nl-NLen-GB

Grote vermogenssprong had de inspecteur tot controleren aangifte moeten aanzetten

Gepubliceerd in: NTFR 2014/374
Datum: 04-06-2013
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/374 Grote vermogenssprong had de inspecteur totcontroleren aangifte moeten aanzetten
Rechtbank Zeeland-West-Brabant04juli2013,nr.12/02960 Tegendezeuitspraak is cassatieaangetekend(13/03412)
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
2006Brondocument ambtelijk verzuim,
navorderingsaanslag, nieuw feit
AWR-art. 16
Auteur
mr. M.H.W.N. Lammers
Samenvatting
In1999 kooptbelanghebbende eenperceelmetdaarop eenrestauranteneenbungalow.Belanghebbende heeftdittotzijn
ondernemingsvermogengerekend enhetrestaurantgeëxploiteerd.In2004 heeftbelanghebbende eenbouwvergunning gekregenvoor de bouwvanappartementen,hotelkamers,eennevenruimte envergroting vanhetrestaurant.Belanghebbende koopttenbehoeve van de nieuwbouwhetondererfpachtvaneenstuk grond.De hiermee samenhangende vermogensbestanddelenzijntothetvermogeninbox 3 gerekend.In2006 verkooptbelanghebbende de appartementsrechtenvoor € 1.100.000.De winstwordtinde aangifte nietbijde winst uitonderneming gerekend.Bijhetopleggenvande aanslag wordtde aangifte gevolgd.Later legtde inspecteur een navorderingsaanslag op enrekentde winstop de verkoop totde ondernemingswinst.
De rechtbank oordeeltdatde appartementsrechtentothetondernemingsvermogenbehoordenendatgeenonttrekkingenhebben plaatsgevonden.Hetis daarom terechttotde ondernemingswinstgerekend.
De rechtbank oordeeltvervolgens datgeensprake is vaneennieuwfeitop grond waarvande inspecteur eennavorderingsaanslag kan opleggen.De grote toename vanhetprivévermogenhad bijde inspecteur totvragenmoetenleiden.De stelling datde vermogenssprong zijnoorzaak had kunnenvindeninbijvoorbeeld hetwinnenvande loterijofhetontvangenvaneenerfenis,zijndermate zeldzaam datde inspecteur daarop nietinredelijkheid had mogenvertrouwen.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Op grond vanart.16,lid 1,AWRis de inspecteur bevoegd om te weinig gehevenbelasting na te vorderenindienenig feitgrond oplevert
voor hetvermoedendateenaanslag toteente laag bedrag is vastgesteld.Eenfeitdatde inspecteur bekend was ofredelijkerwijs bekend had kunnenzijn,kanechter geengrond voor navordering opleveren.
De inspecteur mag inbeginselop de aangifte vande belastingplichtige afgaanenhoeftalleenbijgerede twijfelaande juistheid vande aangifte eennader onderzoek inte stellen.Vande inspecteur mag welwordenverwachtdathijde inde aangifte verstrekte gegevens summier controleertenvergelijktmetandere beschikbare gegevens uithetdossier.De Hoge Raad heeftinHR25 juni 1958,nr.13.596, BNB 1958/255 overwogendattothetdossier behoren‘de aangiftenenaanslagenover vorige jaren,renseignementenenrapporten door de Rijksaccountantsdienstuitgebracht’.Doethijdatnietenblijktlater dateencontrole aanleiding zouhebbengegeventoteen correctie ofnader onderzoek,danbegaatde inspecteur eenambtelijk verzuim.Ditambtelijk verzuim kannietdoor middelvan navordering wordenhersteld.Hetrisico vande keuze om eenonderzoek achterwege te laten,ligtimmers bijde inspecteur.
Inde onderhavige zaak doetzicheenschoolvoorbeeld vanambtelijk verzuim voor.Hetdossier vanbelanghebbende bevatalle informatie die de inspecteur nodig heeftvoor hetopleggenvaneenjuiste aanslag.Belanghebbende doeteenonjuiste aangifte met daarineen,zoals de inspecteur datzelfook erkent,‘enorme vermogenssprong’ tenopzichte vanvoorgaande jaren.Tochvolgtde inspecteur de aangifte vanbelanghebbende.Tenonrechte,volgens de rechtbank,de inspecteur had inredelijkheid moetentwijfelenaan de juistheid vande aangifte.Datde vermogenssprong ook zoukunnenzijnveroorzaaktdoor eenerfenis ofeenloterijwinstachtde rechtbank dermate zeldzame gebeurtenissendatde inspecteur daar redelijkerwijs nietop had mogenvertrouwen.
Ook hetberoep vande inspecteur op kwader trouwhaaltde eindstreep nietbijde rechtbank.De rechtbank oordeeltdatde inspecteur nietaanzijnbewijslasthiertoe heeftvoldaan.Voorts is volgens de rechtbank sprake vaneenfiscaal-juridische problematiek die voor eenleek als belanghebbende niette overzienis,zodatbelanghebbende derhalve niette kwader trouwkanzijn.Deze overweging lijktop heteerste gezichtenigszins opmerkelijk.Belanghebbende heeftzijnaangifte namelijk latenverzorgendoor eenadviseur.De adviseur was echter volgens de rechtbank niette kwader trouwtentijde vanhetindienenvande aangifte.De enkele stelling datde adviseur moet hebbengewetendatde feitelijke situatie vanbelang was enzijover onvoldoende informatie beschikte om eenjuiste aangifte inte dienen,is naar hetoordeelvande rechtbank onvoldoende om voorwaardelijk opzetaannemelijk te achten.Naar mijnmening eenterecht oordeel.De rechtbank verwijstinditkader ook naar hetrecente arrestHR31 mei 2013,nr.12/01060,NTFR2013/1219,met commentaar vanCastelijn.Inditarrestoordeelde de Hoge Raad datde omstandigheid dateenadviseur heeftnagelatennadere informatie enbescheidenop te vragenenzichinde toepasselijke wettelijke bepalingente verdiepen,nog nietde voor voorwaardelijk opzetvereiste bewuste aanvaarding meebrengtvande aanmerkelijke kans datvanbelanghebbende te weinig belasting zouworden geheven.De inspecteur had derhalve metmeer moetenkomen,‘enkele stellingen’ zijnvoor de rechtbank nietvoldoende.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.

Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-374 Datum:25-4-2016 12:59:34
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie