bje ctie f
gezie n – d at r e d elij k erw ij s m oest v erm oed en ’. M et a n dere w oord en : p as a ls d uid elij k is d at d e in sp ecte u r h em o nherro ep elij k o p h et
sp oor z o u r a k en , k an w ord en to egek om en a an d e v ra ag o f b ela stin gp lic h tig e d at o ok ‘ o bje ctie f g ezie n ’ m oest v erm oed en . S ta at –
zo als h ie r – ju is t v ast d at d e f is c u s h em n ie t o p h et s p oor z o u z ij n g era ak t, d an k om t d e ( o bje ctie v e) v erw ach tin g v an d eze
bela stin gp lic h tig e n ie t m eer a an d e o rd e. E ers t d e f e it e n , d an d e v erw ach tin g.
A ls d eze b ela stin gp lic h tig e w el in h et g ro ep sv erz o ek h ad g ezete n , is v oor d it e ers te g ro ep sv erz o ek te n a an zie n v an U BS b oven die n in
m ij n o gen – a n ders d an d e r e ch tb an k m een t – v an g ro ot b ela n g d e to en n og g ro te o nzek erh eid ( c .q . o ngelo of) o f Z w it s e rla n d d eze
uit w is se lin g w el z o u to esta an . D e la gere r e ch te r in Z w it s e rla n d h eeft d ie u it w is se lin g a an van kelij k o ok a ls ‘ p his h in g e xp ed it io n’
str ij d ig m et h et V erd ra g v erk la ard . O ok d ie o m sta n dig h eid b re n gt m ee d at o p d at m om en t, v oord at d e h ogere Z w it s e rs e r e ch te r
uit e in delij k u it w is se lin g to ch to esto nd, d e z eer r e ële m ogelij k heid b esto nd d at g een e n kele U BS’e r v ia d ie r o ute in h et v iz ie r v an d e
fis c u s z o u k om en .
N u d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n u it d ru kkelij k h eb ben b ev estig d d at d eze b ela stin gp lic h tig e n ie t in h et g ro ep sv erz o ek z at, k an in ie d er
gev al n ie t m eer a an z ij n v erw ach tin g w ord en to egek om en . D an is u it g eslo te n d at h ij w is t o f m oest v erm oed en d at d e in sp ecte u r h em
op h et s p oor z o u r a k en , a ld us d e H oge R aad in z ij n a rre st v an 2 m ei 2 001,
NTFR 2 001/6 94
.
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-2 068
Datu m : 4 -1 0-2 018 1 2:4 1:2 1
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie