nl-NLen-GB

Gronden van bezwaar per fax: inspecteur moet gelegenheid tot herstel bieden

Gepubliceerd in: NTFR 2011/70
Datum: 24-02-2010
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2011/70 Gronden van bezwaar per fax: inspecteur moet gelegenheid totherstelbieden
RechtbankLeeuwarden24februari2010,nr.07/01354
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
2005Brondocument bezwaarschrift
Awb-art. 6:5 Awb-art. 6:6
Auteur LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BO3279
ECLI:NL:RBLEE:2010:BO3279
Samenvatting
Belanghebbende is niet-ontvankelijk verklaard inhetbezwaar.Belanghebbende had per faxom uitstelverzochtvoor hetindienenvande
grondenvanhetpro-formabezwaarschrift.De inspecteur heeftdituitstelverleend endaarbijaangegevendatfaxennietmeer worden geaccepteerd.Vervolgens doetbelanghebbende,wederom per fax,de grondenvanhetbezwaar aande inspecteur toekomen.De inspecteur verklaartbelanghebbende niet-ontvankelijk inhetbezwaar.Geletop de werkinstructie vande inspecteur is de rechtbank van oordeeldatde inspecteur belanghebbende inde gelegenheid had behorente stellenzijnomissie te herstellen.De waarschuwing inde eerdere briefdoethieraannietaf.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Metde invoering vande Wetelektronischbestuurlijk verkeer heeftde staatssecretaris ervoor gekozenom per faxingediende
bezwaarschriftennietlanger te accepteren(besluitvan27 april2005,nr.CPP2004/2807M,NTFR2005/721).De inspecteur zaleen belanghebbende die per faxeenbezwaarschriftheeftingediend echter de gelegenheid moetengevenom hetbezwaarschriftook alsnog per postaanhem te verzenden(briefstaatssecretaris van29 augustus 2005,nr.DGB2005/4451U). Hetindienenvaneenbezwaarschriftper faxwordtdus gezienals eenherstelbaar verzuim inde zinvanart.6:6 Awb.Ditbetekentweer datde inspecteur de belanghebbende eentermijnmoetstellenom hetverzuim te herstellen.
Inde onderhavige procedure had de inspecteur de belastingplichtige die gelegenheid nietgeboden,maar hetbezwaarschriftdirectniet-ontvankelijk verklaard.Onder verwijzing naar de interne werkinstructies vande BelastingdienstdraaitRechtbank Leeuwardendeze beslissing vande inspecteur terug.De rechtbank verklaartde belastingplichtige alsnog ontvankelijk inzijnbezwaar enwijstde zaak terug naar de inspecteur.De inspecteur dienthetbezwaarschriftvande belastingplichtige nualsnog inhoudelijk te behandelen.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-70 Datum:25-4-2016 13:34:07
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie