nl-NLen-GB

Hennepkweker heeft vereiste aangifte niet gedaan; schattingen van inkomsten zijn redelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2017/1855
Datum: 20-04-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/1 855 H en nep kw eker h eeft v ere is te a an gif te n ie t
ged aan ; s ch attin gen v an in ko m ste n z ijn r e d elijk
Gere ch ts h of ’s -H erto genbosch 2 0 a p ril 2 017,
nr. 1 6/0 0027, 1 6/0 0028, 1 6/0 0029, 
16/0 0030, 1 6/0 0031, 1 6/0 0032, 1 6/0 0033, 1 6/0 0034, 1 6/0 0035, 1 6/0 0036, 1 6/0 0037


Bela stin gja ar/tijd va k
1999-2 002

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
gelijk h eid sbegin sel,
oogm erk v a n
begunstig in g, v e rg oedin g
im mate rië le s chade,
wederre chte lijk
Wets artik e le n
AW R-a rt. 2 7e
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:G HSHE:2 017:1 763
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e is s tr a fr e chte li jk v e ro ord eeld v o or d e h a nd el in e n h e t te le n v a n h e nne p. N aar a anle id in g v a n h e t s tr a fr e chte li jk
ond erz o ek h e eft d e in sp ecte ur o ve r d e ja re n 1 999 to t e n m et 2 002 ( n a vo rd erin g s)a ansla gen o pgele gd. H et h o f a cht a anne m eli jk d at
bela ng he bbend e b etr o kke n w as b ij d e te elt e n h a nd el in h e nne p. H ij h e eft d e in ko m ste n d aaru it n ie t a ang egeve n. H et h o f o ord eelt d at
bela ng he bbend e n ie t d e v e re is te a ang ifte h e eft g edaan. D it le id t to t o m ke rin g v a n d e b ew ijs la st. D e o m va ng v a n d e in ko m ste n z ijn
sle chts d oor m id del v a n s cha ttin g en v a st te s te lle n, a ang ezie n b ela ng he bbend e g een a dm in is tr a tie h e eft b ijg eho ud en v a n d e a ctiv ite ite n
en d e o pbre ng ste n d aaru it. D e s cha ttin g en v a n d e in sp ecte ur d ie ne n w el r e deli jk te z ijn . B ela ng he bbend e h e eft n a ar h e t o ord eel v a n h e t
ho f o nvo ld oend e a ang evo erd v o or d e c o nclu sie d at d e s cha ttin g en v a n d e in sp ecte ur o nre deli jk z ijn .
(H oger b ero ep o ng egro nd .)
Com men ta ar
De b ew ijs la st o f b ela ng he bbend e d e v e re is te a ang ifte a l d an n ie t h e eft g edaan, r u st o p d e in sp ecte ur. D e in sp ecte ur s la agt v o lg ens h e t
ho f in d it b ew ijs ; d e b ew ijs la st w ord t o m geke erd . O m ke rin g v a n d e b ew ijs la st b ete ke nt d at a lle b ew ijs la st o p d e b ela stin g pli c htig e k o m t
te r u ste n e n d at d eze b ew ijs la st o ok w ord t v e rz w aard v a n ‘a anne m eli jk m ake n’ n a ar ‘d oen b li jk e n’, d at w il z e ggen o ve rtu ig end a anto ne n.
In d ie n e en r e chte r c o nclu d eert to t o m ke rin g v a n d e b ew ijs la st, b ete ke nt d it n ie t d at d e s cha ttin g v a n d e in sp ecte ur d aarm ee e ve ne ens
va sts ta at ( H R 2 8 m aart 2 003, n r. 3 8.0 39, N TF R 2 003/5 93). D e o m ke rin g e n v e rz w arin g v a n d e b ew ijs la st o nts la at d e in sp ecte ur n ie t v a n
zijn v e rp li c htin g b ij h e t v a sts te lle n v a n d e a ansla g n ie t n a ar w ille ke ur te h a nd ele n; e r d ie nt s p ra ke te z ijn v a n e en r e deli jk e s cha ttin g .
Hie rb ij m oet d e in sp ecte ur e en z e ke re a rm sla g w ord en g egeve n o m e en r e deli jk e s cha ttin g te m ake n v a n h e t b ela stb are in ko m en v a n
bela ng he bbend e. D e in sp ecte ur d ie nt z ijn s cha ttin g u ite ra ard w el te o nd erb ouw en. In d ie n d e in sp ecte ur v e rw ijs t n a ar ( h e t p ro ce s-v e rb aal
va n h e t fin a ncie el o nd erz o ek in ) d e s tr a fp ro ce dure , is v a n b ela ng o f b ela ng he bbend e o nhe rro epeli jk is v e ro ord eeld . Is h ij d at n ie t, d an is
een e nke le v e rw ijz in g v a n d e in sp ecte ur n a ar d e s tr a fp ro ce dure n a ar m ijn m enin g o nvo ld oend e. In c a su is b ela ng he bbend e
onhe rro epeli jk v e ro ord eeld e n w ord t e r v e rw eze n n a ar m eer d an a lle en d e s tr a fp ro ce dure . O ok d an li g gen e r z e ke r n o g m ogeli jk he den
vo or b ela ng he bbend e, a lle en m oet h ij d an w el in a ctie k o m en. D e b ela ng he bbend e in d eze z a ak b estr ijd t w el d at h ij in ko m ste n h e eft
geno te n u it d e te elt e n h a nd el in h e nne p, m aar d ra agt h ie rto e n ie ts a an. B ela ng he bbend e s te lt d at h e t d e in sp ecte ur n ie t is to egesta an
om d e a ansla gen te b ase re n o p s cha ttin g en, m aar v o ert v e rv o lg ens o nvo ld oend e a an d at d e s cha ttin g en v a n d e in sp ecte ur o nre deli jk
zijn . D e b ela ng he bbend e z a l d e ‘r e deli jk e ’ s cha ttin g v a n d e in sp ecte ur m oete n w eers p re ke n. D oet b ela ng he bbend e d at n ie t, d an is d e
re chte rli jk e in sta ntie s ne l k la ar. D e r e chte rli jk e in sta ntie z a l n a m eli jk h e tg een d e in sp ecte ur e n b ela ng he bbend e n a ar v o re n b re ng en,
te gen e lk a ar a fz e tte n e n d aara an z ijn o ord eel v e rb in d en o f a l d an n ie t s p ra ke is v a n e en r e deli jk e s cha ttin g . Z o is o ok g eschie d in d eze
za ak. G ele t o p w at d e b ela ng he bbend e n a ar v o re n h e eft g ebra cht, k a n e n k o n h e t g ere chts ho f n ie t to t e en a nd er o ord eel k o m en d an d at
de v is ie v a n d e in sp ecte ur m oet w ord en g evo lg d.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 855
Datu m : 3 0-8 -2 017 1 2:3 3:0 3
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie