nl-NLen-GB

Het in beroep niet overleggen uittreksel KvK is een verzuim dat in hoger beroep niet kan worden hersteld

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018/1890
Datum: 13-09-2018
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/1 890
Het in b ero ep n ie t o verle ggen u it tr e k se l K vK is e en v erzu im d at in h oger b ero ep n ie t k an
word en h erste ld ; G ere ch ts h of 's -H erto gen bosch , n rs. 1 7/0 0582 e n 1 7/0 0583
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2015
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of ’ s-H erto gen bo sc h 2 6 a p ril 2 018, n rs. 1 7/0 0582 e n 1 7/0 0583
Tre fw oord en
nie t-o ntv an kelijk , n orm ale b edrijf su it o efe n in g, v olm ach t,
verte gen w oord ig in gsb ev oegdh eid
Wetsa rtik ele n
Awb
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
23-8 -2 018
Afle v erin gsn um mer
33-3 4
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:G H SH E:2 018:1 828
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de is e en v of. H aar v en note n z ij n D , E , F e n e en b v. D e n E z ij n d e b estu urd ers v an d e b v. E en g em ach tig d e h eeft
nam en s b ela n gh eb ben de b ero ep b ij d e r e ch tb an k in geste ld te gen e en u it s p ra ak o p b ezw aar b etr e ffe n de e en a an b ela n gh eb ben de
opgele gd e W OZ-b esc h ik kin g. B ij h et b ero ep sc h rif t is e en m ach tig in g g ev oegd , d ie is o nderte k en d d oor D , E e n F . V erz u im d is e ch te r
om e en u it tr e k se l v an d e K am er v an K oophan del v an d e b v b ij te v oegen . D e r e ch tb an k h eeft m eerm ale n g ev ra agd h et u it tr e k se l v an
de b v te o verle ggen , m aar d at h eeft g em ach tig d e n agela te n . D e r e ch tb an k h eeft d aaro p h et b ero ep n ie t- o ntv an kelij k v erk la ard , o m dat
nie t k on w ord en v astg este ld w ie b ev oegd w as d e b v te v erte gen w oord ig en . P as in h oger b ero ep h eeft g em ach tig d e h et K vK -
uit tr e k se l v an d e b v o verg ele gd . D aaru it b lij k t d at D e n E d e b estu urd ers v an d e b v z ij n , e n a an gezie n z ij d e m ach tig in g r e ed s h ad den
onderte k en d – k en nelij k z o w el in h un h oed an ig h eid v an v en noot v an d e v of a ls in h un h oed an ig h eid v an b estu urd er v an d e b v – is
eers t in h oger b ero ep k om en v ast te s ta an d at d e b ij d e r e ch tb an k o verg ele gd e m ach tig in g a fd oen de w as. D it la at e v en w el o nverle t
dat d e r e ch tb an k o p b asis v an d e o verg ele gd e s tu kken n ie t k on v asts te lle n w ie b ev oegd w as n am en s d e b v d e v olm ach t te g ev en . H et
hof is v an o ord eel d at d e r e ch tb an k v an d e g em ach tig d e m och t v erla n gen d at h ij e en r e cen t u it tr e k se l v an d e b v z o u o verle ggen .
A ld us is n ie t v old aan a an e en b ij d e w et g este ld v ere is te v oor h et in b eh an delin g n em en v an h et b ero ep a ls b ed oeld in a rt. 6 :6 A w b.
E en d erg elij k v erz u im in d e b ero ep sfa se k an n ie t in h oger b ero ep w ord en h ers te ld . D e r e ch tb an k h eeft h et b ero ep te re ch t n ie t-
ontv an kelij k v erk la ard .
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
V oora f: u it d e p ra k tij k is b ek en d d at g rif fie s v an r e ch tb an ken in m ij n o gen n odelo ze r o m pslo m p v ra gen . Z o w ord t v rij w el s ta n daard ,
ook w an neer d e g em ach tig d e e en a d vocaat is – e n d us g een v olm ach t m ag w ord en g eëis t e x a rt. 8 :2 4, lid 3 A w b – e en K vK -
uit tr e k se l v an d e b ela n gh eb ben de g ev ra agd . N av ra ag b ij d e g rif fie le ert d at d e a ch te rg ro nd d aarv an is ‘ d at w e d at a lt ij d d oen ’.
T erw ij l, z o als h et h of in d e v oorlig gen de u it s p ra ak te re ch t o pm erk t, h et u it tr e k se l d ie n t o m te v erif ië re n o f d e v olm ach t to ere ik en d is
verle en d. E en a n der v oorb eeld d at ir rit a tie w ek t, is h et v ra gen v an h et u it tr e k se l v an e en e en m an sz aak ( H R 6 ju li 2 018, n r.
17/0 5812,
NTFR 2 018/1 606
). L os v an d e c o nclu sie d at h et o m e en p riv éaan gele gen heid b le ek te g aan , e n d e e en m an sz aak e r d us
buit e n s to nd: w il d e r e ch te r d aad w erk elij k c o ntr o le re n o f d eze p ers o on g em ach tig d w as z ij n e ig en e en m an sz aak te
verte gen w oord ig en ?
E en v erv olg v ra ag is : k unnen ( a ) d e v olm ach t e n ( b ) h et d aarto e o pgev ra agd e K vK -u it tr e k se l a ls ‘ b ij d e w et g este ld v ere is te ’ w ord en
aan gem erk t? A lle en w ette lij k g este ld e e is e n k unnen im mers e x a rt. 6 :6 A w b to t n ie t- o ntv an kelij k verk la rin g le id en . D aarto e is d e
re ch te r o verig en s n ie t v erp lic h t. O ok a rt. 6 :6 is e en ‘ k an ’-b ep alin g. D e r e ch te r ‘ k an ’ b oven die n e x a rt. 8 :2 4, lid 2 , A w b e en v olm ach t
vra gen – o ok d at h oeft n ie t e n is d aarm ee g een s tr ik t ‘ w ette lij k e’ e is . I n d e to elic h tin g o p a rt. 6 :6 A w b w ord t d e v olm ach t w el
uit d ru kkelij k a ls e en v an d e g ro nden v an n ie t- o ntv an kelij k heid b en oem d e n d at is o ok lo gis c h . A ls d e r e ch te r tw ij f e lt o f d e
bela n gh eb ben de d eze in die n er h eeft g em ach tig d , m oet h ij d at k unnen c h eck en e n b ij w eig erin g d aar e en s a n ctie a an v erb in den .
A nders is d e c o nclu sie w at m ij b etr e ft te n a an zie n v an d e v ra ag o f ( b ) h et K vK -u it tr e k se l a ls ‘ w ette lij k e’ e is e n d us a ls g ro nd v oor
nie t- o ntv an kelij k heid k an d ie n en . D e v ra ag is d an w elk e e is e n a an e en v olm ach t m ogen w ord en g este ld e n o f h et o pvra gen v an e en

