Hennepkweker heeft vereiste aangifte niet gedaan; schattingen van inkomsten zijn redelijk

  

Hennepkweker heeft vereiste aangifte niet gedaan; schattingen van inkomsten zijn redelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2017/1855
Datum: 20-04-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/1 855 H en nep kw eker h eeft v ere is te a an gif te n ie t
ged aan ; s ch attin gen v an in ko m ste n z ijn r e d elijk
Gere ch ts h of ’s -H erto genbosch 2 0 a p ril 2 017,
nr. 1 6/0 0027, 1 6/0 0028, 1 6/0 0029, 
16/0 0030, 1 6/0 0031, 1 6/0 0032, 1 6/0 0033, 1 6/0 0034, 1 6/0 0035, 1 6/0 0036, 1 6/0 0037


Bela stin gja ar/tijd va k
1999-2 002

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
gelijk h eid sbegin sel,
oogm erk v a n
begunstig in g, v e rg oedin g
im mate rië le s chade,
wederre chte lijk
Wets artik e le n
AW R-a rt. 2 7e
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:G HSHE:2 017:1 763
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e is s tr a fr e chte li jk v e ro ord eeld v o or d e h a nd el in e n h e t te le n v a n h e nne p. N aar a anle id in g v a n h e t s tr a fr e chte li jk
ond erz o ek h e eft d e in sp ecte ur o ve r d e ja re n 1 999 to t e n m et 2 002 ( n a vo rd erin g s)a ansla gen o pgele gd. H et h o f a cht a anne m eli jk d at
bela ng he bbend e b etr o kke n w as b ij d e te elt e n h a nd el in h e nne p. H ij h e eft d e in ko m ste n d aaru it n ie t a ang egeve n. H et h o f o ord eelt d at
bela ng he bbend e n ie t d e v e re is te a ang ifte h e eft g edaan. D it le id t to t o m ke rin g v a n d e b ew ijs la st. D e o m va ng v a n d e in ko m ste n z ijn
sle chts d oor m id del v a n s cha ttin g en v a st te s te lle n, a ang ezie n b ela ng he bbend e g een a dm in is tr a tie h e eft b ijg eho ud en v a n d e a ctiv ite ite n
en d e o pbre ng ste n d aaru it. D e s cha ttin g en v a n d e in sp ecte ur d ie ne n w el r e deli jk te z ijn . B ela ng he bbend e h e eft n a ar h e t o ord eel v a n h e t
ho f o nvo ld oend e a ang evo erd v o or d e c o nclu sie d at d e s cha ttin g en v a n d e in sp ecte ur o nre deli jk z ijn .
(H oger b ero ep o ng egro nd .)
Com men ta ar
De b ew ijs la st o f b ela ng he bbend e d e v e re is te a ang ifte a l d an n ie t h e eft g edaan, r u st o p d e in sp ecte ur. D e in sp ecte ur s la agt v o lg ens h e t
ho f in d it b ew ijs ; d e b ew ijs la st w ord t o m geke erd . O m ke rin g v a n d e b ew ijs la st b ete ke nt d at a lle b ew ijs la st o p d e b ela stin g pli c htig e k o m t
te r u ste n e n d at d eze b ew ijs la st o ok w ord t v e rz w aard v a n ‘a anne m eli jk m ake n’ n a ar ‘d oen b li jk e n’, d at w il z e ggen o ve rtu ig end a anto ne n.
In d ie n e en r e chte r c o nclu d eert to t o m ke rin g v a n d e b ew ijs la st, b ete ke nt d it n ie t d at d e s cha ttin g v a n d e in sp ecte ur d aarm ee e ve ne ens
va sts ta at ( H R 2 8 m aart 2 003, n r. 3 8.0 39, N TF R 2 003/5 93). D e o m ke rin g e n v e rz w arin g v a n d e b ew ijs la st o nts la at d e in sp ecte ur n ie t v a n
zijn v e rp li c htin g b ij h e t v a sts te lle n v a n d e a ansla g n ie t n a ar w ille ke ur te h a nd ele n; e r d ie nt s p ra ke te z ijn v a n e en r e deli jk e s cha ttin g .
Hie rb ij m oet d e in sp ecte ur e en z e ke re a rm sla g w ord en g egeve n o m e en r e deli jk e s cha ttin g te m ake n v a n h e t b ela stb are in ko m en v a n
bela ng he bbend e. D e in sp ecte ur d ie nt z ijn s cha ttin g u ite ra ard w el te o nd erb ouw en. In d ie n d e in sp ecte ur v e rw ijs t n a ar ( h e t p ro ce s-v e rb aal
va n h e t fin a ncie el o nd erz o ek in ) d e s tr a fp ro ce dure , is v a n b ela ng o f b ela ng he bbend e o nhe rro epeli jk is v e ro ord eeld . Is h ij d at n ie t, d an is
een e nke le v e rw ijz in g v a n d e in sp ecte ur n a ar d e s tr a fp ro ce dure n a ar m ijn m enin g o nvo ld oend e. In c a su is b ela ng he bbend e
onhe rro epeli jk v e ro ord eeld e n w ord t e r v e rw eze n n a ar m eer d an a lle en d e s tr a fp ro ce dure . O ok d an li g gen e r z e ke r n o g m ogeli jk he den
vo or b ela ng he bbend e, a lle en m oet h ij d an w el in a ctie k o m en. D e b ela ng he bbend e in d eze z a ak b estr ijd t w el d at h ij in ko m ste n h e eft
geno te n u it d e te elt e n h a nd el in h e nne p, m aar d ra agt h ie rto e n ie ts a an. B ela ng he bbend e s te lt d at h e t d e in sp ecte ur n ie t is to egesta an
om d e a ansla gen te b ase re n o p s cha ttin g en, m aar v o ert v e rv o lg ens o nvo ld oend e a an d at d e s cha ttin g en v a n d e in sp ecte ur o nre deli jk
zijn . D e b ela ng he bbend e z a l d e ‘r e deli jk e ’ s cha ttin g v a n d e in sp ecte ur m oete n w eers p re ke n. D oet b ela ng he bbend e d at n ie t, d an is d e
re chte rli jk e in sta ntie s ne l k la ar. D e r e chte rli jk e in sta ntie z a l n a m eli jk h e tg een d e in sp ecte ur e n b ela ng he bbend e n a ar v o re n b re ng en,
te gen e lk a ar a fz e tte n e n d aara an z ijn o ord eel v e rb in d en o f a l d an n ie t s p ra ke is v a n e en r e deli jk e s cha ttin g . Z o is o ok g eschie d in d eze
za ak. G ele t o p w at d e b ela ng he bbend e n a ar v o re n h e eft g ebra cht, k a n e n k o n h e t g ere chts ho f n ie t to t e en a nd er o ord eel k o m en d an d at
de v is ie v a n d e in sp ecte ur m oet w ord en g evo lg d.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 855
Datu m : 3 0-8 -2 017 1 2:3 3:0 3
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op