uit tr e k se l d aarin g ele zen m oet w ord en . I k z ie n ie t in w aaro m . D e r e ch te r k an im mers n ie t u it e ig en b ew egin g – b ij tw ij f e l – n agaan o f
er w el e en ( d eu gd elij k e) v olm ach t lig t. M aar d e K vK is e en o pen bare b ro n; d at k an d e r e ch te r d us w el n agaan . N u b oven die n a lle en
de v olm ach t g eëis t k an w ord en e n u it e en K vK -u it tr e k se l – a ch te ra f – b lij k t d at d e v olm ach tg ev ers d aarto e b ev oegd w are n , m oet
w ord en v astg este ld d at d e v olm ach t – v oora f – v old eed .
T ot s lo t n og e en o pm erk in g o ver s p ecif ie k d e v oorlig gen de z aak . D e b ela n gh eb ben de is e en v of, w aarb ij a ls h oofd re gel g eld t d at a lle
ven note n z elf s ta n dig b ev oegd z ij n d e v of te v erte gen w oord ig en . H et h of o ord eelt e ch te r d at h ie r d e u it z o nderin g o p d e h oofd re gel
geld t: d ie z elf s ta n dig e b ev oegd heid g eld t n ie t a ls h et g aat o m h an delin gen d ie ‘ n ie t to t d e v en noots c h ap b etr e k kelij k z ij n ’ ( a rt. 1 7, lid
2, W vK ). I k k an m e v oors te lle n d at b ij v oorb eeld v en note n in e en la n dbouw fir m a n ie t z elf s ta n dig b ev oegd z ij n e en p artij c o m pute rs
door d e v of a an te la te n k open . H et o pkom en te gen e en a an d e v of o pgele gd e a an sla g lij k t m e e ch te r b ij u it s te k ie ts d at to t d e v of
‘b etr e k kelij k ’ is . Z o n ee, d an b lij f t b ij m ij in h et lic h t v an b oven sta an de d e k w alif ic atie ‘ n odelo os f o rm alis tis c h ’ h an gen .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-1 890
Datu m : 4 -1 0-2 018 1 2:3 6:4 0
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie